Meteorolog med kritisk blikk på klimakrisen

Started by Water, 27.02.2020, 18:25:02

Previous topic - Next topic

Water

Innlegget til meteorolog Røyland er allerede nevnt og linket til her på kd. Her gjengis hovedinnholdet i innlegget.

QuoteJeg er utdannet meteorolog fra Universitetet i Bergen og har jobbet 10 år som statsmeteorolog i Meteorologisk institutt, Værvarslinga for Nord-Norge i Tromsø. Både studiene og ikke minst erfaringen som varslingsmeteorolog har gitt meg innsikt i hvordan værvarslings- og klimamodeller er bygd opp, hvordan de brukes, samt deres styrker og svakheter.

Meteorologi er en svært kompleks vitenskap som beskriver fysiske og kjemiske prosesser i atmosfæren. Værvarslings- og klimamodeller er kodede ligninger av disse prosessene. Modellene «mates» med observasjoner og kjøres med jevne mellomrom for å lage oppdaterte prognoser. Siden atmosfæren er så kompleks som den er, må det i modellene gjøres forenklinger av virkeligheten.

Et grunnleggende prinsipp man lærer i studiet er at atmosfæren er et kaotisk system. Dette gjør blant annet at små endringer i startvilkår i en modell vil gi store utslag over tid. Dette erfarte vi i den daglige værvarslingen ved at vi generelt kunne stole på modellenes resultater for de første to døgnene, mens varsler fra dag 3 og utover ble mer usikre. Vårt lengste varsel var og er fortsatt en uke frem i tid.

Usikkerheten i disse varslene øker for hver dag. Dette kan man for eksempel se som fargekoding på langtidsvarsel på yr.no, der grønn farge indikerer et ganske sikkert varsel, gult noe usikkert og rødt et usikkert varsel.

Mitt hovedpoeng med å skrive dette er å formidle at modeller og prognoser er forbundet med usikkerheter. Og disse usikkerhetene er underkommunisert i klimasaken.

Fremtidige klimaprognoser blir presentert som vitenskapelige fakta og det er her den store glippen skjer. Fakta om fremtiden vil komme i fremtiden. Modeller vil aldri være eksakte hverken på mikro- eller på makronivå. Å påstå noe annet vil stride mot vitenskapelige arbeidsmetoder der man hele tiden tester ulike hypoteser, verifiserer mot virkeligheten (observasjoner), forbedrer modellene (algoritmene) og tester igjen.
Det å påberope seg monopol på sannheten, som for eksempel ved å hevde at «den gjennomsnittlige globaltemperaturen vil øke med 2 grader i løpet av 20 år», vil hindre sann forskning der man hele tiden søker videre for å finne sammenhenger og frembringe ny kunnskap. Sann forskning er avhengig av at noen stiller nye spørsmål, for nettopp å finne nye svar.

Så til FNs klimapanel, som fremstår som et autosvar hver gang man stiller spørsmål om disse «vitenskapelige faktaene» om klimaet. Jeg undrer meg, denne 97 % enigheten i FNs klimapanel, hva går den ut på? Kan det være at de har blitt enige om å eliminere usikkerhetene i klimamodellene? I så fall har de mistet sin vitenskapelige integritet.

En annen ting jeg lurer på er: Hvorfor det er så viktig å fremstå så skråsikker?

Det er her jeg fornemmer at det har skjedd en uheldig sammenkobling mellom vitenskap og politikk. Dersom det ligger en politisk agenda bak, vil vitenskapen ikke lenger være åpen og søkende, men bli styrt i en kontrollert retning. Er det dette som gjør det så ubehagelig å stille spørsmål som ikke er politisk korrekte? Er det derfor de som ikke støtter gjeldende klimapolitikk stemples som klimafornektere?

For min del kjenner jeg det vrir seg i magen når jeg blir omtalt som klimafornekter. Jeg fornekter jo ikke klimaet! Vær og klima hører sammen. Været er det vi opplever til daglig, fenomener som vind, skyer, regn, snø etc. Mens klima er de lange trendene av været og hvordan gjennomsnittsværet for et større eller mindre område varierer over en tidsperiode.

