Tilbakestråling er reelt

Started by PetterT, 07.01.2022, 14:25:54

Previous topic - Next topic

PetterT

Nå har Herman Harde og Michael Schnell (H&S) greid å måle at CO2 har en temperatureffekt (drivhuseffekt) i laboratorium, beskrevet i artikkelen " Verification of the Greenhouse Effect in the Laboratory " https://scc.klimarealistene.com/produkt/verification-of-the-greenhouse-effect-in-the-laboratory/ .

De skriver i Abstract:
"We measure the additional warming of a pre-heated plate due to back-radiation of the greenhouse gases carbon dioxide, methane and nitrous oxide as a function of the gas concentration, and we derive from the observed warming the radiative forcing of these gases. The measurements are well confirmed by radiation transfer calculations and underline that there exists no climate emergency."
Og noen utdrag fra Conclusion:
"it is an interesting curiosity that, had convection produced a uniform temperature, there wouldn't be a greenhouse effect (Lindzen, 2018 [34])"
"Simply expressed: the greenhouse effect contributes to some warming of the Earth's surface and by this also to some additional convection, but not to any remarkable direct warming of the air temperature. At least that is the lesson learned from the experiments with CO2, methane and nitrous oxide. This finding is of particular importance since air warming is a necessary prerequisite for the alleged CO2-water vapor feedback, without which there would be no threatening Earth warming. "
"Already the presented measurements and calculations demonstrate the only small impact on global warming with increasing GH-gas concentrations due to the strong saturation"

Laboratorieeksperimentene har vist at atmosfæren nå er mettet når det gjelder drivhusgasser og deres innvirkning på temperatur, og det er det samme som i den teoretiske analysen til  Wijngaarden og Happer, 2020: https://arxiv.org/pdf/2006.03098.pdf .  Mer CO2 har liten effekt. 

H&S finner at drivhuseffekten i realiteten er så liten at den kan ignoreres når det gjelder global temperatur og klimaendringer, noe svært mange er kommet til før dem (f.eks. Happer, Koonin, Lindzen her: https://casetext.com/brief/317-cv-06011-157-the-people-of-the-state-of-california-v-bp-plc-et-al 2018 ).
Det er tanken som teller :-)

Telehiv

Petter T,
fint å få spilt inn et nytt studium på dette området. Konklusjonene synes å støtte tidligere forskning som the usual suspects notorisk har avvist som "fornektende". Regner med det blir litt debatt rundt dette videre?
Kanskje her på forumet også?

Okular

#2
Quote from: PetterT on 07.01.2022, 14:25:54
Nå har Herman Harde og Michael Schnell (H&S) greid å måle at CO2 har en temperatureffekt (drivhuseffekt) i laboratorium, beskrevet i artikkelen " Verification of the Greenhouse Effect in the Laboratory " https://scc.klimarealistene.com/produkt/verification-of-the-greenhouse-effect-in-the-laboratory/ .

Og som vanlig - for dette er så menn ikke første gang slike 'laboratorie-beviser' er blitt publisert, ofte til stor fanfare fra dogmatikerne - har ikke et slikt resultat noe som helst å gjøre med vårt faktiske jordsystem. Dette er pisking av den proverbiale døde hesten ... Uansett hva slags effekter du isolerer i et laboratorium, så sier det oss null og niks om hva som skjer der ute i naturen. Det eneste du - som vanlig - kan gjøre for å se om en postulert/hypotetisert fysisk effekt faktisk er reelt virkende i jordsystemet er å ... observere jordsystemet. CO2 har ingen oppvarmende effekt på atmosfæren, ergo kan den heller ikke ha en oppvarmende effekt på overflaten. For det er atmosfæren som gjør overflaten varmere - i snitt! - enn den ville ha vært uten. Men den gjør det IKKE gjennom 'tilbakestråling', som fortsatt er et like dødfødt og ufysisk uttrykk som det alltid har vært*, men gjennom å begrense hvor fort overflatens absorberte solvarme unnslipper overflaten igjen - dette gjør den gjennom å redusere temp-differansen mellom overflaten og dens umiddelbare termiske omgivelser (verdensrommets vakuum kontra atmosfærens oppvarmede luftmasser). Atmosfæreeffekten er ikke mer komplisert enn som så: https://okulaer.com/2015/06/20/why-atmospheric-mass-not-radiation-p1/

