Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: 1 2 3 [4] 5 6 ... 160
46
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 11.03.2018, 12:01:28 »
Sitat Translator;

Sitat
Fikk du med deg at forslaget kun gjelder personer med DOBBELT statsborgerskap?   

Jeg er usikker på hva de er uenige om. Det har også vært snakk om å nekte å utstede pass og å inndra pass. Men hvis en person allerede har fått norsk statsborgerskap og samtidig har et annet, spiller det for min del ingen rolle, prinsippet er at så inngripende tiltak skal treffes av domstolene, ikke av forvaltningen.

Forvaltningen kan som i førerkortsakene fatte et midlertidig vedtak, men dette må automatisk og innen rimelig tid overføres til domstolene for endelig vedtak.

For øvrig er denne Gulati på bærtur når han gjengir gjeldende rett, han skriver;

Sitat
   Dette er imidlertid et annet prinsipp enn det som gjelder for nordmenn flest i en rekke sanksjonstilfeller. Dersom du for eksempel blir fratatt førerkortet, må du selv ta saken til retten i etterkant dersom du mener at dette var en feil beslutning. Det samme prinsippet gjelder ved en rekke andre straffesanksjoner fra det offentlige. Hvorfor skal vi legge lista for rettsikkerhet høyere når det gjelder potensielle fremmedkrigere og terrorister?       

Vegtrafikklovens § 33;

Sitat
  Finner politiet at fører eller eier av motorvogn eller den som på eierens vegne har rådigheten over motorvognen med skjellig grunn er mistenkt for et straffbart forhold som kan medføre tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn, kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og ta førerkortet fra ham. Spørsmålet om å opprettholde midlertidig tilbakekall av føreretten og beslaget skal snarest mulig forelegges for en tjenestemann som hører til påtalemyndigheten. Beslutningen skal være skriftlig. Dersom den mistenkte ikke samtykker i det midlertidige tilbakekallet av føreretten og beslaget, må spørsmålet innen 3 uker oversendes tingretten til avgjørelse.
     

Norge har i disse spørsmålene gått enda lenger de siste år. Tidligere var det et administrativt vedtak hvor lenge en skulle miste førerretten etter at dom var falt, i dag er også dette overført til domstolene og fastsettes samtidig som straffen utmåles.

Han skriver også at "dette gjelder (at straffen fastsettes av forvaltingen) også en rekke andre straffesanksjoner fra det offentlige."

Nei det gjør det ikke. Han greier ikke en gang å skille mellom det som etter grunnloven og EMK er "straff" og administrative reaksjoner med et pønalt preg. Det å bli fratatt førerkortet er i juridisk forstand ikke "straff," men et administrativt vedtak som har et så klart pønalt preg at Stortinget har vedtatt at det fullt ut skal behandles som en straffereaksjon. Og de rene straffer, slik som fengsel, forvaring eller for den del en trafikkbot på kr. 2000,- er automatisk undergitt full domstolsbehandling. Når en får et forenklet forelegg får en et valg. En kan vedta det på stedet, eller kan ta betenkningstid og bestemme seg senere. Sier en nei blir saken automatisk overført til domstolene som så fastsetter straffen. For disse regler finnes det ingen unntak, slike unntak vil kort og godt stride mot både grunnloven og EMK.

For øvrig viser denne Gulati at han ikke forstår hva rettsikkerhet innebærer, han skriver;

Sitat
   Hva er da Arbeiderpariet og venstresidens problem? Det ene de peker på er rettsikkerheten for terrorister.     

Hvis det på en forsvarlig måte allerede er fastslått om en person er "terrorist" så er det jo bare å fengsle han, hele denne problemstillingen gjelder hvilke prosedyrer vi skal ha for å stemple en person som "terrorist." Skal dette bestemmes av en saksbehandler i forvaltningen med de begrensede rettsikkerhetsgarantier slike vedtak alltid har, bl.a. at anklager og dommer er ett og samme organ, eller skal det fastsettes uavhengig av en domstol etter begjæring fra forvaltningen. Og det er akkurat samme argumentasjon Listhaug bruker, hun hevder:Jeg vil ikke under noen omstendighet at reaksjoner av strekt inngripende og pønalt preg treffes av en justisadministrasjon med ledes av en person med en forståelse for rettsstatens prinsipper på nivå med en snackbarslufse.

47
Jeg kjøpte BT i går. Hovedoppslaget var;

SLIK SELGER NORGE UT VINDEN

Det var en lengre informativ artikkel som tok utgangspunkt i en pensjonert oljegeolog fra Bremanger som hadde kjempet mot at det skulle bygges en stor vindpark på Steinsfjellet på Bremangerlandet (rett syd for Stadt.)