Været vil variere fra dag til dag og klimaet vil også være i stadig endring, avhengig av hvilken periode og hvilket område vi ser på. Klima er for en stor del statistikk fra observasjonsstasjoner over været som har vært, i tillegg til klimamodeller som lager prognoser over forventet utvikling av klimaet i fremtiden. Dette er interessant vitenskap og jeg fornekter jo ikke noe av dette. Da hadde jeg aldri studert meteorologi.

Men jeg kjenner selvfølgelig til spørsmålet som ligger under, som jeg skulle ønske var et spørsmål og ikke ble presentert som fakta, dette med «menneskeskapt». FNs klimapanel har vedtatt at klimaendringene er menneskeskapte, og dette ligger til grunn for dagens klimapolitikk i Norge.

Teorien, som blir presentert som fakta av FNs klimapanel, går ut på at økte utslipp av CO2 medfører en økning av den gjennomsnittlige globaltemperaturen. Men dette er ikke bevist, og har blitt tilbakevist av anerkjente vitenskapsfolk.

For det første er det ikke mulig å beregne en eksakt globaltemperatur for hele jordens overflate eller atmosfære med 1 grads nøyaktighet. Til det har vi ikke mange nok målinger og målingene har en viss måleusikkerhet. Og igjen, modellene er som nevnt før forenklinger av virkeligheten og kan ikke gi eksakte resultater. Når vi ikke har kontroll på nåtilstanden (globaltemperaturen) og prognosene for fremtiden er usikre, gir det ingen mening å påstå at forskerne har bevist at CO2 fører til økt globaltemperatur.

Det må også sies at CO2 bare utgjør en mikroskopisk andel av atmosfæren, at mange prosesser virker samtidig og at det er svært vanskelig å isolere konsekvensene en enkelt komponent. CO2 er en ren og viktig gass som dyr, mennesker og natur er avhengig av. Å fange CO2 fra mennesker, dyr eller utslipp fra oljeproduksjon blir derfor helt meningsløst. I tillegg til at det koster svimlende summer.

Grunnlaget for mitt engasjement er min kunnskap om modellenes begrensninger og usikkerheter og at jeg mener det norske folk har blitt feilinformert i klimasaken.

Slik jeg ser det er klimakrisen et menneskeskapt problem. Et feilspor som leder vekk fra de ekte problemene. Jeg vil heller jobbe for å redde mennesker enn å redde klimaet. Jobbe for en trygg fremtid for våre barn i stedet for å spre skremselspropaganda og skape frykt. Stoppe forsøpling og forurensning av natur og miljø. Jobbe for forbedrede levevilkår og fordeling av goder mellom verdens rike og fattige land.

Jeg vet at motsvaret er at vi kan gjøre alle disse tingene. Men jeg mener det er moralsk forkastelig å sløse bort enorme summer på tiltak man ikke kan måle effekten av mens mennesker med ekte behov, både her til lands og i resten av verden kunne vært hjulpet.

Går det virkelig an å være uenig i noe av det som skrives?

Ex-administrator

Jeg er 100 % enig i 100 % av det som skrives her.

Water

Tilsvar i Nettavisen:
QuoteAv Roar Skålin, direktør ved Meteorologisk institutt.

Det er problematisk at Røyland uttaler seg som fagperson og tidligere ansatt ved Meteorologisk institutt. Som privatperson kan hvem som helst i Norge mene hva de vil. Som fagperson er det viktig å skille mellom hva en mener, og hva en vet.


I praksis skal viten være basert på etterprøvbar, fagfellevurdert, publisert forskning. Den som uttaler seg som fagperson eller forsker, må skille mellom å ytre en mening og det å uttale seg «som fagperson». Dette syndes det mot ellers også, og kanskje går vi heller ikke alltid fri.