*'Tilbakestråling' er ikke annet enn den ene siden av en konseptuell tostrømsmodell av radiativ varmeoverføring. Den er med andre ord kun et produkt av den menneskelige hjernes behov for struktur og orden. Det er kun inni våre hoder vi kan 'se' tilbakestråling som en radiativ fluks separat fra en samtidig 'framoverstrålingsfluks', og det er slik vi framstiller den rent matematisk, for lettere å kunne regne på den. Som med alle modeller er den imidlertid en forenkling av virkeligheten. Alle ekte (ærlige) fysikere vet dette. I realiteten finnes ingen slik todeling av en varmefluks. Vi deler varmeoverføringen konseptuelt opp i to simpelthen fordi den foregår mellom to motstående områder. På kvantenivå farer fotonene naturlig nok i alle tenkelige retninger, ikke bare i to. På makronivå observerer vi alltid kun selve overføringen av energi, og den er enveis - når det gjelder varme, alltid i naturen fra varmt til kaldt.

Ergo, enhver atmosfærisk bestanddel som bidrar til en netto OPPVARMING av atmosfæren, som altså bidrar positivt til atmosfærens termiske masse (dens materielle evne til først å absorbere varme (Q) og deretter å holde på den i form av indre energi (U)), og som samtidig IKKE frigir en tilsvarende (eller større) mengde indre energi i form av varme til dens ytre omgivelser (dens varmesluk, verdensrommet; overflaten er dens varmekilde), vil indirekte også virke oppvarmende på overflaten. Ironisk nok - sett i grelt lys av den inverterte begrepsbruken de aller fleste mennesker av i dag er blitt programmert til å ta i bruk - er det de (praktisk talt) IKKE-radiativt aktive molekylene i atmosfæren (nitrogen, oksygen, argon) som gir et slikt bidrag, mens de molekylene som regnes som radiativt (IR) aktive (altså de famøse 'klimagassene', men også aerosoler og skyer) snarere, etter at regnskapet er gjort opp, kjøler atmosfæren ned - de både varmer den opp (absorberer varme, mest fra overflaten, men også litt direkte fra sola) og kjøler den ned (emitterer varme og/eller reflekterer innkommende varme fra sola), men sistnevnte effekt er langt større, slik at nettobidraget blir markant negativt. Dette er jo også helt nødvendig, for å kompensere for den store og monotone oppvarmingseffekten de strålings-inerte molekylene bidrar med - nitrogen, oksygen og argon (dvs. 99,5% av atmosfæren) er tross alt ikke i stand til å stråle ut relevante mengder av atmosfærens indre energi til verdensrommet i form av varme (OLR = IR). Mer eller mindre 100% av jordas OLR (varmetap i form av stråling) til verdensrommet er emittert enten direkte fra overflaten gjennom det såkalte 'atmosfæriske vinduet', eller fra atmosfærisk H2O (vanndamp, skyer), med små bidrag også fra sporelementer som CO2, CH4, div. NOx'er og O3 ... Det er altså disse bestanddelene som gjør atmosfæren i stand til å kjøle seg ned, ellers hadde energi hopet seg opp i den til den ikke lenger kunne fungere konvektivt, foruten i et smalt og fluktuerende luftlag i direkte kontakt med overflaten.

Så ja, 'Klimagasser' er for så vidt et korrekt begrep - de er viktige bidragsytere til atmosfærens (vel, troposfærens) dynamikk (værsystemer -> klima): oppvarmede luftlag (+U) fra overflaten stiger opp i retning tropopausen og kjøles gradvis ned (-U) gjennom utstråling til verdensrommet på veien, inntil de har mistet all sin konvektive oppdrift og synker ned, et annet sted enn de kom opp, mot overflaten igjen). Men av samme grunn må jo også nitrogen, oksygen og argon kunne kalles 'klimagasser' - de bidrar til oppvarmingen, og dermed oppdriften, av lavereliggende luftmasser.

Det som er invertert (og det garantert med hensikt) er begrepet 'Drivhusgasser'. For er det noe H2O og CO2 et al. i atmosfæren IKKE bidrar til, så er det en netto oppvarming av verken atmosfæren eller (i forlengelsen av det) overflaten - de kjøler isteden ned. Snarere burde N2, O2 og Ar med rette kunne kalles 'Drivhusgasser'. Men det er nok best å la være å bruke begrepet i sin helhet ...

Jeg har tidligere diskutert dette på bloggen min, bl.a. i denne posten:
https://okulaer.com/2018/02/25/an-atmospheres-ir-activity-wont-make-it-warmer-and-so-cannot-be-the-cause-of-surface-warming-either/

Jeg har også tidligere vist til en enkel studie med dobbeltglassvinduer gjort ved Lawrence Berkeley-laboratoriet i California i 1989, som viser hvordan konveksjon alltid nuller ut ethvert forsøk på å hindre varmeoverføring radiativt gjennom luft. Det trengs ikke mer enn en cm eller to før en slik effekt er nøytralisert.

