Är Corona den nya klimatfrågan?

Started by translator, 18.04.2020, 15:30:34

Previous topic - Next topic

translator

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

#871
translator,
du har spilt inn mye interessant og gravende stoff på denne tråden. Her kan være noe som også interesserer: Dagbladet omtaler nå en norsk studie som mener å ha funnet at dødeligheten øker mest i land med høyest vaksinasjonsdekning. Professor Jarle Aarstad og prof. emeritus Olav Andreas Kvitastein fra Høgskolen på Vestlandet har forsket på overdødelighet, og i en preprint - altså ikke fagfellevurdert forskningsartikkel - mener de å ha funnet en mulig sammenheng mellom overdødelighet og fullvaksinasjon med covid-19-vaksine de ni første månedene i 2022.

«Vi viser at totaldødeligheten de ni første månedene av 2022 i 31 europeiske land økte mer dess høyere covid-19-fullvaksinasjonsgraden var på nasjonalt nivå. Covid-19-vaksinasjon kan derfor ikke utelukkes som en forklaring på overdødelighet i 2022», skriver de.

Nakstad og Aavitsland vil ikke godta funnene
Ikke uventet har to av de mest sentrale talspersonene bak Norges vaksinasjonsprogram - ass. helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet og overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet - rykket ut for å imøtegå studien. Iflg. Dagbladet er det faktisk snakk om at de "slakter norsk coronastudie":
Lenke: https://bergen.dagbladet.no/nyheter/slakter-norsk-coronastudie/78562462

Forskerne synes imidlertid å ha gode svar på kritikken, jfr. siste del av Dagbladets artikkel der de påpeker at de har kontrollert sine data mot de forhold Nakstad og Aavitsland mener svekker hypotesen deres.

Forskerne sier at funnene er i tråd med hypotesen
Jarle Aarstad understreker at de har fokusert på generell overdødelighet, og ikke sett spesifikt på covid-assosierte dødsfall.
- Vår hypotese var om land med høy vaksinasjonsgrad har hatt en høyere vekst i overdødelighet enn land med lavere vaksinasjonsrate, og empirien vår er i tråd med denne hypotesen. Trenden i overdødelighet kan også muligens forklares på bakgrunn av overdødelighet i 2021 og 2022, men vi har kontrollert for dette. Vi har også kontrollert for forventet levealder i forskjellige land før covid, medianalder i befolkning før covid, og BNP per innbygger før covid, sier Aarstad.

Han er ikke uenig i at land med høyest vaksinedekning kan ha vært de første til å fjerne smitteverntiltak, men sier at han har vanskelig for å forstå hvordan dødeligheten da øker utover året i land med høy vaksinasjonsgrad som fjernet tiltak tidlig.
- Skulle vi ikke da forvente høy dødelighet kort tid etter oppheving av tiltak, men deretter en fallende trend?, spør han og sier at dataene deres viser nettopp det motsatte; at dødeligheten øker mest i land med høyest vaksinasjonsdekning.

Aarstad mener at å bruke medianalder for død alene, som FHI viser til, kan gi begrenset fortolkning.
- Det er en kjensgjerning at det per 22. november i Norge var rapportert inn over 7300 alvorlige bivirkninger av covid-vaksinasjon. De mest alvorlige er innenfor ti ulike sykdomskategorier. Hvis vi da antar at covid-vaksinasjon øker dødelighet er det derfor også rimelig å anta at det skjer innen ulike sykdomskategorier.


Det kan bli interessant å se hvordan disse funnene behandles videre, det finnes jo allerede tilsvarende studier fra flere andre land som arbeider med de samme problemstillingene.


Telehiv

#872
Nå har prof. Jarle Aarstad lagt ut en orientering om studien hos Steigan, som bør være interessant lesning for alle som følger utviklingen i usikkerhetene rundt covid-vaksinasjonene.

Sammendrag
"Vi belyser om COVID-19 vaksinasjon ved utgangen av 2021 kan forklare overdødelighet i Europa de ni første månedene av 2022. Analyser av 31 land, vektet for befolkningsstørrelse, viser at ett prosentpoengs økning i fullvaksinasjonsgrad på nasjonalt nivå øker månedlig dødelighet med 0,105% prosent (95% CI, 0,075-0,134). Resultatene forblir robuste når vi kontrollerer for alternative forklaringer. Vi konkluderer at COVID-19 vaksinasjon ikke kan utelukkes som en forklaring på overdødelighet"

https://steigan.no/2023/03/covid-19-vaksinasjon-og-overdodelighet/


Telehiv

#873
Ifm. med min omtale av Aarstad og Kvitasteins studie fra Norge nevnte jeg at det begynner å komme data fra flere land om de samme urovekkende tegn til økt dødelighet pga. covidvaksinering. Steigan har f.eks. hentet inn en alarmerende artikkel av Rhoda Wilson i The Exposé.

Lenker:
https://expose-news.com/2023/02/28/medicare-data-increased-risk-of-dying-after-injection/
https://steigan.no/2023/03/nye-data-fra-amerikanske-medicare-viser-at-covid-vaksinasjoner-oker-risikoen-for-a-do/

Tilsvarende slår Steve Kirsch i bordet med dette den 26. februar i år:GAME OVER: Medicare data shows the COVID vaccines increase your risk of dying.
This is why the CDC has NEVER used the Medicare data to prove the vaccines are safe. And this is why NOBODY in mainstream medicine wants you to see this data. EVER. They ALL want it hidden. FOREVER.

