Den kommende IPCC-rapporten (CMIP6) modellerer verre utsikter enn AR5 2013

Started by Telehiv, 24.03.2021, 10:58:37

Previous topic - Next topic

Telehiv

Jeg har på en annen tråd vist til at the usual suspects, som input til CMIP6 som skal komme senere i år, nå modellerer fram enda verre utsikter enn i den forrige IPCC-rapporten (AR5 2013). Dette kan vi lese om i rapporten "Climate model projections from the Scenario Model Intercomparison Project (ScenarioMIP) of CMIP6".

Link: https://esd.copernicus.org/articles/12/253/2021/

Dette er tungt og for mange sikkert kjedelig lesestoff, der forskjellen fra AR5 i praksis er at man her og der har skrudd litt ekstra på sensitivitetsknotten for CO2. Men hvis flere enn meg gidder å lese hvordan man fortsetter å lage skremsler for 2100 så ligger hele rapporten i ovenstående link.

Kritikk mot modellenes teori- og metodegrunnlag:
Prof. emeritus Jan-Erik Solheim har nylig kommentert om problemet med at slike klimamodeller underlegges en "Justering for observasjonsmaskering". Her sier han bl.a.:

"I den forrige IPCC-rapporten (AR5 2013) var det påpekt at 97% av klimamodellene (CMIP5) viste for stor oppvarming det siste tiåret til fram til 2010. Det var kun en serie russiske modeller som korrekt viste utflatingen av global temperatur etter årtusenskiftet. Dette er nå korrigert. Siden klimamodeller er ufeilbarlige er det de observerte data som må korrigeres. Det kalles demaskering. Siden modellene viser høyere temperatur må det bety at det mangler noen varme steder i observasjonsmaterialet. Det er derfor beregnet en korreksjon på +17% oppvarming for siste tiår, mens den er beregnet til 6% for hele serien. Den demaskerte serien kalles GSAT og viser 1,1 grads oppvarming som skal testes mot modellene. Den russiske modellen som i forrige klimarapport (AR5) ga riktig oppvarming de siste tiår uten demaskering, er ikke lenger med blant de modellene som presenteres av Gillett & co. Kanskje den gir for beskjeden oppvarming i forhold til 1,5-gradersmålet, som vi skal skremmes med?"
Link: https://www.klimarealistene.com/2021/03/08/menneskelig-bidrag-til-global-oppvarming-alt-eller-intet/

Vel, om dere leser den nevnte studie og kommer til oppsummeringen, finner dere at man nå har utvidet ytterligere det store usikkerhetsspennet fra max og min temperaturutslag som framkommer av modellkjøringen, her et kort sitat:

- Ensemble mean trajectories of global temperature under the Tier 1 and the 1.5 ∘C scenarios (SSP1-1.9, SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0 and SSP5-8.5) span values between
- 0.7 and 4.0 ∘C above the historical baseline (1995–2014) (1.5–4.8 ∘C above 1850–1900 average),
- but individual models reach significantly larger warming levels under SSP5-8.5, above 5.5 ∘C (6.4 ∘C from 1850 to 1900).


Solheim skriver om denne sprikproblematikken her:

"Ved nærmere undersøkelser viser det seg at modellene spriker med mer enn 3 grader, dvs. det dobbelte av 1,5 graders grensen. Det får vi ikke vite (KN44). Takket være demaskeringen gir klimamodellene en lavere temperatur enn den observerte for hele perioden 1930-2000."

Det man så kommer fram til presenteres uansett som (Gillett & co) at vi nå har fått «robuste konfidens-intervaller for aerosol-og drivhusgasspåvirkning».
Solheim skriver: "Dette følges opp med at det er null-deteksjon av naturlig påvirkning. De konkluderer derfor med at all oppvarming siden 1850-1900 skyldes antropogen påvirkning. Dette stadfestes ytterligere ved å sjekke resultatet mot andre temperaturserier som HadCRUT5, GISEMP og NOAAGlobalTemp, som avvek høyst 0,12 grader."

