Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Emeritus

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 196
31
Sverige ligger ca. 12 - 15 år (minst) bak Norge, og det kan vi i all hovedsak takke Hagen og FrP for. Danmark er jeg mer usikker på. De har generelt enda strengere innvandringspolitikk enn Norge men er vel også mer utsatt? Og den politiske konsensusen i Danmark synes sterkere. I Norge sliter vi fortsatt med deler av Høyre og Arbeiderpartiet og stort sett hele Venstre og KrF. I denne forbindelse regner jeg ikke en gang med SV. Det er i det hele tatt synd at det fortsatt kun er FrP som er klare på dette feltet, og etter min oppfatning er de til tider for "klare," da jeg ikke er sikker på hvor taktisk det er å flagge denne ene IS - bruden og hennes to barn. Som symbolsak er saken viktig, men på et vis tilslører saken det viktige budskapet som FrP enda ikke greier å få ut på en saklig, nøktern og uangripelig måte. Nemlig at det ikke er snakk om rasisme, men at kultur er noe ytterst seige greier det tar mange generasjoner å gjøre noe med, og at når det gjøres slik som i Oslo der fremmedkulturelle grupper i store deler av byen for lengts har kommet over en kritisk masse så er slaget allerede tapt. Dette blir knapt diskutert eller problematisert, det eneste en hører er at det må settes i verk ytterligere integreringstiltak, mer politi, mer norsk undervisning og mer ditt og datt. Det vil ikke hjelpe en dritt så lenge den kritiske masse allerede er overskredet. Da lever disse kulturene upåvirket videre av den enkle grunn at de ikke har noen motivasjon til å tenke og opptre annerledes, de oppfatter det som normalen og blir tvert i mot fornærmet hvis "noen" krever at de skal oppføre seg som folk*.

* "Å oppføre seg som folk, eller å utvise folkeskikk" introduserte jeg allerede på 80 - tallet som den korrekte terminologien på dette problemet. Der løper en masse politikere og sosionomer rundt omkring og snakker om "integrering," "det flerkulturelle" og "forståelse," dette er rene bastarder av en terminologi. Begrepet "flerkulturelt" er en selvmotsigelse, vi har grunnleggende bare en kultur i Norge. Enten holder en seg innenfor aksepterte norske kulturelle rammer, eller så gjør man det ikke, og i siste tilfellet mangler en folkeskikk.   

32
Den som er interessert i Hurum/Gardemoen spørsmålet generelt og Wiborg saken spesielt bør ikke kaste bort tid på denne TV - serien men heller lese Smith Kommisjonens rapport. Den er på 350 sider og omtaler bl.a. de spørsmål som overrasker Translator og parkerer for øvrig denne påstanden om at Wiborg ikke hadde anledning til å møte sin sønn. Kommisjonen går grundig inn på Wiborgs arbeid og hans person, herunder hvilke ytterligere undersøkelser som ble gjort av selvdrapet i ettertid. For at Kommisjonen skulle få tilgang til absolutt alt materiale ble det fattet et særskilt vedtak i Statsråd der opplysninger som ellers av ulike grunner var undergitt taushetsplikt, skulle frigis for Kommisjonens medlemmer. Jeg har riktignok bare sett to av episodene i denne fiction serien, men de synes å ha dratt noen fakta opp etter håret, mens andre fakta, og det fakta av objektiv og etterprøvbar karakter, aktivt blir underslått. Det blir muligens god TV av det, men som opplysningsprogram er det slett. Ikke ta mitt ord for det, gå til kildene.

https://www.stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2000-2001/dok18-200001.pdf

33
Prestens innlegg er ekstremt kraftfullt og setter situasjonen i et umulig politisk lys, umulig i den forstand at politikerne ikke har noen som helst svar til henne og at kampen egentlig er tapt og så lenge hun vil foretrekke å bo i sentrale bystrøk, må hun venne seg til denne nye hverdagen.