Faginstansene hadde sagt nei, men Søviknes tilsidesatte NVE's vedtak og åpnet for utbyggingen. Grunneierne av dette landbruksøkonomisk sett totalt ulønnsomme området er vinnerne. De sitter igjen med 2.25 mill i engangskompensasjon og deretter 2% av brutto kraftinntekter, I BT står det i fem år, men her tviler jeg på at BT artikkelen er nøyaktig.

Hovedpoenget i artikkelen er imidertid at samtlige vindprosjketer i følge NVE sjefen nå finansieres av utenlansk kapital. Der vi for vannkraft har en nasjonal konsensus om at dette tilhører det norske folk, er vi ikke i nærheten av å forstå at denne resurssen kan være like verdifull som vannkraften. Dette fordi norsk vindkraft langt på vei er "nonintermittent." Med vår enorme magasinkapasitet på vannkraft og en innstallert effekt på flere hundre MW, kan vannkraftverkene stoppes mens vindkraftverkene går og vice versa. Å samkjøre disse to kraftformene i stor skala har danskene allerede vist er fullt mulig.

I løpet av 2020 vil det i følge NVE sjefen bli produsert 10 TWh, eller ca. 7 - 8% av vannkraftproduksjonen. I følge den samme NVE sjefen regner han med at vidnkraft i Norge vil være lønnsom i løpet av tidlig på 2020 tallet og dette uten subsidier;

https://e24.no/energi/vindkraft/tror-paa-vindkraft-uten-subsidier/23921804

48
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 11.03.2018, 08:25:27 »
Administrator, nå tror jeg at jeg har fått tak i konfliktens kjerne. Det er for øvrig merkelig at pressen ikke greier å tegne opp hva uenigheten består av.

Som du sier kan en bli fratatt førerkortet ved at dette besluttes av en politimann der og da under trafikkontrollen eller etter en ulykke. Likeledes kan en politimann beslutte å arrestere deg, og en politijurist kan beslutte å sette det i varetekt. Men i begge tilfeller er dette foreløpige avgjørelser med tidsfrister. Hvis en ikke samtykker når politiet beslaglegger førerkortet må politiet på eget initiativ sende saken over til tingretten innen tre uker etter beslaget, og en har da krav på en full kontradiktorisk prøving der tingretten avgjør om en skal være fotgjenger. Og la jeg nevne at tre ukers fristen henger igjen i fra gammelt av fra den tiden da det tok lang tid å sende blodprøven inn til analyse og å få resultatet. Men selv om en tas på fersken i 139 km/t i 70 sone, så har en denne retten, en kan endog anke om en mener tingrettens beslutning er feil.

I tilfelle pågripelse sier loven;

"Vil påtalemyndigheten beholde den pågrepne, må den snarest mulig og senest den tredje dagen etter pågripelsen fremstille ham for tingretten på det sted der fremstilling mest hensiktsmessig kan skje, med begjæring om fengsling."

Tidligere var denne fristen ett døgn. Men ble utvidet til tre, og det hadde sammenheng med at det utviklet seg en praksis der særlig Økokrim var ledende, der pågripelser skjedde på fredager så unnskylde de seg med at de ikke kunne forberede saken til lørdag og holdt siktede gjennom hele helgen på glattcelle med sammenhengende forhør osv. Når jeg begynte var det fast praksis at selv om pågripelser skjedde på fredag så var der i de større byene egen forhørsrettsvakt i domstolene på lørdag slik at ett døgns fristen kunne overholdes.

I spørsmålet om inndragning av pass er det slik jeg forstår ingen slik automatisk rett/plikt til domstolsprøving. Her må den som passet fratas selv ta initiativ. Først må han klage på vedtaket om å nekte/frata han passet, noen som kan ta lang tid. Først når forvaltningsvedtaket er fattet kan han bringe saken inn for domstolene, det er nemlig generelt et krav om at en ikke har rett til å få overprøvd et forvaltningsvedtak i domstolene før den forvaltningsmessige klagebehandling er uttømt. Søksmålet blir da et ordinært sivilt søksmål som kommer i køene sammen med andre saker. Dette innebærer at beslutningen om å frata/nekte å utstede pass kan stå i lang tid, langt over ett år, før en får en reell domstolsprøving. Og selv om en vinner saken i første instans så kan staten anke, dette innebærer at forvaltningsvedtaket kan stå i både to og tre år. I førerkortsakene må saken bringes inn for tingretten etter tre uker, deretter kan den ankes til lagmannsretten og til slutt Høyesterett, en slik sak vil regulært være avgjort på mindre enn fire - fem måneder, og dette inkludert en mulig prøving av Høyesterett.

