CO2-hypotesen rakner igjen: Grønland var minst 9 °C varmere på ~300 ppm

Started by Telehiv, 17.02.2023, 11:10:50

Previous topic - Next topic

Telehiv

I dag ligger atmosfærisk CO2-nivå på rundt 440 ppm. For rundt 2 millioner år siden (tidlig Pleistocen*) lå CO2-nivået rundt 300 ppm. En helt ny studie fra Bennike et al. 2023 har analysert et rikt organisk sjikt fra denne perioden i et område ca. 480 meter over havnivå i det høye Arktis (76.4°N) på nordvest-Grønland. Funnene indikerer at det lokale klimaet tilsvarte omtrent dagens sør-Grønland (~60°N) og Nord-Amerika.
     *Pleistocen er en epoke i geologisk tidsregning, som strekker seg fra for omkring 2,58 millioner år tilbake til for omkring 11 700 år tilbake.
     Pleistocen omfatter dermed blant annet siste istid og tidsrommet for utvikling av mennesket (Homo sapiens).


Studien påviser en bred forekomst av en rekke sorter karplanter (vascular plants) fra tidlig Pleistocen som indikerer at området hadde et subarktisk eller borealt klima som må ha ligget rundt 10°C eller varmere i juli, eller "at least 9°C higher than at present."
En så høy temperatur med et CO2-nivå på bare 300 ppm står selvsagt i sterk kontrast til CO2-hypotesens påstand om hvilke (kjølige) temperaturer som er å forvente på såpass lave CO2-nivåer.

Studien oppsummer dette slik:
"At the Pingorsuit Glacier in North-West Greenland, an organic-rich deposit was discovered at an elevation of 480 m above sea level. The sediments contained remains of vascular plants, mosses, beetles, caddisflies, midges, bryozoans, sponges and other invertebrates. The fossils were deposited in a boreal environment with a mean July air temperature that was at least 9 °C higher than at present."

Men er det noen som tror at slike funn vil føre til nye kritiske blikk på CO2-hypotesen i mainstream klimaforskning? Det er nok dessverre mer nærliggende å frykte at man i stedet vil se ny debunking og/eller fullstendig ignorering i IPCCs innsamling av ny forskning. 

Lenke: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/bor.12596