Da finner jeg dette innlegget langt mer øyeåpnende og konstruktivt, først og fremst fordi det kommer fra en person ingen kan bestride er human og til alt overmål selv er flyktning.

https://www.document.no/2019/06/28/dalai-lama-advarer-europa-vil-bli-muslimsk-send-flyktningene-hjem/

Men dette er like umulige tanker som det er umulig for svenskene å akseptere at et av verdens beste samfunn er i ferd med å bli føydalisert og der mange hundre års sakte politisk og møysommelig evolusjon blir rasert på noen tiår.

Ingen partier i Norge tør å ta dette inn i sine politiske programmer, men er det selvsagt at disse føydalt innstilte gruppene - til tross for at de har norsk statsborgerskap - skal ha en selvsagt rett til å bo her. Det mest kontante de tør gjøre er lage strengere og strengere utlendigslover. Og dette gjelder stort sett hele Europa, både EMK og flere andre konvensjoner vil sperre for en tvangsmessig utsendelse av statsborgere hvis hovedargumentet er at de nekter å tilpasse seg den kultur som har mottatt de som flyktninger. Men her er en mellomløsning som tyskerne til tider har benyttet seg av. Hva med å betale hele familier for å reise tilbake til hjemlandet? En kan uten problem argumentere for at disse gruppene ikke finner seg til rette i det norske samfunn, det er bare å vise til statistikkene, og med solid økonomisk støtte fra Norge kan de gjøre langt mer nytte for seg der de kommer fra å være med på å bygge opp demokratiske institusjoner som kan løfte hele landet opp i det 21. århundre*. Jeg tror dette kravet kommer i en eller annen form, og det er sikkert allerede fremsatt av ytterliggående høyrepartier. Og det er nettopp det som er problemet, men når en kan bruke Dalai Lama som inspirator og forbilde og begrunne det med at alle blir lykkeligere på denne måten blir det vanskelig å brunbeise forslaget.

*Tillegg: Og til alt overmål kan vi føre disse utgiftene over U - hjelps budsjettet. Det skal jo uansett være på rundt 1% av statsbudsjettet så dette vil i realiteten være en ren nettosak.

34
Sitat Water:

Quote
Hvilket tidspunkt refererer førindustriell tid seg til?

Hvor stor er usikkerheten på referansetemperaturen fra førindustriell tid?

Det vanligste er å si 1850, jeg vet ikke om det er en slags offisiell dato for det. Personlig vurderer jeg alle målinger før krigen som usikre. Best gir usikkerhetsintervallet i den åttende figuren nedenfor, det synes å ligge rundt pluss/minus 0,15C i begynnelsen av perioden så gradvis mindre.

http://berkeleyearth.org/land-and-ocean-data/

35
Kort om Lindzen og Spencer.

Det store spørsmålet i hele denne debatten er klimasensitiviteten, er den så lav som Spencer og Lindzen hevder - der de så vidt jeg forstår mener at ECR er i overkant av 1C - er dette ikke noe stort problem. Men jeg finner det ikke fullt så enkelt:
- vi har allerede passert 1C i forhold til førindustriell tid, hvor mye av dette som er naturlig er jo det evige spørsmålet, men la vi si halvparten, altså 0,5C, noe jeg sterkt tviler på at IPCC vil være enig i
- forskjellen mellom ECR og TCR antas å ligge rundt 0,5C
- disse beregningen er ment kun å gjelde økningen av klimagasser og tar ikke hensyn til aerosolenes kjølende effekt, dette kan utgjøre så mye som 0,5C, men er usikkert
- vi har enda ikke nådd halvveis til en dobling, vi er 130 over 280 og skal fortsatt ha ut ytterligere 150 før vi når 560 ppm
- selv om effekten av ytterligere CO2 er logaritmisk, vil ytterligere 150 ppm utgjøre en nesten like stor forcing som forskjellen mellom 280 og 410.

