Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Telehiv

Pages: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 45
511
Sola er den suverent største påvirkningsfaktor for jordens klima. Alle er derfor enige i at dersom det skulle skje en signifikant endring i solens innstrålingskraft mot jorden vil dette kunne gi dramatiske følger for klimaet.

1. Solas egensyklus
Det gjøres mye forskning rundt registrering av solaktiviteten, ogsÃ¥ med formÃ¥l Ã¥ teste evt. korrelasjon mot jordens klimaendringer. En del av denne forskningen stÃ¥r i en viss oppsosijon til AGW-forskningen. Jeg har likevel litt problemer med Ã¥ se at denne delen av solforskningen har nÃ¥dd fram til noe udiskutabelt avklarende sÃ¥ langt. 

Hvorfor?
Jo, fordi det strider mot min logisk-analytiske forstand at den glødende ildkula sola - en tilfeldig energiklump i kosmos blant milliarder av andre - skal ha slike regelmessige styrkeendringer som for eksempel de godt dokumenterte 1000-års syklusene (500 varme/500 kalde, osv.), for ikke å snakke om kortere klimaintervaller av typen 30/60 år. Solforskningen opererer jo for øvrig med litt andre intervaller i tillegg, og solforskningsfronten per dato synes da heller ikke å ha påvist endringer i solas strålingsintensitet som er så tydelige at de kan gi en entydig forklaring på registrerte historiske sykluser.

2. Milanković-syklusene og evt. videreføring av disse
Jeg tror langt mer pÃ¥ at systematiske studier av jordens posisjon ifht. sola i de ulike historiske syklusene kan gi langt mer mening. De sÃ¥kalte Milanković-syklusene dreier seg i utgangspunktet om svært lange sykluser, men jeg har tro pÃ¥ at de samme posisjonelle faktorer kan forstÃ¥s ned til langt kortere tidsintervaller hvis man virkelig begynner Ã¥ kjøre systematisk forskning pÃ¥ dette.Utgangspunktet for Ã¥ utlede Milanković-syklusene videre pÃ¥ dette omrÃ¥det er logisk rasjonelt: Milanković-syklusene stÃ¥r jo fremdeles som en sentral forklaring pÃ¥ de forandringene i Jordens klima som skyldes at relativt smÃ¥ endringer i Jordens bevegelse omkring Solen forandrer innstrÃ¥lingen av sollys.
Teorien for Milanković-syklusene sier at jordens bane rundt Solen forandres i tre ulike sykluser med baneparametrene eksentrisitet, aksehelning og presesjon, det vil si:
- hvor elliptisk banen er,
- hvor mye jordaksen heller og
- i hvilken retning jordaksen heller.

Disse parametrene har alle en variasjon med tiden som opptrer med regelbundne sykluser. I tillegg er det slik at Jorden tar imot ulike mengder sollys ved ulike tidspunkter i løpet av året og på ulike steder, noe som kan utløse istider og varmeperioder.

Den analytisk-logiske utfordring dette reiser er at vi mÃ¥ spørre om solas betydning for klimaendringer er mest forÃ¥rsaket av solas egensykluser (som mange "rene" solforskere hevder) eller jordens posisjon ifht sola (Milanković utlagt, kan man si). SÃ¥ langt solas betydning per se. Men problematikken rundt kosmisk strÃ¥ling, som innbefatter bÃ¥de solfaktorer + forhold utenfor sola isolert, har rykket stadig mer fram i det samlede forklaringsbildet:


3. Det tredje alternativ: Henrik Svensmark og betydningen av kosmisk stråling for klimaet
Svensmark har i en Ã¥rrekke ledet solklimaforskningen ved Danmarks Romsenter. I 1997 publiserte Svensmark sammen med Eigil Friis-Christensen en banebrytende artikkel med tittelen: Variation of cosmic ray flux and global cloud coverage â?? a missing link in solar-climate relationships. (Variasjoner i kosmisk strÃ¥ling og globale skydekker â?? et manglende ledd i sol-klima sammenheng). Her bare siterer jeg fra leksikalske kilder:
Artikkelen tok utgangspunkt i undersøkelser som indikerte:
- en sammenheng mellom mengden av kosmisk stråling som treffer jorden og endringene i jordklodens klima.
- Perioder av høy strålingsintensitet sammenfaller med kjøligere klima enn ellers.
- I perioder med lavere intensitet har temperaturen vært mildere.
- Intensiteten av kosmisk ståling påvirkes av solens magnetfelt.
- Magnetfeltet skjermer til en viss grad Jorden.
- Feltet er ikke konstant, det er et resultat av solaktiviteten, noe som kan observeres som en variasjon i antall solflekker.

Henrik Svensmark siteres ofte på at "Den kosmiske stråling (der rammer jorden) er faldet med ca. 15% i de sidste 100 år. Det har betydet, at der nu er færre lave skyer over jorden. De lave skyer har en afkølende virkning i atmosfæren, og da der er blevet færre af dem, har vi her antagelig forklaringen på en del af den opvarmning af jordens atmosfære på 0,7 grader Celsius, som er sket i løbet af de sidste 100 år."
 
Hypotesen, som har skaffet ham en del fiender i CO2-leiern, er kort sagt at kosmisk stråling er viktigere enn drivhuseffekten i nyere tid.

Utganspunktet for Svensmark hypotese er at kosmisk stråling dannes av stjerner som eksploderer, supernovaer som befinner seg mange lysår fra jorden. Strålingsintensiteten avhenger av antall og kraften i slike eksplosjoner. Videre av hvor vårt solsystem befinner seg i Melkeveien. Vår sol beveger seg omkring sentrum i Melkeveien med en omløpstid på ca. 240 mill år. Svensmark postulerte i denne forbindelse at den kosmiske strålingen har påvirket livet på jorden helt siden det oppsto liv for mer enn 4 milliarder år siden. Det antas en hittil ukjent sammenheng mellom mengden av liv på jorden og intensiteten av innfallende stråling gjennom hele vår planets historie. I de perioder da strålingen har vært intens, har mengden liv økt. I perioder med mindre stråling har mengden liv holdt seg konstant.