Dette er saken: Velkommen til kunnskap og fornuft – stopp den menneskeskapte klimakrisen

Røylands innlegg er preget av ikke-etterrettelig viten og sterke meninger. Her er noen eksempler:

Innlegget blander sammen vær og klima. En slik forvirring er lett å forstå siden de faktisk henger sammen: Klima er statistikk om været og viser de lange linjene. Klimaet er forutsigbart til tross for at været er kaotisk. Det er derfor mange drar til syden i feriene og at vi har både vinter- og sommerklær. Det er dette vi utnytter når vi jobber med klimamodeller: Vi varsler ikke været for påsken 2100, men beskriver utviklingen frem mot påsken 2100, og gir en beskrivelse av mulige vinterforhold på slutten av århundret.

Les Erik Stephansens kommentar: Elitens selvtilfredse klima-forakt for vanlige folk

Påstanden "Fremtidige klimaprognoser blir presentert som vitenskapelige fakta" er feil. I vitenskapen er det riktignok vanlig med prognoser, men det er alltid underforstått at disse er forbundet med usikkerhet. I den vitenskaplige litteraturen om klimautviklingen er usikkerhetene godt dokumentert.


Når Røyland undrer seg over "denne 97 % enigheten i FNs klimapanel", må det bygge på en misforståelse. Disse 97 prosentene handler ikke om FNs klimapanel, men gjenspeiler konsensus i vitenskapelige artikler. Det er publisert flere studier som viser at enigheten blant klimaforskere er rundt 97 prosent, og det er fra disse studiene at dette tallet kommer.

Les også: Dette er CO2-tallene som sjelden blir snakket om

En annen feiltolkning kommer frem i utsagnet "FNs klimapanel har vedtatt at klimaendringene er menneskeskapte". Rollen til FNs klimapanel er å skrive rapporter basert på publiserte vitenskapelige resultater, og her skinner det naturlig gjennom at klimaforskerne i praksis er enige om at menneskeheten sterkt påvirker klimaet.

Det er feil at effekten av CO 2 på jordens klima ikke er bevist eller at denne påstanden har blitt tilbakevist av anerkjente vitenskapsfolk. Egenskapene som gjør CO 2 til en drivhusgass kan lett måles i laboratorium fordi de er basert på fysikkens lover. CO 2s betydning for drivhuseffekten har aldri blitt vitenskapelig tilbakevist.

Les også: Norge kan ikke løse klimaproblemet ved å legge ned olje- og gassproduksjonen

Røyland mener at vi ikke har mange nok målinger og at målingene har for stor måleusikkerhet til å tallfeste jordens middeltemperatur nøyaktig. Hun har helt rett i at det er noe usikkerhet i målingene, men de samlede observasjonene er tilstrekkelige og sikre nok til at vi vet hvor stor drivhuseffekten er. Informasjonskildene er mange, både modeller, termometre og satellittmålinger.Les også: Det finnes en løsning på klimakrisen. Den hater vi mer enn klimakrisen

Den sikreste indikatoren på global oppvarming er økningen i det globale havnivået. Havet fungerer på samme måte som kvikksølvet i et termometer, fordi sjøvannet utvider seg når det blir varmere. Dessuten øker havets volum når is på land smelter. Is til havs og permafrost smelter også, vær- og nedbørsmønstrene forandrer seg. Dessuten kan vi måle hvordan atmosfæren sender mer varme tilbake til jorden i form av varmestråling.

Jeg anbefaler Røyland og andre å lese Meteorologisk institutts artikkel i tidsskriftet Naturen, som besvarer mange av spørsmålene som hun tar opp: " Er det noen tvil om menneskeskapte klimaendringer?"

ConTrari1

#3
Skålin skyter seg selv grundig i foten ved å henvise til 97% myten. Han må være usedvanlig ignorant eller usedvanlig frekk eller begge deler. Hans innlegg er et tafatt forsøk på å stenge stalldøren etter at hesten har stukket av. Det virker svakt og programaktig. Skal bli interessant å se om arbeidsgiver (Statens Kartverk) kommer på banen.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Emeritus

#4
Sitat Contrari1:

QuoteSkålin skyter seg selv grundig i foten ved å henvise til 97% myten.

