Author Topic: Den historiske konstruksjon av klimaindustrien  (Read 11200 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Den historiske konstruksjon av klimaindustrien
« on: 15.02.2016, 13:42:47 »
EN KVIKK INTRO TIL DRIVHUSTEORIENS OG KLIMAINDUSTRIENS HISTORIE

Det er feil som mange tror, at drivhusteorien har hatt en framskutt plass i forskningen bare de siste tiårene, spesifikt støttet av varmeperioden etter 1976 og fram til 1998 hvor man også kjørte fram det menneskeskapte elementet, hvorpå den såkalte "pausen" har gitt grunnlag for stadig økende kritikk av denne hypotesen.

Drivhusteorien er nemlig en 1800-talls teori med ekstra oppblomstringer hver gang kloden har vist tegn til oppvarming. Det påfallende er at teorien har hatt tilsvarende skråsikker motstand i istidsteorier hver gang kloden har vist tegn til nedkjøling. So much for "settled science"....
 
I gjennomgangen av drivhusteoriens vei fra Fouriers første spekulasjoner for rundt 200 år siden (se nedenfor) til dagens IPCC klimamaktregime, kan det være av interesse av å gå litt nærmere inn på drivhusteoriens historie, knyttet opp mot en del sentrale personer og arbeider.

RÃ?TTENE FOR KLIMAPOLITISKE PROSESSER RUNDT DRIVHUSTEORIEN
Det er i slutten av 1980-årene at de første landene begynte å komme med mer eller mindre løse klimaforpliktelser, og den 11. desember 1991 beslutter den tyske forbundsregjeringen å prøve å redusere landets CO2-utslipp med 25 % frem til 2005 (Beschlu� der Bundesregierung zur Reduzierung der energiebedingten CO2-Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Zweiten Zwischenberichts der Interministeriellen Arbeitsgruppe "CO2-Reduktion").

Dette var allerede før FNs klimarammekonvensjon (UNFCCC) hadde sett dagens lys, og seks år før Kyoto-avtalen ble framforhandlet.

Margaret Thatchers rolle
En av dagens største kritikere av drivhusteorien er lord Monckton, Thatchers tidligere rådgiver. Men Thatcher selv hadde en periode der hun - i alle fall på overflaten - syntes overbevist om oppvarmingsfaren, og markerte seg sterkt med dette i årene 1988-1990. Hun sa bl.a. dette under avslutningen av WMO's andre World Climate Conference i Genova, 6. november 1990:

"Faren ved global oppvarming er ennå usynlig, men den er reell nok til at vi kan iverksette endringer og gjøre ofre så vi ikke lever på bekostning av fremtidige generasjoner."

Thatcher og andre "politiske imperiebyggere" på den tid bygde sin retorikk på den såkalte Brundtland-rapporten (Our Common Future, 1987), som i påfallende grad fortalte politikerne det samme budskap som i dag:

"Avbrenningen av fossile brennstoff sender kulldioksid ut i atmosfæren, hvilket forårsaker en gradvis global oppvarmning. Denne 'drivhuseffekten' kan ved begynnelsen av neste århundre ha øket de globale gjennomsnittstemperaturene nok til å endre produksjonsområdene for landbruket, heve vannstanden og oversvømme kystbyer samt forstyrre de nasjonale økonomier."

Frisleppet av alarmismen: James Hansen i kongressen i 1988
Den store politiske happeningen var nok likevel da James Hansen vitnet for den amerikanske kongressen sommeren 1988. Han strødde da rundt seg både med begrepene "global oppvarming" og den eldre betegnelsen "drivhuseffekten". Uttrykket "global oppvarming" (med tillegget "antropogent"/"menneskeskapt") ble faktisk ikke helt allemannseie før denne senatshøringen 23. juni 1988, der klimaforskeren James Hansen vitnet for Kongressen med denne sentrale påstanden:

"Den globale oppvarmingen har nått et nivå som gjør at vi med høy grad av sikkerhet kan fastslå et årsaks-virkningsforhold mellom drivhuseffekten og den observerte oppvarmingen."

Selv om vitenskapen var tynn, var Hansen så heldig at høringen falt sammen med en voldsom hetebølge i USA, som gjorde historien hans til populært framsidestoff, og termen "global oppvarming" kom dermed ekstra bredt ut i mediebildet. Derfra kom da den påfølgende opportunistiske syndfloden av alarmismeartikler, bøker og film om emnet.

Et typisk eksempel var James Burkes dokumentarfilm "After The Warming" fra 1990, som på mange måter dannet skole for all film-klimaalarmisme i ettertid, inkludert Al Gores propagandafilmer.

Var NASA-Hansens skrekkscenarier egentlig noe nytt?
Neida, det hadde vært jobbet på mange fronter før, men som allmenheten ikke var så kjent med:
Allerede 9.-15. oktober 1985 dannet den østerrikske byen Villach eksempelvis rammen om en vitenskapelig konferanse avholdt av ICSU, WMO og UNEP, hvor de deltakende forskere bl.a. uttalte dette om menneskeskapt global oppvarming:

"[...] de stigende konsentrasjoner av drivhusgasser forventes å forårsake betydelig oppvarming av det globale klima i det neste århundre. [...] Mens noe klimaoppvarming nå synes uunngåelig som følge av fortidige handlinger, kan hastigheten av og graden av fremtidig oppvarming påvirkes dyptgående av statlig politikk angående energibesparelser, bruk av fossile brennstoff og utslippene av drivhusgasser."

Charney-rapporten
Allerede i 1979 fastslo det amerikanske vitenskapsakademi i den såkaldte Charney-rapporten, at de ikke fant noen grunn til å betvile menneskeskapte klimaendringer:

"Hvis [atmosfærens innhold av] kulldioksid fortsetter å stige, [finner vi] ikke noen grunn til å betvile at klimaendringer vil oppstå, og ingen grunn til å tro at disse endringene vil være ubetydelige."

Charney-rapporten, med den offisielle tittelen "Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment", hevdet da den kom (liksom de senere IPCC-rapportene) å være en slags sammenfatning av all den tilgjengelige vitenskapelige viten på klimaområdet.

De virkelig gamle drivhusteoretikerne
Skal vi følge historien helt til døren bør det nevnes at fysikeren John Tyndall i 1859 som den første beskrev CO2-molekylets evne til å tilbakekaste infrarød stråling (varmestråling). Han var således for over 150 år siden den første til å beskrive CO2 som en drivhusgass. I artikkelen "Further Researches on the Absorption and Radiation of Heat by Gaseous Matter" fra 1873 formulerer han dette slik:

"Slik en demning bygget over en elv skaper en lokal fordypning i strømmen, slik produserer vår atmosfære, som ligger som en avskjerming over de terrestriske stråler, en lokal forøkelse av temperaturen på Jordens overflate."

Og enda lengre tilbake, i 1824, beskrev den franske fysiker Joseph Fourier i artikkelen "Remarques générales sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires", hvordan jordens temperatur holdes oppe av atmosfæren, og han gjorde de første utregningene av denne "drivhuseffekten". Arrhenius var derfor selv klar over at hans funn i høy grad skyldtes Tyndalls og Fouriers arbeider, og han anerkjente gjerne deres bidrag:

"At de atmosfæriske hylstrene [envelopes] begrenser planetenes varmetap, er blitt foreslått omkring 1800 av den store franske fysiker Fourier. Hans idéer ble deretter utviklet ytterligere av Pouillet og Tyndall. Deres teori er blitt betegnet som "drivhusteori" ("hot-house theory"), fordi de mente at atmosfæren oppførte seg på samme måte som glassruter i drivhus"

At Arrhenius var den første som trakk fram menneskeskapt global oppvarming ifm. drivhusteorien er en sannhet med mulige modifikasjoner: I 1901 publiserte det engelske Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society en artikkel av den svenske meteorolog og ekspedisjonsleder Nils Gustav Ekholm med tittelen "On the Variations of the Climate of the Geological and Historical Past and Their Causes".

