Hvor er "klimakrisen"? Spør en fryktløs forskerpensjonist

Started by Telehiv, 19.05.2021, 11:51:12

Previous topic - Next topic

Telehiv

Kåre Rapp er en pensjonert forsker og biolog som har sett seg lei på den tendensiøse og udokumenterte framstillingen av en "klimakrise". Han viser i stedet til de faktisk observerte data de siste 90 år: Normalen 1931-1960, Normalen 1961-1990, og den nylige Normalen 1991-2020. (Meteorologisk Institutt).På basis av disse reelle data (i kontrast til alt det modellerte aktivistmaterialet) skriver Rapp i en absolutt leseverdig artikkel:

"I dag blir det stadig fremsatt på nettet en rekke udokumenterte påstander om klima og klimaendringer. Blant annet fra statlige institusjoner. Som eksempel: «Klimaendringene er allerede her. Vi har økende temperatur og nedbør, snø og is smelter, havet stiger, planter og dyr vil få problemer og noen dør ut» osv. Årsak, «menneskeskapt Co2 utslipp». At «vi har» økende temperatur og nedbør stemmer ikke med offisielle målinger i Norge (som vist til her). Og noen havstigning er ikke registrert etter det jeg vet."

Les Rapps artikkel og få fastslått enda en gang at forskere som ikke frykter å bli skvist ut av karriereløpet tenderer til å levere ubehagelige sannheter for klimamakta.

Link: https://www.nordnorskdebatt.no/hvilke-vardata-legges-til-grunn-for-pastanden-om-klimakrise/o/5-124-112139?fbclid=IwAR1JqXTDqgB5L9KALWVg6ZTFAOxiE71_i21quJGMdZ2HTsabbyBVFvxktaU


Telehiv

En annen pensjonert sannhetssøker er prof. emeritus ved Kjemisk institutt UiB, Einar Sletten, som er tidligere omtalt her på forumet bl.a. for å bli sabotert av Bergens Tidende (se link nederst). I kommentarfeltet til Rapps artikkel minner Sletten om humbugen rundt Manns hockeykølle og Climategate:

Einar Sletten
Hockeykøllegrafen, eit gedigent falsum
For å måle  temperaturen på jorda  dei siste 1000 åra, før termometer var oppfunnen (1714),  blei den famøse «Hocky»grafen  konstruert av Mann,  basert på  treringar ( åringar) (proxy) frå denne perioden.  Eit slikt utgangspunkt var i høgste grad usikkert. Bredden på åringar er ikkje bestemt berre av temperatur, men  også  variasjon i  nedbør og tørke. 

Ein ny FN-rapporten om  Climate Change  skulle publiserast, men det dukka opp eit ekkelt problem  som blei avslørt i  Climagate skandalen,  e-post  utveksling mellom sentrale  medlemmer i IPCC gruppa ( Mike Mann, Phil Jones, Tom Karl, and Chris Folland,) Keith Briffa skriv til  medlemmene  :"I know there is pressure to present a nice tidy story as regards "apparent unprecedented warming in a thousand years or more in the temperature proxy data" but in reality the situation is not quite so simple. We don't have a lot of temperature proxies that come right up to today and those that do (at least a significant number of tree proxies) have some unexpected changes in response that do not match the recent warming. I do not think it wise that this issue be ignored in the chapter.I believe that the recent warmth was probably matched about 1000 years ago".

Året 1961  viste ein uventa temperatur nedgang (decline) . Mann fiksa dette med å endre temperatur- skalaen. Han tok vekk resultatet frå  åringar og erstatta dette med vanleg termometerdata.  " I've just completed Mike's Nature trick of adding in the real temperatures to each series for the last 20 years (i.e. from 1981 onwards) and from 1961 for Keith's to hide the decline " Denne  e-posten blei  sendt  til medlemmene  som dominerte IPCC feltet , m.a. ein sentral norsk klimaforskar. Norske  aviser  nekta å disktutere falskneriet fordi  det  var oppnådd ulovleg "hacking" . Men fakta ligg der like fullt."


Link til Einar Slettens oppgjør med Bergens Tidende:
https://www.skypat.no/tviler/historielos-klimadebatt-nytt-lavmal-i-bergens-tidende-forfattet-av-einar-sletten-prof-emeritus-kjemisk-institutt-uib/

Telehiv

Røgnvaldur tar et oppgjør med resssurskrisen som bygger seg opp rundt "det grønne skiftet", og er også innom Koonins nye bok


Rögnvaldur Hannesson.

Alle klimafantaster som tror "det grønne skiftet" er noe bedre enn tradisjonelle energikilder, bør merke seg hva Røgnvaldur skriver om dette:

"Dette understreker at det i klimapolitikken er all grunn til å stille spørsmålet om kuren er verre enn sykdommen. Den globale temperatur har de siste 30 årene slett ikke steget som spådd av verdens klimamodeller; de skrekkscenarier klimapolitikken tar utgangspunkt i ligger langt over den faktiske utvikling. Nylig publiserte den amerikanske fysiker Steven Koonin en bok som blant annet tar for seg rapportene fra FNs klimapanel. Han finner at det tas mange snarveier fra rapportenes vitenskapelige del til den såkalte «Summary for Policymakers», og at mye av det som står i disse oversiktene ikke støttes av innholdet i den vitenskapelige del.

Koonins bok har vekket en del oppsikt i utenlandske aviser, men er så langt jeg vet ikke blitt omtalt i norske aviser eller andre medier. Tittelen på Koonins bok er «Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn't, and Why It Matters». Det som ikke er avklart er vitenskapen om klimaforandringer, stikk i strid med erklæringer fra politikere og andre hvis skråsikkerhet står i omvendt forhold til deres innsikt i naturvitenskaper."


Link: https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/05/20/7676375/det-skitne-skiftet?internal_source=sistenytt