Og her er jeg enig med stortingsflertallet. Det er etter mitt syn et minst like inngripende og alvorlig tiltak å frata noen bevegelsesfriheten, som å frata noen førerkortet. I slike spørsmål er det livsfarlig å henge seg opp i retorikk av typen at en vil beskytte terroristene, eller er mer opptatt av terroristenes rettssikkerhet enn vanlig folks ve og vel.

I utgangspunktet er der svake beviskrav til hvem som skal rammes av disse bestemmelsene, jeg mener at beviskravet var "grunn til å tro." Skal en da i tillegg måtte vente lengre enn ett år før en får en uavhengig vurdering av om det "er grunn til å tro" at en er en terrorist og dermed skal fratas bevegelsesfriheten - en grunnleggende menneskerettighet - så er det etter mitt syn ikke holdbart.

Det kan ikke være noe problem å innføre automatisk domstolskontroll slik som i førerkortsakene, forvaltningen tar som alltid det første foreløpige vedtaket, men det endelige vedtaket bør tas av domstolene og det innen rimelig kort tid.

At flertallet i Stortinget opprettholder dette prinsippet ser jeg på med den største tilfredshet. Stortinget og særlig Høyre og Arbeiderpartiet har vist seg temmelig prinsippløse i de siste årene. Ett ferskt eksempel har vi i datalagringsdirektivet som ble utformet i blodtåken etter 11/9 og som ble vedtatt av Stortinget i 2011. Men så kom flere lands forfatningsdomstoler og erklærte det alt for inngripende og loven har aldri blitt satt i verk og er lagt på is.

Samme driten gjelder terrorgjerdene rundt norske internasjonale havner. Terrorgjerdene kom som et hodeløst vedtak etter 9/11,  i Bergen og andre byer var vanlig å ha seg en spasertur langs havnen for å se på folkelivet og trafikken. Dette er i dag umulig på grunn av terrorgjerdene som terroriserer befolkningen og neppe kan stoppe en eneste terrorist hvis de virkelig vil inn på havneområdet.

Hold hodet kaldt og ikke la et så primitivt argument som "så du vil hjelpe terroristene" gradvis innskrenke vår frihet.

49
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 11.03.2018, 00:49:59 »
Sitat VG;

"Postulatet kom etter at regjeringen tapte en avstemning i Stortinget om at norske fremmedkrigere skal kunne fratas passet uten lov og dom."

Jeg har forsøkt å lese meg kjapt opp, men det var ikke enkelt da avisene ikke har konkretisert hva uenigheten dreier seg om. Men hvis det er slikt at forvaltningen - altså passmyndigheten - skal kunne nekte noen pass fordi det er "grunn til å tro" at de er på vei til ISIL -  så må et slikt vedtak nødvendigvis først fattes av passmyndighete, altså Politiet. Men hvis dette kun kan påklages innen forvaltningen, men ikke overprøves av domstolene så er jeg skeptisk - mildt sagt. Jeg har med andre ord ikke funnet ut hva de er enige om, er det adgangen til domstolsprøving, eller er det beviskravet for at forvaltningen kan inndra eller nekte å utstede et pass.

Uansett er Listhaugs uttalelser helt unødvendige. Verken AP eller de andre partier som stemte mot er mer opptatt av å "sleikje" terrorister oppetter ryggen, enn å tenke på norske borgeres ve og vel. I dagens klima med en velbegrunnet terrorfrykt og fokus på islamsk terror er det viktig å ha for øyet at de lover som vedtas er generelle og kan ramme alle. Å nekte noen pass er en sterk begrensning i bevegelsesfriheten og bør ikke gjøres enkelt og rutinemessige bare fordi vi i dag har en sterk vilje til å stoppe muslimsk terror.

En kan snu litt på det. På tretti og førtitallet reiste flere tusen norske unge menn og kjempet mot falangistene i Spania og mot russerne i Vinterkrigen, mange deltok faktisk i begge kriger. Disse har i dag heltestatus.

50
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 11.03.2018, 00:01:40 »
Sitat Administrator;

Sitat
  Etter det jeg har lest, handler dette om at H/Frp ønsker at justisdepartementet skal kunne inndra pass midlertidig, og at en eventuell klage deretter tas i rettssystemet.

Jeg må innrømme at jeg ikke har satt meg inn i saken ut over det lille jeg har lest i avisen, hvis det du skriver er riktig, så forstår jeg ikke hva AP bråker om. Jeg skal sjekke.

51
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 10.03.2018, 22:49:07 »
Petter T;

Sitat
  Igjen viser Emeritus kurver hvor startpunktet er "cherry-picked".  Observasjoner starter i 1950/1979, enda det er dokumentert tidligere i denne diskusjonen at observasjoner på 1930-40-tallet viste like lite is som nå. Disse grafene viser udramatisk endring i Arktisks sjøis. 

At du gidder. Å diskutere Arktis sjøis med en Klimarealist er som å stå i Bergen på 17. mai å beskue alle flaggene som er røde, hvite og blå, så kommer det en fyr å hevder at de er blå og gul.

Dere har intet vitenskapelig belegg for å hevde at det har vært så lite sjøis som det har vært de siste tiårene på flere hundre år. I mangel av vitenskapelig bevis taler dere også direkte mot den sunne fornuft.

Det som er vist, ved siden av den nå debunkede Vinnikovgrafen, er enkelte avisutklipp og andre anekdotiske beretninger. Mens der finnes drøssevis av vitenskapelige artikler helt tilbake til det 19. århundre. Eksempelvis denne med henvisninger langt tilbake i tid;

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/112851/fh_1979_02%284%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

I denne nå 40 år gamle artikkelen gis det på side 32 en oppsummering av datamaterialet. Det vises til opptegnelser helt fra 1500 tallet og at dette ble oppsummert av Chavanne allerede i 1875. Det vises til vitenskapelige arbeider av Nansen og en rekke andre. På den 7. Internasjonale geografikongress i Berlin i 1898 vedtok man å begynne en systematisk registrering og den koordinerende oppgaven ble lagt til DMI som gav ut årlige kart fra 1900 til 1956, avbrutt av krigsårene 1940 - 45.

I de siste tiår er det gitt ut en rekke artikler som har analysert dette enorme materialet, en grei oversikt ligger her;

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013RG000431/full

Dere har kort og godt ingen sak. Men det verste er den totale logiske kollaps denne påstanden innebærer.

Fra tidlig i det 20. århundre var der en hard kamp om å nå Nordpolen. Amundsen var over med luftskipet Norge sammen med Nobile på 20-tallet, men de første som var på isen på polpunktet var sannsynligvis et russisk team etter 2. verdenskrig som ikke selv var klar over at de var de første. Det er blant polarspesialsiter antatt at de som hevder at de hadde vært der før krigen har bløffet.

Så mitt drepende spørsmål er; hvorfor leide Amundsen eller alle de andre som prøvde å nå polen på 20 - 30 tallet ikke bare en isbryter å blåste opp på en uke, slik det nå rutinemessig i vår tid kan gjøres i juli, august og september? Isbrytere fantes i hopetall allerede fra tidlig i det 20. århundre.

Svaret er åpenbart, polen kan i dag nås med isforsterkede cruiseskip og det franske cruiserederiet Ponant bygger nå en slik ved Vard Søviknes.Sitat
Skipet får isbryteregenskaper med Polarklasse 2 og skal kunne ta med passasjerer til det geografiske Nordpolpunktet samt Antarktis. Polarskipet bygges med Bureau Veritas-klasse etter PC2 polarkode. 

Men det er ikke nødvendig med Polarklasse II for å nå polpunktet på sommertid i dag, MS Stavenes som i 1904 var bygget for å håndtere is i indre del av Sognefjorden hadde uten problemer greidd det;
Så hvorfor var det første overflateskipet på polpunktet først i 1977, og dette var atomisbryteren Arktika på 23.000 tonn som kunne håndtere is på fire - fem meter? 52
Andre emner enn klima / Listhaugs begrensning
« på: 10.03.2018, 17:21:56 »
Sylvi Listhaug har nådd å bli justisminister, men er det slutt nå? Slutt i den forstand at hun ikke kan nå toppen? Jeg er redd for det selv om jeg gjerne skulle ha sett at hennes ellers grunnleggende gode instinkter skulle gi henne den muligheten;

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/qn7d30/selvopptatt-og-destruktivt

https://www.dagbladet.no/kultur/politikk-som-ren-sminke/69594794

Og hvis noen skulle tro at jeg mener at fremmedkrigere som har kjempet for eksempelvis IS ikke skal fratas pass og statsborgerskap, så er det feil.