I figuren nedenfor ser vi en framstilling av variasjon av temperatur i de nevnte CMIP6-simuleringerene fordelt på tre komponenter: klimagasser (grått), aerosoler (blått), naturlige variasjoner (grønt), deres sum (brunt) og observerte verdier (sort)  (fra Gillett & co. 2021):Opp mot alle antakelser, forutsetninger og variasjonsutgangspunkt i modellene anser jeg det for umulig på et debattforum som dette å debattere særlig inngående rundt dette. Mitt hovedpoeng er at modellene i sum fram mot neste IPCC-rapport legger opp til en ytterligere økt klimaalarmisme ved å strekke modellenes immanente "kriseparametre" en omgang til.
Så får hver enkelt tro og mene hva de vil. Men selg ikke snøskuffa ennå...

Judith Curry etterspør hvor peer review'en er
Det er i dette bildet (at tidligere tydelige varmeperioder glattes (demaskeres) stadig mer bort i modellene) man må se Judith Currys nylige angrep på at Michael Mann har fulgt opp med å hevde at AMO egentlig ikke eksisterer - siden man altså er i ferd med å fjerne sporene etter de sykliske (og naturlige) varmeperiodene i denne sammenheng. Vi unner oss å sitere Currys nådeløse kommentar til Manns siste stunt en gang til:

"Relying on global climate models, which don't adequately simulate the multi-decadal internal variability, to 'prove' that such multi-decadal internal variability doesn't exist, is circular reasoning (at best).  How does this stuff get published in a journal like Science?  Peer review is sooooo broken."

https://judithcurry.com/2021/03/06/canceling-the-amo/

Telehiv

Til info: Jeg gjorde noen oppdateringer/presiseringer på startinnlegget her (bl.a. Judith Currys kommentarer til problematikken), som kan være lurt å ettersjekke hvis noen ønsker å kommentere.


Telehiv

I et foredrag allerede for 2 år siden la Steven Koonin ut denne figuren, som pekte på det samme fenomenet:
Naturlige, multidekadiske variasjoner er i ferd med å forsvinne fra IPCC-modellene, mens nedenfor ser vi de "gamle" grafene for faktiske (målte) observasjoner:Her er Koonins kommentar til hvordan man tuner modellene (bl.a. glatter ut historiske variasjoner og senker tidligere varmeperioder) til å gi de svar man ønsker:

"In the graphic below, the chart on the left is the consensus global mean temperature time series over the period of anthropogenic global warming with both natural and anthropogenic forcings and the chart shows a good match between climate model projections and observations. The chart on the right is the same as the chart on the left but with the CO2 forcing removed and it shows that without the CO2 forcing there is no match between climate models and observations.

This comparison is presented as evidence that the current warming rate is a creation of fossil fuel emissions. Yet the real reason for the cose match between models and observations in the left chart is that the models have been "TUNED" to observations meaning that the forcings were inerpreted in the context of observations."
Koonin viser med dette at det kreves noen ganske enkle tester for å vise tydelige variasjoner som er maskert i modellene:Og med slike virkemidler kommer man selvsagt fram til det ønskede budskap: "Already bad and will get worse":Link: https://tambonthongchai.com/2021/03/22/steve-koonin-lecture/


Telehiv

Jeg skriver foran i tråden at CMIP6-modellene som skal brukes i basis for neste IPCC-rapport har fått en betydelig økt klimasensitivitet ifht. CMIP5 og AR5 (2013-rapporten).
Dette ble påpekt av f.eks. mainstream-bastionen Carbonbrief allerede i 2019: 

"While the results from only around 40 CMIP6 models have been published so far, it is already evident that a number of them have a notably higher climate sensitivity than models in CMIP5. This higher sensitivity contributes to projections of greater warming this century – around 0.4C warmer than similar scenarios run in CMIP5 – though these warming projections may change as more models become available. Researchers are still working to assess why sensitivity values appear higher in the latest generation of models."