Hva er det denne "myten" består av? Jeg har aldri satt meg inn i disse studiene (jeg skriver i flertall siden der er flere av de,) men er ikke spørsmålet hvor stor andel av aktive klimaforskere, og da snakkes det om de som arbeider med den fysiske del eller kort sagt "WG1 folk," støtter teorien om at menneskelig aktivitet og da særlig økningen av klimagasser, vil lede til en eller annen grad av oppvarming.

Jeg mener å ha lest at Spencer selv trodde at han var en del av de 97% den studien SS - folkene stod bak, noe de har avkreftet, Spencer var således blant de 3%.

Jeg stiller heller et motspørsmål/påstand: Finnes det i det hele tatt i dag noen aktive klimaforskere som arbeider med den fysiske delen av klimavitenskapen som avviser drivhusteorien og den forsterkede effekt av mer klimagasser som har noen betydning i klimavitenskapen? Er ikke det tallet heller 100%? De eneste unntakene jeg kommer på er eksempelvis Tim Ball, Claes Johnsson, et par tyskere (bl.a. G&T) og en og annen her og der. Felles for disse er at de ikke har arbeidet med feltet og ikke har gitt ut noe som helst fagfellevurdert, som Tim Ball og Claes Johnsson, eller at det er tale om enkelt artikler. Gi meg noen navn på disse tre prosentene, jeg hører om de til stadighet, men ser ikke noe til de i praksis? 

Ex-administrator

Her er en fin artikkel som forklarer mange aspekter rundt 97 %-greia:
https://www.forbes.com/sites/uhenergy/2016/12/14/fact-checking-the-97-consensus-on-anthropogenic-climate-change/

Det har vært mange andre artikler rundt dette, som spesielt går etter Cook og hans nådeløse krav for at en studie skulle "telle med" i grunnlaget, men jeg har ikke linker til de beste gjennomgangene.

Det synes meningsløst å hevde konsensus på 97 %, og nesten uredelig å fortsette å forsvare det.

translator

#6
Quote from: Emeritus on 01.03.2020, 10:14:31
Felles for disse er at de ikke har arbeidet med feltet og ikke har gitt ut noe som helst fagfellevurdert, som Tim Ball og Claes Johnsson, eller at det er tale om enkelt artikler. Gi meg noen navn på disse tre prosentene, jeg hører om de til stadighet, men ser ikke noe til de i praksis?

Siden du er så opptatt av dette, hvordan reagerer du da på:

QuoteIPCC ble imidlertid ikke dannet for å bedrive egen forskning, men for å vurdere publisert litteratur, både peer-reviewed og ikke per-reviewed, samt å utforme politiske anbefalinger.

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1290.msg11430#msg11430

Angående de 97 prosentene, så kan jeg anbefale denne dokumentaren (16 min)https://www.youtube.com/watch?v=ewJ6TI8ccAw
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Emeritus

#7
Sitat Administrator:

QuoteDet synes meningsløst å hevde konsensus på 97 %, og nesten uredelig å fortsette å forsvare det.

Det kan du gjerne mene, men da er det vel like meningsløst og uredelig å omtale dette som en myte uten en gang å redegjøre for hva denne myten egentlig består av.

Utgangspunktet for denne strengen er et innlegg fra en meteorolog som hevder at:

QuoteTeorien, som blir presentert som fakta av FNs klimapanel, går ut på at økte utslipp av CO2 medfører en økning av den gjennomsnittlige globaltemperaturen. Men dette er ikke bevist, og har blitt tilbakevist av anerkjente vitenskapsfolk.

Og teorien som omtales er altså drivhusteorien som har vært den enerådende atmosfæreteori i et par hundre år, samt at en økning i andelen klimagasser vil føre til en eller annen oppvarming, en teori som er like gammel som teorien om drivhuseffekten.

Det er i denne kontekst jeg stiller spørsmålet, for det er altså et faktum at flere såkalte skeptikere her på forumet kort og godt bestrider denne teorien, at drivhuseffekten er et påfunn, at drivhusteorien er i strid med den 2. termodynamiske lov etc, etc. Et synspunkt denne meteorologen synes å støtte, og som hun endog hevder er "tilbakevist av anerkjente vitenskapsfolk."