Listhaug angriper rettsstatens fundament. Det er ikke nødvendig å være jurist for å være justisminister, selv om ni av ti historisk har vært det. Men før hun legger inn Facebook innlegg bør hun kanskje konferere med de tradisjoner og prinsipper hun er satt til å våke over. 

53
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 09.03.2018, 18:36:32 »
Ahab kom meg i forkjøpet med å kommentere denne;

http://www.klimarealistene.com/2018/03/07/ntb-manipulerer-igjen-om-arktis/

Dette innlegget er sannsynligvis en all time high i unøyaktigheter, regulære bløffer og psykotiske vrangforestillinger.

Faktisk sett er NTB artikkelen empirisk sett 100% korrekt, så kan en diskutere den redaksjonelle fremstillingen og om dette er sensasjonsmakeri. La vi heller se hva Aaslid hevder;

Sitat Sarah*:

Sitat
De sentrale påstandene er at det i vintermånedene desember, januar og februar har vært temperaturer i Arktis som ligger 4,9 grader over det som har vært vanlig tidligere. Dette skal være «helt vilt» ifølge klimaforsker Mark Serreze ved NSIDC som hevder å ha erfaring tilbake til 1982. Andre sterke påstander er at det «aldri før vært så lite is og så mye åpent vann.»   

Og hva er galt med den påstanden? Stemmer den ikke med Humlums graf?

Sitat Sarah;

Sitat
  Vi vet fra før at man i det klimaindustrielle komplekset har betydelig ekspertise når det gjelder å plukke dager eller måneder hvor det er en smule varmere, våtere eller villere, for så å hausse dette opp som klimaendringer som selvfølgelig er vår skyld. 

Og hvem er det som både på KR og andre steder hyler opp når de har litt kulde på østkysten av USA, eller det snør i Sahara?

Sitat Sarah;

Sitat
Professor Ole Humlum som lenge har undervist ved UNIS på Svalbard, skriver om mildværet på Facebook, oversatt til norsk:
«Det er ikke uvanlig. Ifølge offisielle daglige værdata (siden 1975) ved Svalbard Lufthavn er slike midtvinters (november-mars) mildvær noe som typisk skjer 2-8 ganger hver vinter. Årlig antall varierer fra 0 til 14. Rekorden er fra vinteren 2005-06 med 14 tilfeller av kortvarig mildvær. Til nå har vinteren 2017-18 hatt 6 slike.

Og når begynte KR og Humlum å bry seg om "offisielle" værdata?

Sitat
Isminimum i Arktis var i 2007 og 2012 (årsak uvanlig storm), og siden da har havisen i Arktis lagt på seg, både i tykkelse og volum. Klimarealistene hadde en analyse av havisen i februar som kan leses her. Figurene du finner der viser hvordan isen har blitt tykkere, det er spesielt godt synlig hvis man studerer det grønne feltet I figuren.   

Ja, en må nok inn i crackpot organet Klimarealistene får å finne dekning i en slik påstand, en påstand de nå ikke har en eneste kilde å vise til, med mindre Ellestad er en kilde, som uten et snev av dokumentasjon, kunnskap om temaet eller forståelse for temaet hevder at "arktisk sjøis var lite liten på trettitallet."

Her er dokumentasjon;

Volum

http://psc.apl.washington.edu/research/projects/arctic-sea-ice-volume-anomaly/IsutbredelseHistorisk utbredelseSitat Sarah;

Sitat
Med mindre det er plussgrader smelter som kjent ikke is, og påpekningen fra NSIDC-forskeren om at vintertemperaturen har vært 4,9 grader over normalen er fullstendig irrelevant siden det uansett er minusgrader i 99,98 % av vinterhalvåret i Arktis. 

Dette poenget har Ahab allerede tatt, men det må bare gjentas at gaptrasten Aaslid ikke forstår at hvor kaldt det er om vinteren, har avgjørende betydning for hvor mye is som skapes og hvor mye smeltesesongen skal ta seg av.

Sitat Sarah;

Sitat
Når NTB systematisk unnlater å formidle synet til den naturvitenskapelige hovedretningen innen klimavitenskapen, så føres politikere, embetsverk og næringsliv bak lyset og vi har ensretting av media. Forhold tilsvarende det vi bare finner i land Norge vanligvis ikke sammenligner seg med.     

Skal vi oppfatte det slik at Klimarealistene representerer den "naturvitenskapelige hovedretningen innen klimavitenskapen?"

Det eneste mulige bidrag Klimarealistene kan gi vitenskapen må komme via psykiatrien.


*Sarah; for nye lesere er dette mitt psevdonym for Geir Aaslid. Når Sarah Palin skulle bli visepresident i USA kom The Today Show og alle andre satireprogrammer til kort, tekstforfatterne greidde ikke å finne på noe enda tåpeligere enn det Sarah Palin allerede hadde sagt i intervjuer, så de bare siterte henne ordrett når de skulle lage satirer om henne. Og slik er det også med Aaslid, selv den beste tekstforfatter er ikke i stand til å finne på noe mer tåpelig enn det Aaslid selv påstår i sine innlegg.

54
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 08.03.2018, 20:17:54 »
Sitat Petter T;
Sitat
Konklusjonen til Lindzen er klar: Ingen signifikant betydning av menneskeskapt CO2 mht katastrofal global oppvarming og klima.
Spencer uttrykker det samme.   

Ingen slastifikant* betydning? Du har tidligere tatt deg enorme friheter med angivelig støtte av Spencer, det er ikke mer enn et par uker siden Spencer plasserte seg selv i midt i tradisjonell atmosfærefysikk;

http://www.drroyspencer.com/2018/02/warming-to-2100-a-lukewarmer-scenario/

* slastifikant= når en Klimarealist skal leke statistiker, da kan alle data benektes ved å hevde at de ikke er signifikant. Typisk; vi har ikke hatt noen signifikant oppvarming de siste 20 år.

55
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 08.03.2018, 19:40:53 »
Klimaskeptikere elsker å innføre "gates." Vi har så langt jeg vet bare en anerkjent Climategate, den fra 2009 som riktignok avslørte en del grisete virksomhet, men der det ikke ble påvist noe bevisst fusk i form av forsettlige manipulasjoner der en utgav data mot bedre vitende. I fjor på disse tider hadde vi et forsøk på Climategate II, der den tidligere NOAA ansatte Bates ble lurt av Curry til å fronte en historie om at Karl hadde sine "thumbs on the scale" i forbindelse med Karl et al (2015) som falt mange tungt for brystet. Den raknet ved første hinder, jeg tillot meg etter å ha satt meg inn i saken og benevne hele historien Currygate.

Så har vi andre, kilder Klimarealistene foretrekker slik som The No Trick Zone, denne helten over alle helter (muligens etter Tony Heller) har ikke mindre enn 145 Climategates;

http://notrickszone.com/climate-scandals/#sthash.Vb1rw6rH.dpbs

Noen bedre?

Jeg har også lyst til å lage meg en liste over slike gates. Siden jeg er fagmann på Klimarealistene falt valget enkelt. For å komme på denne listen kreves det litt, men jeg stiller langt strengere krav enn TNTZ. Generelt kreves det i det minste et snev av uredelighet, gjerne i kombinasjon av å fortelle bare halve sannheten selv om en vet mer enn det en forteller. De åpenbare og utilslørte bløffer får lett plass. Og her er det mye å ta av.

Jeg kan i dag introdusere en helt ny.

Jeg har allerede ovenfor påvist hvordan Humlum benytter en manipulert versjon av HadCRUT til å fortelle verden at det i Arktis var like varmt på 30-tallet som i dag.

Humlum mener seg også i posisjon til å gi de ulike tempereturseriene karakterer, generelt vil de laveste seriene alltid bli bedømt høyest (Quality class 1,) og særlig blir den laveste av de lave komme på topp.

På Climate4You kan en finne denne pussigheten;Dette er UAH V6 som Spencer begynte å rapportere allerede i 2015, men der artikkelen som godkjente metoden ikke kom før i 2017. Og dette kommenterer Humlum slik; 

Rød versjon publisert i 2015, blå versjon; den sist publiserte versjon. Og da vil jo alle som følger litt med stille seg følgende spørsmål; Har Spencer publisert en ny versjon av UAH etter 2015? Hva er det vi har gått glipp av, har jeg sovet i timen? Og til alt overmål, denne Spencer må jo være faen til kar som utgir nye versjoner praktisk talt uten endringer. Snakk om samvittighetsfullt og grundig arbeid. Denne mannen må vi jo bare stole fullt og fast på.

Mens RSS derimot;Snakk om Sjarlatan, endringer på flere tideler og det bare på noen år. Også her gjengis versjonene, nest siste fra RSS er fra 2015, og den siste er ikke tidsangitt i det hele, verken i grafen eller i teksten.

La vi se litt på fakta her.

RSS V3.3 TLT ble utgitt i januar 2011, RSS V4 TLT ble utgitt i 2017, der ingen store revisjoner i mai 2015.