Ved å lese Carbonbriefs oppdateringer videre (uten at Carbonbrief er seg dette helt bevisst selv?) får man et godt bilde av de "sirkelslutninger" bl.a. Judith Curry nylig viser til spesifikt når det gjelder Manns historiske "utrenskinger" av naturlige sykluser, og generelt når det gjelder revisjon av modellparametre i disse koplede modellene til stadig høyere klimasensitivitet (uten at dette kan bekreftes av nye (rådata) observasjoner, jfr. the hiatus som skulle tilsi det motsatte)

Carbonbrief bekrefter altså det jeg skriver om hvordan man har endt opp med stadig høyere klimasensitivitet siden AR5 i 2013, og beskriver videre hvordan modellene forsterker seg selv gjennom omfattende iterasjoner, og ender (overraskende nok!?) med høyere klimasensitivitet som resultat:

"CMIP6 models available to-date have tended to show notably higher climate sensitivity than CMIP5 models. While only 40 CMIP6 models currently have the runs needed to calculate ECS, around a third of those have an ECS higher than the upper end of the likely range – 1.5C to 4.5C – provided in the IPCC AR5. A quarter have a higher sensitivity than any of the models featured in CMIP5. These include models from a number of very prominent modeling groups – like the Community Earth System Model 2 (CESM2) and the Met Office HadGEM3 model. The transient climate response – a measure of shorter-term warming associated with increasing CO2 – is also notably higher in many CMIP6 models."

Link: https://www.carbonbrief.org/cmip6-the-next-generation-of-climate-models-explained

Kritikk: Det er ikke lett å finne faglige årsaker til oppblåst klimasensitivitet
Det er derfor mange studier utenfor disse modellmiljøene som har prøvd å se nærmere på "Causes of Higher Climate Sensitivity in CMIP6 Models". Denne studien som kom i fjor spør f.eks fornuftig nok:

"It is crucial to establish whether the latest models, which presumably represent the climate system better than their predecessors, are also providing a more realistic picture of future climate warming."

Ja, man får jo håpe at tiden vil vise hva som har vært etterprøvbar forskning versus rene narrativer her.

Link: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019GL085782

Telehiv

Det er publisert en rekke kritiske rapporter om bias (sprik mellom observasjoner og modelloutput, dvs. om man dermed også anvender feile inputs) i Earth system models (ESM) og herunder omtalte CMIP6-modellering.
Et av problemområdene er "dimming and brightening" trender, i praksis snakker vi da om antropogeniske aerosol-utslipp (det som man mer folkelig kaller god gammeldags luftforurensing ved sotpartikler, svovler, osv.). Med den tunge (ofte kullfyrte) industrialiseringen i Kina osv. er det ikke tvil om at det er en rekke former for utslipp til atmosfæren som kan påvirke bl.a. "dimming and brightening" trender. Dette uavhengig av hva man mener om CO2 sin betydning i klimabildet, men derimot av større betydning for debatten rundt de påståtte tilbakekoblingsmekanismer.

Et forskningsteknisk problem er at vi mangler pålitelige lengre historiske data på sånne aerosolforhold. Ikke uventet har man derfor en rekke studier funnet at ESM-modeller ikke klarer å gjengi "surface energy fluxes" over lengre tidsspenn. I fjor kom det f.eks. en studie som tar fatt i denne problematikken, jfr. tittelen:

"Bias in CMIP6 models compared to observed regional dimming and brightening trends (1961-2014)"

Studien arbeider ut fra at "the discrepancy between modeled and observed SDSR evolution is partly caused by erroneous aerosol and aerosol precursor emission inventories."

Studien anser dette funnet som et bidrag til å tolke hvorvidt 15 bias-pregede ESM-modeller reproduserer den historiske klimautviklingen ut fra rette eller gale forutsetninger rundt aerosolproblematikk. 

De som har orken, kan lese mer her: https://acp.copernicus.org/preprints/acp-2019-1210/acp-2019-1210.pdf

Merk at studien har en rekke illustrasjoner som letter forståelsen av det man prøver å utlede.

PS: Vi kan ellers notere oss at studien har flere deltakere fra Norge (NMI og UiO).

Telehiv

Modellene har simulert dobbelt så høy temperaturutvikling som faktiske observasjoner viser

Dr. Roy Spencer (ansvarlig forsker/utvikler bak satellittmålingene i UAH-serien) er ute med en kommentar om det sentrale temaet på denne tråden: Det stadig mer økende spriket mellom modellbaserte temperatursimuleringer de siste 40 år og den observerte/faktiske utvikling i samme periode.