Så jeg forsøker kort og godt å skille barter fra snørr. Et standpunkt - som jeg overhodet ikke har noen problemer med - er at drivhuseffekten og dermed den forsterkede drivhuseffekt er "riktige" teorier, men at denne isolerte effekten vil ha "liten" og håndterbar betydning for det globale klimaet, og at feedbackeffektene ikke vil gi de 4 - 5C graders oppvarming ved 2XCO2 som noen av de siste klimamodellene viser.

Det er i dette spennet jeg opplever den reelle klimadebatten foregår, det som mange her på forumet argumenterer for, at der ikke en gang er en drivhuseffekt synes jo ikke å ha noen som helst vitenskapelig støtte, og er det ikke nettopp det som er temaet i disse 97% studiene?

Hva mente eksempelvis den nå avdøde Freeman Dyson om drivhuseffekten? Mente han at den bare var noe tullefysikk?

https://wattsupwiththat.com/2020/02/29/climate-skeptic-freeman-dyson-dies-at-96/Emeritus

Sitat Translator:

QuoteSiden du er så opptatt av dette, hvordan reagerer du da på:

Quote
IPCC ble imidlertid ikke dannet for å bedrive egen forskning, men for å vurdere publisert litteratur, både peer-reviewed og ikke per-reviewed, samt å utforme politiske anbefalinger.

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1290.msg11430#msg11430

Jeg mener at det er en total avsporing i forhold til det jeg tok opp, noe du illustrerer ved å lime inn mitt spørsmål uten en gang å forsøke å svare på det. Jeg skal svare på dette hvis du stiller spørsmålet på en annen streng - og du finner sikkert en streng som passer.

ConTrari1

Quote from: Emeritus on 01.03.2020, 10:14:31
Sitat Contrari1:

QuoteSkålin skyter seg selv grundig i foten ved å henvise til 97% myten.

Hva er det denne "myten" består av? Jeg har aldri satt meg inn i disse studiene (jeg skriver i flertall siden der er flere av de,) men er ikke spørsmålet hvor stor andel av aktive klimaforskere, og da snakkes det om de som arbeider med den fysiske del eller kort sagt "WG1 folk," støtter teorien om at menneskelig aktivitet og da særlig økningen av klimagasser, vil lede til en eller annen grad av oppvarming.

Jeg mener å ha lest at Spencer selv trodde at han var en del av de 97% den studien SS - folkene stod bak, noe de har avkreftet, Spencer var således blant de 3%.

Jeg stiller heller et motspørsmål/påstand: Finnes det i det hele tatt i dag noen aktive klimaforskere som arbeider med den fysiske delen av klimavitenskapen som avviser drivhusteorien og den forsterkede effekt av mer klimagasser som har noen betydning i klimavitenskapen? Er ikke det tallet heller 100%? De eneste unntakene jeg kommer på er eksempelvis Tim Ball, Claes Johnsson, et par tyskere (bl.a. G&T) og en og annen her og der. Felles for disse er at de ikke har arbeidet med feltet og ikke har gitt ut noe som helst fagfellevurdert, som Tim Ball og Claes Johnsson, eller at det er tale om enkelt artikler. Gi meg noen navn på disse tre prosentene, jeg hører om de til stadighet, men ser ikke noe til de i praksis?

Hva er du surrer med nå, da? Skålin skrev:
"Når Røyland undrer seg over "denne 97 % enigheten i FNs klimapanel", må det bygge på en misforståelse. Disse 97 prosentene handler ikke om FNs klimapanel, men gjenspeiler konsensus i vitenskapelige artikler."

Ikke WG1. Vitenskapelige artikler om klima generelt. Oppfattet du ikke det?
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Emeritus

#10
Sitat Contrari1:

QuoteHva er du surrer med nå, da? Skålin skrev:
"Når Røyland undrer seg over "denne 97 % enigheten i FNs klimapanel", må det bygge på en misforståelse. Disse 97 prosentene handler ikke om FNs klimapanel, men gjenspeiler konsensus i vitenskapelige artikler."

Ikke WG1. Vitenskapelige artikler om klima generelt. Oppfattet du ikke det?

