Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Water

Pages: 1 [2] 3 4 ... 6
16
Så jeg spør igjen - og Contrari1 holdt deg borte så du ikke surrer det ytterligere til - hva er det disse 3% er uenige med de øvrige 97% om?

http://www.populartechnology.net/2014/12/all-97-consensus-studies-refuted-by.html?m=1

17
Tilsvar i Nettavisen:
Quote
  Av Roar Skålin, direktør ved Meteorologisk institutt.

Det er problematisk at Røyland uttaler seg som fagperson og tidligere ansatt ved Meteorologisk institutt. Som privatperson kan hvem som helst i Norge mene hva de vil. Som fagperson er det viktig å skille mellom hva en mener, og hva en vet.


I praksis skal viten være basert på etterprøvbar, fagfellevurdert, publisert forskning. Den som uttaler seg som fagperson eller forsker, må skille mellom å ytre en mening og det å uttale seg «som fagperson». Dette syndes det mot ellers også, og kanskje går vi heller ikke alltid fri.

Dette er saken: Velkommen til kunnskap og fornuft – stopp den menneskeskapte klimakrisen

Røylands innlegg er preget av ikke-etterrettelig viten og sterke meninger. Her er noen eksempler:

Innlegget blander sammen vær og klima. En slik forvirring er lett å forstå siden de faktisk henger sammen: Klima er statistikk om været og viser de lange linjene. Klimaet er forutsigbart til tross for at været er kaotisk. Det er derfor mange drar til syden i feriene og at vi har både vinter- og sommerklær. Det er dette vi utnytter når vi jobber med klimamodeller: Vi varsler ikke været for påsken 2100, men beskriver utviklingen frem mot påsken 2100, og gir en beskrivelse av mulige vinterforhold på slutten av århundret.

Les Erik Stephansens kommentar: Elitens selvtilfredse klima-forakt for vanlige folk

Påstanden “Fremtidige klimaprognoser blir presentert som vitenskapelige fakta” er feil. I vitenskapen er det riktignok vanlig med prognoser, men det er alltid underforstått at disse er forbundet med usikkerhet. I den vitenskaplige litteraturen om klimautviklingen er usikkerhetene godt dokumentert.


Når Røyland undrer seg over “denne 97 % enigheten i FNs klimapanel”, må det bygge på en misforståelse. Disse 97 prosentene handler ikke om FNs klimapanel, men gjenspeiler konsensus i vitenskapelige artikler. Det er publisert flere studier som viser at enigheten blant klimaforskere er rundt 97 prosent, og det er fra disse studiene at dette tallet kommer.

Les også: Dette er CO2-tallene som sjelden blir snakket om

En annen feiltolkning kommer frem i utsagnet “FNs klimapanel har vedtatt at klimaendringene er menneskeskapte”. Rollen til FNs klimapanel er å skrive rapporter basert på publiserte vitenskapelige resultater, og her skinner det naturlig gjennom at klimaforskerne i praksis er enige om at menneskeheten sterkt påvirker klimaet.

Det er feil at effekten av CO 2 på jordens klima ikke er bevist eller at denne påstanden har blitt tilbakevist av anerkjente vitenskapsfolk. Egenskapene som gjør CO 2 til en drivhusgass kan lett måles i laboratorium fordi de er basert på fysikkens lover. CO 2s betydning for drivhuseffekten har aldri blitt vitenskapelig tilbakevist.

Les også: Norge kan ikke løse klimaproblemet ved å legge ned olje- og gassproduksjonen

Røyland mener at vi ikke har mange nok målinger og at målingene har for stor måleusikkerhet til å tallfeste jordens middeltemperatur nøyaktig. Hun har helt rett i at det er noe usikkerhet i målingene, men de samlede observasjonene er tilstrekkelige og sikre nok til at vi vet hvor stor drivhuseffekten er. Informasjonskildene er mange, både modeller, termometre og satellittmålinger.Les også: Det finnes en løsning på klimakrisen. Den hater vi mer enn klimakrisen

Den sikreste indikatoren på global oppvarming er økningen i det globale havnivået. Havet fungerer på samme måte som kvikksølvet i et termometer, fordi sjøvannet utvider seg når det blir varmere. Dessuten øker havets volum når is på land smelter. Is til havs og permafrost smelter også, vær- og nedbørsmønstrene forandrer seg. Dessuten kan vi måle hvordan atmosfæren sender mer varme tilbake til jorden i form av varmestråling.

Jeg anbefaler Røyland og andre å lese Meteorologisk institutts artikkel i tidsskriftet Naturen, som besvarer mange av spørsmålene som hun tar opp: “ Er det noen tvil om menneskeskapte klimaendringer?”

18
Innlegget til meteorolog Røyland er allerede nevnt og linket til her på kd. Her gjengis hovedinnholdet i innlegget.

Quote
Jeg er utdannet meteorolog fra Universitetet i Bergen og har jobbet 10 år som statsmeteorolog i Meteorologisk institutt, Værvarslinga for Nord-Norge i Tromsø. Både studiene og ikke minst erfaringen som varslingsmeteorolog har gitt meg innsikt i hvordan værvarslings- og klimamodeller er bygd opp, hvordan de brukes, samt deres styrker og svakheter.

Meteorologi er en svært kompleks vitenskap som beskriver fysiske og kjemiske prosesser i atmosfæren. Værvarslings- og klimamodeller er kodede ligninger av disse prosessene. Modellene «mates» med observasjoner og kjøres med jevne mellomrom for å lage oppdaterte prognoser. Siden atmosfæren er så kompleks som den er, må det i modellene gjøres forenklinger av virkeligheten.

Et grunnleggende prinsipp man lærer i studiet er at atmosfæren er et kaotisk system. Dette gjør blant annet at små endringer i startvilkår i en modell vil gi store utslag over tid. Dette erfarte vi i den daglige værvarslingen ved at vi generelt kunne stole på modellenes resultater for de første to døgnene, mens varsler fra dag 3 og utover ble mer usikre. Vårt lengste varsel var og er fortsatt en uke frem i tid.

Usikkerheten i disse varslene øker for hver dag. Dette kan man for eksempel se som fargekoding på langtidsvarsel på yr.no, der grønn farge indikerer et ganske sikkert varsel, gult noe usikkert og rødt et usikkert varsel.

Mitt hovedpoeng med å skrive dette er å formidle at modeller og prognoser er forbundet med usikkerheter. Og disse usikkerhetene er underkommunisert i klimasaken.

Fremtidige klimaprognoser blir presentert som vitenskapelige fakta og det er her den store glippen skjer. Fakta om fremtiden vil komme i fremtiden. Modeller vil aldri være eksakte hverken på mikro- eller på makronivå. Å påstå noe annet vil stride mot vitenskapelige arbeidsmetoder der man hele tiden tester ulike hypoteser, verifiserer mot virkeligheten (observasjoner), forbedrer modellene (algoritmene) og tester igjen.
Det å påberope seg monopol på sannheten, som for eksempel ved å hevde at «den gjennomsnittlige globaltemperaturen vil øke med 2 grader i løpet av 20 år», vil hindre sann forskning der man hele tiden søker videre for å finne sammenhenger og frembringe ny kunnskap. Sann forskning er avhengig av at noen stiller nye spørsmål, for nettopp å finne nye svar.

Så til FNs klimapanel, som fremstår som et autosvar hver gang man stiller spørsmål om disse «vitenskapelige faktaene» om klimaet. Jeg undrer meg, denne 97 % enigheten i FNs klimapanel, hva går den ut på? Kan det være at de har blitt enige om å eliminere usikkerhetene i klimamodellene? I så fall har de mistet sin vitenskapelige integritet.

En annen ting jeg lurer på er: Hvorfor det er så viktig å fremstå så skråsikker?

Det er her jeg fornemmer at det har skjedd en uheldig sammenkobling mellom vitenskap og politikk. Dersom det ligger en politisk agenda bak, vil vitenskapen ikke lenger være åpen og søkende, men bli styrt i en kontrollert retning. Er det dette som gjør det så ubehagelig å stille spørsmål som ikke er politisk korrekte? Er det derfor de som ikke støtter gjeldende klimapolitikk stemples som klimafornektere?

For min del kjenner jeg det vrir seg i magen når jeg blir omtalt som klimafornekter. Jeg fornekter jo ikke klimaet! Vær og klima hører sammen. Været er det vi opplever til daglig, fenomener som vind, skyer, regn, snø etc. Mens klima er de lange trendene av været og hvordan gjennomsnittsværet for et større eller mindre område varierer over en tidsperiode.

Været vil variere fra dag til dag og klimaet vil også være i stadig endring, avhengig av hvilken periode og hvilket område vi ser på. Klima er for en stor del statistikk fra observasjonsstasjoner over været som har vært, i tillegg til klimamodeller som lager prognoser over forventet utvikling av klimaet i fremtiden. Dette er interessant vitenskap og jeg fornekter jo ikke noe av dette. Da hadde jeg aldri studert meteorologi.

Men jeg kjenner selvfølgelig til spørsmålet som ligger under, som jeg skulle ønske var et spørsmål og ikke ble presentert som fakta, dette med «menneskeskapt». FNs klimapanel har vedtatt at klimaendringene er menneskeskapte, og dette ligger til grunn for dagens klimapolitikk i Norge.

Teorien, som blir presentert som fakta av FNs klimapanel, går ut på at økte utslipp av CO2 medfører en økning av den gjennomsnittlige globaltemperaturen. Men dette er ikke bevist, og har blitt tilbakevist av anerkjente vitenskapsfolk.

For det første er det ikke mulig å beregne en eksakt globaltemperatur for hele jordens overflate eller atmosfære med 1 grads nøyaktighet. Til det har vi ikke mange nok målinger og målingene har en viss måleusikkerhet. Og igjen, modellene er som nevnt før forenklinger av virkeligheten og kan ikke gi eksakte resultater. Når vi ikke har kontroll på nåtilstanden (globaltemperaturen) og prognosene for fremtiden er usikre, gir det ingen mening å påstå at forskerne har bevist at CO2 fører til økt globaltemperatur.

Det må også sies at CO2 bare utgjør en mikroskopisk andel av atmosfæren, at mange prosesser virker samtidig og at det er svært vanskelig å isolere konsekvensene en enkelt komponent. CO2 er en ren og viktig gass som dyr, mennesker og natur er avhengig av. Å fange CO2 fra mennesker, dyr eller utslipp fra oljeproduksjon blir derfor helt meningsløst. I tillegg til at det koster svimlende summer.

Grunnlaget for mitt engasjement er min kunnskap om modellenes begrensninger og usikkerheter og at jeg mener det norske folk har blitt feilinformert i klimasaken.

Slik jeg ser det er klimakrisen et menneskeskapt problem. Et feilspor som leder vekk fra de ekte problemene. Jeg vil heller jobbe for å redde mennesker enn å redde klimaet. Jobbe for en trygg fremtid for våre barn i stedet for å spre skremselspropaganda og skape frykt. Stoppe forsøpling og forurensning av natur og miljø. Jobbe for forbedrede levevilkår og fordeling av goder mellom verdens rike og fattige land.

Jeg vet at motsvaret er at vi kan gjøre alle disse tingene. Men jeg mener det er moralsk forkastelig å sløse bort enorme summer på tiltak man ikke kan måle effekten av mens mennesker med ekte behov, både her til lands og i resten av verden kunne vært hjulpet.

Går det virkelig an å være uenig i noe av det som skrives?

19
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 21.02.2020, 00:09:07 »
Og der Feldman svarer:

Quote
That being said, our study was focused on the effect from CO2 alone, which we found pushes the system towards a warmer state, by radiative forcing, and that blog post appears to conflate what we found with a large number of other effects. It is important to note that while there are certainly other feedbacks in the climate system, the forcing from CO2 is largely independent and separable from these. The feedbacks on CO2 forcing tend to enhance the effect of rising CO2, as cited in the paper, so I think Kristian has a sign issue there.

Du har åpenbart ikke forstått hva du hevder å ha lest. Så avslutter Feldman;

Quote
Hope that helps a little. Right now, I have numerous projects with pressing deadlines, but I would be happy to respond to peer-reviewed criticism.
"

Forstår du ikke at Feldmans svar er vagt og overfladisk?

20
PS: Etter å ha lest mitt innlegg fremstår det som om jeg har mer kunnskap enn jeg faktisk har, men jeg skal derimot ta en telefon i morgen, men jeg vet ikke hvor mye jeg får ut av vedkommende.
👍

21
Men for PST er jo dette en gullgruve. Her vil de få servert 9 av 10 klimaidioter i Norge som selvrapporterende tullinger.
Bruker virkelig PST ressurser på dette?

22
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur - januar 2020
« on: 08.02.2020, 12:26:56 »
Global temperatur januar 2020 er den varmeste evah!

Når man ju(k)sterer NED gamle temperaturmålinger og samtidig øker det prosentvise antallet målestasjoner som ligger i flyplassnære områder fra 30 prosent til 70 prosent i fri Michael Mann-dressur, er det ikke til å undres over at det skapes nye varmerekorder.

'Har du kilder som bekrefter dette?

23
Ny forskning / Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« on: 08.02.2020, 01:48:30 »
Sitat Water:
Quote
Variasjon i skydekke er helt essensielt og overraskende lite diskutert. Kan du legge frem data som viser utviklingen i globalt skydekke siden 80-tallet?


Korrelasjon mellom skydekke og global temperatur kan du se i fig. 9 her:
https://www.klimarealistene.com/2019/04/05/apent-brev-til-statsminister-erna-solberg/

Takk for link og figurhenvisning, og interessant tilhørende tekst 😀

24
Ny forskning / Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« on: 08.02.2020, 01:00:02 »
Variasjon i skydekke er helt essensielt og overraskende lite diskutert.

Jupp. Så klart det er. For hadde man virkelig gått inn på det, så hadde man sporenstreks sett hva som står bak den generelle globale oppvarmingen vi har sett de siste tiårene. Og det er IKKE litt økning i den atmosfæriske CO2-andelen, for å si det sånn ;)

Kan du legge frem data som viser utviklingen i globalt skydekke siden 80-tallet?

Vel, den mest illustrerende figuren er vel kanskje denne:


Og så ser man korrelasjonen mellom skydekke (her ved MODIS, siden 2000) og ASR (solvarme absorbert av jordsystemet); obs! skydekke-grafen er invertert:


Hvorfor følger ikke de globale plottene (skydekkefraksjon og ASR) hverandre helt? Fordi 1) skydekkefraksjonen sier ingenting om regional fordeling, f.eks. mellom tropene, tempererte strøk og polene, og heller ikke om fordelingen mellom skytyper (noen er mer reflekterende enn andre) og skyhøyder, samt 2) skyer styrer ikke 100% av variasjonen i jordas globale albedo (den store brorparten, ja, men endringer i is- og snødekke pluss kanskje særlig i utbredelsen av ulike vegetasjonstypene globalt, virker også inn.

Mer om skydekke og datasett som ISCCP, diskutert her av WCRP (GEWEX):
https://www.wcrp-climate.org/documents/GEWEX_Cloud_Assessment_2012.pdf

Se særlig kapittel 2, fra side 127.

Jeg har også diskutert både dette dokumentet og sky- vs. ASR-utviklingen her (i ADDENDUM III - ASR AND CLOUD ALBEDO):
https://okulaer.wordpress.com/2018/03/24/the-data-supplementary-discussions/

Takk for utfyllende svar med figurer og linker  :).

25
Ny forskning / Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« on: 08.02.2020, 00:54:15 »
Til Water: Petter T's innlegg er en glimrende illustrasjon på hvor totalt fucked up dette spørsmålet er på KD.com. Petter T. har limt inn et innlegg med bl.a. følgende innhold:

Quote
IPCC gir inntrykk av at CO2 er den dominerende drivhusgassen, men klimapanelets bruk av drivhusbegrepet er en grov og misvisende forenkling. IPCC utelater i sin formidling helt avgjørende sider av drivhuseffekten, som ellers ville avsløre at drivhusgassen CO2 har en sterkt begrenset innflytelse på klimaet.

Av dette må en slutte at Klimarealistene aksepterer drivhusteorien som forklaring på atmosfærens isolerende effekt, men de hevder samtidig at der er en slags konspirasjon for å fremheve CO2 og samtidig nedtone vanndamp som drivhusgass. Dette er bare tull. En kan gå inn i hvilken som helst IPCC rapport og i samtlige vil det fremkomme at vanndamp er den udiskutabelt viktigste drivhusgassen i den forstand at det er den enkeltstående komponenten i atmosfæren som leder til størst treghet i den kontinuerlige prosessen der overflaten skal kjøles ned. Jeg vet ikke hvorfor denne myten har oppstått, det kan ha sammenheng med at vanndamp er beskrevet i et annet kapittel enn den antropogene drivhusgassene, men at vanndamp er viktigst fremkommer eksempelvis i det jeg limte inn over:

Quote
De viktigste drivhusgassene i atmosfæren er vanndamp (H₂O), karbondioksid (CO₂), metan (CH₄), lystgass (dinitrogenoksid, N₂O) og ozon (O₃). Vanndamp står for cirka 50 prosent av drivhuseffekten på Jorden, skyer for cirka 25 prosent og CO₂ for cirka 20 prosent, ifølge publiserte resultater fra NASA (se ekstern lenke). De øvrige drivhusgassene bidrar i mindre grad.

Så kan en spørre seg hvorfor så mye fokus omkring CO2 når den "bare" utgjør 20%? Forklaringen på det er følgende. I motsetning til vanndamp er CO2 en klimagass. De er begge drivhusgasser med i prinsippet samme virkemåte, men at en skiller mellom drivhusgasser og klimagasser er for å få frem at klimagassene helt eller delvis er forårsaket av menneskelige utslipp, mens vanndamp er en funksjon av hvor mye kloden varmes opp. En atmosfære på en klode med 5C kaldere global temperatur vil inneholde mindre vanndamp enn dagens. Vanndamp blir derfor regnet som en feedback, et resultat av en gitt tilstand der andre forhold slik som Miankowic - syklene, mengden andre drivhusgasser, albedo og en rekke andre faktorer gir utgangsposisjonen. Sagt på en annen måte, der er mer enn nok vann i verden til å mette atmosfæren med vanndamp tusenvis av ganger, mens mengden CO2 er en langt mer konstant størrelse som har vært rimelig stabil rundt 280 ppm i tusenvis av år før den de siste par hundre år har steget til 410 ppm. De eneste vesentlige endringen i atmosfæren de siste tusenvis av år er altså at mengden CO2 har øket, dette sammen med en økning av metan og andre klimagasser forårsaket av menneskelig aktivitet.

Og det er i dette bildet dagens temperaturutvikling må forstås. Gjennom PAGES2K konsortiet har vi etter hvert svært god informasjon om den globale temperatur i CE (The Common Era - de to tusen siste år) og det viser en naturlig variasjon på pluss/minus noen tideler C rundt en middelverdi:

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1401-2.epdf?author_access_token=vG5V1CNGNGXr2i30GmBo2tRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OFAuvUf3smNPgQh_x6w3tkV4X5e5NyNlqNMX3eFQ8aBfPYGXTnjvCxCspySCqdG4TM3grBt28ukNNAEys0g2Abvy2Lk1X0hXItCWCVkvGkzA%3D%3D

Og det er i dette bildet noen skal ha oss til å tro at temperaturene de siste femti år helt tilfeldig har begynt å stige i et historisk sett både svært raskt tempo og i absolutte verdier. Og at dette er helt tilfeldig samtidig som mennesket har endret atmosfærens sammensetning den ikke har hatt i hvert fall de siste 800.000 år.

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere#/media/File:Carbon_Dioxide_400kyr.png

http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/

En skal jo være temmelig indoktrinert for ikke i det minste å vise interesse for dette "tilfeldige" sammentreffet.

Så Water, her kan du velge fra øverste hylle, på den ene side har vi en teori som støttes av all verdens atmosfærefysikere som har vært utviklet gjennom snart 200 år, en teori som har gode empiriske data å støtte seg på. Så har du alternativet utviklet av folk uten et snev av vitenskapelige meritter å slå i bordet med, og der det ikke er tale om en enkelt alternativ teori, men en masse ulikt vrøvl som de fleste med fysikk på gymnasnivå innser må være feil.

Takk for utfyllende svar med linker :)

Edit. Hva synes du om dette sitatet fra klimarealistene?
Quote
Gavin A. Schmidt et al (2010) har estimert at bidragene til drivhuseffekten fordeler seg slik: Vanndamp og skyer 75 %, CO2 20 %, og andre drivhusgasser og aerosoler 5 %. Schmidts estimater viser at tallene er beheftet med betydelig usikkerhet, og Antero Ollila angir CO2s bidrag til 11 % (The Potency of Carbon Dioxide (CO2) as a Greenhouse gas, Development in Earth Science, vol 2, 2014).

Det er således klart at vanndamp er den dominerende drivhusgassen, og den absorberte stråling i vanndampen overføres til varme, som får vanndampen til å stige til værs. Denne konveksjonen er ifølge atmosfærefysikerne en sentral, men undervurdert del av drivhusbegrepet. Faktisk er konveksjonen 10 ganger mer effektiv enn strålingen, og dominerer fullstendig energistrømmen fra jorden til verdensrommet i den nederste kilometeren av atmosfæren. Siden temperaturen avtar opp gjennom troposfæren, som utgjør atmosfærenes nederste lag, avkjøles vanndampen og fortettes gradvis til skyer. Skyer dekker 65 +/- 3 % av klodens overflate, og reflekterer ca 20 % av den innkommende solenergien, fordi skyer har en hvit overflate. Det lavereliggende globale skydekket virker derfor som en kjempemessig parasoll, som et kjølende teppe, som hindrer solstrålingen i å nå jordens overflate og har derfor en avgjørende virkning på Jordens klima.


Ved å analysere satellittbilder samlet inn av «International Satellite Cloud Climatology Project», har forskerne kartlagt og målt de lave skyenes utbredelse siden 1983, og sammenholdt resultatet med endringer i den globale temperatur. Som vist på Figur 9 er det påvist en klar forbindelse mellom det globale skydekket og temperaturen.

Hele den globale oppvarmingen i slutten av 1900-tallet kan forklares med en reduksjon i det globale skydekket på 3 %, og de seneste to årtienes pause i den globale oppvarmingen faller sammen med et stabilt skydekke.

IPCC unnlater å ta i betraktning virkningen av helt avgjørende termodynamiske og hydrologiske prosesser som konveksjon og skydannelse, for slike prosesser er klimapanelet ikke i stand til å beregne og oversette til datamaskinspråk, og det er en vesentlig årsak til at klimamodellene ikke stemmer overens med observasjoner fra det virkelige klima. IPCC erkjenner selv at de har en svak forståelse av at skydannelsen har en dominerende virkning på det globale klimaet, men denne kunnskapen når ikke fram til offentligheten.

26
Ny forskning / Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« on: 08.02.2020, 00:31:53 »
Sitat Water:

Quote
Forfatterne Mamen og Benestad operer med skyer som en drivhusgass som utgjør 25 % av drivhuseffekten. Det henger ikke på greip da skyer består av vann eller is eller begge deler.
 

Les linken en gang til og spør deg selv om forfatterne omtaler skyer som en "drivhusgass." Hva angår "neglisjerbar" er ikke det en fysisk størrelse, fremstår mer som terminologi for støvsugerselgere.

Ja, andre steder i teksten er skyer med i tillegg til drivhusgassene.
Quote
Varmestrålingen absorberes av drivhusgassene og av skyer.
Quote
Klimagasser og skyer er årsaken til mindre varmestråling ut fra atmosfæren enn fra bakken.

Men sitatet fra definisjonen innledningsvis manglet skyer. Det gjør også figuren som definerer drivhuseffekten. Den er tekstet:
Quote
Drivhusgassene slipper gjennom den kortbølgete strålingen fra Solen, men fanger opp den langbølgete varmestrålingen fra Jorden.


Neglisjerbar er vel ikke vanskelig å forholde seg til, men jeg kan reformulere spørsmålet.

Hvordan kan du ut fra det du legger frem/viser til "vise at CO2's påvirkning på global temperatur er betydelig?

Edit. Jeg ser nå at du har svart utfyllende i et annet innlegg.


27
Ny forskning / Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« on: 07.02.2020, 17:50:30 »
Der er "tusen" forklaringer på drivhusteorien og de er stort sett sterkt forenklet med mindre en går inn i lærebøker i atmosfærefysikk der en tar for seg ulike lag i atmosfæren, hvordan energitransporten endres avhengig av mengde vanndamp, at mekanismen virker på en måte om natten over en ørken med svært tørr atmosfære (liten drivhuseffekt gjør nettene i ørkenene steinkald, selv om det er 60C på dagtid) og på en annen måte i tropiske deler av Stillehavet med høy luftfuktighet der det er mye mindre forskjell mellom natt og dagtemperatur.