Artikkelen var en revidert versjon av den svenske "Om klimatets ändringar i geologisk och historisk tid, samt deras orsaker", trykt to år før i tidsskriftet Ymer. Han påpeker der at en CO2-fordobling "utvilsomt [ville] forårsake en meget tydelig stigning i Jordens middeltemperatur", og at menneskeheten derfor er i stand til å "regulere fremtidens klima på Jorden og følgelig forhindre en ny istids inntreden."

Dette var altså omtrent samtidig med at landsmannen Svante Arrhenius, kjemiker og fysiker, arbeidet med de beregningene som senere har gitt ham status som "drivhusteoriens far": I 1896 publiserte Philosophical Magazine hans artikkel "On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground".

Det er altså i denne artikkelen at han regner seg fram til at en fordobling av atmosfærens CO2-innhold ville gi en global temperaturstigning på mellom 1,5 og 4,5 grader celsius (jfr. imidlertid hans senere nedjusteringer der han stopper på rundt 1,6 uten ekstra feedbackeffekter enn CO2, ca. 2.1 inkludert dette; som altså ble for spakt for IPCC, som har spedd med noen pådriv til for å holde alarmismen oppe).

Det begynnende forskningsjuks i tiden før Andre verdenskrig.
Den britiske ingeniør og amatørklimaforsker Guy Stewart Callendar inntar her den altdominerende rolle med sin cherry-picking og nennsomme utvalg fra 90.000 data (se mer om dette senere) for Ã¥ kunne vise sammenfall mellom CO2-økning og temperaturstigning helt tilbake fra 1750. NB: Vær klar over at Callendars resultater ikke nødvendigvis er "rÃ¥tne"; som McIntyre har vist med sin gjennomgang er dette en enkel modell som klart treffer bedre hele veien enn dagens AGW/CO2-modeller med høy CO2-sensitivitet og innlagt feedback. Problemet er at datautvalget er stort sett manuelt foretatt og ofte ikke etterprøvbart, og noen analytikere har sagt at resultatene er mer preget av "teft" enn en reell datagenerert prosess. 

Callendar publiserte allerede på 30-tallet forskjellige artikler som foregriper senere argumentasjon for global oppvarming (merk: midt i forrige varmeperiode, mange tror dette ga ham faktiske varmeutviklingsobservasjoner som han så utledet videre i sin "modell"). Teorien om at et økt CO2-innhold i atmosfæren leder til økte temperaturer ble faktisk den gang rett og slett kallet "Callendar-effekten". Callendar mente som en av de første at han kunne påvise at oppvarmingen allerede var satt i gang - jfr. parallellen til James Hansen som i 1988 også lanserte sin oppvarmingshypotese midt i en varmeperiode....

Før datamaskinenes tid spydde han ut håndtegnede temperaturkurver og lange tabeller med klimadata fra samtiden. I 1937 skrev han artikkelen "The Artificial Production of Carbon Dioxide and Its Influence on Temperature" som ble publisert i Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society i 1938. I den artikkelen kan man f.eks. lese:

"Ettersom mennesket i dag endrer sammensetningen av atmosfæren i en hastighet som er ytterst usedvanlig innenfor den geologiske tidsskala, er det naturlig å søke etter mulige konsekvenser av en slik endring. Ut fra de beste laboratorieobservasjoner ser det ut for at hovedvirkningen av stigende atmosfærisk kulldioksid [...] vil være en gradvis stigning i middeltemperaturen i jordens kaldere regioner."

Det var flere som hadde tusket uti drivhusleken på denne tid: Allerede på Callendars tid hadde CO2-teorien gjennomgått en lengre utvikling, slik at allerede Callender snakker om dens "brokete [chequered] historie". Teorien var imidlertid dengang inne i en periode med miskreditt fordi flere forskere mente at absorpsjonsbåndene for vanndamp og CO2, som man mente begge hadde evnen til å holde på varmestrålingen som glasset i et drivhus, overlappet hverandre fullstendig, og at CO2 derfor ikke kunne bidra ytterligere til en oppvarming.

Men alarmistene kunne ikke ha dette hengende over teorien sin, så Plass leverte et arbeid på 1950-tallet som falsifiserte denne påstanden. Callendar var likevel ikke helt alene, hans kollega E.O. Hulbert konkluderte f.eks. følgende i artikkelen "The Temperature of the Lower Atmosphere of the Earth", (Physical Review 1931):

"Utregninger viser at en fordobling eller tredobling av mengden CO2 i atmosfæren øker den gjennomsnittlige overflatetemperatur med henholdsvis omkring 4 og 7 grader."

Hulbert, som var utdannet fysiker, fikk også sin forskning omtalt i mediene, jf. sitat fra magasinet Modern Mechanics:
"Jordens overflatetemperatur stiger 1½ grad for hvert århundre som følge av kulldioksid frigitt fra avbrenningen av omkring 2,000,000,000 tonn kull og olje årlig. [... Plass] forutsier at luftens kuldioksidinnhold i år 2080 vil være fordoblet, resulterende i en gjennomsnittlig temperaturstigning på minst fire procent" (til oversettelsen; artikkelen skriver "four percent", men der tales trolig heller om grader celsius).

Opinionseffekt av varmeperioden rundt 1950
Tidlig femtitall oppviser en mengde medieoppslag om stigende temperaturer over hele kloden. Avisen Saturday Evening Post brakte 1. juli 1950 en artikkel om emnet med den talende overskriften "Is the World Getting Warmer?".  Artikkelen, over mange sider, var ledsaget av et stort foto av smeltende isfjell (sett den før?!"?). Den svenske klimaforskeren  Hans Ahlmann ble intervjuet som ekspert pÃ¥ omrÃ¥det:

""Hvis eldre folk sier at de har opplevd langt flere harde vintre i deres ungdom så uttrykker de en reell kjensgjerning." Han [Ahlmann] kommenterer spydig at klimaet nå endrer seg så hurtig at "ethvert nytt bidrag av fakta på området nesten er foreldet så snart det er publisert. Konstant korreksjon [revisjon] er derfor nødvendig.""

Ahlmann er altså svensk, og det er i den forbindelse verdt å legge merke til hvordan folks bevissthet om global oppvarming tilsynelatende var ganske utbredt i videnskapelige miljøer spredt over hele verden på den tiden (igjen må vi spørre hvorfor IPCC ikke finner igjen tallene for dette??!?), og ikke bare fantes på noen amerikanske eller engelske universiteter. Den globale oppvarmings historie er riktignok ofte skrevet av amerikanere, og derfor har vitenskapsfolk som ikke skriver på engelsk ofte falt utenfor. Men allerede i 1941 skrev den tyske meteorolog og klimatolog Hermann Flohn, midt under krigsgnyet, artikkelen "Die Tätigkeit des Menschen als Klimafaktor", trykt i Zeitschrift für Erdkunde. I artikkelen konkluderer Flohn på sine resultater om at det var blitt veldig varmt globalt nå.

Andre tidlige CO2-proponenter?
Tja, kanskje artikkelen av Bert Bolin og Erik Erikssons fra 1958, "Changes in the Carbon Dioxide Content of the Atmosphere and Sea due to Fossil Fuel Combustion", som spilte en stor rolle for datidens vitenskapelige forståelse av menneskets klimapåvirkning. Og merk:
30 år senere ble Bolin den første leder for IPCC (1988-97), perioden da klimapanelet sendte ut sine to første synteserapporter (1990 og 1995).

Datatrikseren Charles Keeling ("smoothingens konge") må nevnes:
Ut over Bolin og Erikssons artikkel henviser 1965-rapporten også til Charles David Keeling, som siden 1958 hadde målt atmosfærens innhold av CO2 på den 3 km høye hawaiianske vulkan Mauna Loa. Senere etterprøving har dessverre vist at Keeling tok behendig ut data som "ødela" hans jevnt stigende kurve for CO2, slik at hans kurve på dette i begynnelsen av 1960-årene viste en stabilt stigende CO2-konsentrasjon, altså en ren bekreftelse på hans forventninger...
Kritikken av "Keeling-kurven" er i den agitatoriske delen av IPCC-miljøet dessverre fremdeles glatt oversett, og kan dermed kjøres fram som et ikonisk bilde på hele teorien om global oppvarming - en teori som i sine hovedtrekk altså allerede på 60-tallet var formulert rundt 50 år før.