SKY-eksperimentet
Fra 2000 kjørte Svensmark eksperimentet SKY, der en målte de kjemiske reaksjonene som utløses i atmosfæren av kosmiske stråler. Eksperimentet ble avsluttet i 2006.
- Målingene påviser at kosmisk stråling øker forekomsten av aerosoler, små partikler.
- Aerosoler er forutsetningen for at vanndamp skal kondensere til vanndråper og danne skyer.
- Dermed har en påvist at kosmisk stråling kan være en faktor for dannelse av skyer og dermed påvirke jordens klima.

Resultatene er publisert i Proceedings of the Royal Society A i London.

Svensmarks teori om klimaendringer
I 2007 publiserte Svensmark og Nigel Calder boka: The Chilling Stars: A New Theory of Climate Change (De kjølende stjernene: en ny teori om klimaendringer). Her introduseres antagelsen om at kosmisk stråling «har større innvirkning på klimaet enn menneskeskapt CO2»: "I løpet av de siste 100 år den kosmiske strålingen som når jorden vært begrenset av heftig solaktivitet. Mindre kosmisk stråling innebærer færre skyer - og en varmere jord".

Både solforskningen og Svensmarks kosmisk stråling-hypotese er interessante innfallsvinkler til forståelsen av klimatiske sykluser. Håpet får være at disse disiplinene kan bidra til en ytterligere utvidet forståelse av både historiske klimasykluser og hva vi kan ha i vente i generasjonene foran oss.

 

512
I dag er jeg litt stolt over våre politikere, som har tatt fatt i dette lumre, småborgerlige sensursystemet til Facebook.
Alt fra politikere til ytringsfrihetsengasjerte mennesker generelt protesterer på Facebooks sletting av dette ikoniske vitnesbyrdet om amerikanernes grusomheter i Vietnam, som i ettertid har blitt løftet opp som et generelt historisk minnesmerke over krigens galskap:Her et eksempel på protest mot disse dobbeltmoralske sensurpinlighetene:
PS: Sprekt av Erna å kline til også, men da får vi også håpe at hun holder seg for god til å halse etter USA neste gang de ber om bombestøtte mot noen nye stakkars jævler som står i veien for deres planer:513
La det først være klart at AMOC/AMO og utviklingen i den nordlige Atlanteren er en vedvarende kamp om hvilke datasett/tolkninger som er mest gyldige. Bakteppet for disse drakampene er selvsagt det "klimapolitiske" i om man begynner å se en avkjøling som kan "spolere" dommedagsvarslene" om de aktiske isforholdene.

I 19. juni 2015 utgaven av Science ble det lagt fram observasjoner for en 10-års trend som viste svekkelse av den såkalte Atlantic Conveyor.
Utlagt: Tilføringen av varme til nordområdene fra varmere farvann svekkes.
Link: http://science.sciencemag.org/content/348/6241/1255575

Nå er det kommet en oppfølgende studie i Science fra det såkalte OSNAP-systemet som viser det samme:
Link: http://science.sciencemag.org/content/352/6287/75110 år er som kjent ikke lenge nok til å representere en full klimatrend, men datagrunnlaget er ganske omfattende gjennom strengen av bøyer fra Floridakysten til Afrika ved 26.5ºN. Personlig syns jeg dette er spennende, for de siste 10 år (dvs. endringen begynner i 2006) passer med de velkjente 30-årsyklusene, der det snudde fra kaldt til varmt i 1976, og at det dermed var forventet å begynne å snu rundt 2006 igjen.

Dette står selvsagt i klar kontrast til NASAs argumentasjon så sent som i mars i fjor, som rykket ut og angrep både Mann og Rahmstorf (riktignok bygd på proksier og ikke harde observasjonsdata som i Science-studiene ovenfor) for å ta feil om en svekkelse av dette systemet:

Link: https://wattsupwiththat.com/2015/03/25/nasa-refutes-mann-and-rahmstorf-finds-atlantic-conveyor-belt-not-slowing/

Her er en illustrasjon av systemet for Atlanteren/nord-områdene:
[img

Her ser man det globale systemet AMOC er en del av:


Så nå er det bare å sette seg ned og vente på de neste få årenes videre utvikling, som vil måtte avklare mye her.


514
Over årene har havnivåutviklingen vært opp til debatt stadig vekk. Det synes å være bred enighet om at havstigning foregår, men ganske jevnt:
Et lite sidesprang: Oljegeologene vet ofte utrolig mye om forhistoriske havforhold:
Det er ikke bare "klimaforskere" som vet noe om havdynamikk: Oljegeologene bruker historiske havnivåer som hjelpedata til hvor det kan ha samlet seg mest olje i de viktige oljedanningsperiodene trias, jura, kritt, osv., og jeg kjenner flere med store historiske kunnskaper rundt dette som kunne/burde vært konsultert i dagens ofte historieløse klimaretorikk:
Antarktis samarbeider ikke med klimamodellene
I år har man debattert heftig studien som påviste at isutviklingen i Antarktis bryter så mye med antakelse i klimamodellene at havstigningstakten ut fra dette må omtrent halveres. Dermed synes det som forskningen som har kommet med anslag på rundt 15-17 cm/århundre har vært mest på rett ball. IPCC har tidvis hatt to leire, mindretallet som har støttet omtrent dette nivået, og de som prøver å strekke strikken opp til at dagens stigningshastighet tilsvarer ca 30 cm/århundre. IPCCs høyeste anslag fikk dermed en kraftig korreks i og med denne studien.
 
