Klimainkvisisjonen kommer - gjem gamle leksika!

Started by Telehiv, 21.11.2022, 13:01:44

Previous topic - Next topic

Telehiv

Den gode gamle inkvisisjonen er modell for den nye klimainkvisisjonen
En venn av meg gjorde meg nylig oppmerksom på at jeg straks måtte begynne å brenne mine gamle leksika fra 1970-tallet med sitt kjetterske innhold om sola som styrer klimaet før Klimakirkens Kongelige Klimainkvisisjon (KKK) finner dem. I dagens sprengkulde her på Vestlandet sitter jeg derfor nå og fyrer metodisk med Aschehoug og Gyldendals utdaterte sannheter. 


Har De noengang vært, eller er De medlem i en klimafornekterorganisasjon?

Før alt brennes har jeg lekt litt med tanken på å modifisere teksten om den gode gamle inkvisisjonens prosesser til slik den moderne Klimakirkens Kongelige Klimainkvisisjon (KKK) utfolder seg. Leksikonet mitt starter beskrivelsen slik:

"Inkvisisjon var en del av den katolske kirkes strategi for å hindre at kjetteri, vranglære, bredte seg. Kirken forsøkte å hindre dette med tre midler. Først skulle man forsøke å overtale og overbevise, det neste nivået var rettslig forfølgelse og straff av de som ikke lot seg overbevise, og som tredje og siste utvei bruk av militærmakt slik som ved albigenserkorstoget mot de kjetterne som hadde evnen til å fysisk motsette seg rettsapparatet."

Ved å omskrive dette til dagens situasjon framkom nedenstående beskrivelse av den moderne inkvisisjonen, der alt følger den opprinnelige leksikonteksten, bare at aktørnavnene er omskrevet (markert i kursiv):

--------------------------------------------------------------------------------------
"Klimainkvisisjon er en del av Klimakirkens strategi for å hindre at kjetteri, vranglære, brer seg. Klimakirken forsøker å hindre dette med tre midler. Først skal man forsøke å overtale og overbevise, det neste nivået er rettslig forfølgelse og straff av de som ikke lar seg overbevise, og som tredje og siste utvei bruk av militærmakt slik som mot bondekjetterne i Frankrike som hadde evnen til å fysisk motsette seg rettsapparatet.

Allerede oldkirken utviklet mekanismer for å støte ut annerledes troende, vanligvis ekskommunikasjon, som var utelukkelse fra forskningsfellesskapet. Da klimareligionen ble den statsbærende religion i Klimariket under keiser Guterres den store, ble avvik i lærespørsmål følt som en trussel mot klimarikets enhet og dermed en sak som angikk den verdslige makt. Klimamakten hadde ikke kommet i stand med å regulere det klimareligiøse liv under etterkrigstidens kuldeperiode men begynte med dette i den nye klimareligiøse tid fra 1990 med FN som klimakirkens overhode. Fremtredende klimateologer forsvarte statlige tiltak mot klimaheretikere og  klimaskismatikere (ofte lavkirkelig omtalt som klimafornektere), som eiendomsinndragelse og landsforvisning, men fordømte bruken av (direkte) dødsstraff. Men Klimaretten knyttet klimareligiøst avvik til majestetsfornærmelse mot FN-pakten, som det var forskningsfaglig dødsstraff for.

Etter Vestromerrikets fall, dvs. Trumps USA, og den påfølgende innføring av Det senile klimapresidentskap manglet Klimakirken et klart overhode, mens de forskjellige klimakonger, og senere klimakeisere i FN/WEF og EU fortsatte å se seg selv som klimakirkens overhode også i disiplin- og lærespørsmål i deres egne territorier. Gradvis klarte dette klimapavedømmet  å oppkaste seg selv til klimakirkens sentrum med rett til å avgjøre lærespørsmål.

Mangelen på en tilsvarende sentral statsmakt som i Romerrikets tid hadde satt makt bak avgjørelsene i lærespørsmål gjorde at den praktiske håndhevelsen av en enhetlig klimareligiøs lære imidlertid fremdeles var avhengig av lokale forhold. Bruken av det ordinære rettsvesenet viste seg derfor å være vanskelig når Klimakirken ble utfordret av organiserte kjetterbevegelser som Klimarealistene og toppskolerte debattanter i kommentarspaltene i noen av avisene fra 1990-tallet av fordi rettsapparatet manglet egne etterforskningsorganer og aktorer, og var avhengig av at privatpersoner stilte som anklagere og var offisielle parter i rettssakene med plikt til selv å legge frem fellende bevis mot anklagede kjettere for ikke å bli straffet for falsk anklage.

Klimakirken hadde derfor behov for en ny juridisk metode som ikke var avhengig av privat påtale, som beskyttet vitner, og som kunne produsere bevis gjennom klimaforhør (aka "kongresshøringer") og eventuelt klimatortur (aka "umenneskelige og nådeløse jobbtrusler mot ærlige forskere"). I denne nye tid valgte man å bytte ut bålbrenning og radbrekking mot prosesser som kunne passere Menneskerettsdomstolen når de rette aktører fikk forvalte den. Dette behovet ble følt samtidig som den moderne klimaretten ble innført i Vest-Europa og som sammen med den fremvoksende kanoniske klimarett skapte det teoretiske og juridiske grunnlaget for klimainkvisisjonsdomstolene.

Klimainkvisisjon har nå blitt Klimakirkens vanlige prosessform i alle typer rettssaker, ikke bare i de som gjelder kjetteri, men også mot dem som påviser klimakorrupsjon i alle sine former".
--------------------------------------------------------------------------------

Etterord:
Da jeg begynte å se over hva jeg her hadde knirkefritt klart å flytte inn i vår tid, begynte jeg faktisk å kaldsvette. Forstå det den som tør...