Tidlige "CO2-pionerer" får dataene til å passe sammen..
Keelings målinger understøttet de resultatene som forskerne Hans Suess og Roger Revelle 4. september 1956 hadde fremlagt i artikkelen "Carbon Dioxide Exchange Between Atmosphere and Ocean and the Question of an Increase of Atmospheric CO2 during the Past Decades", publisert i tidsskriftet Tellus i 1957.

I denne artikkelen påstår de at havene ikke opptar like mye CO2 som hittil antatt, hvilket Keelings observasjoner som omtalt kunne bekrefte noen år senere. Revelle, som forøvrig skulle bli Al Gores college-underviser på 1960-tallet, hadde fått en interessant formulering med i artikkelen som senere er blitt gjentatt igjen og igjen (bl.a. i rapporten fra 1965), nemlig formuleringen om at mennesket er i ferd med å utføre "et stort geofysisk eksperiment [a great geophysical experiment]".

Påstanden er da at menneskeheten ved å sende karbon, opplagret gjennom millioner av år, tilbake til atmosfæren, på få årtier har startet verdenshistoriens kanskje største naturvidenskapelige forsøk. En tanke som fremdeles kjøres fram som en original klimaformidling.

At det blir stadig mindre vitenskapelig grunnlag for at CO2 har denne temperaturdrivende effekten er som sagt ikke lenger av vitenskapelig interesse for IPCC, det har man bare vedtatt, sÃ¥ nÃ¥ har man i stedet flyttet hovedfokuset over pÃ¥ de modellerte effektene av CO2. SÃ¥ slipper man alt det ubehagelige om hvorfor drivhuseffekten ikke kan observeres slik som disse pionerene sÃ¥ engasjert i sin tid antok.   

Tidlige eksempel på "klimainformasjon" fra vitenskapen til beslutningstakerne.
Roger Revelle, en av klimaforskningens pionerer i 1950-årene, deltok i 1957 i en utvalgshøring nedsatt av den amerikanske kongressen (joda, den gangen også!), hvor han erklærte at den globale oppvarming risikerte å gjøre Polhavet isfritt, og da til fordel for Sovjetunionens strategiske interesser, og at hele stater i USA risikerte å bli forvandlet til gold ørken. Det får stå som et typisk eksempel på tidlig "klimainformasjon" fra vitenskapen til beslutningstakerne. I 1957. ...

Filminstruktøren Frank Capra laget dokumentarfilmen Unchained Goddess (1958), som ble produsert til Bell Labs tv-overførte undervisningsprogram The Bell Telephone Hour. Skikkelig alarmisme!

Den canadiske fysiker Gilbert Plass vant på 50-tallet vitenskapelig anerkjennelse ved å tilbakevise påstanden om at vanndamp alltid ville utkonkurrere CO2 som drivhusgas (heldigvis for det kommende IPCC, hva skulle de ellers levd av faglig?). Tricket var å vise at absorpsjonsbåndene for vann og CO2 ikke overlapper hverandre fullstendig. 24. mai 1953 skrev New York Times en artikkel med overskriften "How Industry May Change Climate", som tok utgangspunkt i hans forskning, og i hvilken man kunne lese:

"Slik glass i et drivhus forhindrer kulldioksid i luften langbølget stråling (varme) i å slippe bort fra jorden, men tillater kortbølget stråling fra solen å passere igjennom. Når mengden gass stiger tilbakeholder den atmosfæriske dyne [blanket] mer varme nær jordens overflate."

Begrepsbyggingen rundt "global oppvarming"
8. august 1975 publiserte det vitenskapelige tidsskriftet Science en artikkel av Wally Broecker med tittelen "Are We on the Brink of a Pronounced Global Warming?".

Ringer det en nyere bjelle hos dere her?
Jo, den tyske klimaforskeren Stefan Rahmstorf skrev i 2010 en 35-års-fødselsdagshilsen til global oppvarming på RealClimate, basert på nettop Broeckers artikkel, som han ser som begrepets fødsel.

Den godeste Rahmstorf har nok likevel ikke vært helt grundig nok i sin språkhistoriske etterforskning, for 21. desember 1969 kunne man under overskriften "Scientists Caution on Changes In Climate as Result of Pollution" lese følgende i New York Times:

"J.O. Fletcher, en fysiker ved Rand Corporation i Santa Monica, California, sier at "menneskeheten kun har få årtier til å løse problemet med forurensningsskapt global oppvarming." "Global oppvarming kan forårsake ytterligere nedsmelting av polenes iskapper og påvirke Jordens klima."

Murray Mitchell Jr. snakker også, allerede i oktober 1961 om en "global oppvarmingstendens [global warming trend]" i artikkelen "Recent Secular Changes of Global Temperature", publisert i Annals of the New York Academy of Sciences.

Og joda, enda før: Oxford English Dictionary nevner uttrykket i avisen San Antonio Express fra 1952....

HÃ¥per dette ga noen nye tanker om forhistorien til dagens AGW/CO2-hypotese...« Last Edit: 16.02.2016, 11:14:38 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Den historiske konstruksjon av klimaindustrien
« Reply #1 on: 15.02.2016, 13:54:51 »
Tvilsomme aktører i klimaindustriens historie

Trolig har IPCC-kritikerne blitt for historisk kortsynte pga. de voldsomt omtalte Climategate-avsløringene av Mann, Phil Jones et al, såvel som James Hansens eksesser påbegynt med kongresshaussingen i 1988, som kunne gi inntrykk av at disse også stod for den første og grunnleggende tilretteleggingen av CO2-miseren. Dermed har man ikke fått tydelig belyst at disse sjarlatanene stod på skuldrene av tidligere høyst tvilsomme AGW/CO2-konstruksjoner.

For hvis man ser etter de grunnleggende argumentasjonsmønstre bak riggingen av AGW/CO2-hypotesen, må man nemlig tilbake til begynnelsen av 1980-årene for å finne det første, helt bevisste og overlagte forskningsjukset bak denne hypotesen.

Wigleys CO2-svindel i 1983
1983? Var det altsÃ¥ forskere allerede før The Team og Climategate-gjengen som var i full gang med Ã¥ rigge opp en tilpasset klimahistorie?! Joda, vi snakker selvsagt om T.R. Wigleys paper â??The pre-industrial carbon dioxide levelâ?, som satte en sørgelig men akk sÃ¥ senere kopiert standard for ødeleggelsen av klimavitenskapelig forskningsetikk allerede i 1983.

Hovedpoenget med dette arbeidet - gjennom trolig den groveste form for cherry-picking av data dere noen gang klarer å finne har passert en peer review - var å bygge opp en ensidig påstand om at førindustrielt CO2-nivå var 270 ppm. Alle historiske perioder med langt høyere (og selvsagt da udiskutabelt naturskapte) CO2-nivåer ble det ikke informert om.

Wigley ble sÃ¥ veldig raskt fulgt opp av G.S. Callendar med samme uetiske metode mht. førindustrielt CO2-nivÃ¥ (men Callendar er ikke sÃ¥ Ã¥penbart juksete i sin videre modellbygging, men uansett svært "manuell" og lite etterprøvbar). Visst har dette jukset blitt registrert og omtalt før, men hensyntatt av klimamakta og politikerne? Neida, under høringen for den amerikanske senatskomiteen i 2004 beskrev f.eks. Zbigniew Jaworowski disse vitenskapelige skandalene med nok grundig dokumentasjon til Ã¥ fÃ¥ en vanlig lennsmannsbetjent med 7 Ã¥rs folkeskole til Ã¥ vifte med hÃ¥ndjernene, men det hele ble politisk dysset ned og ikke fulgt opp. I tillegg har den faste Connolley-troppen i Ã¥revis arbeidet med hvitvasking av bÃ¥de Wigley og Callendar i Wikipedia osv. slik at hele kritikken mot dette er nærmest sanert ut av offentlige omtaler pÃ¥ nett (jeg tok for nærmere 10 Ã¥r siden kopi av wiki-omtalen av bÃ¥de disse og andre tilsvarende kritiserte klimaforskere, og det er sjokkerende hvordan de tidligere pinlige "historiene" rundt disse er blitt dresset opp og forskjønnet gjennom Ã¥rene). 

Tim Ball oppdaget CO2-cherry-picking for over 20 år siden
Dr. Tim Ball, som nesten umiddelbart oppdaget dette komplottet (vi må i dag bare ta av hatten i respekt for hans klarsyn for over 20 år siden), begynte å skrive artikler om dette allerede i 1990 - altså mange år før folk som Mann hadde begått sine første grove fordreielser av klimavitenskapen. Ball skrev da kritiske artikler som "Global Warming; The Need for Objectivity" (Bio-Joule, January 1990, Vol. 12.3), og "Global Warming: Fact or Misinformation" (Canadian Dimension, April/May 1990, Vol. 24:3, pp. 22-26).

Hovedargumentet i (særlig) Wigleys grove historiske svindel, som han presenterte med håndplukkete data som utelot perioder med kjempehøye CO2-konsentrasjoner langt over vår tids CO2-nivåer, gikk selvsagt ut på at de siste generasjoners CO2-nivåer er høyere enn noen gang før, og menneskeskapte.
Sannheten er, som kjent av alle som ikke har viklet seg inn i "nyskriving" av historiske data, at det førindustrielle CO2-nivået i mange perioder ikke var stabilt lavere enn dagens men tvert imot meget svingende, og ofte meget høyere, og at dagens nivå uansett er lavt i et lengre geologisk perspektiv.
Men fra Wigley (og til dels Callenders) jukseforskning for omtrent tretti år siden oppstår altså hovedgrunnlaget for all klimaalarmisme i all ettertid: Alle klimamodellene bygges derfra opp med to sentrale forutsetninger innbakt i algoritmene:

1. Førindustrielle CO2-nivåer var (konsekvent) lavere enn dagens, og
2. CO2-økning gir temperaturøkning

Som Steve McIntyre så elegant har påvist; uansett hva man putter inn i slike modeller så får man en hockeykølle, og dermed også det tragiske faktum at:

3. Alle IPCC-projeksjoner (ja, de er bare projeksjoner, fordi de overhodet ikke tilfredsstiller kravene til det vitenskapen definerer som prediksjoner) blir dermed notorisk gale ved den påviste bruk av både falsifiserte data og gale antakelser.

Men her snakker vi altsÃ¥ om en konklusjon man uansett aktet Ã¥ trekke, men i stedet for Ã¥ rope ut "svindel" kan vi kanskje mer diplomatisk si at man bare har vært "dÃ¥rlig til Ã¥ finne data som ikke avslører seg selv ved kritisk analyse". 

Hvor ille var forskningsjukset til Callender?
Wigley var udiskutabelt en notorisk upålitelig forsker med forhåndsbesluttede resultater. Det er interessant å notere at vi også hos Callender ser samme type cherry-picking som utfolder seg rundt Manns stakkars ensomme Yamal-tre mange år senere: Callender hadde ca. 90.000 dataprøver han kunne brukt, men bare noe få passet til ærendet. Ikke bare det, Callender sørget for at de få dataene han valgte ut, gav en jevn temperaturstigning fra 1750, som f.eks. Wigley brukte ukritisk i tillegg til sine egne "konstruksjoner".

Idag mÃ¥ man rett og slett gni seg i øynene nÃ¥r man ser hva som passerte fagfellevurderingen den gangen pÃ¥ akkurat dette omrÃ¥det. Men verden var jo pÃ¥ dette tidspunkt overhodet ikke forberedt eller mistenksom til at noen skulle drive med forskningsjuks av en sÃ¥ alvorlig og mÃ¥lbevisst art.   
 
Dermed kunne Callender skrive det bestilte historiske mantra med friskt mot:
â??Global atmospheric concentrations of carbon dioxide, methane and nitrous oxide have increased markedly as a result of human activities since 1750 and now far exceed pre-industrial values determined from ice cores spanning many thousands of years.â?
 
Callenders bidrag: IPCC fikk svindelresepten for 30 år siden
IPCC hadde altså tørt CO2-klimakrutt lenge før Mann begynte jukset med treringene, ja, Manns juks var slett ikke noe pionerarbeid på CO2-svindelsiden, han fulgte i praksis bare opp de egentlige pionerene Wigley og Callender.

Så ille er det nemlig, at IPCCs drivhusteori er fremdeles bygd på disse sterkt omdiskuterte arbeidene til Callendar (som her går i par med Charles Keeling, notorisk for sine "smoothings of series")

Tim Ball mener f.eks., på grunnlag av kritisk gjennomgang av disse arbeidene, at det er grunn til å frykte at de kan ha "systematically discarded a large number of valid technical papers and older atmospheric CO2 determinations because they did not fit their hypothesis".
Ball føyer her til at: "Obviously they use only a few carefully selected values from the older literature, invariably choosing results that are consistent with the hypothesis of an induced rise of CO2 in air caused by the burning of fossil fuel."
Mer om Tim Balls kommentarer rundt dette kan dere finne her: http://drtimball.com/2012/pre-industrial-and-current-co2-levels-deliberately-corrupted/

Her er en mer omfattende kilde til dette: Slaying the Sky Dragon: Death of the Greenhouse Gas Theory. Ball., T.F. , Johnson, C., Hertzberg.,M., Olson.,J.A., Siddons.,A., Anderson.,C., Schreuder.,H., and Oâ??Sullivan.,J.  Stairway Press, Mount Vernon Washington. February 2011.

Fra Arrhenius til AGW/CO2-hypotesen
Når det gjelder Arrhenius så må han nesten slippe å stå til ansvar for IPCC-miserene, siden han døde i 1927...

Men likevel, Arrhenius er i praksis "ur-faderen" bak den menneskeskapte drivhus- og CO2-hypotesen (Pouillet og Tyndall var tidligere med naturlige CO2-endringer), så det var her, rundt 1900 - med begrenset måleteknologi og bare manuell databehandlingskraft - at de første store villfarelsene rundt menneskenes rolle i CO2-kretsløpet startet, og som med ujevne mellomrom har fostret diverse etterfølgere som har søkt sin berømmelse på å elaborere den antropogent relevante drivhusteorien videre.

Litt tabloid kan vi derfor summere utviklingen fram til dagens IPCC-påstander helt tilbake til Arrhenius teoretiske spekulasjoner for over hundre år siden:
- Arrhenius utviklet drivhusteorien sin ifm. forsøk på å forklare istider, og han kom med sin første "drivhusteori" i 1896 som gikk ut på at endringer i CO2-nivået i atmosfæren også kunne forandre temperaturen.
- Rent teoretisk bygde han sin fysikk her på andre, bl.a. Joseph Fourier rundt hundre år før ham igjen.
- I tillegg brukte Arrhenius infrarøde observasjoner av månen tidligere foretatt av F. W. Very og S. P. Langley ved Allegheny Observatory i Pittsburgh (litt avsporing; ikke langt fra et område jeg selv gjorde feltstudier i for drøyt 30 år siden). Disse studiene forsøkte å kalkulere absorpsjon av infrarød stråling ved atmosfærisk CO2 og vanndamp.
- Arrhenius gikk derfra til Ã¥ elaborere "Stefans lov" (etter Stefan Boltzmann) til sin egen "drivhuslov", som i sin første utgave sa: "Der mengden kullsyre øker geometrisk vil temperaturen øke tilnærmet aritmetisk". (Som ligning slik: ΔF = α ln(C/Co).
 
�ngstrøms kritikk
Men selv ikke den gangen fikk forutsetningene for at en drivhusteori faktisk fungerte slik i naturen (dvs. med disse svært høye absorpsjonsverdiene for CO2), stå uimotsagt: Velkjent er kritikken fra Knut �ngström i 1900, ifm hans første "moderne" infrarøde CO2-spekter i to absorpsjonsbånd.

Det sies at Arrhenius ble veldig oppbrakt av denne kritikken og forkastet �nsgstrøms innsigelser fullstendig i Annalen der Physik (1901), og fortsatte med å promotere sin "drivhusteori" i de videre årene fram til den mer populærvitenskapelige boken Worlds in the Making kom i 1908. Hele denne tiden fortsatte han med å advare om at verden ville snart oppleve en ny istid, og at de menneskelige CO2-utslippene både kunne redusere/forsinke/hindre dette, samt at mer CO2 ville øke jordens matproduksjon til de nødvendige nivåer etter som folketallet steg.

Paradokset er altså at Arrhenius i sin ytterste konsekvens ville at menneskene burde kjøre på med mer CO2-utslipp for å redde oss fra både istid og fremtidig sult i en overbefolket verden!

GÃ¥r vi enda lenger bakover i historien, bak ogsÃ¥ Arrhenius, finner vi for et par hundre Ã¥r siden altsÃ¥ den franske fysikeren Fourier, som lanserte teorien om at atmosfæren var en slags temperaturbevarer, dvs. forhindret et varmetap som ellers ville gjort kloden ubeboelig. Disse tankene ble tatt videre av bl.a  Pouillet og Tyndall med sin "drivhusteori" (hot-house theory), der antakelsen var at atmosfæren oppførte seg pÃ¥ samme mÃ¥te som glassruter i drivhus, sitat: 
"If the quantity of carbonic acid in the air should sink to one-half its present percentage, the temperature would fall by about 4°; a diminution to one-quarter would reduce the temperature by 8°. On the other hand, any doubling of the percentage of carbon dioxide in the air would raise the temperature of the earth's surface by 4°; and if the carbon dioxide were increased fourfold, the temperature would rise by 8°."

Klimaalarmisme er altså slett ikke noe nytt!
Men Arrhenius var altsÃ¥ den første som hevdet at CO2-utslipp fra fossilt brennstoff og andre forbrenningsprosesser kan gi global oppvarming - selv om han mente at dette var bra for verden! 

Noe politisk handling blir det imidlertid ikke av disse hypotesene før IPCC-æraen. For rundt 50 år siden ble fokus forøvrig også tatt betydelig vekk fra drivhusteoriens betydning for istider, da Milankovitch med sine Milankovitch-sykler ("orbital forcing") hevdet at denne "orbit"-problematikken var årsaken til istidene. Idag er mainstream-forklaringen rundt dette som kjent en mix av begge; dvs. at

a) "orbital forcing" er avgjørende for tidsseriene for istider, mens
b) CO2 fungerer som en sentral (temperaturdrivende ) forsterkningsmekanisme (feedback-argmentet)

Hvor langt lå Arrhenius fra IPCC-"konsensusen"?
Arrhenius' anslag (dvs. for klimasensitivitet) var at en halvering av CO2 ville redusere temperaturen med 4â??5 °C og en dobling ville medføre en temperaturøkning pÃ¥ 5â??6 °C. I sin 1906-publikasjon justerte imidlertid Arrhenius verdien ned til 1.6 °C (og inkludert vanndamp-feedback til 2.1 °C).

Men med dette forstår vi at CO2-effekten ikke alene kan tynes nok til dagens alarmisme, man må spe med assosierte forsterkingsmekanismer også.
IPCCs 2007-estimater antok derfor først at klimasensitiviteten er mellom 2 og 4.5 °C, men dette har de sÃ¥ mÃ¥ttet renonsere pÃ¥ i takt med spriket mellom  klimamodellene og faktiske observasjoner......and the story goes on.
« Last Edit: 15.02.2016, 16:03:55 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Den historiske konstruksjon av klimaindustrien
« Reply #2 on: 16.02.2016, 10:08:09 »
NÃ¥r et stakkars tre i Sibir kan avvise hele verdens klimahistorie...
Som kjent har Michael Mann hatt som et hovedmotiv Ã¥ glatte ut grafene for den Varme Middelalder og Den Lille Istid, slik at "kølleskaftet" skulle bli mest mulig beint før han la inn sitt erigerte kølleblad fra 1970-tallet. Slik ville han tydeligst mulig illudere at historisk klima hadde vært meget stabilt før menneskene begynte sin dramatiske pÃ¥virkning av klimaet pÃ¥ 1970-tallet. IPCC kastet seg ukritisk over dette himmelsendte "beviset" pÃ¥ menneskeskapt oppvarming og frontet det entusiastisk i 2001-rapporten. SÃ¥ kom kalddusjene da kritikerne plukket makkverket komplett i stykker, og allerede ved neste IPCC-korsvei i 2005/2006 var "hockeykølla" bare tildelt en diskret liten notis (som man Ã¥penbart hÃ¥pet folk ikke ville begynne Ã¥ rippe opp i enda en gang).   

Hvordan kunne man la en ung, ulærd spire valse over verdens samlede historiske kunnskaper?
Mange forskere har kommentert at en relativt ung og tilsvarende ulærd Mann når det gjelder historisk-empiriske data (bl.a. arkeologi og skriftlige kilder) - og ikke minst amerikaner, en nasjon som har en skrikende mangel på både geografi og verdenshistorie i sitt skolesystem - ikke helt forstod hva den øvrige verden visste om slikt da han satte i gang med å forfalske historiske klimafakta.*

*Bare for ordens skyld om Manns dataanvendelse, som virkelig ga et ansikt til begrepet "cherry-picking" da McIntyre og McKittrick begynte å se nærmere på dette:
- Yamaltre-prøvene fra Sibir utgjorde bare 12 av totalt 252 i datasettet, de øvrige var blitt vraket
- Mann unnlot å bruke et eksisterende og mye større datasett fra 34 trær i samme område, men som slett ikke viste noen dramatisk oppvarming i vår tid, men derimot en varmere periode i middelalderen (se eksempel på annen forskning som viser dette nedenfor)

La oss derfor dra noen stikkord på hva andre og mer solide kilder enn hans enslige Yamal-tre i Sibir (som han bruker som kilde for GLOBALE tilstander i sin graf...) sier om både middelalder og lille istid rundt om i verden, og som Mann burde forstått dybden i før han begynte sine soloraids.

NB: Jeg har her på forumet tidligere vist til en rekke empiriske funn fra alle verdensdeler (fagfellevurderte studier alle sammen innen en rekke fag) om den varme middelalder, som alle sier at vi selv i våre dager ikke har kommet opp på temperaturnivåene den gang. Så det er ikke slik at vi mangler eksempler på disse periodene andre steder i verden, men det er jo alltid mest illustrerende å bruke eksempler fra vår egen sivilisasjons historiske virkelighet:

Varm Middelalder: Varmere enn i dag
Der foreligger uomtvistelige arkeologiske bevis for at den norrøne bosetningen på Grønland drev jordbruk på steder som i vår tid er helt ubeboelige for sånt. Både i forbindelse med varmeperioden i mellomkrigstiden (hvorpå sporene forsvant under ny is igjen særlig på 1950-60-tallet) og i den nåværende fra 1970-årene har det fram under isen kommet fram spor etter dette. En nylig utgravning av et slikt settlement har f.eks. avdekket at det vokste bjørk på Grønland i den tidlige norrøne perioden. Det er helt utenkelig fremdeles i dag. Og Yamal-treet i Sibir, var det ikke varmt der også, da? Joda, det var bare det at de såkalte "bristle cones" såvel som iskjernedata man kunne brukt for å vise dette aldri kom med i Manns øvelser. Andre forskere har derimot både funnet og rapportert om tilsvarende prøver som vitner om en meget varm middelalder også i disse områdene, her et typisk eksempel:

INNLANDS EURASIA:
Polare Uralfjellene, Russland
Mazepa, V.S. 2005. Stand density in the last millennium at the upper tree-line ecotone in the Polar Ural Mountains. Canadian Journal of Forest Research 35: 2082-2091.

