Rakner det snart nå? Prestisjefylte MIT slår hull på CO2-hypotesen

Started by Telehiv, 27.11.2022, 18:05:39

Previous topic - Next topic

Telehiv

Studien stiller klimaalarmistenes påstander om at jorden snart har nådd et klimatisk "tipping point" og beslektede påfunn i et grelt lys: For en drøy uke siden smalt MIT i bordet en analyse som trolig vil sende skjelvinger gjennom den påståtte konsensus om en CO2-indusert "klimakrise".
Overskriften i MITs eget organ MIT News lyder nemlig slik:

Earth can regulate its own temperature over millennia, new study finds
Scientists have confirmed that a "stabilizing feedback" on 100,000-year timescales keeps global temperatures in check.


En ny studie fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) viser at Jorden har mekanismer som regulerer mengden av CO2 i atmosfæren, slik at klimaet stabiliseres og planeten ikke blir ubeboelig. Foto: Christine Daniloff, MIT / NASA

Jorden har sin egen måte å nøytralisere CO2 på. En ny studie fra det prestisjefylte Massachusetts Institute of Technology (MIT) viser at vår planet har en «stabiliserende tilbakekobling" mekanisme som virker over hundretusener av år, og som hindrer at jorden blir ubeboelig.

Studien bygger på paleoklimatiske data om temperaturene på Jorden de siste 66 millioner år.
MIT skriver:

"A likely mechanism is "silicate weathering" – a geological process by which the slow and steady weathering of silicate rocks involves chemical reactions that ultimately draw carbon dioxide out of the atmosphere and into ocean sediments, trapping the gas in rocks.

Scientists have long suspected that silicate weathering plays a major role in regulating the Earth's carbon cycle. The mechanism of silicate weathering could provide a geologically constant force in keeping carbon dioxide – and global temperatures – in check. But there's never been direct evidence for the continual operation of such a feedback, until now."


Document omtaler saken nå med en norsk oversettelse:
"En sannsynlig mekanisme er «silikatforvitring» – en geologisk prosess der den langsomme og jevne forvitringen av silikatbergarter involverer kjemiske reaksjoner som til slutt trekker karbondioksid ut av atmosfæren og inn i havsedimenter, noe som dermed fanger gassen i bergarter.

Forskere har lenge mistenkt at silikatforvitring spiller en viktig rolle i å regulere jordens karbonsyklus. Mekanismen for forvitring av silikat kan gi en geologisk konstant kraft for å holde karbondioksid – og globale temperaturer – i sjakk. Men det har aldri vært direkte bevis for kontinuerlig drift av en slik tilbakekobling, før nå. (MIT)
"

Legg merke til siste setning, uthevet i rødt.

Lenke MIT:
https://news.mit.edu/2022/earth-stabilizing-temperature-1116?fbclid=IwAR2RHB1Xfd8qYEeDI1H4eE6FdsHOMzaWlHDmiLx0s4FSL5RWbvpSInr1ng4

Lenke Document:
https://www.document.no/2022/11/27/ny-studie-viser-at-jordens-klima-er-selvregulerende/