En grei forklaring har du her:

https://snl.no/drivhuseffekten

Fra teksten du linket til.

Quote
Drivhuseffekten er en naturlig prosess der noen gasser gjør en planets overflate varmere enn den ellers ville vært. Den forekommer på Jorden og andre planeter som har atmosfære. De såkalte drivhusgassene fanger opp (absorberer) varmestråling, og noe av denne varmen sendes ned mot overflaten. Det gir høyere temperatur i lufta og ved bakken enn det ellers ville vært.

Quote
Vanndamp står for cirka 50 prosent av drivhuseffekten på Jorden, skyer for cirka 25 prosent og CO₂ for cirka 20 prosent, ifølge publiserte resultater fra NASA (se ekstern lenke). De øvrige drivhusgassene bidrar i mindre grad.

Forfatterne Mamen og Benestad operer med skyer som en drivhusgass som utgjør 25 % av drivhuseffekten. Det henger ikke på greip da skyer består av vann eller is eller begge deler.

Så var det neglisjerbar virkning. Hva er neglisjerbart? Du kan jo begynne med innledningen til denne strengen der selv Spencer nå antyder at vi vil nærme oss 2 C i løpet av noen årtier. Så kan du ta en tur innom Curry som mener at TCR ligger på ca. 1,5C og da har jeg nevnt to av vår tids mest kjente skeptikere. Men i et miljø der en for det første ikke forstår, og dernest ikke anerkjenner drivhusteorien blir jo det hele temmelig meningsløst.

Men vi har også nå direkte observasjoner av den forsterkede drivhuseffekt som følge av mer CO2:

https://newscenter.lbl.gov/2015/02/25/co2-greenhouse-effect-increase/

https://www.nature.com/articles/nature14240

For ordens skyld, skulle det dukke opp en fyr som påstår han har greie på fysikk og slakter denne studien så husk at det alltid vil være forskjell på en knappesyerske og en skredder, artikkelen er skrevet av følgende skreddere;

Daniel Feldman - Ph.D. Environmental Science and Engineering, Caltech, 2008

William D.  Collins - Ph.D. Astronomy and Astrophysics, University of Chicago, 1988

P. Jonathan Gero - med dette som spesialfelt:

https://www.ssec.wisc.edu/~jgero/

Margaret Torn - Ph.D. Energy and Resources, University of California, Berkeley, 1994

Pluss et par til med doktorgrader og titalls artikler bak seg. Men hva betyr vel det hvis Okular "jeg forstår ikke fysikk" of Norway er uenig?

Hvordan kan du ut fra det du legger frem/viser til "vise at CO2's påvirkning på global temperatur er mer enn neglisjerbar"?


28
Ny forskning / Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« on: 05.02.2020, 22:14:18 »
Sitat Oklular:

Quote
Og, pst, Emeritus: Hvis du ikke fikk det med deg, innlegget du responderte til var ikke rettet til deg. Tror du jeg gidder å forklare ……...

Jeg er overhodet ikke interessert i forklaringene dine, du har en rekke ganger både her og andre steder vist at du har store problemer med fysikk på gymnasnivå. Det jeg ber deg om er å slutte å gjengi drivhusteorien på en måte selv du burde forstå er feil.

Ellers kan du for min del bare vrøvle i vei med denne "fysikken" din så mye du vil.

Kan du beskrive drivhusteorien korrekt og legge frem data som viser at CO2's påvirkning på global temperatur er mer enn neglisjerbar?

29
Ny forskning / Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« on: 05.02.2020, 22:10:23 »
Jordas reflektive egenskaper har altså sunket betraktelig siden 80-tallet. Og hva kan være årsaken til det? Jo, det er i all hovedsak en endring i globalt skydekke. Og hva er det som styrer globalt skydekke? Jo, det er jordas interne sirkulasjon, den tett koblede interaksjonen mellom havet og troposfæren over.
Variasjon i skydekke er helt essensielt og overraskende lite diskutert. Kan du legge frem data som viser utviklingen i globalt skydekke siden 80-tallet?

Pages: 1 [2] 3 4 ... 6