COP28 i Dubai 30.11 - 12.12: Tendensiøs klimaalarmisme satt i system

Started by Telehiv, 21.11.2023, 09:16:27

Previous topic - Next topic

Telehiv

Klimaindustrien bak klimatoppmøtet COP28 i Dubai i De forente arabiske emirater 30. november - 12. desember 2023 er forlengst i gang med å fore medias ukritiske mikrofonstativer med serier av tendensiøs klimaalarmisme. Eksemplene er legio, men det spørs om det er bryet verdt å bruke tid på å gjengi alle de spekulative pre-produserte alarmismene media mottar og sender ut i strømmer nå før møtet.De institusjonelle driverne bak CO2-narrativet er FN/IPCC og WMO som i oppkjøringen til COP28 nå spyr ut sine sedvanlige daglige skremselsdoser til mediene, under dekke av sin vanlige konsensus-argumentasjon. Et typisk eksempel er siste tendensiøse melding fra WMO, som NTB via AP viderefører trofast til norske medier - og her er det underveis ikke foretatt mye faktasjekk av rene løgner om historiske klimaforhold:

"Rekordhøy konsentrasjon av klimagasser
Klimagasser som bidrar til global oppvarming, har igjen nådd nye høyder. Det viser en ny rapport fra Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).
- På tross av tiår med advarsler fra det vitenskapelige miljøet, tusenvis av sider med rapporter og titusener med klimakonferansen, styrer vi fortsatt i feil retning, sier generalsekretæren i VMO, Petteri Taalas.
I 2022 var konsentrasjonene av CO₂ i atmosfæren for første gang 50 prosent høyere enn førindustriell tid. Økningen har fortsatt inn i 2023.
Ifølge Verdens meteorologiorganisasjon er det 3–5 millioner år siden jordas atmosfære hadde like høye CO₂-nivåer som nå. Da var det 2–3 grader varmere og havnivået var 10–20 meter høyere enn nå.
Også konsentrasjonen av metan fortsatte å vokse gjennom fjoråret, og den tredje hovedgassen, som er lystgass, har aldri før hatt en så stor økning som den hadde fra 2021 til 2022.
Om litt over to uker starter FNs årlige klimaforhandlinger. I år blir klimatoppmøtet arrangert i Dubai. Verdens land har satt seg mål om å begrense oppvarmingen til under 2 grader, helst til 1,5 grader."


Vesten bruker "klima" for å bremse asiatisk ekspansjon
Det er også interessant å se på de rene storpolitiske drivkreftene bak det hele, der Vesten åpenbart mener at de - ved hjelp av klimapolitiske argumenter - kan stanse bl.a. Kinas og Indias økende industrielle verdensherredømme ved å nekte dem å bruke de billigste og mest driftssikre energiformene (dvs. kull og annen fossil energi). Se f.eks. på denne ferske meldingen fra Reuters:

"Frankrike og USA vil på klimatoppmøtet COP28 foreslå å forby privat finansiering av kullkraftverk.
Frankrike legger fram planen med støtte fra USA, ifølge nyhetsbyrået. India ble orientert om saken tidligere i november. India og Kina er sterkt imot forsøk på å hindre bygging av kullkraftverk, som de er sterkt avhengige av."


EU holder følge:
NTB kunne i går opplyse dette fra de høye herrer i Brussel:
"EU lover betydelig bidrag til klimaskadefondet.
EU kom mandag med løfte om å gi et vesentlig bidrag til et klimaskadefond for sårbare nasjoner på det kommende COP28-toppmøtet i Dubai.
Fattige nasjoner har i årevis understreket at et slikt fond er nødvendig for å hjelpe dem å komme i gang igjen etter naturkatastrofer drevet av klimaendringer."


NTB har selv(!) tenkt ut denne kommentaren til EUs melding:
"Kunngjøringen vil sannsynligvis ha stor innflytelse på resten av COP28-forhandlingene, med nasjoner som kjemper for energiomstilling og krav om utfasing av fossilt brensel. EU har ikke oppgitt noen tall for hvor stort bidraget kan bli."

