Author Topic: Fallende CO2-nivÃ¥ pÃ¥ vei? Det er bare en naturlig konsekvens av kaldere klima  (Read 2573 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 241
 • Qui vivra verra
  • View Profile
VG har en kjempestor - og overraskende - overskrift i dag om at det er

"Ingen vekst i globale CO2-utslipp i 2014"

Link: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/ingen-vekst-i-globale-co2-utslipp-i-2014/a/23414265/

I tallene VG refererer til, menes for ordens skyld de menneskeskapte utslippene av CO2, dvs. i forhold til de tall man mener å ha målt og/eller beregnet for dette.

NB: Dette må imidlertid ikke sammenblandes med det samlede CO2-kretsløpet i naturen - herunder på hvilket grunnlag det atmosfæriske CO2-nivået øker eller avtar (altså grunnlaget for klimaalarmismen rundt CO2!) - der de menneskeskapte utslippene utgjør bare en brøkdel, og dagens klimamodeller i tillegg har vist seg uegnet/ukvalifiserte til å vurdere utviklingen bl.a. ved å fullstendig undervurdere atmosfæreendringene ved naturlige sykluser, som jeg kommer tilbake til nedenfor.

Man skal i tillegg ikke ha altfor stor tillit til presisjonen av disse tallene for menneskeskapte utslipp, vi snakker tross alt bare om estimater basert på aktiviteten til 7 mrd. mennesker og en uendelig variasjon av samfunn og leveformer der vi bare har oversikt for "CO2-faktoren" på visse områder der input og output er kjent.

Jeg vet derfor ikke om framleggelsen av disse "hyggelige" CO2-tallene - som utfra den nevnte enorme usikkerheten dessverre kan betydelig økes eller reduseres avhengig av hvem som ønsker hvilket estimat - skal forstås som et nøytralt og beste estimat, eller om der ligger andre motiver for å plutselig komme med et tall som bryter med alle forventninger til utviklingen (som er at man fortsatt ventet en jevn stigning i utslippsnivået parallelt med økende folkemengder og økende forbruk).

Jeg vil derfor også tillate meg å peke på en tredje mulighet og noe de siste 18 års observasjoner indikerer i stadig sterkere grad, nemlig at den varslede globale oppvarming ikke har inntruffet etter 1998 og at vi i stedet nå er på vei inn i en forventet kald, naturlig syklus fram til midten av 2030-tallet - som kommer til å senke det globale atmosfæriske CO2-nivået:

Havets enorme CO2 bufferkapasitet
Som kjent har havene en enorm bufferkapasitet overfor CO2, og et kaldere hav kan ta opp enormt mye mer CO2 enn et varmere, der den "menneskeskapte" andelen CO2 blir ubetydelig i forhold til denne havets bufferramme. Den naturlige 30-års syklusen med global oppvarming siden midten av 1970-tallet førte helt forventet til et økende utslipp av CO2 fra et varmere hav til atmosfæren. Men denne naturlige, sykliske økningen i CO2 i atmosfæren har klimaalarmistene dessverre i altfor stor grad tillagt "menneskeskapte" utslipp.

Iht. de de samme naturlige sykluser stÃ¥r vi her overfor en logisk og fysisk-vitenskapelig konsekvens, nemlig at  en kaldere klode ikke bare vil falsifisere AGW/CO2-hypotesen, men ogsÃ¥ medføre at CO2-nivÃ¥et i atmosfæren vil falle selv med økte antropogene utslipp! 

Det er derfor nødvendig å reise flg. spørsmål:

Er "synkende menneskeskapte CO2-utslipp" et rent taktisk tall fordi verden blir kaldere?!
Ifm. den høyst overraskende meldingen om at de menneskeskapte CO2-utslippene har sunket i 2014 er det høyst legitimt å reise dette spørsmålet, for her kan nemlig hele AGW/CO2-hypotesen gå på enda en smell:

Er der folk i IPCC-systemet som begynner å ane at atmosfæren vil kjøles videre ned i takt med naturlige sykluser, og at man derfor nå kjører en føre-var-politikk med å lansere "lavere CO2-utslipp" for å komme unna at det snart vil bli målt lavere CO2-nivå i atmosfæren uavhengig av mengden av antropogene bidrag!?