Description
Over the period 1999-2001, the author examined evidence related to historical tree growth dynamics along a continuous altitudinal transect 860 meters long and 40-80 meters wide on the eastern slope of the Polar Ural Mountains (66°48'57"N, 65°34'09"E). This work revealed that "a large number of well-preserved tree remains can be found up to 60-80 meters above the current tree line, some dating to as early as a maximum of 1300 years ago," and that "the earliest distinct maximum in stand density occurred in the 11th to 13th centuries, coincident with Medieval climatic warming." Since Marzepa cites many studies that conclude that "increases in tree-line elevation, and associated increases in tree abundance within the transient tree-line ecotone, are associated with extended warm periods," and that "the vertical gradient of summer air temperature in the Polar Urals is 0.7°C/100 m," we conclude that the Medieval Warm Period lasted from approximately AD 700 to 1300 and that significant portions of it were as much as 0.56°C warmer than the Current Warm Period.

Link til en mengde andre studier som dokumenter hvor ille Mann-klikkens historiske fordreininger av varm middelalder faktisk er: http://www.co2science.org/data/mwp/mwpp.php

Den Lille Istid: Her burde selv en amerikaner vite litt
Michael Mann kan være "moralsk" unnskyldt for Ã¥ være blank i kildeforstÃ¥elsen for middelalderforhold, men nÃ¥r han prøver Ã¥ fjerne Den lille istid fra sine grafer begynner det Ã¥ lukte veldig ille: For USA var et av de stedene pÃ¥ kloden der Den Lille istid i perioder rammet meget hardt: Vet ikke Mann hvorfor man feirer Thanksgiving i USA? Jo, fordi indianerne pÃ¥ østkysten trÃ¥dte støttende til med mat da nybyggerne var i ferd med Ã¥ sulte i hjel pÃ¥ grunn av beinharde klimaforhold og uÃ¥r pÃ¥ uÃ¥r. 

De fleste her til lands har etter hvert hørt om de typiske europeiske forhold under denne kalde perioden:
- Themsen brukt som markedsplass gjennom de kalde vintrene særlig på 16- og 1700-tallet
- Særlig for midten av 1600-tallet finnes det en rekke kilder på breene i Alpene som vokste til de slukte og knuste hele landsbyer som i middelalderens varmeperiode hadde trukket langt oppover dalsidene (historikere og arkeologer regner med at dyrkingsgrensen i Norge falt med 400 m fra tiårene før Svartedauden og de neste par hundre år, som førte til uår og svekket befolkning og enda flere pester herjet helt fram til 1800-tallet)
- Både elver og kanaler i Europa frøs til om vintrene, og i Nederland hadde man årlige "vinterfestivaler" og skøyteløp
- Den første "Thames frost fair" ble avholdt i 1607; den siste i 1814
- I 1622 opplevde man en gjenfrysing både av det gyldne horn og søndre del av Bosporosstredet i Tyrkia
- I 1658 foretok svenskekongens hær den berømte marsjen over Storebelt for å invadere København
- Også søndre deler av �stersjøen og de baltiske farvann frøs til slik at man kjørte regelmessige sledekortesjer mellom Polen og Sverige
- Nord-Atlanteren? Island var så omgitt av is at skip ikke kom til land en rekke vintre
- Men det som i alle fall burde angÃ¥ Mann, var at f.eks. i 1780 (sÃ¥ sent som 4 Ã¥r etter at deres kjære grunnlov allerede var pÃ¥ plass, sÃ¥ at selv klimaforskere skulle mangle skriftlige kilder pÃ¥ disse tilstandene er jo meningsløst) frøs hele New York havn slik at folk kunne gÃ¥ over isen fra Manhattan til Staten Island 

Og den store forsker Manns holdning til dette? Jo, ved hjelp av noen utvalgte årringer på et enslig, gammelt tre i Sibir og noen metodisk uholdbare proksi-koblinger avviser han hele greia!

Dette storverket inngår altså i den samlede klumpen av såkalt "settled science" om verdens klimahistorie...

Her en link til forlystelse/tristesse (stryk det som ikke passer) over dette forskningsforfallet, med en lett tilgjengelig oversikt over hele debatten og de pinlig overglattende granskingsprosessene: http://www.forbes.com/sites/larrybell/2014/02/04/global-warmings-tree-ring-circus/#16b0c4ea2fb8
« Last Edit: 16.02.2016, 12:33:28 by Telehiv »

Ryddegutt

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 982
  • View Profile
Sv: Den historiske konstruksjon av klimaindustrien
« Reply #3 on: 16.02.2016, 12:39:23 »
Telehiv, jeg vil sterkt anbefale boken "A Disgrace to the Profession" rundt dette med Mann:

www.amazon.com/gp/aw/d/B013TZFRGE/ref=tmm_kin_title_0?ie=UTF8&qid=&sr=

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Den historiske konstruksjon av klimaindustrien
« Reply #4 on: 16.02.2016, 13:06:13 »
Telehiv, jeg vil sterkt anbefale boken "A Disgrace to the Profession" rundt dette med Mann:

www.amazon.com/gp/aw/d/B013TZFRGE/ref=tmm_kin_title_0?ie=UTF8&qid=&sr=

Ja, jeg har kjørt gjennom denne boken, som med sin kritikk først og fremst bygger på intervjuer med en rekke ledende klimaforskere, i mindre grad egenprodusert kritikk, naturlig nok, siden Steyn ikke er klimaforsker selv. Interessant lesning er det uansett.

NB: Mark Steyn er som kjent den samme person som er saksøkt av Mann for "defamation"/ærekrenkelser i en sak som har versert i flere år, og har vakt mye latter og hoderysting rundt om.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Fjerning av den varme middelalder i Icefields, Alberta

Michael Mann har fått en rekke followers innen trering-kronologitriksingen: På Climate Audit (hockeykøllesplintreren Steve McIntyres legendariske og høyt respekterte hjemmeside) blottlegges akkurat nå et annet miserabelt forsøk på bruk av trering-kronologier i det såkalte Icefields i Alberta, tuftet på Luckman & Wilson (2005) men nå videreført av Wilson et al (2016).

Og den som leter kompetent, han finner: Vi får avdekket nok et forsøk på fjerning av varm middelalder, og igjen er det tautologisk metodebruk som gjør at man får det svar man ønsker.

Som McIntyre kommenterer så er det RCS-teknikken brukt i den såkalte LW2005 MXD kronologien som: "eliminated high medieval values as a tautology of their method, not as a property of the data".

Som alltid hos McIntyre, en dannet, stillferdig, men fullstendig knusende avsløring av mindreverdig, fasitbasert klimaforskning. Igjen.

Link: http://climateaudit.org/2016/02/15/disappearing-the-mwp-at-icefields-alberta/ ;) 
« Last Edit: 16.02.2016, 18:19:01 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: Den historiske konstruksjon av klimaindustrien
« Reply #6 on: 16.02.2016, 20:55:44 »
Nå er denne del av klimaspørsmålet helt i innledningen for min del, men jeg finner allerede nå at den beskrivelse som gis av forskningen på området en smule fordreiet.

For det første: Mann fjernet verken LIA eller den varmere periode for ca. tusen år siden i sin første studie, jeg har nettopp omtalt Manns artikkel fra 1999, les den og en vil se at den beskrivelse som generelt gis av artikkelen er feil.

http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/shared/research/ONLINE-PREPRINTS/Millennium/mbh99.pdf

grafen har vi her;NÃ¥r det gjelder den varme middelalder skriver Mann i konklusjonen;

Quote
Conclusions
Although NH reconstructions prior to about AD 1400
exhibit expanded uncertainties, several important conclu-
sions are possible, notwithstanding certain caveats. While
warmth early in the millennium approaches mean 20th cen-
tury levels, the late 20th century still appears anomalous:
the 1990s are likely the warmest decade, and 1998 the
warmest year, in at least a millennium. More widespread
high-resolution data which can resolve millennial-scale vari-
ability are needed before more con dent conclusions can be
reached with regard to the spatial and temporal details of
climate change in the past millennium and beyond. 

Dette vil jeg karakterisere som forsiktig, og gir klart inntrykk av at dette er usikkert og krever langt mer arbeid.