PS: Her hjemme forbereder 60(!) norske klimaaktivistiske organisasjoner sine flyreiser til Dubai med å kreve "styrket handling" på klimatoppmøtet
Under en markering i Oslo i går ettermiddag mottok klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) en koffert fylt med innspill knyttet til klimatoppmøtet i Dubai.
– Budskapet er at Norge må ta en lederrolle både under forhandlingene og på hjemmebane for å sikre økt klimahandling, skriver Naturvernforbundet, som var en av initiativtakerne til markeringen, i en pressemelding.
Kravene gjelder blant annet at Norge skal støtte en mest mulig ambisiøs avtale i Dubai som er tydelig på behovet for utfasing av alle fossile energikilder.

Kort sagt: Sett all fornuft til side, og nyt haraballet mens det ennå er strøm til TV'en!

Telehiv

Equinor har i forbindelse med selskapets høstkonferanse i Oslo i dag funnet det nødvendig å sende ut en motmelding til kreftene som arbeider for å ødelegge norsk oljeindustri:

Equinor-rapport viser ringvirkninger på 93 mrd. i Norge
En ny rapport Equinor har bestilt viser at leveransene til oljeselskapets leting, drift og modifikasjoner av felt og anlegg i Norge kom opp i 93 milliarder kroner i fjor.

Det er en økning på 13 prosent i forhold til 2021, ifølge rapporten som er utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø (KPB). Rapporten inkluderer ikke utbygging av nye felt.

– Det skapes store nasjonale og lokale ringvirkninger fra vår virksomhet. Equinors leting, drift og vedlikehold sysselsatte i fjor 63 000 årsverk over hele landet. Over 1700 norske bedrifter fakturerte oss med 87 milliarder kroner i disse segmentene. At norske leverandører sto for over 90 prosent, demonstrerer kapasiteten, kompetansen og konkurransekraften i den norske olje- og gassklyngen, sier norgessjef Kjetil Hove.

Equinor legger frem rapporten kort tid etter at Klimautvalget foreslo at regjeringen skulle utarbeide en strategi for sluttfasen for petroleumsvirksomheten i Norge, og en pause i leting på norsk sokkel og nye utbygginger mens man venter på denne.

– Denne rapporten viser hva olje- og gassindustrien betyr for norske arbeidsplasser. Det er store verdier som skapes, og mange tar del i arbeidet. Næringen sysselsetter folk, utvikler kompetanse og opprettholder aktivitet over hele landet. Dette ønsker vi at skal fortsette. Vi må fortsette letingen og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Samtidig skal vi kutte utslipp og utvikle nye verdikjeder på skuldrene til olje- og gassindustrien, sier Per Steinar Stamnes i Industri Energi på vegne av de fem fagforeningene i Equinor, som er med på å presentere rapporten tirsdag.
Telehiv

FØR COP28-LØGNENE SETTER INN FOR FULLT

La oss ta en fot i bakken og framvise FAKTISKE OBSERVASJONER før klimaindustrien kjører ut nye og udokumenterte grove løgner om verdens klimatilstand nå i dagene før COP28 braker løs med 60.000 (!!) tilreisende i jetfly...

1. Global temperatur slett ikke akselererende
Stigningen på 1980-90 tallet toppet ut i 1998 (pausen; the hiatus), og har flatet ut og sunket svakt de siste 7-8 år, og global temperatur befinner seg nå omtrent der den var i den varme mellomkrigstiden (akkurat nå er det en midlertidig varm ENSO-fase, som vil skifte til negativ etterhvert - seriøse forskere parkerer derfor ENSO-variasjon som del av en lengre trend-utvikling):2.  Ingen historisk økning i "ekstremvær" - tvert imot
I det famøse brevet fra Cicero-aktivistene m.fl. til Støre, unndrar de bevisst dette faktum, og trekker heller cherry-pickede eksempler fra i sommer (vi må atter minne disse karnaljene om at "klima" dreier seg om min. 30 års datagrunnlag).
Legg merke til dette: Siden de ikke har støtte i observasjonsdata for sine påstander, skjuler de seg sleipt bak begrepet "forsmak"; som i neste omgang "vil føre til" hele leksen av deres modellerte narrativ - men som altså har sviktet mot faktiske observasjoner hele veien de siste tiårene. Men de durer på:

"I sommer har vi sett en forsmak på hvordan klimakrisen vil føre til hyppigere og kraftigere ekstremvær, med ekstremværet Hans her hjemme, katastrofale skogbranner i Hellas og rekordtemperaturer i store deler av Sør-Europa. Klimakrisen er her allerede og rammer klimasårbare land og folk hardest, men klimaeffekter også har en stor betydning for Norge."