UAH TLT V6 ble utgitt i 2015, før det hadde V5,6 rådet, og V6 viste en betydelig kjøling i forhold til V5,6Som det fremgår er grafene hentet fra Spencer egen side.

Og da blir spørsmålet. Hvorfor er Humlum så slaskete med detaljene, eller skal vi heller si; hvorfor villeder Humlum leserne med røde og blå nesten umerkelige forskjeller og kaller dette ulike versjoner, mens den eneste forskjellen på Humlums graf er at Spencer la til en europeisk satellitt som endret bitte litt på dataene, men det var overhodet ikke snakk om noen ny versjon? Spencers endring fra V5,6 til V6 gjorde Nina toppen i 1998 nesten 0,1 grad varmere og dataene fra toppen i 2016 0,18 kaldere, altså samlet nesten 0,3C.

Hvorfor forsøker Humlum å tildekke dette, samtidig som han fremstiller RSS sine justeringer som uendelig mye større enn Spencers?
56
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 07.03.2018, 20:43:41 »
Sitat Petter T;

Sitat
  Klimahysterikerne Emeritus og nå Ahab tar budbringerne i stedet for de offisielle kildene, eller sagt på en annen måte; de tar mannen i stedet for ballen.  På en fotballbane ville det blitt utvisning!   

Siden du truer med å nekte å svare på innleggene mine (jeg mister sannsynligvis nattesøvnen) skal jeg svare på en måte der dine kommentarer er unødvendige. Særlig blir jeg rørt av at jeg sammen med Ahab tar budbringeren i stedet for de offisielle kildene. Er du sikker på at vi ikke bare er kjøpt og egentlig er rørleggere som har gått på kurs for å forvirre deg? Og at CIA har endret oversettelsen i Vinnikov artikkelen slik at jeg kunne ta deg? Jeg ville ikke ha følt meg trygg her, der er langt ondere krefter i klimaspørsmålet enn både du, Ellestad og Aaslid kan ha konspirert til sammen, dere har tross alt feilutviklet fantasi og svake kognitive evner, tre dverger kan aldri bli til en kjempe.

Så lenge jeg har lest dine innlegg, har de stort sett ett budskap. Du ikke bare betviler (denier) men hevder endog at klimaforskere stort sett bløffer, lyger, spiller med falske kort og hva du nå enn mener. Og nå påberoper du deg offisielle kilder?

Dernest har du sammen med de øvrige Klimarealister erklært GISS/NASA, BEST, HadCRUT, JMO, NOAA og resten av gjengen som bedragere, manipulatorer og bløffmakere. Og du fortsetter å forsvare offisielle kilder når du har bruk for de?

Og dette skjer samtidig som jeg nå i snart tre år har bedt om dokumentasjon - ett eneste eksempel - på at disse organisasjonen på et overordnet nivå driver med denne virksomheten. Og resultatet av disse provokasjonene er null, NADA, nothing annet enn at diskusjonene ender med en påstand om at jeg er klimahysteriker og "debattanten" tørker ut av debatten.

Og du sutrer over ad hominem? En person som bygger hele sitt klimastandpunkt på ad hominem sutrer av å bli utsatt for det samme?

57
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 06.03.2018, 19:46:28 »
Sitat Petter T;

Sitat
  Ang.  Emeritus kritikk av Humlum som har gjengitt HadCRUT.  Humlum forklarer:

Sitat

Note to the three Arctic temperature diagrams above: As the HadCRUT4 data series has improved high latitude data coverage (compared to the HadCRUT3 series) the individual 5ox5o grid cells has been weighted according to their surface area. This is in contrast to Gillet et al. 2008 which calculated a simple average, with no consideration to the surface area represented by the individual 5ox5o grid cells. 

Jada, det står med liten skrift under grafen at Humlum har manipulert med data og metoder utført av Gillet et al. (2008), tunge folk som kan dette, har jobbet med dette og vet hva de holder på med. Men hvilken faglig rett har Humlum til å overprøve fagfolk? Humlum er jo en total amatør på temperaturhomogenisering og hvordan en skal tolke og forstå slike data, dette avslører han jo for hele verden her;

http://www.geoforskning.no/blogg/item/administrativt-menneskeskapt-klimaendring

I kommentarfeltet blir Humlum bitchslapped av bl.a. Christoffer Bugge Harder. Hvilken kompetanse og innsikt har for eksempel Humlum når han setter "Quality class 1" på noen serier og andre "klasser" på andre? Jeg ser ingen metode hos Humlum, han gir "Quality class 1" status til den serie som til enhver tid viser lavest temperaturøkning.