NB: Jeg finner det ikke formålstjenlig/fruktbart å gi seg ut på en debatt rundt hva de ulike modellframskrivningene sier, da input-parametrene der er mest som politiske besvergelser å regne. Vi snakker her hele tiden om reelle observasjonsdata fram til nå (NB: selv om også disse kjøres i diverse homogeniserings- og tilpasningsmodeller, men det er en annen skål).

På det området er det siste året kommet en del ny forskning som synes å indikere at selv moderate 15-17 cm/århundre er for høyt, dvs. utfordrer selv de laveste anslagene i AR5. Herunder finner vi også den nye forskningen rundt at de globale landarealene har økt og slett ikke minket, som ville vært logisk hvis vannet stiger så mye som angitt.

Et lite sidesprang til (som faktisk leder fram til et senere poeng): Koralløyene mer robuste mot havstigning enn antatt
I fjor kom en geologgruppe Kench et al. (2015) med et paper i Geology om kystnivÃ¥et i det tropiske Stillehav. Kench et al sier imidlertid ikke at havet ikke stiger (de synes heller Ã¥ være pÃ¥ haussesiden i havstigning), men peker pÃ¥ det pussige paradoks rundt koralløyenes store evne til Ã¥ tilpasse seg havvariasjoner, dvs. at øyene gjør alt annet enn Ã¥ synke i havet: Deres arbeid har "revealed a curious phenomenon occurring along island coasts in the tropical Pacific.  Despite some of the highest rates of sea level rise in the world in this region (over 5 mm/yr  on average since the 1950s), the total land area for these islands has not only not shrunk while sea levels were rapidly rising, the coastal land area has expanded â?? by a net +7.3% â?? over the last 118 years".

Link: http://geology.gsapubs.org/content/early/2015/04/27/G36555.1.abstract?papetoc

Global landøkning? Hvordan henger det sammen med global havstigning?
Så langt om det tropiske Stillehav. Men så begynner ting å bli mer interessante; helt nylig kom en 6-manns forskergruppe (Donchyts et al., 2016) med et paper i Nature som går langt utenpå landøkningen i det tropiske Stillehav - denne studien sier nemlig at dette gjelder for en "net global scale, since the mid-1980s".

Oisan? For denne studien sier om de siste 30 år (1985-2015) at:
â??Earthâ??s surface gained 115,000 km2 of water and 173,000 km2 of land over the past 30 years, including 20,135 km2 of water and 33,700 km2 of land in coastal areas.â?

Link: http://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n9/full/nclimate3111.html
 
Men det slutter ikke der:
Testut et al (2016) skriver fra det indiske hav at "This island expansion during a period of rising sea level demonstrates that sea level rise is not the primary factor controlling the shoreline changes. This paper highlights the key role of non-climate factors in changes in island area, especially sediment availability and transport.�

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1146609X15300266

Er 15cm havstigning/århundre også for høyt?
Så er det kommet noen studier som reduserer selv de 15-17 cm havstigning per århundre, for eksempel Beenstock et al., 2015, som lander på ca. 4-10 cm/århundre:
"Using recently developed methods for nonstationary time series, we find that sea levels rose in 7 % of tide gauge locations and fell in 4 %. The global mean increase is 0.39â??1.03 mm/year.â?

Link: http://link.springer.com/article/10.1007/s10651-014-0293-4 

Parker and Ollier (2016) kommer fram til omtrent det samme med gauge måleteknologi:

â??Tide gauges provide the most reliable measurements, and best data to assess the rate of change. We show as the naïve averaging of all the tide gauges included in the PSMSL surveys show â??relativeâ? rates of rise about +1.04 mm/year (570 tide gauges of any length). If we consider only 100 tide gauges with more than 80 years of recording the rise is only +0.25 mm/year. This naïve averaging has been stable and shows that the sea levels are slowly rising but not accelerating.  â?¦ We conclude that if the sea levels are only oscillating about constant trends everywhere as suggested by the tide gauges, then the effects of climate change are negligible, and the local patterns may be used for local coastal planning without any need of purely speculative global trends based on emission scenarios.â?

Link: http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2016/02/1-s2.0-S0964569116300205-main.pdf

Alle disse studiene peker altså på paradokset at globalt landareal stiger mens også havvannet stiger. Her må det trolig brytes nytt land(!) i fortolkninger, men jeg vil tro at bl.a. tektonikk - og da særlig de svære, langvarige og velkjente platejusteringene før/etter istider - må være en faktor her. Hvis dere følger linkene mine vil dere finne litt mer grubling også rundt dette.

Hvilken Hansen?!
Til slutt, et øyeblikk trodde jeg det hadde rablet for sjefsalarmist James Hansen da jeg leste dette fra Hansen et al 2016:
â??The large sea-level rise after 1970, is completely contained by the found small residuals, long-term oscillators, and general trend. Thus, we found that there is (yet) no observable sea-level effect of anthropogenic global warming in the worldâ??s best recorded region.â?