Forskningsetisk er dette selvsagt rent søppel, her er den faktiske historiske utviklingen, feks,. i USA der alarmistene hardnakket hevder at ekstremværet "eksploderer":3. Klimaet "dreper" stadig flere? Sannheten er også her omvendt
4. Løgnene om "det forsvinnende" Great Barrier Reef (der alarmistreiret James Cook University sparket Peter Ridd for å si sannheten)


 

5. Løgnene om den forsvinnende snøenSlik kan jeg holde på resten av dagen.
Men jeg håper våre lesere har tatt poenget allerede med disse eksemplene?

Telehiv

Ja, da drar Støre & de (i jetfly) til Dubai for å svare 80.000 uvitende aktivister på hvorfor Norge ikke akselererer ødeleggelsen av norsk næringsliv enda mer.


NORSK DELEGASJON: Statsministeren reiser blant annet sammen med klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp). Foto: Adrian Nielsen / E24

Disse fire løftene skal være det regjeringen reiser til toppmøtet med i år:

1) Norge skal bidra til at det satses mer på fornybar energi, og særlig i fremvoksende økonomier og utviklingsland.
2) Norge skal bidra til å utvikle grønn skipsfart. Dette blant annet gjennom et samarbeid med USA om å utvikle lavutslippsskip og drivstoff.
3) Satsingen på skog, hvor store beløp settes av til land som Brasil, Colombia og Indonesia for å ikke hugge ned regnskog, fortsetter.
4) Norge vil bidra til større utslippsreduksjoner. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) leder i år forhandlingene om å konkretisere dette arbeidet.

Og til slutt kan vi nevne at i tillegg til disse løftene, er Norge opptatt av å fremme karbonfangst og -lagring (CCS).

Telehiv

På COP28 har visst selvskadingspotensialet ved ustabil lekeenergi som sol og vind begynt å sige innover sentrale industriland (foreløpig med unntak av vår regjering, da):


STABIL ENERGIKILDE: Flere land argumenterer for å produsere mer energi fra atomkraftverk på klimatoppmøtet i Dubai. FOTO: BLOOMBERG

Lenke: https://www.finansavisen.no/energi/2023/12/02/8066699/klimatoppmotet-over-20-land-vil-tredoble-atomkraft

Telehiv

ExxonMobil-sjefen forsøker å snakke litt fornuft i CO2-hodene på COP28


FEIL FOKUS: Darren Woods, adm. direktør i oljegiganten ExxonMobil, er på plass under FNs klimamøte i Dubai. FOTO: BLOOMBERG

En meget viktig og betimelig fornuftskorrigering kommer fra Woods når han sier at:
- "(klima)diskusjonene har lagt altfor mye vekt på å bli kvitt fossile brensler, som olje og gass, og ikke på å håndtere utslippene knyttet til dem".

Vi har anført det samme i årevis her på forumet:
- Utvinnings- og produksjonsprosessen og samlet livsløp for de foreliggende alternative energikilder (sol og vind) forurenser mer og skader mer miljøet enn dem de skal erstatte - ikke minst hvis man hadde prøvd å rense fossilkraft optimalt
- Men CO2-aktivistene vil bare legge ned fossile utslipp og ikke snakke om å rense dem, av frykt for at det skal bli foretrukket og mest lønnsomme løsning

ExxonMobil på klimatoppmøte: – Fokusert for mye på fornybar energi
Woods adresserer her tydelig den gruppen land som ensidig kjører på for en global avtale om å fase ut fossile brensler for å oppnå Paris-avtalens mål. Her viser Woods til at en altfor rask og brutal utfasing allerede har skapt en utbredt energikrise og er i gang med å bryte ned global økonomi, og særlig i de vestlige landene som har stengt ned mest fossile energikilder allerede.
– Samtalene begynner å omfatte mer enn bare utslipp, men å faktisk ta hensyn til de mange utfordringene som er knyttet til overgangen, mente Woods før han la til:
– Tenk på energifattigdom, overkommelighet, pålitelighet, nasjonal sikkerhet og energisikkerhet - alle disse tingene begynner å bli tatt med i regnestykket.


Det kan vel knapt vises tydeligere at før eller senere må de vestlige industrilandene begynne å forstå alvoret i hva Woods sier, eller fortsette den strake veien til selvskapt fattigdom og energikrise. Woods framførte sine ting høflig, men likevel er det både fortjenstfullt og modig å irettesette denne enorme samlingen av uvitende og klimaforvirrede CO2-aktivister såpass tydelig.