Hvis en bygger på de "offisielle" temperaturdata og legger til grunn mainstream forståelse av karbonsykusen, noe både Spencer og Lindzen gjør, så vil ikke Spencer og Lindzens beregninger holde. For å komme til dette svaret må en hevde at temperaturdatane er manipulert eller angripe andre deler av den grunnleggende forståelsen av klimasystemet. Og temperaturene blir det vanskligere og vanskeligere å angripe. Jeg er enig i at data før 1950 er høyst usikre og det i begge retninger. Særlig gjelder dette SST der de globale seriene blir revidert hele tiden og der revisjonene går begge veier. Men driter vi i alt før 1979 har vi fortsatt en situasjon der temperaturene har steget med minst 0,15C hvert tiår, og da har jeg lagt meg i nedre sjikt. UAH ligger på 0,132 og HadCRUT4 på 0,171. BEST, GISS og RSS ligger høyere. Siden 1979 utgjør dette 0,6C og vi er ikke engang halvveis til 560ppm, aerosolene kjøler i hvert fall "litt," og i tillegg kommer de tideler forskjellen mellom TCR og ECR vil utgjøre.   

36
Sitat Translator:

Quote
Du ser bare de "fakta" du vil se, Emeritus. Og namecallingen overfører du på meg også, ser jeg. Jaja, det er vel ikke annet å forvente fra den gården.

I stedet for å karakterisere mine innsigelser, la vi se hva dine innsigelser består av og hvordan de kunne ha opplyst saken.

Quote
1. Den danske politimannen som var på åstedet sier at det var en kvinnes (som bodde i en naboleilighet) vitneutsagn som var avgjørende for at dødstallet ble vurdert som selvmord etter 20 minutters etterforskning. Dette var basert på at hun ikke hadde sett andre personer i hotellværelset enda hun selv sa at det ikke hadde vært mulig for henne å kunne se det fra der hun befant seg. Kvinnen selv sier i etterkant at hun synes politiet tok en vel rask beslutning.


Denne uttalelsen gir jeg ikke fem øre for og er i direkte strid med hva den da unge, men nå erfarne politimannen som ble intervjuet i serien uttalte. Dette er 25 år siden og han som ble intervjuet forklarte hvordan de håndterte slike saker for 25 år siden. Jeg tør å påstå at den standarden ikke er det fnugg bedre enn dagens standard. Men det er en uttalelse fra en gammel purk som bl.a. har sett hvordan et sannsynlig mord på en åtte år gammel jente ble antatt å være selvmord;

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/lG3n9/varsleren-snakker-ut-for-foerste-gang-jeg-har-foelt-meg-som-en-kriminell


2. Det knuste vinduet var i luftestilling da politiet ankom leiligheten. Ifølge vitnet falt han ut av et åpent vindu.

Og hva så? Hva greier du å trekke ut av det

3. Blod og fingeravtrykk på åstedet ble ikke analysert.

Verken blod eller fingeravtrykk ble viet noen oppmerksomhet fordi politiet anså det som et selvdrap, noe Københavnpolitiet opplever hele tiden og der de benytter sine resurser der det er behov for det. At disse analysene ikke ble gjennomført er ikke noe bevis for noe som helst. Med mindre du tror at Gro Harlem Brundtland og kretsen rundt henne ringte Københavnpolitiet og ba de å slurve under etterforskningen rundt et dødsfall som ville se ut som et selvmord og som ville finne sted på ett eller annet hotell, en konspirasjonsteori som sannsynligvis er salgbar overfor Translator.

Quote
4. Wiborgs kropp ble aldri obdusert.