Du skal være uhyre forsiktig med å benytte utrykk som at jeg "surrer," rent empirisk kan en her på forumet lett påvise at surret er det stort sett du som står for. Og nå har du gjort det igjen, du forstår ikke en gang spørsmålet selv om det er gjentatt flere ganger:

Sitat Emeritus:

QuoteHva er det denne "myten" består av? Jeg har aldri satt meg inn i disse studiene (jeg skriver i flertall siden der er flere av de,) men er ikke spørsmålet hvor stor andel av aktive klimaforskere, og da snakkes det om de som arbeider med den fysiske del eller kort sagt "WG1 folk" støtter teorien om at menneskelig aktivitet og da særlig økningen av klimagasser, vil lede til en eller annen grad av oppvarming
.

Ble dette for vanskelig for deg? Først beskriver jeg hvilken persongruppe jeg tror er omfattet av disse studiene, og viser da til de som arbeider med den fysiske delen av klimavitenskapen, dette eksempelvis i motsetning til de som arbeider med de økonomiske konsekvensene som er en annen arbeidsgruppe i IPCC sammenheng. Og for ytterlig å gjøre dette klart omtaler jeg de som kort sagt "WG1 folk," - i anførselstegn -  og dette helt uavhengig om de har arbeidet i IPCC eller ikke.

At det er det jeg spør om kan da ikke være tvilsomt når en ser på hva jeg skriver i samme streng senere, først her:

QuoteJeg stiller heller et motspørsmål/påstand: Finnes det i det hele tatt i dag noen aktive klimaforskere som arbeider med den fysiske delen av klimavitenskapen som avviser drivhusteorien og den forsterkede effekt av mer klimagasser som har noen betydning i klimavitenskapen? Er ikke det tallet heller 100%? De eneste unntakene jeg kommer på er eksempelvis Tim Ball, Claes Johnsson, et par tyskere (bl.a. G&T) og en og annen her og der. Felles for disse er at de ikke har arbeidet med feltet og ikke har gitt ut noe som helst fagfellevurdert, som Tim Ball og Claes Johnsson, eller at det er tale om enkelt artikler. Gi meg noen navn på disse tre prosentene, jeg hører om de til stadighet, men ser ikke noe til de i praksis?     

Så her:

QuoteSå jeg forsøker kort og godt å skille barter fra snørr. Et standpunkt - som jeg overhodet ikke har noen problemer med - er at drivhuseffekten og dermed den forsterkede drivhuseffekt er "riktige" teorier, men at denne isolerte effekten vil ha "liten" og håndterbar betydning for det globale klimaet, og at feedbackeffektene ikke vil gi de 4 - 5C graders oppvarming ved 2XCO2 som noen av de siste klimamodellene viser.

Det er i dette spennet jeg opplever den reelle klimadebatten foregår, det som mange her på forumet argumenterer for, at der ikke en gang er en drivhuseffekt synes jo ikke å ha noen som helst vitenskapelig støtte, og er det ikke nettopp det som er temaet i disse 97% studiene?

Hva mente eksempelvis den nå avdøde Freeman Dyson om drivhuseffekten? Mente han at den bare var noe tullefysikk?

https://wattsupwiththat.com/2020/02/29/climate-skeptic-freeman-dyson-dies-at-96/

En må jo være evneveik for ikke å forstå dette, tror du at Dyson noensinne har sittet i IPCC WG1? Alt du har oppnådd - som vanlig - er jo å surre til hele debatten med dette surret ditt.

Så jeg spør igjen - og Contrari1 holdt deg borte så du ikke surrer det ytterligere til - hva er det disse 3% er uenige med de øvrige 97% om?

Avviser disse 3% drivhuseffekten og den forsterkede drivhuseffekt, eller stemmer det som jeg tror, at surrehuene her på bloggen som bl.a. benekter drivhusteorien, ikke har noen som helst vitenskapelig støtte? Og i så fall gi meg noen navn. Spencer. Lindzen, Curry, Lomborg, Svendmark, Pielcke Sr., Singer, Soon, Scafetta - for å nevne noen - bygger alle på den grunnleggende fysikken rundt drivhusteorien, men mener at andre effekter også spiller en større eller mindre rolle.