Jeg tror at Woods ikke vil bli stående alene når COP28 er avsluttet, og man igjen har fått se de verste CO2-hodene eksponere sin ignorante fanatisme for hele verden.

Lenke: https://www.finansavisen.no/energi/2023/12/02/8066756/exxonmobil-pa-klimatoppmote-fokusert-for-mye-pa-fornybar-energi

Telehiv

OG SÅ SMALT DET FRA PRESIDENTEN FOR COP 28!The Guardian har slått stort opp hva selveste COP28 presidenten - Sultan Ahmed Al Jaber - sa i et intervju allerede den 21. nov., og som han ikke viker tilbake fra nå under selve konferansen:

"Please help me, show me the roadmap for a phase-out of fossil fuel that will allow for sustainable socioeconomic development, unless you want to take the world back into caves."

Vi får bare følge med på de videre reaksjoner under konferansen.
Det er nok en del som vil kreve ham fjernet fra hele konferansen, tenker jeg?Lenke til et lettere hysterisk The Guardian:
https://www.theguardian.com/environment/2023/dec/03/back-into-caves-cop28-president-dismisses-phase-out-of-fossil-fuels

Lenke WUWT:
https://wattsupwiththat.com/2023/12/03/cop28-president-challenges-mainstream-climate-narrative-on-fossil-fuels/

TILFØYELSE:
Klimarealistene har nå lagt inn en aldri så liten harselas med COP28-posørene, og her spesifikt om president  Jabers provosering av CO2-mafiaen:

"Søndag hadde en artig episode, hvor Sultan Al-Jaber satte de klimareligiøse på plass under en spørsmål-og-svar seanse. Klimafanatikere i vesten var allerede i harnisk over at en oljedirektør kunne få lede COP28, mens både Biden og Kerry mente dette var helt naturlig i forsøkene på å få oljeselskapene aktivt med på utslippskuttene.
Tidligere klimabyråkrat i FN, Mary Robinson, etterlyste beslutningen om å fase ut olje og gass: «Vi er i en absolutt krise som skader kvinner og barn mer enn noen andre... og det er fordi vi ennå ikke har forpliktet oss til å fase ut fossilt brensel.»

COP-leder Sultan Al-Jabers svar var krystallklart: «Jeg deltar ikke i en diskusjon som er alarmistisk».

«Det fins ingen vitenskap der ute, eller intet scenario,som sier at utfasing av fossil energi er det som oppnår 1.5C-målet.» I ordvekslingen fikk han også sagt at hun bare leste sine egne subjektive medier, og han etterlyste et veikart med både utfasing og bærekraftig utvikling «... unless you want to take the world back into caves.»

Dette provoserte mange (omtale i The Guardian), både delegatene med minst bakkekontakt, ymse bestillingsforskere og de mest ekstreme som lenge har ønsket å sabotere ethvert samarbeid mellom oljebransjen og de økonomisk viktigste nasjonene. I det store bildet gjør både Bidens USA og Al-Jabers UAE alt de kan for å øke produksjonen av olje og gass i dag."


Lenke: https://klimarealistene.com/cop28-med-svulstige-apningsdager/ 

Telehiv

Quote from: Telehiv on 04.12.2023, 12:20:37OG SÅ SMALT DET FRA PRESIDENTEN FOR COP 28!The Guardian har slått stort opp hva selveste COP28 presidenten - Sultan Ahmed Al Jaber - sa i et intervju allerede den 21. nov., og som han ikke viker tilbake fra nå under selve konferansen:

"Please help me, show me the roadmap for a phase-out of fossil fuel that will allow for sustainable socioeconomic development, unless you want to take the world back into caves."

COP28-presidentens tydelige beskjed om dysfunksjonelle grønne alternativer har ikke uventet skapt et sterkt behov for bortsnakking på COP28. Den ekte internasjonale tåkefyrsten John Kerry (ikke å forveksle med Oslogrytas like store tenker Jonas Gahr Støre) med den minst like vidunderlig tåkeposerende tittel "Special Presidential Envoy for Climate" har rykket ut i sin hviteste forsvarsrustning og prestert disse sterkt tåkeleggende og retningsløse ord til Politico:

"Look, he's gotta decide how he wants to phrase it, but the bottom line is this COP needs to be committed to phasing out all unabated fossil fuel"

Hvis man vil prøve å tolke hva Kerry sier her, må man først forstå hva som menes med "unabated fossil fuel".
Om vi skal prøve oss på en norsk oversettelse for "unabated", er det noe i nærheten av "uforminsket" eller "ubeskjært".