Lenke: https://stevekirsch.substack.com/p/game-over-medicare-data-shows-the

NB: Disse artiklene nevnes for å vise at det arbeides med data som kan belyse de samme problemstillinger (mulig overdødelighet pga. covidvaksinasjon) en rekke steder nå. Tiden vil vise om kritikken vil holde stikk. Men for å få bekreftet dette i fagfellevurdert forskning kreves trolig at det bl.a. i USA gis tilgang til en rekke datatyper som foreløpig ikke er frigitt til fri forskning. Inntil dess kan all kritikk ganske lett avfeies som ugyldig.


Telehiv

#874
STADIG FLERE RAPPORTER OM OVERDØDELIGHET SOM KAN VÆRE KOBLET TIL COVID-VAKSINERINGEN
Jeg viste foran i tråden til at den nye norske studien (Aarstad og Kvitastein 2023, oppfulgt av Aarstad hos Steigan: https://steigan.no/2023/03/covid-19-vaksinasjon-og-overdodelighet/ ) som indikerer overdødelighet av covidvaksinering har blitt møtt med avvisning fra sentralt helsehold, ikke uventet både av Nakstad og Aavitsland. Aavitsland har nå fulgt opp sin avvisning av problemstillingen hos forskning.no.
Lenke: https://forskning.no/covid19-demografi/hvorfor-dode-sa-mange-i-norge-i-fjor/2166941

SISTE: ÅPNET OPP FOR SKREMMENDE AMERIKANSK CDC-RAPPORT
Men enda flere utenlandske studier, også stadig flere offentlige kilder, hevder nå overdødelighet relatert til covidvaksinering. Expose viser f.eks. til at en opprinnelig hemmelig CDC-rapport bekrefter at 535 000 amerikanske barn og unge voksne har dødd siden FDA godkjente covid-vaksinen, noe som resulterte i en sjokkerende 50 % økning i overdødelighet.
Rapporten fra US Centers for Disease Control (CDC) har avslørt at covid-vaksiner, utpekt som løsningen på SARS-CoV-2-viruset, faktisk kan gjøre mer skade enn gagn for barn og unge voksne i USA. I følge CDC har svimlende 535 000 barn og unge voksne dødd siden FDA ga nødbruksgodkjenning for at covid-vaksineringen kunne starte i USA. Dette er en økning på 50 % i flere dødsfall i aldersgruppen sammenlignet på høyden av covid-pandemien i 2020.

Her er figurer som illustrerer situasjonen CDC omtaler:


Men USA er ikke det eneste landet som står overfor dette problemet. I følge en offisiell rapport publisert av den britiske regjeringens byrå for nasjonal statistikk (UK Office for National Statistics), har covid-vaksinerte barn 45 ganger større sannsynlighet for å dø av alle årsaker enn uvaksinerte barn, og 137 ganger større sannsynlighet for å dø av covid enn uvaksinerte barn.Det er fremdeles mye uklart rundt sentrale årsaksforhold til disse tallene, men to gjengangere er hjertebetennelser og blodpropper/tromboser. Les mer om dette i linkene nedenfor.

Det kan altså synes som avvisningen av Aarstad/Kvitastein 2023 her hjemme og de alternative forklaringene fra våre norske helsetopper kan være noe premature og preget av ensidig forsvarstale? Kanskje de bør stille seg noe mer ydmyke til disse sakene er bedre gjennomgransket?

Link til Expose: https://expose-news.com/2023/03/05/cdc-535k-childred-dead-covid-vaccine/

Steigan: https://steigan.no/2023/03/cdc-rapport-vaksinene-har-fort-til-50-okning-i-overdodelighet/

Telehiv

#875
Quote from: Telehiv on 10.03.2023, 09:40:36Det kan altså synes som avvisningen av Aarstad/Kvitastein 2023 her hjemme og de alternative forklaringene fra våre norske helsetopper kan være noe premature og preget av ensidig forsvarstale? Kanskje de bør stille seg noe mer ydmyke til disse sakene er bedre gjennomgransket?

Nå har prof. Jarle Aarstad levert en ny kommentar til Nakstads avvisning av funnene om overdødelighet i covidvaksinerte grupper (se link nedenfor), inkludert en omfattende litteraturliste som støtter Aarstad/Kvitasteins funn. Men Nakstad (og Aavitsland) vet altså bedre...
Som jeg skrev foran, det skal bli interessant å se utviklingen i disse sakene etter hvert som det tilflyter mer empirisk kunnskap/sikrere data.

https://www.document.no/2023/03/14/nakstad-og-folkehelseinstituttets-slakt/

translator

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

#877
Ja, å ta covid-vaksine ER som russisk rulett. Du vet aldri om det er en kule i kammeret, eller en farlig batch av vaksinen. Se denne sterke danske dokumentaren:

https://www.document.no/2023/10/02/ny-dansk-vaksinedokumentar-de-forbudte-bivirkninger-far-ingen-medieomtale/

Hvis dansk tale er vanskelig å forstå, klikk på 'CC' i knappene nede i høyre hjørnet av filmen og velg 'Dansk CC' for å få dansk teksting.

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund