US Standard atmosfære kalkulator.

Started by Smiley, 05.12.2014, 18:30:40

Previous topic - Next topic

Smiley

Sjekk hva jeg fant. En kalkulator som beregner atmosfærens temperatur, helt uten strålingbidrag;)

http://www.digitaldutch.com/atmoscalc/index.htm

Her er en mer avansert versjon.

http://www.luizmonteiro.com/StdAtm.aspx

Det verste er at dette er standarisert og i henhold til internasjonale avtaler!
Så hele verdens fagmiljø bruker gassloven i atmosfæreberegninger, bortsett fra IPCC. Det er ikke et ord om tilbakestråling her. Ei heller noen SB formel.

Det finnes også en internasjonal standardisert atmosfæremodell.

http://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Atmosphere

SÃ¥ IPCC sin forskning er utenfor internasjonal standard for romfart, luftfart og metrologi!

Smiley

Dette irriterer meg grenseløst nå. I følge Wikipedia er denne modellen oppdatert senest i år 2000 av verdens metrologi organisasjon. Så de samme metrologer som hevder at co2 driver opp temperaturen ved tilbakestråling i media har finjustert verktøyet sitt i år 2000 uten å legge til tilbakestråling i modellen. De lyver altså mot bedre vitende når de bruker gassloven i sitt daglige arbeid men hevder IPCC sin strålingsmodell hver gang de er i media. De burde vært saksøkt!

Objektiv

Ironisk nok skriver luizmonteiro.com under "About luizmonteiro.com" om miljøskadelige CO2-utslipp:

QuoteExpensive flight time and associated environmentally detrimental carbon emissions are reduced significantly through this approach.


Okular

Quote from: Smiley on 06.12.2014, 09:30:37
Dette irriterer meg grenseløst nå. I følge Wikipedia er denne modellen oppdatert senest i år 2000 av verdens metrologi organisasjon. Så de samme metrologer som hevder at co2 driver opp temperaturen ved tilbakestråling i media har finjustert verktøyet sitt i år 2000 uten å legge til tilbakestråling i modellen. De lyver altså mot bedre vitende når de bruker gassloven i sitt daglige arbeid men hevder IPCC sin strålingsmodell hver gang de er i media. De burde vært saksøkt!

Ser ut som det er en liten misforståelse ute og går her. Det er ingenting i hypotesen om 'den atmosfæriske radiative drivhuseffekten' (rGHE) som sier at 'tilbakestråling' har noen som helst innvirkning på lapsraten. Hypotesen benytter seg snarere av lapsraten som en allerede satt konstant (hva den er satt av bryr man seg i utgangspunktet ikke om). Det eneste som hevdes er at de såkalte 'drivhusgassene' i atmosfæren setter 'jordas effektive utstrålingshøyde til verdensrommet' (ERL). Når denne først er satt (255K, i snitt 5,1 km opp i troposfæren), så gjør rett og slett lapsraten resten. Dette er nøyaktig den samme framgangsmåten som den Hockey Schtick skisserer opp.

Når det kommer til 'lapsrater' så er det uhyre viktig å holde tunga rett i munnen. Det finnes i realiteten TO lapsrater.

Den ene - den 'adiabatiske' - er helt uavhengig av noen form for stråling. Likeså av konveksjon. Alle er enige om dette. Det er opplest og vedtatt. Ingen ny oppdagelse overhodet. Den tørre adiabatiske lapsraten (DALR) avhenger KUN av jordas tyngdeakselerasjon (g) og av atmosfærens spesifikke varmekapasitet (Cp). Denne lapsraten er på cirka 9,75 K/km. Den mettede (eller våte) adiabatiske lapsraten (SALR) er simpelthen den tørre modifisert av frigjøringen av latent varme fra H2O i luftsøylen; vanndamp kondenseres rett og slett når lufta beveger seg til og forbi sitt metningspunkt. Hvor dette metningspunktet spesifikt ligger varierer veldig med luftas temperatur. Gjennomsnittlig globalt er SALR estimert til å ligge på omkring 5 K/km, altså rundt halvparten så bratt som DALR.

Den utjevnede globale adiabatiske lapsraten ligger et sted på veien mellom den absolutt tørre og den absolutt mettede varianten, nærmest den sistnevnte, for såpass viktig er vannet i jordas troposfære: 6,5 K/km. (Men husk, dette er et globalt snitt, ikke en absolutt verdi en kan bruke hvor som helst, når som helst.)

Den adiabatiske lapsraten er imidlertid bare spesifikt relevant for stigende og synkende luftmasser. Uten stigende og synkende luftmasser (konveksjon) så utgjør ALR kun en teoretisk potensiell gradient. Og luftmasser stiger og synker ikke bare fordi det finnes en potensiell lapsrate å følge. Nei, det fordres helt spesielle forhold for at konveksjon skal igangsettes. Og det er her stråingen kommer inn.

Den andre lapsraten - den 'normale' eller 'naturlige' - er rett og slett det temperaturprofilet vi ser fra overflaten til tropopausen (ELR). Denne fluktuerer veldig fra sted til sted og gjennom døgnet, svært mange lokale forhold spiller inn. Men helt grunnleggende dreier det seg om en balanse mellom stråling og konveksjon, hvor strålingen varmer overflaten og konveksjonen kjøler den. Strålingen det er snakk om kommer selvsagt fra sola. Sola varmer overflaten som i sin tur varmer luftlagene like over den. Samtidig er vi så heldige å ha gasser (og væsker) i atmosfæren som er i stand til å kjøle luftmasser til verdensrommet via stråling. Dette skjer i hovedsak i den andre enden av den troposfæriske luftsøylen, dvs. høyt oppe.

Mellom denne strålingsoppvarmingen lavt nede og strålingsavkjølingen høyt oppe føres så energien som varme via fysisk forflytning av luft - konveksjon.

Det som skjer er at strålingsprosessene hele tida arbeider mot å gjøre den troposfæriske temperaturgradienten oppover fra overflatelaget så bratt som mulig, brattere enn den potensielle adiabatiske lapsraten. Det er ved det punktet at denne overskrides at konveksjonen trår til. Det skapes ustabilitet og konveksjonen slår inn for å bringe den faktiske temperaturgradienten (ELR) tilbake ned til den potensielle gradienten (ALR). Dette gjør den ved å bringe energien fra den oppvarmende enden (nær overflaten) til den avkjølende enden (nærmere tropopausen) og slik jevne ut forskjellen skapt av de rene strålingsprosessene.

Altså: stråling varmer nede, kjøler oppe - skaper bratt gradient; konveksjon kjøler nede, varmer oppe - jevner ut gradienten igjen.

Dette er et kontinuerlig samspill som holder den globale normale lapsraten (ELR) lik den globale adiabatiske lapsraten (ALR): 6,5 K/km. Med andre ord, ELR er svært avhengig av stråling (og konveksjon), men det betyr ikke at den er fri til å være hva som helst i gjennomsnitt; den er når alt kommer til alt helt og holdent bundet av den potensielle ALR, som i seg selv ikke på noen måte er avhengig av verken stråling eller konveksjon.

Hvis mer CO2 i atmosfæren skal kunne tvinge den soloppvarmede overflaten til å bli enda varmere, så er den nødt til å slakke den gjennomsnittlige temperaturgradienten vekk fra den. Og dette vil den altså selvsagt aldri være i stand til. Nettopp pga. denne naturlige og nødvendige lapsrate-balansen vi har beskrevet her.

Smiley

#4
Hvis økt co2 gir varme i bunn og kaldere topp i atmosfæren burde jo lapseraten stige jo større forskjellen er mellom bunn og topp så sant avstanden er lik.
Hvis atmosfæren øker i temperatur både oppe og nede vil den fremdeles kunne være konstant men bare starte fra et høyere tall i utgangspunktet. Hvis det er slik som du sier at ELR er balansert mot ALR så vil den aldri endres og co2 can ikke gi noen klima endringer uten at også toppen av atmosfæren blir varmere. Da står vi igjen med konklusjonen at verdens metrologi organisasjon vet om din beskrivelse siden de i 60 år har beholdt samme lapserate. Med andre ord må de vite at co2 ikke kan gi noe oppvarming!

Okular

Quote from: Smiley on 07.12.2014, 09:26:09
Hvis økt co2 gir varme i bunn og kaldere topp i atmosfæren burde jo lapseraten stige jo større forskjellen er mellom bunn og topp så sant avstanden er lik.

CO2 prøver å få til dette. Men klarer det ikke. Konvektiv respons forhindrer det. Den gjennomsnittlige normale lapsraten (ELR) forblir altså den samme, bundet til den adiabatiske (ALR). Dette er hva stråling/konveksjon-likevekten i den globale troposfæren går ut på. Sterkere oppvarming av overflaten og/eller tilsvarende nedkjøling av høyere luftlag fører til kraftigere konvektiv respons. Og motsatt.

QuoteHvis det er slik som du sier at ELR er balansert mot ALR så vil den aldri endres og co2 can ikke gi noen klima endringer uten at også toppen av atmosfæren blir varmere. Da står vi igjen med konklusjonen at verdens metrologi organisasjon vet om din beskrivelse siden de i 60 år har beholdt samme lapserate. Med andre ord må de vite at co2 ikke kan gi noe oppvarming!