Mine påstander om kommende fallende CO2-nivåer for to år siden:
For to år siden, den 18. mars 2013, skrev jeg på klimaforskning.com at det synes å være enighet blant seriøse forskere om at global temperatur beveger seg i omtrent 30-årige naturlige sykluser (mest tydelig på nordlige halvkule) og at CO2-nivået endres iht. dette og ikke omvendt, slik IPCC-kretsen hevder. Da bør vi vite dette før vi vurderer sammenhengen mellom CO2 og temperatur:
- perioden 1916-46 var varmere enn de siste 150 års gjennomsnitt (dette var den første varmeperioden da de nye massemedia og overivrige forskere i nytt og stort omfang skrek ut om at Arktis smeltet ned og at kystbyene ville bli oversvømmet og ubeboelige),
- deretter kaldere i perioden 1946-1976 (da framskrev man dette ad libitum slik at media og overivrige forskere skrek ut om ny istid),
- før vi så en svingning til varmere igjen fra 1976 (hvorpå istidsnissene krøp i skjul og media og overivrige forskere og stadig nye grupper verdensfrelsere begynte å gjenta varme-ramaskrikene fra mellomkrigstiden, dessverre fremdeles på omtrent samme elendige vitenskapsnivå).
- siden slutten av 1990-tallet har disse alarmistene imidlertid måttet se den globale temperatur flate ut igjen....akkurat som etter forrige varmeperiode 1916-46. Vi må dessverre fastslå at for klima er hukommelse kort.

For tallenes tale er stadig klarere: Den global temperatur de siste 18 år har stått stille/muligens sunket litt også (særlig hvis det er riktig det mange mener å ha påvist; at endel målinger dessverre er blitt litt "juksterte" og "homogeniserte" underveis, jfr."hide the decline"-syndromet som kom fram i Climategate-skandalene).

Stadig større avstand mellom modellprediksjoner og empiriske fakta
De empiriske målingene de siste 18 år står altså i stadig økende kontrast til IPCC-gruppens modeller, som har spådd en betydelig global oppvarming i samme periode forårsaket av det stigende CO2-nivået og den tilsvarende høye sensitivitet IPCCs antakelser bygger på.

Klimaalarmistene hevder som kjent at mer CO2 i atmosfæren gjør at mer energi absorberes av CO2 fra varmestråling fra jordoverflaten og sendes til jorden (tilbakestråling) slik at temperaturen på jorden øker enda mer - og så videre.

Men gode fysikere har for lengst skjønt at dette er en modell for "selvforsterking" og "tipping point" som ikke tåler å bli holdt opp mot faktiske historiske perioder der alle forutsetninger har vært til stede uten at denne forsterkningen har inntruffet. Derfor er der også en gruppe innen alarmistklikken som driver og snekrer om på fakta for visse historiske faser som vil svekke dette "byggverket".

Marcott et al var i 2013 (da jeg tok opp dette for første gang) de siste som jobbet med saken (de ville bl.a. fjerne den varme steinalderen som er en pinlig før-industriell episode for drivhusteorien), men ble plukket ned av bl.a. McIntyre et al pÃ¥ direkten bÃ¥de for hÃ¥pløs statistikkbruk og elendig metode forøvrig.   

Men både IPCC og NASA fortsetter altså å lene seg til dette såkalte "energibudsjettet" som særlig Kiehl og Trenberth står bak, men sistnevnte måtte som kjent i 2013 ned i dyphavene for å koke opp noe som kunne bortforklare den manglende varmen en stund til.

Bruddene på elementær fysikk og termodynamikk som dette representerer ble for øvrig forklart (og avkledd) mer omfattende av bl.a. Tuvnes i hans artikkel i Dagsavisen Nye Meninger den gangen i mars 2013:
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread272419/#post_272419

Underslåing av naturlige sykluser setter klimamodellene i stadig større forlegenhet
En helt sentral årsak til at de CO2-baserte klimamodellene med høy klimasensitivitet bommer så grovt er at alle disse modellene underslår at naturens egne CO2-svingninger er enormt mye større enn antropogene bidrag, samt at det ikke er CO2 som driver fram varmeperiodene, det er omvendt: Det er varmeperioder (hovedsakelig soldrevne tyder det meste på) som er hovedfaktor bak økningen i CO2-nivået i atmosfæren:

Når IPCC-modellene feilaktig snur det hele på hodet og forutsetter at stigningen i CO2-nivået skyldes i hovedsak antropogene utslipp (og man deretter setter en absurd høy klimagassensitivitet og samtidig koker opp kreative former for feedback og andre pådrivsfaktorer for å få fasiten til å gå opp), så underslås dermed automatisk og grovt den langt større CO2-endringen som er direkte koblet til de naturlige/sykliske endringene i global temperatur:

- Når temperaturen stiger fører dette til at CO2-nivået i atmosfæren øker (havet avgir mer CO2) der de antropogene bidragene er ubetydelige i forhold.
- Når temperaturen synker minker CO2-nivået i atmosfæren (havet opptar mer CO2) der selv økte antropogene bidrag ikke er i nærheten av å hindre dette

Merk: Det antropogene bidraget til atmosfærens CO2-innhold er ifht. denne naturskapte syklusen svært lite, men det er stor motvilje mot å vise fram sannheten rundt dette i IPCC-miljøet, selv om det bare er et enkelt regnestykke som vil vise et åpenbart misforhold mellom mengden av antropogene utslipp og betydning av dette, versus de enormt mye større naturlige konsentrasjonene i hav og luft.

Men skansene faller jo gradvis: Fraværet av varme i kombinasjon med økende CO2-nivå har som kjent allerede tvunget IPCC til å nedskrive CO2-sensitivitene til under det halve av det man påstod for ikke lenge siden, og til slutt kanskje til null om noen år, hvis utflating/kjøling varer lenge nok? Noen sier til og med at CO2 virker kjølende at the end of the day (personlig mener jeg at summen går i null i dagens globale klimatiske system).

Poenget er her bare at (mainstream klima-) vitenskapen rundt dette pr. dato er fullstendig i villrede, fordi de ikke kan forklare hvorfor modellene deres avviker stadig mer fra den faktiske empiriske utvikling. 

NÃ¥r er AGW/CO2-hypotesen falsifisert utenom rimelig tvil?
Vi har altså nå hatt utflating/mulig litt kjøling i 17-18 år. Kravet til en signifikant klimaperiode er pr. rådende dogme imidlertid 30 år. For å empirisk falsifisere AGW/CO2-hypotesen (i praksis sensitivitetspåstandene koblet til drivhusteorien) utenfor enhver tvil trenger vi derfor ca. 10-15 år til (forhåpentligvis kortere!) med flat/synkende global temperatur.

CO2-nivå følger av temperatur: Når global temperatur har sunket i nok antall år vil CO2-nivået i atmosfæren synke!
Det er dette IPCC blånekter for av alle krefter og midler de har. For man vil da få tydeliggjort for alle at det antropogene bidraget er ubetydelig ifht. naturens egne variasjoner koblet til kalde og varme perioder.

Til slutt: Man mÃ¥ ikke la seg forvirre av de siste Ã¥rs avledningsmanøvrer rundt at den manglende varmen bl.a. har gjemt seg i dyphavene, osv. Ikke la IPCC dø i synden: Deres opprinnelige pÃ¥stand var at økning av menneskeskapt CO2 i atmosfæren ville gi økt temperatur i den samme atmosfæren.   
 
Derfor konkluderte jeg slik i mitt innlegg i mars 2013:
Er det noen av dere som har tenkt på den fulle konsekvens av hva vi vil oppleve av desperasjon i dagens alarmistiske klimaforskningsmiljøer når det utenom all tvil er empirisk dokumentert at CO2-hypotesen og tilhørende drivhus-spekulasjoner viser seg å være feil?

Klimaalarmistenes bruk av drivhusteorien står seg ikke mot Henrys lov
Tross alle forsøkene fra mainstream IPCC-miljøene på å undertrykke og latterliggjøre forskning tuftet på reell fysisk kunnskap, klarer de ikke å skjule det mest sentrale klimafaktumet for den opplyste del av verden lenger:

Det er ikke slik at CO2 kommer først og deretter driver opp den globale temperaturen. Iht. Henrys lov om absorpsjon av gasser i væske (les bl.a Humlum, Solheim, Stordahl på dette) så forholder det seg omvendt, jeg gjentar:

- Når temperaturen stiger fører dette til at CO2-nivået i atmosfæren øker og havet avgir mer CO2, der de antropogene bidragene er ubetydelige i forhold.
- Når temperaturen synker minker CO2-nivået i atmosfæren og havet opptar mer CO2, der selv økte antropogene bidrag ikke er i nærheten av å hindre dette

Som det het i mitt motto pÃ¥ forumet klimaforskning.com: "Vitenskapen kan av og til risikere Ã¥ bli innhentet av sannheten"   
« Last Edit: 16.03.2015, 23:21:58 by Telehiv »

bøvelen

 • Nybegynner
 • *
 • Posts: 31
  • View Profile
Sv: Fallende CO2-nivå på vei?
« Reply #1 on: 13.03.2015, 21:40:25 »
Dette er jo bra!Miljørørsla har allerede hengt seg på og berømmer seg selv med innføring av fornybar energi og reduksjon av utslipp!
Men hallo? Var det ikke i forrige uke (eller kanskje denne uken) at de fra samme hold kjørte det vanlige maset om at vi ikke ville klare å nå togradersmålet med dagens utslippstakt!
Her aner jeg en "seier" fra klimaalarmistene etter mønster fra ozonhullet og at forbudet mot KFK-gassene var det som skulle til.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/03/13/219931/iea-ingen-vekst-i-globale-co2-utslipp-i-2014

Smiley

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 264
  • View Profile
Hele greia er løgn. Faktisk har det totale co2 nivået steget med ca 1,5 ppm pr år de siste 50 årene. Fra 2014 til 2015 steg det med hele 3 ppm.