Det har jeg allerede kommentert. Jeg har personlig henlagt en rekke selvmord som "intet straffbart forhold" uten obduksjon. Ved tvil har jeg har latt likskuet være retningsgivende;

Quote
Hopp til søk
Likskue, sjeldnere også kalt liksyn, er en undersøkelse som en lege gjennomfører ved ytre eksiminasjon og enkle undersøkelser av en avdød for å avklare dødsårsak og kunne skrive ut en dødsattest. Et enklere likskue kan dermed gjennomføres av en lege uten spesialkompetanse i rettsmedisin eller patologi. I juridisk forstand gjennomføres et likskue der det er grunn til å anta at noe staffbart kan være årsak til dødsfallet, jf. straffeprosessloven av 22. mai 1981 § 228. I påtaleinstruksen § 13-4 heter det at sakkyndig likundersøkelse, obduksjon, bør gjennomføres, fortrinnsvis ved et rettsmedisinsk institutt, når likskue ikke ansees tilstrekkelig. I enkelte tilfeller gjennomføres også slik undersøkelse ved patologisk avdeling ved et større sykehus.
I Storbritannia og USA har likskuet tradisjonelt blitt ledet av en coroner.

Leif "Leppa" Lier som uttalte seg i TV - serien har ikke peiling på hva han snakker om, folk tror han var politisjef i Norge, han var en helt alminnelig storkjeftet purk med gode kontakter i VG - redaksjonen.

5. Ifølge politirapporten, som altså konstaterte selvmord på 20 minutter, tok det en hel måned før den ble videre behandlet, stemplet og signert. Normal behandlingstid skulle vært en til to dager.

Hvor i all verden har du dette fra og hva slags konspirasjoner greier du å trekke ut av det? Du fremstiller det som en slags saksbehandlingsfeil at rett person ikke har undertegnet et dokument han neppe en gang har giddet å lese først etter en måned, og dette i juni måned? Jeg har vært på en rekke politistasjoner og kammer i Danmark. Og det jeg først og fremst reagerte på var at de hadde ølautomater i gangen, og at når vi puritanerne fra Stavanger sa nei takk til en morgenbayer ble vi mistrodd og omtalt som fjellaper.

Sitat Trabslator:

Quote
Derfor er det umulig i dag å finne ut om Wiborg f.eks. ble dopet på hotellrommet i København. 

Både og. Jeg er usikker på om Wiborg ble kremert eller begravet. Hvis han er begravet er det fortsatt mulig å analysere levningene, men umulig å finne ut om han dopet seg selv eller ble dopet. Her tar jeg ett forbehold. Hvis det blir funnet stoffer i levningene som ikke kan ha sammenheng med de psykopharma Wiborg tok frivillig etter anvisning fra legen og som allerede er notert i hans epikrise, men det finnes rene giftstoffer som kun kan ha drapsfunksjon så er det faktisk mulig å finne ut av i dag.

Jeg foreslår at du sender en e-post til Hallgrim Berg og ber han initiere og iverksette en gravåpning og deretter grundig analyse av Wiborgs jordiske levninger. Det vil sikkert hans brødre og andre pårørende sette stor pris på. 

37
Petter T. gir et saklig og vitenskapelig godt svar på denne selvregulerende effekten. Det er Lindzens "Iris hypothesis," som jeg må innrømme at jeg en rekke ganger har forsøkt å lese meg opp på. Men som jeg hver gang har gitt opp å forstå. Min grunnleggende naturvitenskapelige kompetanse (tre år på realgymnas) holder ikke til å angripe dette.

Derfor må jeg ty til proxyene, og "proxyene" i denne sammenheng er ikke iskjerneprøver på Vostokbasen eller treringer, men hvordan det vitenskapelige miljøet har tatt i mot denne hypotesen, og ikke minst hva empirien sier om denne hypotesen som nå er ca. 18 år gammel:

https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_hypothesis

Vi er enige om at der er positive og negative feedbacks knyttet til mer CO2 i atmosfæren.

Eller er vi det?