Test: Ut fra dette, har noen et forslag til hva slags del av "fossile fuels" som må "utfases"?
Tips: Det nytter ikke å kontakte Kerry og hans stab for svar:
"Neither Kerry's office nor representatives of the UN responded immediately to requests for comment".

Lenke: https://wattsupwiththat.com/2023/12/05/john-kerry-spins-un-climate-summit-presidents-comments-that-no-science-backs-fossil-fuel-elimination-push/
 

Telehiv

Det er blitt stadig mer interessant å følge den voksende avgrunnen mellom COP28-programmets hovedtese om å forby all kulldrevet energi, mens:

a) COP28-president Jaber sier at stans i all fossilbruk i kombo med grønne erstatningsalternativer vil sende verden tilbake til hulelivet, og
b) verdens to største kullforbrukere (utenom USA) Kina og India sier klart fra at de nekter å la seg tvinge til å avskaffe sine kullkraftverk til funksjonelle alternativer foreligger.Kerry fronter egentlig en kommende energimakt-konfrontasjon mellom Vesten og Stor-Asia
"Special Presidential Envoy for Climate" John Kerry er nå involvert på alle fronter her, han vil både stanse kullbasert energi og tvinge gjennom økt bruk av sol og vind som basis energikilder. Sagt på en annen måte: Når "Special Presidential Envoy for Climate" John Kerry - i åpenbar strid med presidenten for hele konferansen - sier at det skal satses mye mer på det som IKKE virker, og det skal kuttes mest mulig i det som faktisk virker (underforstått; øke avskaffingspresset mot Kina og Indias store forbruk av kull), ja, så går faktisk Kerry til krig mot Stor-Asias videre industrielle utvikling.

Det er neppe tvil om at kontrollen over motstridende energikilder og-løsninger vil bli en sentral maktkamp mellom stormaktene de neste tiårene.

Se bl.a. denne artikkelen:
Lenke: https://climatechangedispatch.com/john-kerry-deserves-a-lump-of-coal-for-christmas/

Telehiv

Som vanlig er det E24 som gir den mest utfyllende statusrapporten fra de overtidige COP28-forhandlingene som pågår akkurat nå.
Status er altså at man desperat sitter og filer på en sluttekst om noen may, shall, can, osv. arbeide for å redusere, omforme, osv. fossilbruken for å kunne fortsette spillet til neste konferanse.

De som gidder å lese hele teksten i vedlagte link, vil se at Naturvernforbundet (dessverre som resten av de norske klimaaktivist-organisasjonene) fortsetter sin reaksjonære politikk med å prøve å kutte ut alle renseforsøk av fossilt brensel fordi de primært vil at alt fossilt brensel skal forbys snarest mulig - for dem betyr derfor rensing at fossilt brensel overlever lenger enn de ønsker:

Lenke: https://e24.no/energi-og-klima/i/4op9Xg/mulig-loesning-lekket-i-dubai-dette-kan-bli-kompromisset?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no 

Telehiv

En noe uklar enighet ble oppnådd i Dubai i natt
Ser ut til at MSM er forvirret om hva nattens såkalte "enighet" i Dubai innebærer, om at man skal gå for en "omstilling bort fra fossil energi". Men VG siterer uansett noen av klimaaktivist-organisasjonene, og de er som nevnt enige om en ting: Rensing av fossile utslipp skal man prate minst mulig om, det er "urealistisk", osv. Fordi det kan hindre det generelle angrepet på olje og gass.

Nå er det nok mest fornuftig å la saken modne hos mer kompetente analytikere, om hvor energibildet vil være på vei videre. Av ren nød vil Dubai-uttalelsene uansett neppe gi noen særlig endring i fossilbruken de neste tiårene. 