Dernest, etter Manns nå 17 år gamle artikkel er der gjort flere titals nye studier som bekrefter en varm middelalder, en kald mellomperiode eller LIA - og en sterk stigning av temprauturene etter LIA. Jeg har nylig omtalt en av de siste og tilsynelatende mest omfattende;

Quote
https://www.st-andrews.ac.uk/~rjsw/N-TREND/Wilsonetal2016.pdf

Denne gjelder temperaturene på nordlig halvkule de siste 1000 år og er den (ca.) førtiende artikkelen som støtter Manns hovedkonklusjon i hans studie fra 1999. Den bekrefter kølla, men er langt mer omfattende og detaljert enn tidligere studier og er del 1 i et større internasjonalt arbeid. Dette teamet har rangert de varmeste og kaldeste tiårene de siste tusen år, og det jeg fant særlig interessant er at tredjeplassen for varmeste tiår var perioden 1161 - 1170.

Varmeste                                       Kaldeste
1. 1994 til 2003                              1812 til 1821
2. 1946 til 1955                              1832 til 1841
3. 1161 til 1170                              1462 til 1471
4. 1980 til 1989                              1695 til 1704
5. 1425 til 1434                              1452 til 1461

Dere kan si hva dere vil om Mann, men det er ikke tvilsomt at det arbeidet han gjorde som nyutdannet for snart 20 Ã¥r siden, som metode og tilnærmingsmÃ¥te for Ã¥ kartlegge de naturlige variasjonene, var temmelig originalt og nytenkende. At der var metodefeil og at han hadde et tynt datagrunnlag, er typisk for denne type nyskapende arbeider. Og at han bevisst bløffet eller gjorde noe mot bedre vitende, er vel nÃ¥ tilbakevist, ellers hadde vel ikke Steyn pisset i buksa pÃ¥ daglig basis for nettopp Ã¥ ha - urettmessig - beskyldt Mann for dette.   

Denne bekrefter de initiale hovedfunn i Manns artikkel, men nå med et helt annet datagrunnlag og med 17 års ytterligere forskning med i grove trekk de samme generelle funn. En varm middelalder med opp mot eller lik de temperaturer vi har i vår tid. Men det store poenget synes gjennomgående å være den raske stigningen vi har hatt de siste ca. 100 år, og at denne ikke tidligere synes å ha forekommet i så korte tidsintervaller.

Så dere må gjerne dvele ved den 34 årige Mann, og hans synder, telefonkataloger som uansett varmer og hva som ellers sies. Men finnes det forskning som bestrider at vi i de siste 100 år har hatt en usedvanlig hurtig oppvarming i forhold til tidligere tider? Det er det spørsmålet dreier seg om, og det er det praktisk talt samtlige av de 40 pluss senere artikler bekrefter, og som en synes å ville prate bort ved angrep på Manns tidlige arbeid, som han selv sier er usikkert og som krever mer forskning.

Jeg bare nevner det, men forskningen går generelt fremover, ikke bakover. Alle vet at Newton, Galileo, Darwin og Einstein var inne på noe. Men at ingen av de fire hadde det endelige svaret, noe vi for så vidt ikke har enda.

Så mitt spørsmål er, var Mann den første som påviste - med sine mangler osv. - at vi i de siste hundre år har hatt en eksepsjonell temperaturutvikling?
« Last Edit: 16.02.2016, 20:59:14 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Den historiske konstruksjon av klimaindustrien
« Reply #7 on: 16.02.2016, 22:47:06 »
Så mitt spørsmål er, var Mann den første som påviste - med sine mangler osv. - at vi i de siste hundre år har hatt en eksepsjonell temperaturutvikling?

Dette spørsmålet er å snu saken på hodet. Man kunne heller spurt: "Er det virkelig sant at vi har hatt en eksepsjonell temperaturutvikling de siste hundre år? Hva med alle studiene av tidligere naturlige sykluser som ikke støtter Manns påstander om dette?"

Det er jo dette som er hele poenget; Manns graf, som du selv legger ut, fremstiller den varme middelalder som betydelig kjøligere enn nåtiden. Verden er imidlertid full av forskning basert på en rekke ulike metoder og datakilder som alle viser at i alle fall middelalderen (og trolig også den romerske varmeperiode) var betydelig varmere enn nåtiden i store deler av verden.

Manns poeng har hele tiden vært å tone ned alle tidligere tegn til store/raske naturlige sykluser og temperaturendringer, for å reservere denne "konfekten" til etterkrigstiden.
 
Men forskningens tyngde er nådeløs mot Mann her: Som eksempel kan nevnes at akkurat i disse dager er det kommet enda en studie, til og med en tung en basert på lignende trerings-kronologiske metoder som Manns (han var overhodet heller ikke først med dette - bare med den tvilsomme databruken...), bare at den finner helt motstridende forhold (se videre), som bekrefter en ekstremt kald kuldeperiode på 500-600-tallet (LALIA i grafen nedenfor) som ytterligere bekrefter at varmeøkningen inn mot den (svært) varme middelalder synes å ha vært enda kraftigere og raskere enn det vi har sett siden midten av 1800-tallet.

I den nye studien ser vi nå en langt tydelige ca. 500 års varm middelalder og ca. 500 års kaldere lille istid, og ikke minst den svært kalde 500-års perioden mellom romersk varmeperiode og varm middelalder. Merk altså spesielt stigningshastigheten i temperaturen fra 500-600-tallet fram til varm middelalder: Brattere enn utviklingen inn mot vår tid. Også dette er nivellert bort i Mann-miljøet i andre arbeider som går lenger tilbake enn år 1000.Link: http://wattsupwiththat.com/2016/02/16/old-trees-reveal-late-antique-little-ice-age-around-1500-years-ago-led-to-famine-and-social-upheavals/
 
Den som vil betvile tidligere syklusers endringshurtighet og maksverdier, må faktisk sette seg inn i den enorme litteraturen jeg allerede har linket til ovenfor (men jeg legger inn linken på nytt nederst her), og som bekrefter hva jeg sier om tidligere naturlige varmeperioder, og da spesielt middelalderen.

Men igjen: Manns nokså isolerte framstilling (men som ble så kjent fordi IPCC støttet den innledningsvis) av en mye kaldere middelaldere enn nåtiden er en ren historieforfalskning ifht. hva denne enorme mengden studier sier.

Det er dette saken dreier seg om: Hva slags "metode" har Mann benyttet for Ã¥ fÃ¥ helt andre resultater enn en hel forskningsverdens arkeologiske, skriftlige og kronologiske kilder har funnet de siste 100 Ã¥rene? Les de omfattende analysene foretatt av McIntyre og McKittrick, sÃ¥ ser man hvordan man med pillrÃ¥tne metodetrick kan fÃ¥ fram resultater som bryter med all tidligere seriøs forskning og som kun tjener dem som vil fornekte at verden har hatt minst like kraftige naturlige opp- og nedsykluser som i nÃ¥tiden.     

Her er link til bare en brøkdel av all forskning som sier at middelalderen var varmere enn nÃ¥tiden, stikk i strid med Manns pÃ¥stander (som for alle praktiske formÃ¥l har "fjernet" den varme middelalder i sine framstillinger og tilsvarende løftet opp den lille istid - det klarer alle Ã¥ se f.eks. av den grafen Emeritus la ut ovenfor) 

Link: http://www.co2science.org/data/mwp/mwpp.php
« Last Edit: 16.02.2016, 23:34:02 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: Den historiske konstruksjon av klimaindustrien
« Reply #8 on: 16.02.2016, 23:33:22 »
Quote
Dette spørsmålet er å snu saken på hodet. Man kunne heller spurt: "Er det virkelig sant at vi har hatt en eksepsjonell temperaturutvikling de siste hundre år? Hva med alle studiene som ikke støtter Manns påstander om dette?"

Det er jo dette som er hele poenget; Manns graf, som du selv legger ut, fremstiller den varme middelalder som betydelig kjøligere enn nÃ¥tiden. Verden er imidlertid full av forskning basert pÃ¥ en rekke ulike metoder og datakilder som alle viser at middelalderen var betydelig varmere enn nÃ¥tiden i store deler av verden.   