Hehe. Men denne Hansen var altsÃ¥ Jens Morten Hansen, og da ble det hele litt mer logisk  8)

Link: http://www.bioone.org/doi/10.2112/JCOASTRES-D-15A-00004.1

Vel, vi får avslutte med Mörner (2016) som skriver bl.a. om risikoen for feiltolkninger rundt erosjon, som likegodt kan skje på synkende havutvikling som stigende (innforstått; det er en del alarmiststudier som trolig må revideres på dette grunnlag):

â??Coastal erosion is caused by many different processes like changes in prevailing wind direction, coastal currents, re-establishment of a new equilibrium profile, sea level rise, sea level fall, exceptional storms, hurricanes/cyclones, and tsunami events. These coastal factors are reviewed with special attention to effects due to changes in sea level. In the Indian Ocean, sea level seems to have remained virtually stable over the last 40-50 years. Coastal erosion in the Maldives was caused by a short lowering in sea level in the 1970s. In Bangladesh, repeated disastrous cyclone events cause severe coastal erosion, which hence has nothing to do with any proposed sea level rise. Places like Tuvalu, Kiribati and Vanuatu â?? all notorious for an inferred sea level rise â?? have tide gauges which show no on-going sea level rise. Erosion is by no means a sign of sea level rise. Coastal erosion occurs in uplifting regions as well as in subsiding regions, or virtually stable areas. Coastal morphology provides excellent insights to the stability.â?

Link: https://www.researchgate.net/publication/286456912_COSTAL_EROSION_AND_COSTAL_STABILITY

515
Når vi diskuterer klima, kan vi ikke fristille oss fra geografien. Her er en morsom illustrasjon av hvordan de ulike lands avstand til polene forvrenger deres egentlige størrelse: http://www.vgtv.no/#!/video/130903/saa-lite-er-egentlig-norge

   

Dette "kartbedraget" er selvsagt kjent for dere også, men det er uansett morsomt å få det illustrert på denne måten!

PS: Det eneste negative må være at Norge dessverre krymper mer i forhold til mange andre land enn vi kanskje setter pris på?

516
Det er som kjent langt vanskeligere å beregne tykkelse/volum på det arktiske isdekket enn utbredelsen. Når det gjelder utbredelse ser NSIDC sin graf slik ut:Som vi ser er den lengre trenden negativ selv om utbredelsen ikke synes å ha falt så mye siden 2006.

Når det gjelder volum er usikkerhetene langt større, der ulike miljøer anvender ulike modeller for beregningene av volum, og tolkningene av rådataene blir tilsvarende ulike. De siste 4 årene synes det imidlertid å ha inntrådt en endring i Arktis ved at tykkelsen på isen ikke har stått i et 1:1 forhold til utbredelsen. I en ny artikkel som siteres på WUWT hevdes det for eksempel at "The area of 1.5+meter ice in the Arctic has tripled over the past four years, and volume has increased about 50%". Her klarer jeg imidlertid ut fra WUWTs oppslag ikke å finne originalkilden der dette sies.

Frank Lansner berører imidlertid det samme i en ny artikkel utlagt på WUWT, der han hevder at "three out of the four most recent years show increase in ice volume not seen since 2003":


 
Link: https://wattsupwiththat.com/2016/08/09/interesting-and-positive-changes-in-arctic-sea-ice-volume/


PS: En interessant rekonstruksjon av arktiske isforhold:Denne artikkelen legger jeg inn som en liten "sommergave" til forumets lesere, den inneholder mye "annerledes" info, med en samling av flere ulike kilder, bl.a. fra loggbøker på selfangsskuter, russiske rekonstruksjoner fra 1933, osv.

Link: https://www.carbonbrief.org/guest-post-piecing-together-arctic-sea-ice-history-1850?utm_content=buffera3d12&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

PS2: Fikk endelig rettet opp overskriften, etter at en tulleoverskrift jeg bare satte inn for å starte, av en eller annen grunn ikke lot seg redigere på flere forsøk.
Nå skal imidlertid overskriften være i samsvar med det jeg siterer i innlegget.

517
I Bergen i august er det nå så kaldt og vått at duene har måttet jobbe med alternative overlevelsesløsninger:Vi tør vel ikke tenke på hva hvordan verden blir med en endring mot en enda kaldere periode, som er de neste tiårs framtidsutsikter dersom de tilbakevendende 30-års syklusene holder seg fremdeles.

Og ikke minst: Vi skal jo heller ikke glemme at vi akkurat nå er inne i en varm 500-års periode som startet på midten av 1800-tallet, etter barkebrødstiden og nødsårene og Terje Viigens rotur til Danmark etter korn i den lille istid.

518
Er det La Nina som slår til raskere enn forskerne har trodd?

Det er kaldere enn normalt her hos oss i nord denne sommeren, og issmeltingen i Arktis har etter hvert blitt svakere enn ventet slik at alarmistforskerklikken har måttet avblåse sine tidligere påstander om nytt rekordlavt nivå for 2016.
Minst like interessant er det at Grønland har dratt til med en ny kulderekord for juli og slår den gamle fra 1992 med hele 3(!) kuldegrader: DMIs målestasjon på Summit (midt inne på innlandsisen) har registrert blåkalde -30,7 °C. Danskene har selv satt utropstegn bak sin melding om dette.http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2016/august/baade-en-kold-og-en-toer-rekord-i-groenland/

519
Det ryktes at det er en del mennesker i Sentral-Europa som nå lurer på hva de "offisielle" temperaturmålingene vil vise dette året:
Bla. Ã?sterrikes vinmarker er totalt frostskadet, men jeg ser av bl.a. en tysk IPCC-kritisk artikkel at dette ganske snart neppe blir mulig Ã¥ lese ut av mÃ¥lingene, eller rettere: NÃ¥r alle mÃ¥linger er satt inn i modeller, homogenisert og glattet og blitt "historiske data". Man antar at Ã¥rets kulderekorder vil føye seg inn i mønsteret med andre modellbaserte temperaturoversikter i regi av de troende, der man homogeniserer bort de kaldeste døgnene som "mÃ¥lefeil". Typisk for IPCC-miljøenes homogeniseringsmetodikk er at temperaturer som er utenfor en ramme pÃ¥ ±(3σ to 5σ) defineres som "outliers" og blir rett og slett vraket. 8 kuldegrader i Sentral-Europa om sommeren kan derfor fort havne i denne "tekniske" utsilingsboksen. Men inntil videre har vi i alle fall øyevitneskildringer og foto:

Vinkatastrofe i Ã?sterrike


Både frost og hagl har herjet med vinmarkene i Europa i år. Sånn ser en vinmark ut etter en haglskur. Foto: AFP PHOTO / ERIC FEFERBERG.