Lenke: https://e24.no/energi-og-klima/i/4opy5e/omstilling-vekk-fra-fossil-brensel-et-gjennombrudd?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no

"Suksess?"
Ikke alle er enige i at COP28 har vedtatt noe forpliktende ifm. dette. Christian Skaug hos Document har vist bra innsikt i energisaker, og han skriver f.eks. at "Mislykket klimatoppmøte fremstilles som en suksess", sitat:

"Klimatoppmøtet (COP28) i Dubai vedtok ingen forpliktelser til «utfasing» av fossile energikilder, kun oppfordring til en tenkt «overgang» bort fra dem, men fremstilles ikke desto mindre av klimabevegelsen som «historisk»."

Som sagt, knapt første ord er sagt i oppfølgingen av dette. Det er som kjent ofte langt mellom ideologisk svermeri og verdens behov.


Affen

Jeg sa det før "klimamøtet" startet:  Dette kommer til å bli dyrt for Norge.

I dagens E24 er det en oversikt over hva Norge har forpliktet seg til  ( betalingsmur )
Bl.a. finner vi dette:Norge har delt ut 4,31 milliarder kroner

Regjeringen har delt ut en rekke pengesummer til diverse formål:

620 millioner til klimatilpasning.
1,1 milliard til Indonesia for regnskogsbevaring.
550 millioner kroner til Amazonasfondet.
100 millioner kroner til skogbevaring i Colombia.
1 milliard til hav- og fiskeriforvaltning under Nansen-programmet.
200 millioner til rene kokeløsninger i Afrika.
270 millioner til et nytt fond for tap og skade.
350 millioner til matsikkerhet.
100 millioner til et satellittprogram som skal overvåke regnskogen.
20 millioner kroner til et fond for sårbare kyst- og havområder.


Pengesummene til skog kommer fra klima- og miljøbudsjettet, mens resten kommer fra bistandsbudsjettet.
– Unntaket er pengene til tap og skade-fondet, der Stortinget har foreslått en ekstrabevilgning for 2023, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).Så får man heller legge ned noen sykehus her hjemme, mens matkøene hos de som deler ut mat til verdig trengende blir lengre og lengre.

Norges vilje til å bevilge penger til et "problem", synes å være proporsjonal med avstanden til "problemet".


Telehiv

Quote from: Affen on 15.12.2023, 16:17:04Jeg sa det før "klimamøtet" startet:  Dette kommer til å bli dyrt for Norge.

---------
Norges vilje til å bevilge penger til et "problem", synes å være proporsjonal med avstanden til "problemet".Affen,
du har så sørgelig rett om alle milliardene som forsvinner i meningsløse "klima"-foretak, uten å være basert på reell vitenskap og reelt miljøvern.
Noen få av de nevnte postene kan passere som (ikke-klimarelatert) miljøvern, altså miljøvern man kunne satset på uten å være innsauset i feilrettet og selvskadende klimaalarmisme, f.eks.:
- 1 milliard til hav- og fiskeriforvaltning under Nansen-programmet.
- 350 millioner til matsikkerhet.
- 20 millioner kroner til et fond for sårbare kyst- og havområder.


Telehiv

Så er årets COP28-posering overstått og de harde energirealiteter får lov å komme fram i mediene igjen:Det internasjonale energibyrået (IEA) meldte i helgen, to dager etter at COP28 ble avsluttet, at "global coal demand will set another new record this year".

IEA viste samtidig til at kullbruken i de vestlige land er fallende, mens forventet behov i utviklingsland og framvoksende økonomier "remains very strong, increasing by 8% in India and by 5% in China in 2023 due to rising demand for electricity and weak hydropower output."

Nedenfor er lenket til en meget informativ artikkel om det faktiske energibildet og hva den globale utvikling tilsier ifht. den "wishful thinking" som ble servert på COP28:

Lenke: https://climatechangedispatch.com/days-after-cop28-iea-delivers-more-coal-hard-reality/

stjakobs

Det kinesiske kommunistpartiet koblet til finansiering av klimaaktivister i USA og Storbritannia.

Selv om Kina er den største enkeltbrukeren av fossilt brensel på jorden, brukte The Energy Foundation China – en NGO dedikert til å bekymre seg for karbonutslipp – av en eller annen grunn nesten 4 millioner dollar på å redusere amerikanske utslipp i stedet for kinesiske. De brukte også noe ukjent beløp på å hjelpe Grantham Research Institute i London i fjor. Så vi har givere i et utviklingsland som gir sjenerøst til USA og Storbritannia fordi den rike første verden er for fattig til å finansiere sine egne miljøfilantropigrupper, ikke sant?

Se mer ... JoNova
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.