Author Topic: Skandale eller skandale fru Blom  (Read 204 times)

Emeritus

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 3 103
    • View Profile
Skandale eller skandale fru Blom
« on: 19.02.2020, 10:16:07 »
Jeg tror ikke den såkalte NAV skandalen har vært omtalt her på forumet. Skandalen er at etter EØS regelverket kan de med lovlig opphold i Norge (uavhengig av statsborgerskap) reise til utlandet - eksempelvis på ferie - selv om den norske Folketrygdloven i utgangspunktet ikke tillater dette og at en slik utenlandsreise først blir lovlig hvis trygdemottakeren først har søkt og deretter fått tillatelse av NAV. Men så hevdes det altså at den norske Folketrygdloven ikke har anledning til å stille slike krav fordi EØS reglene om fri flyt av bl.a. arbeidskraft vil sette opp et forbud mot en slik begrensning.

Som jurist har jeg lenge etterlyst en nærmere redegjørelse for hvordan dette har blitt tolket så feil, hva er ordlyden i de aktuelle EØS regler, hvordan har disse EØS regler blitt tolket i andre EØS og EU-stater - og alt dette sammenholdt med de norska nasjonale regler som er fattet av Stortinget i lovs form. Nå har jeg for første gang lest en slik gjennomgang:

https://rett24.no/articles/trygdesaka--ein-gjennomgang-av-dei-grunnleggande-rettsreglane

Dette er skrevet av tidligere høyesterettsdommer Karl Utgård som har gått grundig inn i materien. For det første hevder han at arbeidsavklaringspenger ikke under noen omstendigheter er omfattet av fri flyt bestemmelsen i EØS regelverket, men den viktigste konklusjonene til Utgård er at når EØS regelverket taler om å oppholde seg i en annen stat, så gjelder retten til ytelse dersom vedkommende blir syk mens han oppholder seg i den andre staten. Eksportretten gjelder altså ikke der en person har blitt syk i Norge og deretter har fått rett på ytelser, og så velger å reise til utlandet.

Jeg vet ikke hvor mange saker som er aktuelle her, jeg har hørt tallet 70 og at dette er folk som er dømt og har blitt tilpliktet å tilbakebetale det de har mottatt. Det som er felles for svært mange av de er at når det i hvert fall gjelder sykepenger må alle erklære at de ikke har oppholdt seg i utlandet før NAV utbetaler ytelsen, alternativt må de ha søkt NAV på forhånd før de reiser til utlandet og NAV må godkjenne dette som et vilkår for å få utbetalt sykepenger. En stor del av disse "ofrene" har under alle omstendigheter gitt uriktig informasjon mot bedre vitende til NAV.

Jeg vet ikke hvor dette vil ende, å hindre alle former for trygdeeksport har vært et prioritert politisk mål lenge, og hvis det hele bygger på at den ikke så veldig EØS - kompetente Trygderetten har tolket regelverket feil, og at disse dommene i mange tilfeller juridisk sett er riktig, så er det en lettelse og "skandalen" er adskillig mindre.

Slik det hittil er lagt opp til skal en rekke personer som har gitt bevisst uriktig informasjon til NAV for å reise til Alfaz del Pi for å gå på fylla i stedet for å gå på arbeid, først få tilbake de pengene de urettmessig har mottatt, så skal de i tillegg ha en feit erstatning i mange hundretusenkronersklassen fordi de var uriktig dømt. Men i følge Utgård er mange av disse dommene juridisk sett riktige.

Og mens vi snakker om rettsskandaler er der etter mitt syn en langt større under oppseiling. Det ligger nå en 20 - 25 barnevernssaker i EMD og venter på avgjørelse. Norge er allerede dømt i to av disse sakene. Dette gjelder at norsk barnevern har ført en praksis der de alt for lett og raskt har skåret av alle bånd mellom barna og deres biologiske foreldre. Barna har blitt tvangsadoptert bort til fosterforeldrene på en slik måte at de biologiske foreldrene bare har fått noen få korte besøk i året. I en god del tilfeller har de biologiske foreldrene kommet seg på fote igjen og kunne således fortsette å ha foreldreretten etter et relativt kortvarig inngripen fra barnevernet, men praksisen har ført til at båndene er avskåret for alltid. Dette er et langt større overgrep enn at noen navere ikke har fått med seg sykepengene eller arbeidsavklaringspengene til Magaluff. 
« Last Edit: 19.02.2020, 10:19:32 by Emeritus »