4 nye studier knuser påstandene om "unprecedented recent warming"

Started by Telehiv, 22.08.2023, 16:33:16

Previous topic - Next topic

Telehiv

Alle de fire nye rekonstruksjonene av historiske temperaturbilder viser både
a) at dagens temperaturer ikke representerer noen signifikant oppvarming de siste 100+ år, og
b) at middelalderen stort sett var varmere enn nåtiden

1) Rastogi et al., 2023 viser at i tidsrammen 1785-2015 (231 år) var den varmeste 21-års perioden i Indias Himalaya-region årene 1890-1910. Årene 1995-2015 var de fjerde varmeste og 1946-1966 den nest varmeste perioden. Sett under ett har regionen kjølnet litt siden 1890.2) Chen et al., 2023 viser i en studie av de siste 1000 år for Eurasias Silkevei-handelsruter at den middelalderske varmeperiode (MWP) var varmere enn nåværende varmeperiode (CWP): "the amplitude of the warming during the CWP did not exceed that during the MWP".3) Du et al., 2023 viser at temperaturene i Nordøst-Asia ikke er varmere nå enn på 1800-tallet eller i 1940-årene. Varmeste perioden de har rekonstruert var i den tidlige middelalderperioden 830-850 e.Kr.
Interessant nok for de siste 170 år, så har 8 av de 12 kaldeste årene vært i perioden 1965-2012.4) Alipoorfard et al., 2023A viser at rekonstruerte temperaturer i Iran for de siste hundreårene tilsvarer omtrent de siste tiårene (1976-2014). Og videre; når man sammenholder trendene helt tilbake til 1657 ser man ingen varmetrend de siste 357 år.Lenker:
1) https://www.researchgate.net/publication/371240419_Temperature_variability_over_Dokriani_glacier_region_Western_Himalaya_India

2) https://link.springer.com/article/10.1007/s11430-022-1079-5';

3) https://cp.copernicus.org/articles/19/1295/2023/cp-19-1295-2023.pdf

4) https://www.ijf-isaforestry.ir/article_174320.htmlTelehiv

Rastogi et al., 2023 og de andre studiene omtalt foran viser altså at alarmistiske "klimaforskere" underslår historiske varmeperioder for å opprettholde narrativet om "unprecedented recent warming".

Utenfor disse useriøse prosessene finner man derimot en rekke fagdisipliner som har framlagt solid forskning på at både den minoiske varmeperioden (jfr. bronsealderkulturen på Kreta med storhetstid i perioden ca. 2000–1400 f.Kr. som også var en meget gunstig klimatisk periode i Nord-Europa); den romerske varmeperiode, og den varme middelalder alle var varmere enn nåtiden - på langt lavere CO2-nivåer enn i dag!
Altså helt ødeleggende fakta for CO2-hypotesen, eller som ekte vitenskapsfolk ville si: En ren falsifisering av CO2-hypotesen.

Løsning på CO2-hypotesesvikten: Falsifisering forsvares med omskrivning av historiske data
Men istedet for å akseptere dette fortsetter den grovt politiserte klimaalarmismen med å prøve å omskrive etablerte - og for reelle vitenskapsfolk - høyst troverdige historiske temperaturdata. Et av de groveste eksemplene er selvsagt Michael Manns "hockeykølle", som i 1998 på basis av manipulerte data og pillråtten statistikkbruk (komplett avkledt av bl. Steven McIntyre og den påfølgende Climategate-skandalen) utraderte varm middelalder og oppskrev den lille istid, for deretter å produsere modellbaserte prediksjoner om en kommende "global temperatur ute av kontroll" og "klimakrise".
Dette var uvitenskapelige skremsler som i de drøye tyve årene etterpå har vist seg å være grovt feilaktige; det påvises igjen og igjen bruk av "kokte" data basert på altfor høy klimasensitivitet (i.e. estimert temperaturøkning ved dobling av CO2-nivået i atmosfæren).

