Author Topic: Listhaugs begrensning  (Read 11591 times)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 648
  • View Profile
Sv: Listhaugs begrensning
« Reply #45 on: 18.03.2018, 21:09:10 »
Administrator, jeg skal svare på ditt spørsmål senere. Jeg vil ta en titt på lovforarbeidene og de har jeg ikke her.

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 412
  • View Profile
Sv: Listhaugs begrensning
« Reply #46 on: 18.03.2018, 21:28:04 »
Tenkte mest på formuleringene til Tajik. VELDIG mange Ap-folk som har vært i harnisk over ca. samme formuleringer nå de siste dagene.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 648
  • View Profile
Sv: Listhaugs begrensning
« Reply #47 on: 18.03.2018, 22:30:51 »
OK, da kan jeg svare deg med en gang, men med en viss risiko for at jeg tar feil. Eller like feil som jeg tok innledningsvis uten å sette meg inn i saken og først etter en tid oppdaget at det var statsborgerskap som var tema, ikke pass.

Det du omtaler er beslag og inndragning av pass, passlovens § 7 lyder;

Quote
§ 7.Innlevering og beslag

Passmyndigheten kan kreve passet innlevert dersom

a) vilkårene etter §§ 3 og 4 ikke er til stede;

b) det foreligger forhold som nevnt i § 5;

c) passets utseende eller innhold er endret;

d) passet er skadet, slitt eller dets opplysninger ikke lenger svarer til innehaverens utseende;

e) passet ikke oppbevares betryggende av passinnehaveren eller finnes i uvedkommendes besittelse.

Om besitter av pass ikke etterkommer krav om innlevering, kan politiet ta beslag i passet. Videre kan politiet i inntil 3 uker ta beslag i pass som forevises i passkontroll og som antas å kunne kreves innlevert etter første ledd.
     

Altså passet kan ved administrativt vedtak beslaglegges og inndras bl.a. når det foreligger forhold som i §5.

§ 5 lyder(her limer jeg inn bare litra f som er relevant for denne diskusjonen)

Quote
f) det er grunn til Ã¥ tro at formÃ¥let med reisen er Ã¥ begÃ¥ en handling som rammes av bestemmelsene i straffeloven §§ 101 til 107 om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser eller straffeloven §§ 131 til 145 om terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger. 


Hele passloven har du her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-19-82

Gjeldende rett i dag er altså at pass ved administrativt vedtak kan beslaglegges og inndras dersom en passinnehaver er på vei til Syria for å bli fremmedkriger, altså slik Tajik argumenterte for i ditt sitat. Jeg ville sjekke lovforarbeidene for å finne ut om AP hadde skiftet mening og stemt i mot loven, og det vet jeg altså ikke noe om, men tviler på at de har gjort det. Men det Tajik kommentere i 2016 og var for, er i dag gjeldende rett.

Det som er tema i Listhaugsaken er ikke pass med statsborgerskap. � inndra statsborgerskap anses som en langt mer alvorlig inngrep enn å ikke få utstedt pass. Vi nordmenn forstår ikke dette da det i praksis ikke betyr så mye om en er statsborger eller ikke. Har en oppholdstillatelse har en rett på sosiale ytelser, barnetrygd, kontantstønad og hele pakken. En kan endog stemme ved kommunevalg selv om en ikke er norsk statsborger. Men i andre land har dette langt større betydning. I USA er en eksempelvis ikke vernet av en rekke grunnlovsbestemmelser dersom en ikke er "citizen." Derfor kunne de herje i vei på Guantanamobasen, men kun med noncitizens.

Listhaugsaken gjelder altså statsborgerloven, ikke passloven, og der sa flertallet under komitebehandlingen knyttet til forslag til ny
§26b i Statsborgerloven;

Quote
  â?? Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti viser til at tap av statsborgerskap er et sÃ¥ inngripende tiltak at det bør avgjøres av domstolene. Flertallet understreker at domstolene i forbindelse med vurderingen av tap av statsborgerskap mÃ¥ foreta en forholdsmessighetsvurdering.     

Som de fremgår er Venstre ikke nevnt, dette fordi de ikke hadde plass i denne komiteen, men de stemte mot i Stortinget.

 
« Last Edit: 19.03.2018, 11:38:24 by Emeritus »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 648
  • View Profile
Sv: Listhaugs begrensning
« Reply #48 on: 19.03.2018, 11:49:36 »
Administrator, en oppfølger;

Arbeiderpartiet stemte for det forslag som ble lov, altså passlovens § 5 f)https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-207l/?m=2

Det kan også være på sin plass å lime inn hva de andre partiene har foreslått;

Quote
  Prop. 146 L (2016-2017), Innst. 173 L (2017-2018), Lovvedtak 36 (2017-2018)


Forslag nr. 4 fra Staalesen, Siri Gåsemyr på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, og at slikt tap skal avgjøres av domstolen.

Forslag nr. 5 fra Lysbakken, Audun på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug offentlig har fremsatt uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.
     

De andre partiene mener også at statsborgerskap kan fratas, men at dette skal avgjøres av domstolene og ber regjeringen komme tilbake med et forslag om det.

Det jeg imidlertid finner mest oppsiktsvekkende er at hele saken - utelukkende på grunn av Listhaug - er fullstendig feil fremstilt. I pressen hevdes det med bred penn at AP er i mot å inndra passene til fremmedkrigere. At fremmedkrigere kunne fratas passet ble fremmet som lovforslag av Stortingets Justiskommite ved dens leder Hadja Tadjik allerede i 2017 og ble da vedtatt med Arbeiderpartiets stemmer.

Likevel greier slufsa fra Sjøholt å fremstille dette slik:


Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 648
  • View Profile
Sv: Listhaugs begrensning
« Reply #49 on: 19.03.2018, 20:24:46 »
Med fare for å overbelaste Translator og andre som har begrenset med tid og intellekt, må jeg bare lime inn dette:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/03/19/195381141/ansatte-i-justisdepartementet-reagerer-pa-listhaug-blomster

Vi ser her en blomsterkrig der en av fagforeningene i Justis ikke vil ta med seg Naziblomster hjem.

Jeg har også fanget opp en annen liten NUGGET, som muligens kan indikere en utvikling;

https://www.aftenposten.no/norge/i/9mGwm9/Departementsrad-ber-om-a-fa-slutte

Tilfeldig, eller snakker vi her om en koordinert aksjon fra topp til bunn i Justisdepartementet.

Departementsråden er den høyeste posisjonen/embete som ikke er politisk utpekt, han er embetsmann og vil regulært tjenestegjøre gjennom en rekke regjeringer over tid. Tenk på ha som Sir Humphrey Appleby i Yes, Prime Minister.

 
« Last Edit: 19.03.2018, 20:49:16 by Emeritus »

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 716
  • View Profile
Sv: Listhaugs begrensning
« Reply #50 on: 19.03.2018, 22:55:53 »
(Hm, forsett: Jeg skal prøve å folke meg, altså ikke bli ufolkelig, og være saklig og ikke henvise til folks yrke, eventuelle begrensede kognitive evner eller lage nedsettende nyord som bare jeg selv forstår, enten de er ment å ramme sunnmøringer eller skikkelige folk.)

Jeg har problemer med å se at Listhaug-saken, slik den har utviklet seg, reelt sett handler om Listhaugs stråmann på Facebook eller andre tidligere relativt friske uttalelser som imamsleiking osv. Vedrørende det siste snakker vi tross alt om folk som går inn for dødsstraff for blasfemi og apostasi, steining som avstraffelse for (påstått) utroskap, osv. Da denne tidsreisende fra det 7. århundre besøkte vårt eget årtusen i �stfold i fjor sommer, falt det som kjent på vår integreringsminister å påpeke disse litt ubehagelige detaljene, mens pressen var taus, og kristenfolket som kjent har ivret for "dialog" og gått langt i å promotere sin konkurrent i vårt land (eller var det Vårt Land). Nå er de sikkert sure, og det er selvfølgelig Listhaug som er problemet, akkurat som på et såkalt folkemøte, som i realiteten var nokså "blendahvitt", på Oslo øst her forleden: Problemene skyldes Listhaugs retorikk - med anklager om noe hun slett ikke hadde sagt. Akkurat som rasismekortet som stadig trekkes, og nå Utøya-kortet - det er åpenbart slik at den påståtte retorikken hele tiden må skjøtes på litt, for den rekker likevel ikke langt nok til å dekke de krenkede antihat-haternes behov.

Personlig er jeg kommet til at det vi ser, bare er et politisk uttrykk for en reell splittelse i folket, der veldig mange helt alminnelige folk er dypt bekymret for landets framtid på grunn av masseinnvandringen, og da særlig fra visse kulturer. Dette er en politikk som har vært ført på basis av en ideologi som har lullet seg inn i forestillingen om alle egentlig ønsker å bli som oss og overta våre verdier, dersom de bare får sjansen. Hvorfor skulle de ellers komme hit? Denne ideologien har presentert seg selv som selvinnlysende, og nettopp derfor ikke vært gjenkjent for hva den er: en ideologi, og kanskje til og med en temmelig ytterliggående en. Resultatet er en ekstrem politikk der et ekstremt demografisk, sosialt og kulturelt eksperiment er i ferd med å bli gjennomført. Dette er selvfølgelig ikke spesielt for Norge, situasjonen her er ikke så ulik den i flere andre land, som Sverige. Men de fleste som er i stand til å lese en svensk nettside er for lengst klar over hva som ligger i begrepet svenske tilstander. Disse sporene skremmer, og det skulle forundre meg mye om de ikke også skremmer de politiske elitene fra høyre og venstre. Kan noe av all denne selvrettferdige krenketheten skyldes en gryende erkjennelse av at man tok feil med hensyn til det multikulturelle eksperiment? En første sorgfase, kjent som benektelsesfasen? OK, spekulativt, jeg vet.

Det blir stadig gjentatt av Listhaug er splittende. Det er mulig det er et poeng. Men hvis folk faktisk mener at det ville være en fordel å forsøke å bygge bro over en slik reell politisk splittelse, er det ikke åpenbart for meg at Sylvi Listhaug er den eneste som det kan reises mistillit mot. Når både NRK og diverse andre medier går ned i logiske spagater for å nazifisere støtteerklæringer og blomster fra vanlige, rasjonelle og oppegående folk, både gamle og nye nordmenn, er det faktisk heller slik at det er egnet til å øke denne splittelsen, ikke redusere den. Og uansett hvor mange ganger haterne trekker kjærlighetskortet, er det ikke vanskelig å se at det handler om politikk og makt, ikke moral.

Dette er bare ment som et 2 cents forsøk på å lytte til de dypere strengene som dirrer i dette dramaet - jeg er ikke overbevist om at det bare er en farse, selv om det ofte kan se slik ut.
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

translator

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 416
  • View Profile
Sv: Listhaugs begrensning
« Reply #51 on: 20.03.2018, 00:19:43 »
Virkelig? Vis hvor jeg har brukt " Listhaugs besøk til Sverige som eksempel på en BEVISST strategi for å fremheve innvandring i valgkampen."

Du har en lei tendens til bare å finne på ting. Først hevder du at jeg har kritisert Listhaug for Sverigeturen, for så å beskylde meg for ikke lenger å ville snakke om Sverigeturen fordi du "skal ha forklart hvordan dette henger sammen." Dette er jo bare fri fantasi, jeg har overhodet ikke omtalt Listhaugs tur til Sverige.

Og det neste du hevder, at "monster" bare er et ord som det ikke er noe å bråke om, er jo noe patent sprøyt. Så det er ikke noe å bråke om hvis Jonas Gahr Støre konsekvent omtalte Carl I. Hagen som "pedofil," det er jo bare et ord.

Her må jeg bare beklage, Emeritus. Jeg visste jeg hadde lest om Listhaugs tur til Sverige i denne tråden, men det var Bebben som skrev om det, så jeg tok feil.

Jeg mener det er stor forskjell på ordene "monster" og "pedofil". "Monster" kan egentlig bety hva som helst. Hvis jeg sier f.eks. at Hitler var et monster, så vil mange være enig i det uten at det betyr han var pedofil som rett og slett betyr overgriper av barn. Det er ikke "bare et ord". En slik anklage av Støre mot Hagen tror jeg hadde ført til anmeldelse rett og slett. Mot Støre. Jeg registrerer for øvrig at det er kun du som trekker frem "monster-saken" i den situasjonen vi er oppe i nå. Den er betydningsløs.

Ellers vil jeg be deg Ã¥ lese godt igjennom Bebbens innlegg over her. Det er representativt for hvordan mange tenker i disse dager. Det fÃ¥r meg ogsÃ¥ til Ã¥ tenke pÃ¥ den debatten vi var vitne til pÃ¥ Dagsnytt 18 i dag. Jeg snakker da om de siste 10 minuttene der redaktørene i resett og document.no møtte aktivister fra venstresiden hos Fredrik Solvang. Det virket som de sistnevnte sin strategi var Ã¥ kvele enhver form for diskusjon ved Ã¥ la de andre ikke komme til orde, nærmest rope ukvemsord over bordet, hadde en tirade mot NRK for i det hele tatt invitert dem og viste total mangel av folkeskikk. Saklig debatt var etter hvert helt umulig og Solvang mÃ¥tte avbryte "diskusjonen" før tiden var over. Men før det rakk LurÃ¥s fra resett iallfall Ã¥ fÃ¥ sagt at Listhaug er sÃ¥ populær fordi nÃ¥r hun møter disse fra venstresiden sÃ¥ klarer hun Ã¥ bevare roen og til og med virke like bild og lar seg i det hele tatt ikke pÃ¥virke av alle usaklighetene hun blir møtt med av motstandere og journalister. Nettopp derfor er hun blitt en slik "rød" klut for venstresiden, ifølge LurÃ¥s. Det tror jeg er en riktig analyse. 

Generelt så virker det som venstresiden mener de kan si og gjøre hva som helst, mens de av oss som er av en litt annen mening skal liste oss omkring på silkeføtter. Det er en farlig utvikling. Jeg mener vi må kjempe som løver mot å få "svenske tilstander" her i landet. Og med det mener jeg et debattklima der enhver kritisk bemerkning som har med innvandring og integrering å gjøre straks kan bli assosiert med rasisme og det som verre er.
https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56032018/20-03-2018
« Last Edit: 20.03.2018, 00:40:16 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 648
  • View Profile
Sv: Listhaugs begrensning
« Reply #52 on: 20.03.2018, 08:38:15 »
Sitat Translator:

Quote
  Generelt sÃ¥ virker det som venstresiden mener de kan si og gjøre hva som helst, mens de av oss som er av en litt annen mening skal liste oss omkring pÃ¥ silkeføtter. Det er en farlig utvikling.   

Dette er en tro kopi av det som skjedde på 70-tallet der AKP(ml) på den ene side og ulike brune elementer på den andre siden mer eller mindre dominerte debatten og næret hverandre ved ulike ekstreme påstander om den andre.

Det er i dag fullt mulig å være innvandringskritisk. I hvert fall AP, SP, H og FrP ser hvor dette utvikler seg med mindre en tar grep, og da er oppgaven til Listhaug og de øvrige politikere å bygge en politikk det er størst mulig enighet om.

At Listhaug driver dobbeltkommunikasjon og i stor grad gjør dette av rent personlige interesse for Ã¥ styrke sin egen posisjon for Ã¥ bli den nye partilederen, er det ikke bare jeg som mener. Det synes Ã¥ være en gjennomgÃ¥ende oppfatning blant samtlige politiske kommentatorer og politikere fra venstre til høyresiden i norsk politikk.  Det er effektivt for henne, men destruktivt for regjeringssamarbeidet, og ikke minst for det tverrpolitiske samarbeidet i Stortinget. Politikk er det muliges kunst og hvilken mulighet har Listhaug Ã¥ fÃ¥ KRF og V med pÃ¥ store tverrpolitiske kompromisser hvis hun til stadighet frastøter seg disse partiene og dets ledere ved nærmest rene hatytringer som at Hareide sleikjer imamer oppetter ryggen, og at Støre, Vedum, Skei Grande og Hareide løper terroristenes ærend. Dette i tillegg at hun regulært bløffer med hensyn til at disse partier ikke vil frata fremmedkrigere passet, mens denne lovendringen er fremmet og kjørt gjennom Stortinget av AP's justispolitiske talsperson.

Det Hareide nå gjør er høyst reelt og svært vanskelig for KRF, det er ingen lek eller noe han gjør bare for å more seg. Han har fått nok og det markerer han på den mest potente måte han kan ved å stemme for mistillit.

Jeg har kjøpt inn mer popcorn og skal jeg tippe utviklingen vil Hareide stemme for mistillit, så stiller Solberg kabinettspørsmål, og der vil Hareide redde Solbergregjeringen.

Vi har da en situasjon der regjeringen består med en justisminister som ikke har Stortingets tillit, så går det noen uker eller måneder og vi får en regjeringsendring der Listhaug enten skifter departement eller går til Stortinget med den begrunnelse at hun trenger mer parlamentarisk erfaring, noe hun faktisk ikke har noe av.

Vel, snakk om bom, samtidig som jeg skulle trykke "lagre" dukket denne opp;

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2018/03/20/195381249/sylvi-listhaug-frp-gar-av-som-justisminister
 
« Last Edit: 20.03.2018, 08:39:50 by Emeritus »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 648
  • View Profile
Sv: Listhaugs begrensning
« Reply #53 on: 20.03.2018, 10:32:40 »
Listhaug forsvarte sin avgang med at hun ville forsvare ytringsfriheten. For det første er dette tøv. Ingen har hevdet at Listhaugs uttalelser er i strid med Grl. §100, eller at de er forbudt å ytre de. Det er som en ektemann skulle hevde at han ikke forstår at kona går fra han, han har jo bare kalt henne en "negerelskende bitch," og det er da trygt innenfor ytringsfriheten som han vil forsvare til sin død.

Men så til problemet, ytringsfriheten er under særlig stort press mot en gruppe. Det gjelder imamer og andre muslimske religiøse ledere som argumenterer for at det skal innføres shjaria, at kvinner skal kjenne sin plass og må pryles i ny og ne for å bli minnet om sin plass, og at USA er den store satan som det er alle muslimers plikt å kjempe mot med alle midler. Så vidt jeg husker ble Krekar frifunnet på et par av trussel sakene han var tiltalt for, da retten konkluderte med at dette var innenfor ytringsfriheten. Danmark og England har allerede utvist et par imamer som har spredd slik hatretorikk. Vi kommer garantert til å måtte slå ned på disse kreftene også i fortsettelsen, og der kan Sylvi Listhaug raskt møte seg selv i døren da jeg har en sterk mistanke om at mot disse grupper, er hun mindre opptatt av deres ytringsfrihet, enn sin egen.
« Last Edit: 20.03.2018, 10:34:31 by Emeritus »

translator

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 416
  • View Profile
Sv: Listhaugs begrensning
« Reply #54 on: 21.03.2018, 00:22:49 »
At Listhaug driver dobbeltkommunikasjon og i stor grad gjør dette av rent personlige interesse for å styrke sin egen posisjon for å bli den nye partilederen, er det ikke bare jeg som mener. Det synes å være en gjennomgående oppfatning blant samtlige politiske kommentatorer og politikere fra venstre til høyresiden i norsk politikk

Vel, snakk om bom, samtidig som jeg skulle trykke "lagre" dukket denne opp;

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2018/03/20/195381249/sylvi-listhaug-frp-gar-av-som-justisminister

NÃ¥ har jo denne saken "løst" seg pÃ¥ den mÃ¥ten vi kanskje minst forventet. De som hadde satt seg ned med popkornet følte seg muligens litt snytt, for "kampen" de hadde benket seg for ble plutselig avgjort før den var begynt. Listhaug har forlatt "barnehagen" og tredt inn i de voksnes rekker  ;) Jeg vil bare legge til at jeg tror din og "alle" politiske kommentatorer tar litt feil av Listhaug. Ja, hun vil sikkert bygge seg opp en posisjon i partiet og blant velgerne, det gjør jo alle politikere, men handlingene og uttalelsene er mer et resultat av hvem hun er enn hva hun ønsker Ã¥ fremstÃ¥ som. Hun sa at hun ønsker Ã¥ gÃ¥ av fordi hun ønsker Ã¥ være seg selv, og det kunne hun ikke som justisminister. Det er fÃ¥ andre politikere (om noen) som hadde kunne uttrykt seg sÃ¥ direkte og enkelt pÃ¥ samme tid. Det er ogsÃ¥ noe velgerne merker seg, og ikke bare de som tradisjonelt stemmer FrP.
« Last Edit: 21.03.2018, 00:31:22 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 648
  • View Profile
Sv: Listhaugs begrensning
« Reply #55 on: 21.03.2018, 09:14:47 »
Du har rett i at vi ble snytt for kampen i Stortinget, men vi fikk jo full erstatning fra kl. 0830 og utover, så popcornet kom vel med.

Det er mulig at ingen andre politikere enn Listhaug kunne uttalt seg slik (om å være seg selv,) men jeg vet ikke hvor kvalifiserende det er. Det hun egentlig sier er at hun mangler selvkontroll og ikke er i stand til å legge bånd på seg og må bare blurpe ut med den første tanke som melder seg, typisk som i "monster" uttalelsen om de pedofile.

Jeg kjøper ikke dette. For 30 år siden var jeg etterforskningsleder i slike saker og har senere også vært forsvarer i slike saker. Det er mer enn en politimann og forsvarer som har hatt et inderlig ønske om å "være seg selv," og bare følge sine mest primitive instinkter. Ja, jeg vet faktisk om et par tilfeller der det har skjedd, men der det lykkes å dysse det ned. I ett tilfelle jeg husker særlig godt, var saken så jævlig at den etterforsker som var hovedansvarlig for avhør av den mistenkte, dette var en svært erfaren og bunnsolid politimann, etter hvert nektet å ta flere avhør i frykt for ikke å kunne kontrollere sitt eget raseri, og det ble opprettet et lite uformelt "støtteapparat" rundt han slik at han kunne fullføre.

Hvis norske politifolk, dommere, forsvarere og en rekke andre fagfolk som deltar i dette faenskapet greier å styre seg, forventer jeg i hvert fall at justisministeren - som ikke er i nærheten av sakene - greier det samme.

 

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 014
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Listhaugs begrensning
« Reply #56 on: 21.03.2018, 09:48:13 »
Jeg vil anta at ett av kravene fra FrP for å la Listhaug "frivillig" fratre, var at Erna godtok at Per Sandberg kom inn i stedet. Og da ikke som foreløpig løsning til ny kandidat er funnet (som man først sukret pillen med). Jeg tror man tenker å kjøre Per videre så sant ikke stortinget får nye anfall.Ute i verden er det allerede betydelig oppmerksomhet rundt at en tidligere voldsdømt nå er utnevnt til justisminister i Norge.
Nei, her trengs mer popcorn, the show must go on.
Jeg lukker ikke popcornposen før siste filmrull visper rundt i bakrommet...

Link: https://resett.no/2018/03/20/sandbergs-rulleblad-vekker-oppsikt/

translator

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 416
  • View Profile
Støres begrensning
« Reply #57 on: 25.03.2018, 15:01:55 »
Quote
Håvard Melsnes (44) har lite til overs for at Ap-leder Jonas Gahr Støre har blandet 22. juli inn i debatten om Sylvi Listhaugs terror-post på Facebook.

Håvard Melsnes var stefaren til Syvert som mistet livet på Utøya. Gutten ble bare 17 år.
(...)

â?? Personlig synes jeg det er veldig, veldig dÃ¥rlig at en partileder fyrer opp debatten ved Ã¥ trekke inn 22. juli.

â?? Hvorfor det?

â?? Da jeg sÃ¥ bildet til Listhaug, tenkte jeg ikke pÃ¥ Utøya i det hele tatt. Jeg har ogsÃ¥ snakket med andre etterlatte som er enige i det jeg har skrevet, forteller han.

Melsnes understreker at han selv er partipolitisk uavhengig.

https://www.tv2.no/a/9756935/
« Last Edit: 25.03.2018, 15:03:34 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 648
  • View Profile
Sv: Listhaugs begrensning
« Reply #58 on: 25.03.2018, 21:13:47 »
Problemet til Støre er at han for øyeblikket lurer på om det valget han tok for 15 - 20 år siden ved å bli en del av AP's "prøv å få stor innflytelse i verdenssamfunnet ved å sprøyte ut penger til alle mulige formål noe som sikkert ken tjene meg også" var en stor tabbe.

Vi har Espen Barth Eide, (Stoltenberg), Støre, Egeland og sannsynligvis en underskog av Wannabes, Stoltenberg i parrantes da han ikke lenger kan karakteriseres slik, denne del av det norske fredsindustrielle kompleks er i ferd med å bli avslørt og taper posisjoner dag for dag.

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 716
  • View Profile
Sv: Listhaugs begrensning
« Reply #59 on: 25.03.2018, 23:01:01 »
Problemet til Støre er at han for øyeblikket lurer på om det valget han tok for 15 - 20 år siden ved å bli en del av AP's "prøv å få stor innflytelse i verdenssamfunnet ved å sprøyte ut penger til alle mulige formål noe som sikkert ken tjene meg også" var en stor tabbe.

Vi har Espen Barth Eide, (Stoltenberg), Støre, Egeland og sannsynligvis en underskog av Wannabes, Stoltenberg i parrantes da han ikke lenger kan karakteriseres slik, denne del av det norske fredsindustrielle kompleks er i ferd med å bli avslørt og taper posisjoner dag for dag.

Hva Støre lurer pÃ¥ kan ikke jeg vite, men han kan virke en smule bitter per i dag. Hvis man spekulerer litt kynisk, kan man jo tenke at det mest skyldes at han ikke ble statsminister, slik meningsmÃ¥lingene tydet pÃ¥ til bare for relativt kort tid siden, og dermed fikk redusert sine muligheter til Ã¥ fÃ¥ en internasjonal topposisjon senere. Hvis man er kynisk altsÃ¥...  ???

Til det siste vil jeg bare tilføye at ideologien som ligger bak det humanitær-politiske kompleks er åpenbart betydelig mer gjennomgripende enn bare å omfatte AP. En nokså samlet politisk og medial klasse ser ut til å være på linje. Ja og så er det jo velsmurte svingdører mellom posisjoner i politikken, byråkratiet, NGO-ene og pressen. I denne forbindelse anbefaler jeg Terje Tvedts bok "Det internasjonale gjennombruddet".

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)