"Vårfrost og hagl har preget vinåret 2016 så langt i Europa. Titusenvis av hektar med vinmark led kraftig da vårfrosten slo til i månedsskiftet april/mai, etterfulgt av hagl både i juni og i juli. Verst var det i Burgund og �sterrike."


Link: http://www.dn.no/smak/2016/08/02/1523/Vinguiden/vinkatastrofe-i-sterrike 

PS: Det er kanskje unødvendig å nevne at bl.a. NOAA i vinter proklamerte rekordvarm sommer i de samme områdene for året, som kan ha svekket beredskapsopplegget for vinbøndene da det i stedet ble langvarig nattefrost langt utover sommeren.

520
HÃ¥per dere gidder Ã¥ bruke drøye 53 min. pÃ¥ dette før man trekker noen endelige konklusjoner om hans dokumentasjonsmateriale rundt bl.a. NASA og NOAAs  homogeniseringer/dataendringer, osv.:
https://www.youtube.com/watch?v=Gh-DNNIUjKUHan framviser også et fornøyelig sett av historiske oppslag og rådata om tidligere varmeperioder som synes å bli stadig mindre tydelige i moderne, reviderte datasett.

521
Polyamori - et steg på veien mot det borgerlige parforholds oppløsning?
Under lesing av BBC-stoff kom jeg over noen spenstige grublerier rundt nye samværsformer, i retning det promiskuøse og/eller nytenkende ifht. vanlig borgerlig skikk og bruk:
At man overskrider det tradisjonelle parforhold og ender opp i noe som på mange måter innledningsvis kan høres ut som rigging for god gammeldags "møljepul", men helst er en slags nyfunksjonelle og utvidede sex- og samlivsgrupper.

Og selvsagt slo straks et par forsmedelige tanker ned i mitt klimahøysensitive hode:
- NÃ¥r vil slik atferd bli koblet mot klimaendringer?!*
- Og: Kan klimaendringer endelig føre noe morsomt med seg?
- Eller er det en solidarisk handling med vestens nye store innvandringsgrupper? (se nederst)

*Vi må ikke glemme at begrepet "polyamori" først oppstod ca. 1990, samtidig med at Gro kom hjem fra Bilderbergermøte med planer for etablering av både Cicero og Bjerknesinstituttet. Det kan neppe være en tilfeldighet: Klimaskadene med utsvevende dommedagsatferd kan allerede da ha begynt på denne måten.

Slik?


Eller slik?

 
Polyamorous relationships may be the future of love

Love doesnâ??t just come in pairs. Is it time that marriage laws come to recognise the fact

By Melissa Hogenboom / Pictures by Olivia Howitt
23 June 2016
 
Sexual Revolutions
As a child Franklin Veaux recalls hearing his school teacher read a story about a princess who had a tantalising dilemma. Two male suitors had been wooing her and she had to choose between them. Franklin wondered why she could not choose both.

This early insight was revealing. Franklin has to this day never stuck to one relationship at a time. â??I have never been in a monogamous relationship in my life. When I was in high school I took two dates to my senior prom. I lost my virginity as a threesome.â?

Today he lives with his long-term girlfriend in a home he shares with her other boyfriend. Occasionally his partnerâ??s teenage daughter also stays over. He is also in four other long-distance relationships, people he sees with varying degrees of frequency.

Franklin and his girlfriends are whatâ??s called polyamorous or â??polyâ? as the community tends to call it. Being poly simply means you can be in more than one relationship, with the full support and trust of however many partners they choose to have.

Polyamory does not feature in any census tick box but anecdotal evidence suggests that it is on the rise. Some are even calling for it to be recognised by law following the legalisation of gay marriage in the UK and the US. All this raises of the question of whether the future of love may be very different from our current conceptions of romance
.

Link: http://www.bbc.com/future/story/20160623-polyamorous-relationships-may-be-the-future-of-love

Noen har jo holdt på slik lenge, så vesten prøver her kanskje bare på en slags kontraintegrering?


522
Først, denne emnetråden "Energi og miljø" er opprettet med undertittel:
Et velferdssamfunn er avhengig av stabil tilgang på rimelig og miljøvennlig energi. Hvordan løses dette på best mulig måte?

Jeg vil snu på spørsmålet: Hvordan kan vi forhindre at de mest unasjonale høyrekreftene i dagens regjering enda en gang prøver seg på å svekke norsk offentlig kontroll (konsesjonslovgivningen) rundt våre vannkraftressurser? Vi snakker også om et medløpende kobbel av opportunistiske og klimaforvirrede selvskadere hos de bortskjemte borgerbarna i MDG, SV og Venstre - evt også det nye historieløse Støre-borgerskapet; men her tar jeg forbehold: Støre synes faktisk å være mindre Bilderbergerstyrt enn Jens - foreløpig. Men det er vel etter hvert bare Senterpartiet som synes å ha bevart litt av gammel forstand rundt dette?

Høyreargumentet for utbygging av mer kraftledninger til Europa er at Norge ikke klarer seg med den vannkraften vi har (mens det egentlige motivet som alltid er å røske det bort fra offentlig eie), mens de lallende klimaidiotene i MDG, SV og Venstre tror at norsk vannkraft (selv om det vil ruinere den vanlige norske borger) skal redde Europa fra klimagasser. Dette er som kjent det reneste sprøyt over hele fjøla, og en alvorlig villedning av offentligheten: Poenget er nemlig at en sterkt utvidet nettverkskapasitet mot Europa vil gi våre tidligere nasjonalt innstilte kraftleverandører mulighet til å selge vannkraften vår ut av landet til mye høyere priser enn man kan ta her hjemme (foreløpig!) til vi har tappet ned våre magasiner så mye at vi må begynne å importere (skitnere) kraft fra Europa - og da selvsagt til blodprisene som herjer der nede.