ConTrari1

Quote from: Emeritus on 01.03.2020, 18:20:14
Sitat Contrari1:

QuoteHva er du surrer med nå, da? Skålin skrev:
"Når Røyland undrer seg over "denne 97 % enigheten i FNs klimapanel", må det bygge på en misforståelse. Disse 97 prosentene handler ikke om FNs klimapanel, men gjenspeiler konsensus i vitenskapelige artikler."

Ikke WG1. Vitenskapelige artikler om klima generelt. Oppfattet du ikke det?

Du skal være uhyre forsiktig med å benytte utrykk som at jeg "surrer," rent empirisk kan en her på forumet lett påvise at surret er det stort sett du som står for. Og nå har du gjort det igjen, du forstår ikke en gang spørsmålet selv om det er gjentatt flere ganger:

Sitat Emeritus:

QuoteHva er det denne "myten" består av? Jeg har aldri satt meg inn i disse studiene (jeg skriver i flertall siden der er flere av de,) men er ikke spørsmålet hvor stor andel av aktive klimaforskere, og da snakkes det om de som arbeider med den fysiske del eller kort sagt "WG1 folk," støtter teorien om at menneskelig aktivitet og da særlig økningen av klimagasser, vil lede til en eller annen grad av oppvarming
.

Ble dette for vanskelig for deg? Først beskriver jeg hvilken persongruppe jeg tror er omfattet av disse studiene, og viser da til de som arbeider med den fysiske delen av klimavitenskapen, dette eksempelvis i motsetning til de som arbeider med de økonomiske konsekvensene som er en annen arbeidsgruppe i IPCC sammenheng. Og for ytterlig å gjøre dette klart omtaler jeg de som kort sagt "WG1 folk," og dette helt uavhengig om de har arbeidet i IPCC eller ikke.

At det er det jeg spør om kan da ikke være tvilsomt når en ser på hva jeg skriver i samme streng senere, først her:

QuoteJeg stiller heller et motspørsmål/påstand: Finnes det i det hele tatt i dag noen aktive klimaforskere som arbeider med den fysiske delen av klimavitenskapen som avviser drivhusteorien og den forsterkede effekt av mer klimagasser som har noen betydning i klimavitenskapen? Er ikke det tallet heller 100%? De eneste unntakene jeg kommer på er eksempelvis Tim Ball, Claes Johnsson, et par tyskere (bl.a. G&T) og en og annen her og der. Felles for disse er at de ikke har arbeidet med feltet og ikke har gitt ut noe som helst fagfellevurdert, som Tim Ball og Claes Johnsson, eller at det er tale om enkelt artikler. Gi meg noen navn på disse tre prosentene, jeg hører om de til stadighet, men ser ikke noe til de i praksis?     

Så her:

QuoteSå jeg forsøker kort og godt å skille barter fra snørr. Et standpunkt - som jeg overhodet ikke har noen problemer med - er at drivhuseffekten og dermed den forsterkede drivhuseffekt er "riktige" teorier, men at denne isolerte effekten vil ha "liten" og håndterbar betydning for det globale klimaet, og at feedbackeffektene ikke vil gi de 4 - 5C graders oppvarming ved 2XCO2 som noen av de siste klimamodellene viser.

Det er i dette spennet jeg opplever den reelle klimadebatten foregår, det som mange her på forumet argumenterer for, at der ikke en gang er en drivhuseffekt synes jo ikke å ha noen som helst vitenskapelig støtte, og er det ikke nettopp det som er temaet i disse 97% studiene?

Hva mente eksempelvis den nå avdøde Freeman Dyson om drivhuseffekten? Mente han at den bare var noe tullefysikk?

https://wattsupwiththat.com/2020/02/29/climate-skeptic-freeman-dyson-dies-at-96/

En må jo være evneveik for ikke å forstå dette, tror du at Dyson noensinne har sittet i IPCC WG1? Alt du har oppnådd - som vanlig - er jo å surre til hele debatten med dette surret ditt.

Så jeg spør igjen - og Contrari1 holdt deg borte så du ikke surrer det ytterligere til - hva er det disse 3% er uenige med de øvrige 97% om?