Co2 nivået i mars 2015 er høyere enn noen tidligere mars målinger med unntak av 2010 og 3 ppm høyere enn året før.

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html

« Last Edit: 13.03.2015, 22:12:01 by Smiley »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 241
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Fallende CO2-nivå på vei?
« Reply #3 on: 13.03.2015, 22:58:36 »
Hele greia er løgn. Faktisk har det totale co2 nivået steget med ca 1,5 ppm pr år de siste 50 årene. Fra 2014 til 2015 steg det med hele 3 ppm.

Co2 nivået i mars 2015 er høyere enn noen tidligere mars målinger med unntak av 2010 og 3 ppm høyere enn året før.

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html

Smiley,

du synes å kommentere den totale mengden CO2 i atmosfæren.
Dagens melding var imidlertid at det var de menneskeskapte utslippene som ikke hadde steget i 2014.

AngÃ¥ende den totale mengden CO2 i atmosfæren, og hvorvidt denne har økt eller ikke de siste tiÃ¥rene etter man begynte "moderne" mÃ¥linger, sÃ¥ stiller ogsÃ¥ jeg meg noksÃ¥ tvilende til hele mÃ¥lesystemet og tilhørende global gyldighet for stasjonen for CO2-mÃ¥linger pÃ¥ toppen av den utdødde vulkanen Mauna Loa pÃ¥ Hawaii fra slutten av 1950-tallet (Keeling et al). MÃ¥lingene der har rapportert at atmosfærens CO2-nivÃ¥ øker jevnt og trutt med et parâ??tre parts per million i Ã¥ret. Problemet er at Mauna Loa-mÃ¥lingene er lite pÃ¥litelige av flere grunner som vi ikke skal gÃ¥ inn pÃ¥ her.

Det faktum at CO2-nivået i atmosfæren varierer i takt med global temperatur (ved at kaldere hav tar opp mer CO2 fra atmosfæren enn ved varmere hav og vice versa) så tilsier det at atmosfærisk CO2-nivå i den svært varme mellomkrigstiden da burde være mye høyere enn i den kaldere perioden etter krigen. Og det er nettopp det som synes å være et faktum!

Men igjen, dette ville vært ødeleggende for AGW/CO2-koryfeene, så her kan dere se et patetisk forsøk fra Ciceros tidligere direktør Pål Prestrud på å underslå nettopp dette faktum på Ciceros hjemmesider:

"En påstand som nå og da dukker opp, er at målinger siden 1820 har vist at atmosfærens innhold av CO2 varierer betydelig og at det var langt høyere i 1820, 1855 og 1942 enn i dag. Dette brukes til å uttrykke sterk kritikk av FNs klimapanel, som angivelig skal ha avvist eller forkastet disse målingene uten noen begrunnelse. Dersom tallene var riktige, ville de gitt grunnlag for å reise tvil om hvorvidt den nåværende økningen av atmosfærens innhold av CO2 skyldes bruk av fossilt brensel.

Disse påstandene har utgangspunkt i en kurve som er trykket i tidsskriftet Energy and Environment i 2007. Tidsskriftets redaktør har sagt at hun har en politisk agenda og ikke tror vi har et klimaproblem, og kurven som ble trykket, er påstått å være basert på publiserte CO2-målinger mellom 1820 og 1950.

Kurven viser svært stor variabilitet i atmosfærens CO2-innhold fram til 1950. For eksempel ble atmosfæreinnholdet ifølge denne kurven nesten doblet over tre til fire Ã¥r med en topp i 1940â??42 som var 30 prosent høyere enn i dag, for deretter Ã¥ bli kraftig redusert igjen fram til 1945. I sÃ¥ fall mÃ¥ det ha gÃ¥tt i størrelsesorden 1000 milliarder tonn CO2 raskt ut og inn av atmosfæren i løpet av en fem til sju Ã¥rs periode. Det kan bare ha skjedd etter dramatiske endringer i naturen som ikke er pÃ¥vist i denne perioden, som for eksempel et gigantisk vulkanutbrudd, voldsom og plutselig oppvarming av havet, storskala tining av permafrost eller storskala forrÃ¥tnelse av vegetasjon og endringer i fotosynteseaktivitet. Det er ingen kjente fysisk-kjemiske mekanismer som kunne ha fjernet denne store mengden CO2 fra atmosfæren igjen i løpet av et par Ã¥r."