Spencer framviser et grafisk eksempel på dette gjennom 68 modellsimuleringer for global havoverflatetemperatur siden 1979 i 13 ulike klimamodeller. Da framkommer enda et eksempel på hvor mye (de IPCC-benyttede) modellene har overdrevet i flere tiår:

   

Link Spencers blogg: http://www.drroyspencer.com/2021/04/an-earth-day-reminder-global-warming-is-only-50-of-what-models-predict/
Link WUWT: https://wattsupwiththat.com/2021/04/22/an-earth-day-reminder-global-warming-is-only-50-of-what-models-predict/


Telehiv

Hvis noen lurer på hvordan forskerne bak disse grove overdrivelsene tror de kan fortsette å overbevise hverandre (men helst den øvrige verden) om at de fremdeles er på rett vei med sin CO2-hypotese, kan man ta en titt på hvordan man etterjusterer faktiske observasjoner til det ugjenkjennelige i område etter område.
USA er et sørgelig, og dessverre typisk, eksempel på dette. Slik ser de opprinnelige rådataene ut for USA i perioden 1895-2020:Etter en runde (eller egentlig 5) i homogeniserings- og justeringsbadet (det tar noen år å lirke et nytt temperaturregime passelig diskret på plass) blir den samme perioden nå seende slik ut:Det er vel ikke så mye mer å si?ConTrari1

Alle de desperate oppover-linjene; er det noe de prøver å kompensere for? Men altså, IPCC er bare SÅ forrige årtusens undertrykkelses-verktøy. Det er sykdom som er dagens trendy skremsels-våpen. Klima og Corona tjener samme hensikt, og kan derfor ikke gis like stor oppmerksomhet i MSM, så jeg tipper IPCC er dømt til å spille annenfiolin fremover.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Ex-administrator

Den siste grafen, er ikke den «final minus raw»?

Altså hvor mye de har endret temperaturen fra måling til «ferdig» resultat.

Ex-administrator


Telehiv


Telehiv

Vi ser at det p.t. lades opp med medieoppslag om at vi nå har sett "den første klimaendringsbaserte hungersnød noensinne" (TV2-nyhetene i morges, der man viste noen som spiste skosålene sine på Madagaskar). Tidligere hungersnødhendelser og sultkatastrofer vi har sett i u-land på TV siden 1960-tallet var altså ikke "klimaendringsrelaterte". Men nå ble de altså det. Det er notert, uten at det reduserer tragedien rundt at verden bruker dette som klimaalarmisme-ammunisjon framfor å tilby reell hjelp når været slår seg vrangt i land omtrent helt uten fungerende infrastruktur.

Kuldetrusselen underslås systematisk
Samtidig hamres det på med at varme dreper mer enn noe annet. Sannheten er at kulde dreper uendelig mange flere mennesker enn varme, og har alltid gjort det. Her er den statistiske dokumentasjonen på det, uten at vi vil mistenke våre medier for å ta fingrene sine borti den type kunnskap:PS: I tillegg er media og deres "klimaforsker"-bakspillere elleville på at det i 2-3 dager nå har smeltet mer enn vanlig på Grønlandsisen. Pussig nok glemmer de å nevne at ismassivet de 3 siste månedene har ligget uvanlig høyt over referanseperioden 1981-2010:Men alas! Endelig fikk altså kriselengtende alarmister en anledning til å snu noen varmedager på Grønland over til "klimaendringer" (minner om at det iht. internasjonal standard kreves etablering av minst 30 års datagrunnlag for å kunne snakke om "klimaendringer", kortere intervaller enn det er endring i værforhold).
Men hvilke journalister og aktivist-"forskere" bryr seg om det lenger? Det var jo bare å vente til man fikk noen varmedager, som alltid vil dukke opp på Grønland om sommeren. Og da ser observasjonene raskt slik ut - og ramaskrikene dundrer i eteren:Så får vi se den videre utvikling i år; om det skulle komme for mye snø igjen og grafene kryper til økning er det bare å la være å snakke om det, slik man har gjort de siste tre månedene fram til nå....jaja...

Telehiv

Her er forøvrig fremdeles den bedrøvelige tilstand i bl.a. Brasil, der avlingene ødelegges av helt uvanlige frostperioder og bl.a. kaffemangelen stiger og stiger og prisene i takt med det:Vi kan sitere noen beskrivelser av tilstandene:

HISTORIC COLD CONTINUES TO BATTER BRAZIL, WITH AN UNPRECEDENTED 33+ RIO GRANDE DO SUL MUNICIPALITIES SEEING SNOW ON WEDNESDAY

- South America has been buffeted by extreme polar chills in recent months.