Telehiv

#3
Klimarealistene har en artikkel v/Petter Tuvnes nå om "tilbakegang for tilbakestrålingen" som direkte angår denne trådens tema. Artikkelen debatterer nemlig at FNs klimapanel (IPCC) har sterkt redusert betydningen av tilbakestråling («back radiation») i sin siste definisjon av drivhuseffekten. 

Den gamle definisjonen av drivhuseffekten (GHE), fra fjerde hovedrapport (2007) var formulert slik:

«Much of this thermal radiation emitted by the land and ocean is absorbed by the atmosphere, including clouds, and reradiated back to Earth. This is called the greenhouse effect.»

Den nye definisjonen av drivhuseffekten kom i AR5/Annex III Glossary, 2013 (her i 2018 versjon: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_AnnexIII_FINAL.pdf  ) er i praksis å vende tilbake til det gamle NASA energibudsjettet, se fig. nedenfor.
Et utdrag sier nemlig:

«These substances emit infra-red radiation in all directions, but, everything else being equal, the net amount emitted to space is normally less than would have been emitted in the absence of these absorbers because of the decline of temperature with altitude in the troposphere and the consequent weakening of emission

Konsekvensen av den nye definisjonen er at man bare ser på nettoeffekten («net amount») av substanser i atmosfæren som absorberer og re-emitterer infrarød stråling fra jordoverflaten, akkurat som man altså gjorde i det gamle NASA energibudsjettet, som nå har fått fornyet aktualitet:Lenke: https://www.klimarealistene.com/2022/01/10/tilbakegang-for-tilbakestralingen/


PetterT


Harde & Schnell skriver bl. a. i konklusjonen:
"These measurements clearly demonstrate that contrary to the often misinterpreted 2nd law of thermodynamics a warmer body can further be heated by absorbing the radiation from a colder body, here the radiation from the cooled plate and a GH-gas. "

Isolert sett så er denne setningen vranglære.
Fra SNL om termodynamikk:
"2. hovedsetning kan formuleres på flere måter, blant annet: Overføring av varme skjer alltid fra et sted med høyere temperatur til et sted med lavere temperatur."

Har man derimot en varmekilde i tillegg, som en termostatstyrt ovn inne i et hus (eller lab-oppsett), og det er kaldere ute, så vil ekstra isolasjon i veggene føre til mindre energiforbruk, som kan måles.  Gir ovnen en konstant energistrøm vil rommet bli varmere.
Slik er det med systemet sol-atmosfære-jord også.  Hvis noe i atmosfæren reduserer varmeutstråling fra jordoverflaten, f.eks. strålingsaktive gasser som H2O eller CO2, så kan jordoverflaten bli varmere fordi konstant energistrøm fra solen hjelper til som ovnen i huset.

H&S har et oppsett med en oppvarmet plate med konstant temperatur, og en kald plate.  De har målt at stråling fra strålingsaktive gasser og den kalde platen påvirker den varme platen og dette har de sett på bakgrunn av "recorded temperature and electric heating data,".  Med andre ord som i et hus med en ovn, altså ikke bare to objekter isolert og uten varmekilde.

H&S finner likevel at effekten av CO2 er så liten at
"Already the presented measurements and calculations demonstrate the only small impact on global
warming with increasing GH-gas concentrations due to the strong saturation. Therefore, we strongly recommend not to further provoke crying and jumping kids by fake experiments and videos only to generate panic, but to teach them in serious science with realistic demonstrations and information about the impact and also benefits of GH-gases."

Det er tanken som teller :-)

stjakobs

#5
Synd for IPCC-løgnmaskinen, men fysikken er tydelig på at CO2 ikke kan smelte en isbit med sin 15 mikron -80C stråling som er altfor kald til å ha noen effekt. Med andre ord, 15 mikron fotoner kan ikke heve temperaturen til et molekyl som absorberer dem høyere enn -80C.

Jordens overflatetemperaturområde forårsaket av solstråling er -50C til +50C, og atmosfærisk CO2 kan bare absorbere eller avgi stråling ved eller nær 15 mikron, det vil si -80C, og dermed kan den ikke engang forstyrre jordens virkelige klimasystem drevet av solen og avkjølt av atmosfæren, som er 99,96 % ikke-CO2. CO2 er kun til nytte som drivkraft for planters fotosyntese for å gi oss en grønnere  jord og mere mat til  de myldrende milliardene.

CO2 infrarød absorbsjon: https://climateauditor.com/co2-infrared-absorption/
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.