Og hvor har Humlum hatt hodet begravet når han i fullt alvor mener at temperaturene i området 70 - 90 N ser slik ut;

 

Og dette skjer samtidig som anomaliene nord for 70 grader nord er i ferd med å gå bananas, hva med denne;

 

Som resten av verden bygger på, der temperaturene i arktisk i vinterhalvåret ligger 5 - 10C over anomaliene og har gjort det i flere år. Mens dette er umulig å lese ut av Humlums graf, og hvorfor? Jo fordi her benytter Humlum HardCRUT som alle vet har svak og mangelfull dekning i Arktis, men han er jo både koherent og konsekvent, han velger alltid den laveste serien, dette i tillegg til at han tar seg enorme "tilpassningsmessige" friheter.

Det må være litt av en skjebne å sette seg i en situasjon der en bevisst og med fullt overlegg velger å holde seg feilinformert.
 

58
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 06.03.2018, 12:24:03 »
Sitat Petter T;

Sitat
For øvrig så var det ikke Tony Heller som satte merkelappen "Annual Mean" på Vinnikov-grafen, men US DOE, som i så fall har villedet.   

Det er åpenbart for alle som kan litt om arktisk sjøis at Vinnikov grafen slik denne er presentert har en eller annen alvorlig feil. Det er å ukritisk utnytte denne feilen, som er det kritikkverdig. Når en i tillegg fortsetter å bruke denne feilaktige grafen etter at en har blit gjort kjent med feilen blir det svindel. Jeg regner med at Petter T nå retter dette opp i sitt 100 siders notat og gir beskjed til Aaslid, Ellestad og resten at den er feil.

Sitat Petter T;

Sitat
  På sensommeren i slutten av august, som Vinnikov-grafen visstnok skal vise i følge Emeritus, er det stort sett null, nix, nada is i Hudson Bay og Bering Sea, og sikkert en del andre steder også. 

Og hva har det med saken å gjøre? Er der mer eller mindre is in The Arctic Ocean i siste del av august, eller i året som gjennomsnitt?

Og Ahab; hold deg langt unna alt som er skrevet av Klimarealister, dette er klimadebattens svar på HVPU formen, til og med de mest konspiratoriske, de med svake åndsevner og de som bløffer hele tiden uten skam, skal jo også ha en plass i samfunnsdebatten.


59
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 06.03.2018, 08:36:06 »
Sitat Translator;

 
Sitat
Når skal du få inn i skallen din at dette er det mest alvorlige når vi diskuterer Mann?

Vi diskuterer ikke Mann. Vi diskuterer det faktum at Klimarealistene i flere år har benyttet en graf de i det minste måtte vite var feil som begrunnelse for at "det var like lite is på 30-tallet som i dag." Denne vansinnige påstanden er nylig gjentatt her;

http://www.klimarealistene.com/2018/02/24/mer-klimapropaganda-fra-nrk/

Først benytter de Humlums manipulerte graf der han har tatt en studie av Gillet et al. 2008 og satt i sin egen tolkning der det ser ut som at det ikke har vært noen temperaturstigning i nordområdene;Dette er en ren forfalskning i forhold til de resultater Gillet et al(2008) kom frem til;Deretter fortsetter de bløffen med at NASA later som de ikke har satelittdata fra før 1979, mens disse data er brukt og blir brukt og er tilgjengelige i bl.a. NSIDC sine historiske arkiv.

Så fortsetter de å hevde at Stein et al (2017) kan si noe om utviklingen de siste hundrer av år, dette til tross for at jeg her på KD.com har vist det motsatte og dette med direkte uttalelser fra forfatteren selv.

Så Translator; hvorfor tier du stille mens du ser bedrageriene florere hos Klimarealistene


60
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene og velommen Ahab
« på: 05.03.2018, 21:40:07 »
Til nybegynner Ahab; Velkommen skal du være. Jeg antar du har lest deg litt opp før du stakk frem nakken. Dette forumet har et par fordeler og et par ulemper.

Hvis du har et noenlunde nøkternt forhold til klima, slik som at CO2 er en klimagass som kan føre til en eller annen form for oppvarming av overflaten. Eller hvis du har et rasjonelt forhold til fakta - altså empiri, eller hvis du ikke tror at Maggie Tatcher og Ronald Reagan fant på klimahysteriet for å ta knekken på kineserne 30 - år senere, har du funnet det perfekte forum der dine "vrangforestillinger" blir med møtt med irrasjonell og inkoherent motstand.

Sider: 1 2 3 [4] 5 6 ... 160