Vel, økt atmosfærisk CO2-innhold var aldri ment å endre noe på lapsraten i utgangspunktet. Det var ment å heve jordsystemets effektive utstrålingshøyde til verdensrommet ('Effective Radiating Level', ERL - obs! må ikke forveksles med den normale lapsraten ELR ('Environmental Lapse Rate')), slik at en konstant lapsrate kunne gjøre jobben ned fra dette nivået med å heve overflatetemperaturen (se figur under). Ifølge rGHE-hypotesen vil en dobling av det atmosfæriske CO2-innholdet alene (uten tilbakekoblinger) heve jordas ERL (luftlaget med en temperatur tilsvarende jordas Stefan-Boltzmann-beregnede sortlegemetemperatur i verdensrommet, 255K (-18 C)) med ca. 160 m (ved å gjøre atmosfæren mer opak (optisk tykkere) for IR-stråling fra overflaten) og slik føre til en midlet økning i den globale overflatetemperaturen på omtrent 1 grad: [6,5 K/km x 0,16 km =] 1,04 K.

Ingenting annet enn en ren matematisk konstruksjon, selvsagt.Smiley

Man har altså begrepet utstrålingshøyde for å omgå en stabil lapserate. Nå var det plutselig litt mer forståelig. Takk Okular!
Men hva skjer om "utstrålingshøyden" synker eller stiger? Dvs at den må vel endres hvis solinnstrålingen blir redusert eller øker litt hvis det er likevekstpunktet mellom inn og ut stråling?
Har de igjen tatt feil av årsak og effekt?

Okular

Quote from: Smiley on 07.12.2014, 19:23:07
Men hva skjer om "utstrålingshøyden" synker eller stiger? Dvs at den må vel endres hvis solinnstrålingen blir redusert eller øker litt hvis det er likevekstpunktet mellom inn og ut stråling?

I rGHE-hypotesen anses solinnstrålingen som konstant. Den effektive planetære utstrålingshøyden (ERL) er ganske enkelt definert som det nivået hvor lufta i globalt snitt holder en temperatur lik den kalkulerte emisjonstemperaturen til en tenkt sortlegemeoverflate, hadde den avgitt tilsvarende jordas endelige, utjevnede IR-fluks til verdensrommet, 239 W/m2. Dette er liksom stedet hvor strålingsvarmefluksen UT balanserer strålingsvarmefluksen INN i jordsystemet. Et sortlegeme som isotropisk stråler ut en fluks på 239 W/m2 ville (ifølge Stefan-Boltzmann-likningen) holdt en temperatur på 255K, -18°C. Så dette er temperaturen man leter etter. Og den finner man globalt sett på i gjennomsnitt 5,1 kilometers høyde over overflaten. Dette er ERL, eller matematisk sett Ze.

Ifølge rGHE-hypotesen er det de IR-aktive gassene i atmosfæren (mer kjent som 'drivhusgassene') som bestemmer hvor utstrålingshøyden ligger, og slik setter de (via lapsraten) effektivt overflatetemperaturen. Det er de som gjennom sin absorpsjon av IR fra overflaten gjør atmosfæren såkalt optisk tykk (delvis opak/ugjennomtrengelig) for visse typer elektromagnetisk stråling. Jo større atmosfærisk optisk tykkelse/dybde, jo kortere distanse når de emitterte fotoner før de absorberes på nytt, og jo høyere opp i atmosfæren må de arbeide seg før de endelig klarer å finne en fri vei helt ut til verdensrommet. Så jo større optisk dybde, jo høyere vil ERL ligge, og jo kraftigere blir 'drivhuseffekten'.

Det er i hvert fall ideen.

Hvis du tar en titt på figuren i mitt forrige innlegg, så ser du skjæringspunktet mellom den horisontale effektive utstrålingshøyden, Ze, og det oppoverskrånende lapsrateprofilet. Det er dette skjæringspunktet ('the intercept') som angivelig settes av de IR-aktive gassene og som følgelig bestemmer overflatetemperaturen via lapsraten ned, for i dette punktet vil og må temperaturen ifølge hypotesen tilsvare jordas effektive utstrålingstemperatur til verdensrommet. Det skjer på denne måten:

Ts = Te + Γ Ze

hvor Ts er overflatetemperaturen, Te er jordas effektive sortlegemetemperatur i verdensrommet, temperaturen ved utstrÃ¥lingshøyden, Γ er den gjennomsnittlige globale lapsraten og Ze som sagt er utstrÃ¥lingshøyden, høyden fra overflaten opp til laget som holder sortlegemetemperaturen.

Dette er den enkleste likningen som kvantifiserer 'drivhuseffekten'. Hvis vi putter inn verdier:

Te + Γ Ze = Ts

255K + (6,5 K/km x 5,1 km) = 288,15K


Og hvor mye er 6,5 K/km x 5,1 km? Jo, ~33K. James Hansens famøse 33K.

Smiley

Lærerikt, men de famøse 33 gradene må jo snart bli til 34 hvis den påståtte oppvarmingen nærmer seg en grad over normalen ;)