Og det er nettopp der det krasjer for meg. Jeg vet ikke hvor Lindzen mener ECR og TCR befinner seg for øyeblikket. Jeg har en streng her på KD.com jeg benevnte "Klimasensitivitet Skeptikere" eller noe i den retning, der jeg "overvåket" dette spørsmålet. Så vidt jeg husker lå de alle (Curry, Lindzen, Spender etc,) over 1C i TCR.

Det som forvirrer meg og der jeg har problemer med å ta argumentene fra bl.a. sjaktobs og Petter T. bona fide, er at de i det ene øyeblikket totalt avviser AGW teorien, men på den annen side påberoper seg Curry, Spencer og Lindzen som alle tre ikke en gang diskuterer eller stiller spørsmål ved hovedtrekkene ved AGW teorien. 

38
Sitat stjakons:

Quote
Klodens egne reguleringsmekanismer kalles også feedbackmekanismer og har ingen ting med religion å gjøre. 

En må faktisk være Klimrealist for å påberope seg feedbackeffektene som stabiliserende for deretter å lime inn dette fra Britannica:

Quote
   There are a number of feedback processes important to Earth’s climate system and, in particular, its response to external radiative forcing. The most fundamental of these feedback mechanisms involves the loss of longwave radiation to space from the surface. Since this radiative loss increases with increasing surface temperatures according to the Stefan-Boltzmann law, it represents a stabilizing factor (that is, a negative feedback) with respect to near-surface air temperature. 

Som så fortsetter med denne feedbackeffekten:

Quote
The amount of water vapour in the atmosphere will rise as the temperature of the atmosphere rises. Since water vapour is a very potent greenhouse gas, even more potent than CO2, the net greenhouse effect actually becomes stronger as the surface warms, which leads to even greater warming. This positive feedback is known as the “water vapour feedback.” It is the primary reason that climate sensitivity is substantially greater than the previously stated theoretical value of 0.25 °C (0.45 °F) for each increase of 1 watt per square metre of radiative forcing.    

At der både er positive og negative feedbackmekanismer er uomtvistet. Men så lenge en skal holde seg til noenlunde anerkjent klimavitenskap er effektene av mer C02 i atmosfæren overveiende positiv i forhold til forventet økt global temperatur. Noe som enhver som ikke tror at alt er forfalsket ser ved å lese av termometeret.

Jeg finner det for øvrig upassende og fullstendig inkonsekvent at stjakobs påberoper seg mainstream klimavitenskap - noe han totalt avviser som bløff og bedragerier - som bevis for denne hjemmesnekrede og religiøst forvirrede idèen om et selvregulerende system som skal holde temperaturene rundt pluss/minus en eller annen grad C.

Kan jeg kanskje bli opplyst her? Vi har nå passert 1C i forhold til førindustriell tid, når slår denne mekanismen inn, ved 1,5C slik at vi akkurat når Parismålet? Noen bedre, hva med 2C?

Og hvis noen skulle være i besittelse av noen teoretiske arbeider i form av vitenskapelige artikler som ikke er inspirert av selvregulerende tungetale, skepsis til kvinnelige prester og homoseksuelle, forestillinger om at vi kommer til helvete med mindre vi ukritisk underkaster oss vrøvlet fra psykopaten oppe i skyene og andre vrangforestillinger - er jeg lutter øre.

PS, jeg kom i skade for å glemme denne:

Sitat sjaktobs:

Quote
Klimasystemet er uhyre godt avstemt slik at temperaturvariasjonene neppe noen gang blir over 2% av den absolutte gjennomsnittstemperaturen i grader K.   

Påstanden er temmelig meningsløs da den umulig kan omfatte istidene;Påstanden må omfattes å gjelde kun mellomistidene.

Ok, da har vi svaret. Den absolutte gjennomsnittstemperatur over hele kloden er på - 273.15 C pluss ca. 14C* = 287,15C. 2% av det skulle bli 5,74C. Siden vi i førindustriell tid hadde de laveste temperatur under Holocene vil altså denne selvregulerende mekanismen  sørge for at det ikke kan bli mer enn 5,74C varmere enn under LIA, da er vi tilbake til Pilocene for en fire - fem millioner år siden da det var 5 - 6 grader varmere enn i dag.

Og du kaller meg alarmist?

*https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/DecadalTemp

39
Overskriften i denne strengen passer nok langt bedre enn det forfatteren hadde i tankene.

I 2008 skrev de australske økonomen Ross Garnaut en rapport på nær 600 sider på oppdrag fra den australske regjeringen. Den omhandler en hel rekke forhold, også fremtidige risiki knyttet til skogbranner der en av konklusjonene er at Australia innen 2020 vil oppleve oftere og mer intense skogbranner:

https://www.abc.net.au/news/2020-01-08/economic-bushfires-billions-ross-garnaut-climate-change/11848388

https://www.sbs.com.au/news/how-a-climate-change-study-from-12-years-ago-warned-of-this-horror-bushfire-season

Nå ser vi både at både pressen og i bloggsfæren er full av "kamper" om hvem som er de skyldige. Noen peker på brannstifterne, andre peker på at en ikke har vedlikeholdt skogen godt nok, må skog vedlikeholdes? Det er ikke først og fremst bush og savannegress som er problemet, men ulike arter av de oljerike Eukalyptusslekten som nærmest eksploderer når de først tar fyr og sprer brannene svært raskt. Men alle som med noenlunde redelighet diskuterer dette ser at det ikke er snakk om enten eller, men at disse brannene og utviklingen videre vil dreie seg om mange ulike årsaksforhold som samvirker.

Så vidt jeg skjønner er dette ikke over og brannene kan fortsette lenge. Uansett kan dette bli et skifte i hvordan klimaendringene betraktes. At det blir oftere og verre branner som følge av et tørrere og varmere klima i noen deler av verden, er det ikke mulig å bestride hvis en skal ha sitt intellektuelle renommè i behold. Hvor vidt dette skjer er en annen sak som gradvis vil vise seg de neste årene/tiårene.

Men det er verdt å merke seg at nå har enda en klimaprediksjon tilsynelatende slått til.

40
Sitat Petter T.

Quote
Klodens egne reguleringsmekanismer virker.   

Jeg har ikke noe å plukke på om Pielkes kommentarer om orkaner etc. Der har vi ikke nok data til å trekke konklusjoner, noe også IPCC medgir i AR5. Men så henger du på noe om klodens egne reguleringsmekanismer?

Det siste er noe religiøst sprøyt ikke ulikt dette:

Quote
We believe Earth and its ecosystems – created by God’s intelligent design and infinite power and sustained by His faithful providence – are robust, resilient, self-regulating, and self-correcting, admirably suited for human flourishing, and displaying His glory. Earth’s climate system is no exception. Recent global warming is one of many natural cycles of warming and cooling in geologic history.
We deny that Earth and its ecosystems are the fragile and unstable products of chance, and particularly that Earth’s climate system is vulnerable to dangerous alteration because of minuscule changes in atmospheric chemistry. Recent warming was neither abnormally large nor abnormally rapid. There is no convincing scientific evidence that human contribution to greenhouse gases is causing dangerous global warming.   
 

Dette er The Cornwall Evangelical Declaration on Global Warming, en religiøs forvirring som bl.a. Spencer, Christy og Watts har knelt for. Erklæringen er høyst uvitenskapelig og bygger på en forestilling om at Den Allmektige ikke vil bygge noe som mennesket senere kan ødelegge, for husk at Den Allmektige har etablert hele Universet, solsystemet og kloden får å fullføre og avslutte sitt uendelig vakre skaperverk ved til slutt å sette inn mennesket og alt er gjort for vår del.

Dette er noe helvetes nonsens og er sannsynligvis en mer utbredt forklaring på klimadenialismen enn det de fleste er klar over.