Dette er kort sagt den sikreste veien mot at Norge havner i et avhengighetsforhold der alle inntekter høstes inn av de stadig mindre demokratisk håndterte leverandørene mens ekstrautgiftene kastes direkte på sluttbrukerne. Til applaus fra de lallende selvskaderne i MDG, SV og Venstre fordi vi har reddet Europa fra klimagassundergang. Hos mer vettuge folk uten stupdumt klimavanvidd er det beregnet at dersom dette råkjøret lykkes vil vi etter hvert se en 5-dobling av kraftprisene i Norge.

For dette er en skikkelig trussel mot grunnlaget for hele vårt velferdssamfunn her oppe i steinrøysa: Egentlig snakker vi om bevaringen av borgernes/vårt velferdssamfunns rettigheter til nettopp "stabil tilgang på rimelig og miljøvennlig energi". For det vi har sett de senere årene er en massiv utbygging av kraftkabler til utlandet med formål å innlemme Norge i en internasjonal energikabal. Og den er det ikke meningen at du og jeg skal tjene på!

Folk er så sløve, og blir så systematisk feilinformert om dette - ikke minst fra de mest kyniske klimaindustriforvalterne - at dette ranet på høylys dag synes å gli gjennom uten større protester. Jeg vil derfor bare ta en kort leksikalsk gjennomgang av vår vannkrafthistorie, og hva vi har klart å avverge før - men nå synes å bli rævkjørt på:

Norges vannkraft
Norge er nÃ¥ Europas største og verdens syvende største vannkraftprodusent, med totalt 976 vannkraftstasjoner i drift. Norges totale teknisk-økonomisk nyttbare vannkraftpotensial er per 1. januar 2012 beregnet til cirka 214 TWh per Ã¥r. Da er avrenningen beregnet ut fra tilsigsperioden 1981â??2010. Av dette er 50,4 TWh unntatt fra kraftutbygging av vernehensyn. 214 TWh er langt over vÃ¥rt nasjonale behov, og vi kan altsÃ¥ justere opp mot dette hvis det blir behov.
Det økonomiske potensial som ikke er vernet mot vannkraftutbygging er kategorisert i Samlet plan for vassdrag (SP). I SP er det lagt vekt på å bygge ut de minst konfliktfylte og billigste prosjektene først. �kende motstand mot inngrep i vassdrag skaper usikkerhet om hvor mye som kan bygges ut.

Men hvordan klarte norske myndigheter (foreløpig...) å sikre disse ressursene for landet opp mot private grådighetstrusler?

Bakgrunnen for konsesjonslovene og "panikklovene" av 1906
Konsesjonslovene var betegnelsen på lover vedtatt av Stortinget først i 1906 («panikklovene», utvidet i 1909 og 1917) som sterkt regulerte adgang til oppkjøp av vassdrag i Norge. Vilkår om hjemfall ble tatt inn i konsesjonsloven av 18. september 1909 om ervervelse av vannfall, bergverk m.v., og ble videreført i industrikonsesjonsloven som ble vedtatt 1917. Hjemfall til staten skulle sikre at fallrettigheter på private hender med tiden ble underlagt offentlig eierskap. Konsesjonslovene ble vedtatt etter langvarig politisk kamp og søkte å stoppe store utenlandske firma i å kjøpe opp og kontrollere vannkraft og andre norske naturressurser. Blant de norske politikere som engasjerte seg særlig sterkt for konsesjonslovene var Gunnar Knudsen fra Venstre og Johan Castberg fra Arbeiderdemokratene.


Rjukanfossen, en av de vassdrag hvis oppkjøp for 500 kroner var omstridt i samtiden og som ledet til konsesjonslovene

Konsesjonslovene var et dominerende tema i norsk politikk fra unionsoppløsningen i 1905 til første verdenskrig. Saken skapte regjeringskriser og førte til bred politisk splittelse. Bakgrunnen var store teknologiske endringer, industriell vekst og vannkraftutbygging som hadde sin første store høykonjunktur. Flere og flere ble oppmerksomme på at fossene og vassdragene, «det hvite kull», kunne bygges ut for å produsere elektrisitet. Muligheter for storindustri basert på fossekraft skapte utsikter for rask fortjeneste. Bygdefolk var stort sett uvitende om disse nye oppfinnelsene. Oppkjøpere reiste rundt i landet og kjøpte opp fallrettigheter i stor stil. Ofte ble de kalt «fossespekulanter» fordi de fleste kjøpte utelukkende for å selge videre med fortjeneste. Fossekjøperne hadde ofte bakmenn i utlandet. I 1906 eide utlendinger over 3/4 av fossene som til da var bygd ut. Kanaldirektør Sætren ble også koblet til fossespekulasjonene og fikk mye kritikk for å ha utlevert et kart over nedbørfelter i Norge til svenske kapitalinteresser. Han søkte således avskjed fra sitt embete i 1907.