Figuren nedenfor viser hvor mye 73 av IPCC-miljøets klimamodeller har feilet ifht faktisk observerte data
Et stort tankekors for den frie (reelle) vitenskaps skjebne er her selvsagt at forskerne bak disse feilaktige modellene, med FNs overveldende politiske klimamakt i ryggen -  fremdeles nekter å innrømme at CO2-hypotesen feiler grovt.
Og kanskje enda verre: At FNs toppledelse fortsetter å rope "boiling world" på basis av for lengst påviste feile modelleringer, og deretter forlanger  iverksettelse av stadig nye grovt feilrettede "klimakrise"-prosesser.Ny forskning plukker CO2-hypotesen stadig mer i stykker - Smirnov and Zhilyaev, 2021 viser f.eks. at klimamodellene overdriver med en faktor på 5(!)
Det kan vises en hel rekke nye fagfellevurderte studier (men som IPCC-miljøet nøye passer på å holde utenfor sin egen rapportering) som demonstrerer hvordan modeller basert på IPCCs CO2-hypotese ikke tåler reell vitenskapelig gjennomgang. Ett eksempel er Smirnov and Zhilyaev, 2021 og deres fagfellevurderte analyse av elendigheten i Advances in Fundamental Physics Special Issue for journalen Foundations.
Lenke: https://www.mdpi.com/2673-9321/1/2/14

Denne studien er nådeløs i sin diagnose etter en detaljert og tungt dokumentert gjennomgang av CO2-molekylenes rolle i atmosfæren: "We have a contradiction with the results of climatological models in the analysis of the Earth's greenhouse effect".
På godt norsk: Klimamodellene er fullstendig feilaktige, i betydningen at de overdriver betydningen av CO2 som temperaturdriver.

1. Climate model calculations of CO2's impact on global temperatures are in error by a factor of 5 as a result of "ignoring, in climatological models, the fundamental Kirchhoff law" which says radiators are "simultaneously the absorbers."

2. Change in the concentration of an optically active atmospheric component (like CO2) "would not lead to change in the outgoing radiative flux."

3. CO2 molecules "are not the main radiator of the atmosphere." Water vapor molecules are, and thus they "may be responsible for the observed heating of the Earth."


Andre studier avslører lignende feilfaktorer i IPCCs CO2-hypotese:
Feilene blir ekstra tydelige når man holder disse CO2-overdrivelsene opp mot det man vet om drivhuseffekten ved vanndamp:
Lightfoot and Mamer (2014) og (2017) finner at vannmolekyler har:
a) en 29 ganger høyere forekomst i atmosfæren og er 1,6 ganger mer effektive med å varme opp atmosfæren, og
b) at vanndamp dermed utgjør 96% av "total radiative forcing" for alle drivhusgasser (som vist også i en rekke andre studier); og
c) en dobling av CO2-konsentrasjonen til 550 ppm (når man ser tilbake på basisen for historiske varmeperioder; ca. 275 ppm mot dagens 440) bare vil resultere i en global temperaturøkning på 0.33C.

På godt norsk igjen: CO2-hypotesen feiler totalt i å forklare historiske varmeperioder.

Lenker:
https://journals.sagepub.com/doi/10.1260/0958-305X.25.8.1439
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0958305X17722790

translator

Takk for at du skriver om dette Telehiv! Siden du nevnte hockeykølleaffæren, som nå nærmest er historie, kan det være greit med en oppsummering, slik den er beskrevet i Patrick Moores bok Confessions of a Greenpeace Dropout (min oversettelse):

QuoteHockeykøllen
Ingen diskusjon om klimaendringer er fullstendig uten å nevne den beryktede hockeykøllegrafen over global temperatur. Grafen, som sies å presentere temperaturen på den nordlige halvkule de siste tusen år, ble laget av Michael Mann ved Pennsylvania State University og hans kolleger. Den viser en svært jevn temperatur frem til moderne tid, med en brå stigning til slutt. Overraskelsen for mange forskere var at grafen ga inntrykk av at middelalderens varmeperiode og den lille istid aldri hadde eksistert, og at den eneste betydelige temperaturendringen de siste tusen år var en stupbratt økning i løpet av det siste århundret. Grafen var svært kontroversiell i klimaforskningsmiljøet. Tross den skarpe debatten, ble den vist frem i 2001- og 2004-rapportene fra IPCC.
 