Avviser disse 3% drivhuseffekten og den forsterkede drivhuseffekt, eller stemmer det som jeg tror, at surrehuene her på bloggen som bl.a. benekter drivhusteorien, ikke har noen som helst vitenskapelig støtte? Og i så fall gi meg noen navn. Spencer. Lindzen, Curry, Lomborg, Svendmark, Pielcke Sr., Singer, Soon, Scafetta - for å nevne noen - bygger alle på den grunnleggende fysikken rundt drivhusteorien, men mener at andre effekter også spiller en større eller mindre rolle.

Det ble altså for vanskelig for Tussen å forstå hva lederen for Meteorologisk Institutt skrev. Eller var det bare en  unnvikende manøver? 
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Water

Quote from: Emeritus on 01.03.2020, 18:20:14
Så jeg spør igjen - og Contrari1 holdt deg borte så du ikke surrer det ytterligere til - hva er det disse 3% er uenige med de øvrige 97% om?

http://www.populartechnology.net/2014/12/all-97-consensus-studies-refuted-by.html?m=1

Emeritus

Sitat Tufsen:

QuoteDet ble altså for vanskelig for Tussen å forstå hva lederen for Meteorologisk Institutt skrev. Eller var det bare en  unnvikende manøver? 

Jeg ba deg klart og tydelig om å holde deg borte fra denne diskusjonen siden du er høykompetent på å surre til det meste. Jeg driver ikke med unnvikende virksomhet, hvor vidt du gjør det tviler jeg på siden din forståelse av endog enkle problemstillinger er svært tilbakestående. Og siden vilkåret for å surre til noe, er at du vet hva du skal surre til, så hevder jeg ikke at du gjør dette av vond vilje, det er kun et utslag av manglende fortståelse.

Derimot har Water forstått spørsmålet og har linket inn en artikkel som jeg foreløpig bare har skummet lett, jeg skal kommentere den senere.

Men husk nå hva som er spørsmålet og temaet. Jeg har aldri påberopt meg disse 97% studiene til noe som helst. Ja, jeg har påberopt meg vitenskapelig konsensus som støtteargument, og det er fordi vitenskapelig konsensus i en eller annen form, flytter en hypotese fra hypotesestatus til teoristatus, og det er vitenskapsteoretisk høyrelevant.

Det er altså ikke jeg, men mine meningsmotstandere som tyter om disse 97% studiene, og tytet går stort sett i retning av at 97 er feil, det er lavere. Og da spør jeg kort og godt: "Ja hva er det 97% eller 80% er enige om, og hva er det disse 3% eller 20 % er uenige om."

Og dette spørsmålet ble altså for vanskelig for Tufsen, det er vel derfor han er Tufsen.

Og Water: Gi meg litt tid på å lese gjennom linken din, så skal jeg se om den svarer på spørsmålet jeg har stilt.

Og bare for å gjøre det klinkende klart: Jeg er på rett side i denne debatten og mange her på forumet er på feil side. Mange her på forumet har latt seg involvere i en diskusjon om prosentsatsen er 2, 52, 80 eller 97. Og dette uten en gang å ha peiling på hvilke vitenskapelige standpunkter disse prosentsatsene gir uttrykk for. Men diskusjonen har de tatt uten å påpeke hvor grunnleggende uvitenskapelig slike undersøkelser er da de forsøker å tvinge frem et konsensus ved ren flertallstankegang. Personlig har jeg filleristet Benestad offentlig nettopp fordi han er en av protagonistene for denne høyst uvitenskapelige virksomheten. Jeg spurte han rett ut (noe i denne retningen:)

"Benestad, hvis du har en ung doktorgradsstudent under dine vinger som er full av talent og full av vitenskapelig fantasi og pågangsmot, men kanskje litt beskjeden og redd for å skille seg ut, i hvilken utstrekning vil din systematiske båssetting og karakteristikk av mennesker med andre ideer enn de du selv til enhver tid har, bidra til den vitenskapelige utvikling og pluralisme." 


Benestad hasn't answered yet.