"Panikklovene"
Det var lite kapital i Norge til store investeringer og den nye industrien var både kapitalintensiv og vitenskapsdrevet. Denne utviklingen virket skremmende i det politiske miljøet i Norge. Alt skjedde raskt, og endringene syntes dyptgripende. Den såkalte «panikkloven», en midlertidig konsesjonslov som ble vedtatt i 1906, siktet mot å etablere et system med kontroll av hvert enkelt oppkjøp. Utlendinger og aksjeselskap måtte bli innvilget «konsesjon», dvs. samtykke av den norske stat, til å kjøpe utbyggingsrettigheter. I 1907 ble det lagt fram forslag til permanente lover og her ble prinsippet om «hjemfallsrett» introdusert. Utbygging av naturressursene i privat regi skulle tilfalle staten vederlagsfritt etter en periode på 60 til 80 år. Det skulle heller ikke være noen andre former for kompensasjon til eierne.

Hjemfallsretten
Den politiske kampen om hjemfallsretten var hard. Et sentralt spørsmål var om hjemfallsretten var et grunnlovsstridig inngrep i den private eiendomsretten. Loven ga ingen fortrinnsrett til norske kapitalselskaper, noe som mange argumenterte for de burde ha. Loven stilte utenlandske og norske interessenter likt. Alle måtte la norske myndigheter være et mellomledd som i allmennhetens interesse kunne stille vilkår ved kjøp av naturressurser. Bare staten, kommuner eller norske borgere (ikke aksjeselskap) skulle kunne kjøpe fosser uten konsesjon. Foretak der minst 2/3 av kapitalen var offentlig eid kunne få konsesjon på ubegrenset tid. Etter industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven av 1917 ble myndighetenes kontroll intensivert. I tillegg til vilkår om tidsbegrensning på maksimalt 60 år, hjemfall og kraftavståelse (konsesjonskraft) til kommunene kom det bestemmelser om direkte økonomiske ytelser til kommuner og staten i form av konsesjonsavgifter. Konsesjonslovene sørget for at lokal kraftutbygging kom inn under nasjonal kontroll. Det er av mange antatt at lovene påvirket eierstrukturen innen vannkraftsektoren ikke bare mellom nasjonale og utenlandske selskaper, men også mellom private og offentlige utbyggere.

Så kjære leser, har du også tenkt å sitte stilltiende, klimaforvirret og kopende og se de mer eller mindre bevisste unasjonale høyrekreftene i omtrent alle partier unntatt Sp omsider klare å stjele våre felles kraftressurser fra oss, og deretter 5-doble strømprisen? Under dekke av at dette er det beste for "klimaet"?

..og til slutt kommer privatiseringen
Jeg antar de fleste forstår at de "ekte" høyrekreftene har et langsiktig mål med dette (men som de selvskadende fjolsene i MDG, SV og Venstre ikke synes å skjønne bæret av) : Når infrastrukturen for kraftpeksport er stor nok, kommer privatiseringen. Og den plutselig rundlurte kraftbrukende borger begynner å fortelle nostalgiske historier om da en vanlig husstand hadde råd til å ha på utelyset om vinteren så naboen fant døra når de ville på besøk...).

Eksempelet med Statoil, opprinnelig en seriøs forvalter av vÃ¥re nasjonale ressursinteresser pÃ¥ norsk sokkel, men nÃ¥ en ukontrollerbar delprivatisert og deretter børsnotert monopolmisbruker av makt pÃ¥ norsk sokkel og en økonomisk katastrofe i utlandet, burde fÃ¥ de fleste til Ã¥ stoppe og tenke over hva som skjer nÃ¥r vi gir fra oss vÃ¥re demokratiske virkemidler til energimarkedet. 

Kjør debatt!

523
Dagbladet: "Vepsen kommer i hopetall. Og hoggormen er på hogget"Dagbladet gjør sitt beste for å skremme folk opp og få litt økt løsssalg.
Men har klimaskremmerredaksjonen tatt ferie?
Dagbladet har i dagens kjempelaaange artikkel nemlig ikke klart å bake inn en eneste menneskeskapt klimaårsak til at veps og orm kommer til å ta ekstra mye livet av oss i år! Du store.

Derimot forsnakker de seg aldeles gale veien, her med at en varm forsommer slett ikke gjør noen skade, men derimot sikrer høy reproduksjon, les bare her:

"Det har vært en veldig bra forsommer, og de reproduserer nå i månedsskiftet mai/juni, forklarer Frode �degaard, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)."

Men dette går etterhvert helt ut av kontroll, nå er der til og med en gjøk som avslører at det ikke var varmekord i vår, for han sier om hoggormen at:


Herpetolog (krypdyrekspert) Dag Dolmen ved NTNU, sier antallet hoggormer endrer seg lite fra år til år. Det er imidlertid variasjon i hvor mange som blir sett:
Han opplyser at de første hoggormene krøp fram i mars, en måned på etterskudd, siden våren drøyde.

Så har vi kontrollen der, selv om Benestad, Samset et al trolig allerede har slamret inn dørene i Dagbladets redaksjon - det må da være grenser for hva folk skal få greie på!

Link: http://www.dagbladet.no/2016/06/06/nyheter/innenriks/krypdyr/insekter/veps/44446565/

524
Klimaalarmistene har lenge hatt "den arktiske tikkende metanbomben" som del av klimahypen, der man har hoppet rundt fra at tundraen vil smelte til at havet vil begynne Ã¥ spy ut mer metan pga. (uspesifiserte) "klimaendringer".  Det har imidlertid lenge vært kjent at man ikke har klart Ã¥ frambringe data som viser noen signifikant økning av metan i atmosfæren. Alarmistretorikken har derfor mÃ¥ttet begrense seg til den vanlige "bare vent", en dag smeller det", osv.