Og ikke uventet finner Prestrud det dermed opportunt å hevde at:

"I dag vet vi at mÃ¥lingene av atmosfærisk CO2 før cirka 1950 ikke er til Ã¥ stole pÃ¥." 

Nei, og i alle fall ikke når de slår bena loddrett unna AGW/CO2-hypotesen! For det jeg har uthevet i rødt ovenfor, er nettopp det som har skjedd med CO2-nivået i forbindelse med naturlige sykluser om igjen og om igjen i tusenvis av år, også i historisk tid. Uten den minste hjelp av menneskeskapte utslipp.

Link: http://www.cicero.uio.no/fulltext/index.aspx?id=9112
« Last Edit: 13.03.2015, 23:28:32 by Telehiv »

Smiley

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 264
  • View Profile
Hvis menneskelige utslipp er redusert som artikkelen påstår og menneskelige utslipp overstyrer naturen må også det totale co2 nivået synke. Det totale co2 nivået har hatt en ekstra stor økning fra 2014 til 2015 til tross for menneskelige kutt og reduksjoner.
Det beviser at menneskelige kutt blir overstyrt av naturlige variasjoner og at alle penger på co2 kutt er tapte penger.

Når det gjelder Presterud så kan vi jo nevne at en verdenskrig som faktisk fant sted på 40 tallet nok ville bidra med enorme co2 utslipp.


Men sjekk listen over co2 økning hvert år her.

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/#mlo_growth

Ã?kningen er størst  i 2010 og i 1998 og 1977/78 osv.  AltsÃ¥ de varmeste Ã¥rene som sammenfaller med El Nino Ã¥r.
« Last Edit: 14.03.2015, 18:28:54 by Smiley »

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 734
  • View Profile
Sv: Fallende CO2-nivå på vei?
« Reply #5 on: 15.03.2015, 21:55:37 »
Tele, du skriver:

Quote
- Når temperaturen synker minker CO2-nivået i atmosfæren og havet opptar mer CO2, der selv økte antropogene bidrag ikke er i nærheten av å hindre dette

Det er jo mulig, og data fra iskjerneprøver viser som kjent at temperaturen økte først, deretter CO2. MEN senere, når jorden gikk inn i en ny istid, ble CO2-nivået hengende etter temmelig lenge før det sank til tidligere nivåer.

Jeg ville ikke ha gledet meg for tidlig, men det er ting i disse og andre data som tyder på at den naturlige CO2-syklusen og det menneskelige bidraget til den er dårlig forstått og modellert. I det gjeldende paradigmet gjelder bare den såkalte Bern-modellen, etter det jeg har forstått, og da er jo denne Sannheten.

PÃ¥ kort sikt er jeg spent pÃ¥ hva den nye NASA-satellitten som overvÃ¥ker CO2-nivÃ¥eet, vil vise. De første bildene viste stort sett høyest konsentrasjon over regnskogbeltet. IndustriomrÃ¥dene i Europa og USA utmerket seg ikke i det hele tatt med høye CO2-konsentrasjoner. Jeg gjetter pÃ¥ at det nÃ¥ jobbes intenst med en forklaring.  ;)

I mellomtiden ser jeg at Murry Salby holder foredrag i England i disse dager. Det skal bli spennende å se om han er utestengt fra rubbel og bit av vitenskapelige tidsskrifter, eller om det kommer en publikasjon om ikke altfor lenge. Judith Curry nevnte i forbifarten for en stund siden at hun kjente til noe, og at Salby var "stuck in the review process" eller noe slikt.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Smiley

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 264
  • View Profile
Ja den som hadde tid til en tur til London for å høre på Salby.

Co2 nivået svinger med 7-8 ppm mellom høst og vår så det er overhode ingen grunn til at co2 skal ligge flere hundre år bak temperaturendringene. Hele atmosfæren har justert seg på 6 mnd. Så målingene er nok feil, enten på nivå eller tidsperiode. Mulig begge deler er feil.

2014 har hatt tidenes største co2 økning med hele 3 ppm på et år! Så hvorfor nyheten om at co2 utslippene ikke steg fra 2023-2014? Vi har jo data fra hele 2014 nå.