To canadiere, Steve McIntyre, en pensjonert gruveingeniør, og Ross McKitric, en økonom, ble bekymret over at dataene som ble brukt til å skape hockeykøllegrafen ikke var objektive og at den statistiske analysen ikke var legitim. De ba Mann og andre om å gi dem de originale dataene og de statistiske metodene som var brukt for å komme frem til hockeykøllegrafen. Mann og hans kolleger ved Climate Research Unit (CRU) ved University of East Anglia nektet på gjentatte forespørsler å levere ut dataene. Forsøkene på å få tak i dataene fortsatte i ti år, da forskerne til og med avviste forespørsler ved å vise til offentlighetsloven (Freedom of Information Act). Ikke før Climategate, frigjøringen av tusenvis av e-postmeldinger fra CRU, kom det frem at informasjon ulovlig ble holdt tilbake. Det hele var en slags sammensvergelse for å manipulere data og diskreditere motstridende meninger.

I 2003 publiserte McIntyre og McKitric en kritikk av hockeykøllegrafen i Energy & Environment. Der hevdet de at Manns rapport inneholdt "sorteringsfeil, uberettiget avkortning eller ekstrapolering av kildedata, foreldede data, feil i geografisk beliggenhet, feil i beregning av prinsipale komponenter og andre kvalitetskontrolldefekter." Som resultat av kritikken lot IPCC være å bruke hockeykøllegrafen i 2007-rapporten. Debatten om hockeykøllegrafen understreker hvor lite konsensus det er om temperaturmålingene, og ikke minst om hvorvidt mennesker i det hele tatt er årsak til klimaendringer. 

Trikset for å skjule nedgangen
Den mest siterte av tusenvis av e-postmeldinger frigitt fra Climatic Research Unit, som førte til Climategate-affæren, gikk fra CRUs leder Phil Jones, og refererte til "Mike's Nature trick ... to hide the decline."    Mike er Michael Mann, skaperen av den beryktede og, for mange, diskrediterte hockeykøllegrafen. Nature er vitenskapstidsskriftet som viser en tydelig ubalanse til støtte for menneskeskapte klimaendringer. "Trikset" (the trick) var å forkaste data fra treringer som ikke passet de ekte troendes ubalanse, data som viste et fall i temperaturen de siste tiår. Disse klimaforskerne konspirerte åpenbart for å skjule data som viste nedgangen (hide the decline) og erstatte dem med data som tydet på enestående oppvarming de siste 50 årene.

Som svar på e-postene holdt en vitenskaps- og teknologikomité, underlagt det britiske overhuset, høringer for å avgjøre om Phil Jones og hans stab ved CRU hadde gjort noe upassende. De konkluderte med at trick og hide the decline var "samtalebegreper brukt i private e-postmeldinger, og at underlagsmaterialet tyder på at de ikke var del av et systematisk forsøk på å villede". Dette var åpenbart hvitvasking. Uansett om det er samtale eller ikke, så betyr trick triks og hide the decline betyr å skjule nedgangen. Komitéen ga ingen forklaring på hva den mente med "samtale". Hvilke bedrag som kan begås i åpent dagslys av mennesker i ansvarlige posisjoner!

En annen "uavhengig undersøkelse" utført av University of East Anglia, som CRU er en del av, og støttet av Royal Society, avsluttet med uttalelsen: "Vi fant ingen bevis for bevisste vitenskapelige usømmeligheter i noe av arbeidet utført av Climatic Research Unit." Undersøkelsen ble ledet av Lord Oxburgh, som har dype personlige og økonomiske interesser i klimapolitikken. Han var styreleder i et multinasjonalt vindkraftselskap og formann i Carbon Capture and Storage Association. En mangel ved rapporten var det faktum at de ikke undersøkte Climategate-e-postene eller vurderte bevis som kom fra andre enn CRU-ansatte. I denne rapporten ble the trick ... to hide the decline ikke engang nevnt; for ikke å snakke om de mange andre indikasjonene på usømmeligheter som fantes i e-postene.  I en av dem ba Phil Jones selv sine kolleger slette gamle meldinger som inneholdt "skadelig informasjon".