Her er en ca. 3 år gammel artikkel som gir en viss innføring i "problematikken":
Link: https://wattsupwiththat.com/2013/12/13/defusing-the-arctic-methane-time-bomb/

ENDA EN "KRISE" AVBLÃ?ST?
Et forskningsteam har nå målt at den metanen som vitterlig slipper ut av havbunnen ikke når overflaten. NILU (Norsk Institutt for Luftforskning) har i et samarbeidsprosjekt med CAGE (Center for arctic gas hydrate, climate and environment) i det såkalte MOCA-prosjektet, funnet at metanet som siver ut fra arktisk havbunn aldri når overflaten. Studien er publisert i Geophysical Research Letters (C. Lund Myhre et al, Extensive release of methane from Arctic seabed west of Svalbard during summer 2014 does not influence the atmosphere, Geophysical Research Letters (2016). DOI: 10.1002/2016GL068999 )

Her er saken omtalt i WUWT nå: https://wattsupwiththat.com/2016/05/27/surprise-finding-arctic-ocean-methane-does-not-reach-the-atmosphere/
Her er litt mer linker til dette: http://phys.org/news/2016-05-arctic-ocean-methane-atmosphere.html#jCpDette er "controversial", som teamet siteres på hos WUWT. "Controversial"?! Selvsagt, for de kan jo ødelegge skremselsretorikken for den banden som lever av å spre udokumentert sludder om sånne ting. NILU har jo tidligere deltatt i en rekke typisk alarmistiske studier, så her fikk de seg nok en liten overraskelse - og frykter kanskje å bli uglesett av d'herrer?.

Her er for øvrig noen tidligere studier rundt metan fra det samme miljøet:
http://phys.org/news/2015-05-ocean-currents-disturb-methane-eating-bacteria.html#nRlv
http://phys.org/news/2015-09-arctic-sea-ice-methane-emissions.html#nRlv
http://phys.org/news/2015-09-methane-observatories-successfully-deployed-arctic.html#nRlv

Men nå finner de altså at metanet på mystisk vis forsvinner før det når atmosfæren og kan lage "global oppvarming".
Jeg sier ikke så mye mer, som dere ser skjønner teamet at de må tilføye noe formildende ifht. alarmismevaktkorpset*, men les selv, og kommentarspalten er som alltid fornøyelig lesning!

*De siteres bl.a. på dette:
"If any of the methane stored in the Arctic hydrate reservoirs is released into the atmosphere as a result of climate change, this could have a global impact in terms of further climate warming, in addition to what human activities are already contributing"

Men så fant de altså at metanet ikke når overflaten av en eller annen merkelig grunn....

PS: Men Telehiv trår behjelpelig til i kommentarspalten:

Telehiv    
May 28, 2016 at 2:16 am 
 
Before the â??newâ? climate science (new= deprived of historical facts and common sense) appeared, methane was handled by bacteria. The bacteria used to have their weekly methane party, after spending the whole week collecting what wasnâ??t already dissolved and spread in the ocean currents. I think we learned that already in the 5th grade


525
Vi er jo vant til at klimaalarmistiske miljøer, ikke minst vårt kjære NTB, kommer trekkende med bildet av den ensomme isbjørnen for å varsle Thermageddon.
Nå har NTB prestert å koke sammen en tilsvarende variant av slik misvisende journalistikk, nemlig et flombilde som illustrasjon av "vannskader" i de norske hjem:

"Vannskader hvert niende minutt"
"Det avdekkes en vannskade i leiligheter, hus og hytter hvert niende minutt her i landet, viser Finans Norges vannskadestatistikk."


Det avdekkes en vannskade i leiligheter, hus og hytter hvert niende minutt her i landet, viser Finans Norges vannskadestatistikk. Foto: HÃ¥kon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Dette minner da umiskjennelig om at Norge forgår i menneskeskapte klimaflommer som forårsaker vannskader i våre hjem?
Vel, når man endelig kommer til teksten, så er det selvsagt grenser for hvor mye selv NTB tør å lyve om fakta i saken:

"De tre første månedene i år rapporterte forsikringsselskapene om drøyt 15.000 vannskader og erstatninger på 620 millioner kroner. Og antallet vannskader har økt kraftig de siste årene.
â?? Det er større sannsynlighet for Ã¥ fÃ¥ enn vannskade enn bÃ¥de innbrudd og brann til sammen, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.
Det er 6 prosent flere vannskader nå sammenlignet med samme periode i fjor. Erstatningsutbetalingene øker med så mye som 15 prosent.
De fleste vannskadene skyldes ulike former for rørbrudd inne i boligen.
Sist vinter var det en betydelig økning av vannskader som skyldes frost. Det har ikke vært så mange frostskader siden den kalde vinteren i 2010 og 2011.
Hyppigheten av kraftig nedbør har økt over de fleste landområder og klimaendringene kommer til å gi større lokale nedbørsmengder flere steder både i Norge og i resten av verden i årene som kommer"

 
�rsaken var altså i all hovedsak "rørbrudd inne i boligen". Som vanskelig kan kobles til skremmebildet om "global oppvarming" som illiustrasjonsbildet indikerer. Men enda verre for AGW-proponentene: Det største økningsområdet skyldes "frost"(!).

Det korrekte illustrasjonsbildet (og tilhørende undertekst) ville derfor vært dette:

Det avdekkes en vannskade i leiligheter, hus og hytter hvert niende minutt her i landet grunnet rørbrudd og frost, viser Finans Norges vannskadestatistikk. Foto: Telehiv/klimadebatt/truepix

Men frekkhetens nådegave er ikke å kimse av, for hos NTB klynger man seg til AGW-håpet (og muligheten for flere uetiske oppslag) fremdeles:

"Hyppigheten av kraftig nedbør har økt over de fleste landområder og klimaendringene kommer til å gi større lokale nedbørsmengder flere steder både i Norge og i resten av verden i årene som kommer".

Ja, bare vent, straffen (for hva nå det kan være...) kommer en vakker dag. Bare vent.....
Link: http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2016/05/23/195218419/vannskader-hvert-niende-minutt

Pages: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 45