Telehiv, dette er logisk og materielt BS.

Slutt å tyt om Mann, der har de siste 16 år kommet 40 nye studier og en rekke nye proxier. Hva Mann sa for snart to tiår siden driter jeg i, jeg vil vite hva vitenskapen sier i dag.

SÃ¥ neste;

Quote
 
Men igjen: Manns nokså isolerte framstilling

Feil igjen. De vitenskapelige fremstillinger støtter Mann. Og du linker til WUWT. Jeg er ikke opptatt av hva WUWT presenterer av sin egen forskning, de er brukbare i kommentarsammenheng, men som forskningsorgan er WUWT omtrent like pålitelig som KD.com., eller Klimarealistene. Det er synspunkter uten et snev av kvalitetskontroll.

Og når det gjelder Mann 1999 så tyder alt på at du faktisk ikke har lest den, eller muligens ikke har forstått den, les den en gang til og du vil se at dine påstander er et oppkok av for mye lesing i organer som ikke er ment for å opplyse folk, men for å holde de i ekkokammeret.

Jeg gjentar; send meg en link til forskning (ikke blogger,) som mener vi har tilsvarende historiske perioder der temperaturen har steget med mer enn 0,5 C på 50 år.

 

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Den historiske konstruksjon av klimaindustrien
« Reply #9 on: 16.02.2016, 23:41:47 »
Feil igjen. De vitenskapelige fremstillinger støtter Mann. Og du linker til WUWT. Jeg er ikke opptatt av hva WUWT presenterer av sin egen forskning, de er brukbare i kommentarsammenheng, men som forskningsorgan er WUWT omtrent like pålitelig som KD.com., eller Klimarealistene. Det er synspunkter uten et snev av kvalitetskontroll.

Emeritus,
ditt svar bærer dessverre preg av hastverk: Du anklager meg for å linke til WUWTs "egen forskning". Hvis du hadde sett nærmere etter, ville du sett at jeg viste til en studie i Nature: http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2652.html

Og ta nå tid til å se på grafen jeg la ut derfra: Stigningshastigheten i perioden LALIA er brattere og sterkere enn nåtidsperioden Mann argumenterer for.

Og hvis du hadde bare åpnet filene med hundrevis av studier jeg viser til, så ville du sett at lignende/kraftigere historiske - og udiskutabelt naturlige/ikke menneskeskapte - temperaturstigningsforhold har forekommet før vår tid.
« Last Edit: 16.02.2016, 23:49:46 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: Den historiske konstruksjon av klimaindustrien
« Reply #10 on: 16.02.2016, 23:49:42 »
Nei, jeg har ikke åpnet filen med de hundrevis, men har lest abstractet som sier;

Quote
Climatic changes during the first half of the Common Era have been suggested to play a role in societal reorganizations in Europe1, 2 and Asia3, 4. In particular, the sixth century coincides with rising and falling civilizations1, 2, 3, 4, 5, 6, pandemics7, 8, human migration and political turmoil8, 9, 10, 11, 12, 13. Our understanding of the magnitude and spatial extent as well as the possible causes and concurrences of climate change during this period is, however, still limited. Here we use tree-ring chronologies from the Russian Altai and European Alps to reconstruct summer temperatures over the past two millennia. We find an unprecedented, long-lasting and spatially synchronized cooling following a cluster of large volcanic eruptions in 536, 540 and 547 AD (ref. 14), which was probably sustained by ocean and sea-ice feedbacks15, 16, as well as a solar minimum17. We thus identify the interval from 536 to about 660 AD as the Late Antique Little Ice Age. Spanning most of the Northern Hemisphere, we suggest that this cold phase be considered as an additional environmental factor contributing to the establishment of the Justinian plague7, 8, transformation of the eastern Roman Empire and collapse of the Sasanian Empire1, 2, 5, movements out of the Asian steppe and Arabian Peninsula8, 11, 12, spread of Slavic-speaking peoples9, 10 and political upheavals in China13. 


Men ser ingen bekreftelse på de temperaturendringer vi snakker om nå.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Den historiske konstruksjon av klimaindustrien
« Reply #11 on: 16.02.2016, 23:53:36 »
Men ser ingen bekreftelse på de temperaturendringer vi snakker om nå.

Du kan fÃ¥ lÃ¥ne brillene mine  8)
Da klarer du sikkert også å sjekke de hundrevis av studiene jeg viser til, der jeg tidligere har gått gjennom samtlige abstracts (og en god del av hele studiene også - samtlige kategori 1 fagfellevurderte studier i anerkjente tidsskrift) før jeg uttalte meg i denne saken.

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 603
  • View Profile
Sv: Den historiske konstruksjon av klimaindustrien
« Reply #12 on: 17.02.2016, 00:11:13 »
Takk for en fin tråd Telehiv! Siden du argumenterer med Emeritus (som leser dine innlegg slik en viss kar leser Bibelen) vil jeg bare påpeke enda en gang at McIntyre/McKittrics arbeider sannsynligvis ikke hadde blitt kjent uten anerkjennelse fra ALARMISTEN Richard Muller, som i sin tur skrev to innlegg om dem i Technology Review. Slik oppsto det en akademisk diskusjon blant visse forskere som igjen førte til Wegman-rapporten, og slik begynte snøballen å rulle.

Og Emeritus, som jeg skrev til deg i tråden jeg lenker til nedenfor, så dreier diskusjonen om Mann seg ikke om hvorvidt vi har en AGW situasjon eller ikke, men om TROVERDIGHETEN til visse forskere. Mann og de kolleger som støtter ham har satt den såkalte klimaforskningen i vanry. Vi kan simpelthen ikke stole på dem, og det er alvorlig nok i seg selv.

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=356.msg2716#msg2716
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sv: Den historiske konstruksjon av klimaindustrien
« Reply #13 on: 17.02.2016, 00:14:50 »
Quote
Du kan fÃ¥ lÃ¥ne brillene mine 

Her er mine sløvede øyner tilstrekkelig, her er knapt nok snev av klima i denne studien, dette handler bl.a. om folkevandringer og hvorfor vi har den sammensetningen vi har i dag. Omtrent like klimarelevant som å hevde at 30.000 syrere i Norge er et resultat av klimaendringer.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Den historiske konstruksjon av klimaindustrien
« Reply #14 on: 17.02.2016, 01:29:07 »
Quote
Du kan fÃ¥ lÃ¥ne brillene mine 

Her er mine sløvede øyner tilstrekkelig, her er knapt nok snev av klima i denne studien, dette handler bl.a. om folkevandringer og hvorfor vi har den sammensetningen vi har i dag. Omtrent like klimarelevant som å hevde at 30.000 syrere i Norge er et resultat av klimaendringer.

Emeritus,
å avvise denne studien med at det er "knapt nok snev av klima i denne studien" er jo helt meningsløst:

Dette er en svært omfattende proksibasert klimastudie basert på bl.a. radiokarbon-datering og trering-detrending utført av en stor gruppe forskere, den gjør også en komparativ analyse/kontroll mot to hovedregioner (sentral-Europa/Alpene og Asia/Russland), dvs. en langt grundigere studie med en helt annen bredde i datagrunnlaget enn f.eks. Mann-miljøet noen gang har vært i nærheten av.

Merk også at i de 591 (!) kildehenvisningene er ikke Michael Mann nevnt med et ord, som er påfallende siden også han baserte sine funn på en russisk region, som denne studien også gjør i tillegg til Sentral-Europa/Alpene. Det sier ikke så lite om hva Manns standing i seriøse miljøer faktisk er: Alle forskerne i denne studiegruppen vet jo selvsagt at dersom de henviser til noe som helst av Manns datahåndteringer er de diskrediterte på stedet.

Her snakker vi dessuten om at det opereres med en transparent og etterprøvbar metode, ta f.eks. en titt på den omfattende "supplementary information" bak studien, så vil du få en viss anelse om hva jeg snakker om:
Link:  http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/extref/ngeo2652-s1.pdf 
« Last Edit: 17.02.2016, 01:56:29 by Telehiv »