Kilder oppgitt i boken:
  Michael E. Mann et al., "Global-Scale Temperature Patterns and Climate Forcing Over the Past Six Centuries," Nature 392 (April 23, 1998). http://www.junkscience.com/MSU_Temps/PDF/mann1998.pdf
  Suzanne Goldenberg, "'Hockey Stick' Graph Creator Michael Mann Cleared of Academic Misconduct," Guardian, February 3, 2010, http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/03/climate-scientist-michael-mann
  Stephen McIntyre and Ross McKitrick, "Corrections to the Mann et al. (1998) Proxy Data Base and Northern Hemispheric Average Temperature Series," Energy & Environment 14, no. 6 (2003): 751–771,
http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/MM03.pdf
  Steve McIntyre, "IPCC and the 'Trick'," climateaudit.org, December 10, 2009, http://climateaudit.org/2009/12/10/ipcc-and-the-trick/
  Terry Hurlbut, "Context for 'Hide the Decline' Discovered," examin-er.com, December 10, 2009, http://www.examiner.com/x-28973-Essex-County -Conservative-Examiner~y 2009m12d10-Context-for-hide-the-decline-discovered
  "The Disclosure of Climate Data From the Climatic Research Unit at the University of East Anglia," Science and Technology Committee, U.K. Govern-ment, March 31, 2010,
http://www.parliament.uk/parliamentary _committees/science_technology /s_t_cru_inquiry .cfm
  "British Parliamentary Inquiry Clears 'Climategate' Scientists," Envi-ronmental News Service, March 31, 2010, http://www.ens-newswire.com/ens/mar2010/2010-03-31-02.html
  "Report of the International Panel Set Up by the University of East Anglia to Examine the Research of the Climatic Research Unit," University of East Anglia, April 12, 2010,
http://www.uea.ac.uk/mac/comm/media/press/CRUstatements/SAP
  Lawrence Solomon, "Climate-Change Partisans Find Mere Sins of Omission," National Post, April 16, 2010, http://network.nationalpost.com/NP/blogs/fullcomment/archive/2010/04/15/lawrence-solomon-climategate-scientists-we-re-notguilty .aspx
  James Delingpole, "Climategate: the Final Nail in the Coffin of 'Anthropogenic Global Warming'?" Telegraph, November 20, 2009, http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100017393/climategate-the-final-nail-in-the-coffinof-anthropogenic-global-warming/
  Bishop Hill, "Climate Cuttings 33," November 20, 2009

Jeg kan legge til at da jeg leste A. W. Montfords bok The Hockey Stick Illusion som virkelig går i detaljer, så skrev han at McIntyre hadde oppdaget at en bestemt dataserie hadde Mann brukt to ganger. Det var ingen logiske grunner for å gjøre det, bortsett fra at det skapte en graf som lignet på en hockeykølle (jevne ut kurvene for middelalderen), det gjorde den nemlig ikke hvis han brukte serien bare en gang. Hvis denne beskrivelsen er riktig, og det er ingen grunn til å tvile på det, så er dette "arbeidet" til Mann så langt fra vitenskapelig metode som det er mulig å komme!
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv

Quote from: translator on 26.08.2023, 13:10:15En annen "uavhengig undersøkelse" utført av University of East Anglia, som CRU er en del av, og støttet av Royal Society, avsluttet med uttalelsen: "Vi fant ingen bevis for bevisste vitenskapelige usømmeligheter i noe av arbeidet utført av Climatic Research Unit." Undersøkelsen ble ledet av Lord Oxburgh, som har dype personlige og økonomiske interesser i klimapolitikken. Han var styreleder i et multinasjonalt vindkraftselskap og formann i Carbon Capture and Storage Association. En mangel ved rapporten var det faktum at de ikke undersøkte Climategate-e-postene eller vurderte bevis som kom fra andre enn CRU-ansatte. I denne rapporten ble the trick ... to hide the decline ikke engang nevnt; for ikke å snakke om de mange andre indikasjonene på usømmeligheter som fantes i e-postene.  I en av dem ba Phil Jones selv sine kolleger slette gamle meldinger som inneholdt "skadelig informasjon".
[/quote]

Takk for informativ oppfølging, translator!
Du nevner Phil Jones sine emailer om både "Mike's trick" og "hide the decline", men når det gjelder hva som var verst av de forhold som Climategate avdekket, så tror jeg denne fra Phil Jones var enda mer råtten mot den frie forskning:

Climategate lekkasjene avslørte nemlig også en "co-compiler" til HadCRUT global temperature-seriene som Dr Phil Jones emailet til Michael Mann den 8. juli 2004, der han skriver at han og hans medsammmensvorne Kevin (Trenberth) skulle få stengt alle ikke-konsensus studier ute fra publisering og dermed også representasjon i IPCC-rapporteringen:
"I can't see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin [Trenberth, en kollega] and I will keep them out somehow — even if we have to redefine what the peer-review literature is!"

At man deretter klarer å hvitvaske noe sånt sier det meste om etikken i "klimaforskningens" maktkorridorer.