- Historic snowfall hit Argentina in mid-June, while a host of new all-time low temperature records have been set across the South American continent throughout July–including the second coldest temperature ever logged in the tropics.


Men som sagt, like lite som noen dager varme er "klimaendringer" så er heller ikke dette klimaendringer.
La oss se på saken om et par tiår til.
I mellomtiden får vi prøve å holde oss til sannheten - vi som har vett og moral til det.

Link:
https://electroverse.net/historic-cold-continues-to-batter-brazil/

Men disse værforholdene stopper ikke der, sitat:

IGLOOS IN SOUTH AFRICA, FROGS DYING FROM THE COLD IN AUSTRALIA, + ARCTIC AIR TO SWEEP EUROPE

- Across both hemispheres, unprecedented COLD is the prevailing weather event as Earth's average temperature continues to fall — ignore those MSM 'heat-chasers'.
Link:
https://electroverse.net/igloos-in-south-africa-frogs-dying-from-the-cold-in-australia-arctic-air-to-sweep-europe/


ConTrari1

Quote from: Telehiv on 31.07.2021, 12:22:55
Vi ser at det p.t. lades opp med medieoppslag om at vi nå har sett "den første klimaendringsbaserte hungersnød noensinne" (TV2-nyhetene i morges, der man viste noen som spiste skosålene sine på Madagaskar). Tidligere hungersnødhendelser og sultkatastrofer vi har sett i u-land på TV siden 1960-tallet var altså ikke "klimaendringsrelaterte". Men nå ble de altså det. Det er notert, uten at det reduserer tragedien rundt at verden bruker dette som klimaalarmisme-ammunisjon framfor å tilby reell hjelp når været slår seg vrangt i land omtrent helt uten fungerende infrastruktur.

Skosåler er drøy kost, Michael Mann kunne med fordel brukt en sik diett. En god grunn til å skylde på DINE co2-utslipp for at fattige sulter, er å fjerne fokuset fra den virkelige årsaken til at sult og fattigdom har økt dramatisk det siste året; Corona-tilak.

Verdensbanken har regnet ut at lockdown har økt antallet ekstremt fattige i verden med 150 millioner.

Hungersnøden som vil følge av nedstengningene vil ramme et par hundre millioner.

Verdens matvareprogram beregnet at 270 millioner mennesker ble rammet av sult i 2020, en økning på 70 % fra året før.


https://hemali.no/siste/alle-leser-steigan-na-om-vi-slapp-sensuren-ville-tallene-eksplodert/
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

ConTrari1

Quote from: Telehiv on 31.07.2021, 12:22:55

Men alas! Endelig fikk altså kriselengtende alarmister en anledning til å snu noen varmedager på Grønland over til "klimaendringer" (minner om at det iht. internasjonal standard kreves etablering av minst 30 års datagrunnlag for å kunne snakke om "klimaendringer", kortere intervaller enn det er endring i værforhold).
Men hvilke journalister og aktivist-"forskere" bryr seg om det lenger? Det var jo bare å vente til man fikk noen varmedager, som alltid vil dukke opp på Grønland om sommeren. Og da ser observasjonene raskt slik ut - og ramaskrikene dundrer i eteren:Så får vi se den videre utvikling i år; om det skulle komme for mye snø igjen og grafene kryper til økning er det bare å la være å snakke om det, slik man har gjort de siste tre månedene fram til nå....jaja...

TU svekker sin troverdighet ytterligere med vulgær krise-agitprop av verste Mathismoen merke.

Så langt i år har 100 milliarder tonn is smelter på den arktiske øya, noe som er mye mindre enn rekordåret 2019, men avsmeltningen skjer over et større område, viser oversikten til Polar Portal.

Tirsdag smeltet 8,5 milliarder tonn is fra overflaten, men ytterligere 8,4 milliarder tonn gikk tapt torsdag. Tirsdagens issmelting er nok til å dekke delstaten Florida med 5 centimeter vann, ifølge avisen.


Gi meg de 5 cm i Florida. Nå!

https://www.tu.no/artikler/kraftig-issmelting-denne-uka-vil-trolig-endre-gronlands-overflate/512236
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.