Jordkloden inklusive havene, atmosfæren og resten av biosfæren tar ingen ordrer fra Den Allmektige, de driter flatt i Den Allmektige og lyder utelukkende de fysiske lover. Og historiske fakta viser at den samme klode har hatt helt andre livsbetingelser i løpet av de siste millioner år enn i dag, og det skyldes andre fysiske forhold, bl.a. andre CO2 konsentrasjoner i atmosfæren.


41
Sitat Translator:

Quote
Disse karakteristikkene av Wiborg er relativt lite interessante. Som regel er name calling en taktikk som benyttes av dem som ønsker at sannheten om en sak ikke skal frem i lyset. Så i stedet for å diskutere saken, blir man ved en diskusjon av karakteristikker ved personer. En tåkelegging med andre ord, akkurat som tåkeleggingen på Hurum.   

"Relativt lite interessante?" Spørsmålet jeg har vurdert er om Wiborg ble drept eller om han begikk selvdrap. I denne vurderingen er det førts og fremst to forhold som må belyses.

1. Var der faktiske omstendigheter på selve åstedet som tilsier at Wiborg ble dyttet ut av vinduet og ikke gjorde dette "for egen hånd?"
2. Hva vet en om Wiborgs mentale kondisjon i tiden før selvdrapet som kan si noe om hans tilbøyelighet til å ta sitt eget liv.

Så langt jeg har sett denne dokumentaren (skal jeg se resten må jeg melde meg inn i denne programleverandøren) er der ingenting mistenkelig ved omstendighetene på åstedet. Tvert i mot forsøker programskaperne å mistenkeliggjøre faktiske omstendigheter som mer taler for selvdrap enn det motsatte, eller der de ikke en gang har forstått faktum riktig. Det faktum at et VingCard hullkort hotellåssystem - som fortsatt var i bruk på 90 - tallet - låser døren automatisk fra gangen når døren lukkes er et eksempel på det siste. Mens programskaperne synes å mene at noen må ha låst døren fysisk etter at Wiborg gikk ut av vinduet og at dette skal være gjort av drapsmannen.

Det faktum at Wiborg gikk naken omkring inne på hotellrommet slik at to av naboene reagerte, satte seg naken i vinduskarmen og at der var ekskrementer i vinduskarmen taler ikke for at der var flere personer inne på rommet.

Den politietterforsker som skal vurdere en slik sak (om det er drap eller selvdrap) og som ikke innhenter opplysninger om den avdødes mentale helse og livssituasjon før dødsfallet begår en grov tjenesteforsømmelse. Det er nettopp det Smith kommisjonen gjorde, og når slike rapporter skal skrives er det umulig å gjøre det uten at det kan fremkomme "karakteristikker" av avdøde som leseren av rapporten vil oppfatte som negative. Og hvis den fintfølende Translator mener det er "name calling" å fastslå at Wiborgs liv synes å være preget av store personlige problemer der han ikke hadde inntekter men levde av sosialstønad og hjelp fra sin familie, at han hadde mistet kontakten med sin eneste sønn, at han var depressiv og ble medisinert for dette samt at han hadde gitt uttrykk for selvmordstanker, så bør ikke Translator involvere seg i slike spørsmål.

Nå tror jeg imidlertid ikke det er Translators fintfølenhet som først og fremst er problemet, men det forhold at det fremkommer fakta som entydig peker i retning av selvdrap og dermed svekker hypotesen om at det er Gro Harlem Brundtland og kretsen rundt henne som har bestilt dette selvmordet. Translator har jo en rekke ganger tidligere vist en fantastisk evne til aktivt å filtrere bort alle fakta som kan svekke mange av hans hemningsløse konspirasjonsteorier.

42
Tim Ball er ikke i stand til å sette noe som helst i et historisk perspektiv, og det burde du forstå.

Hvorfra henter du disse avisoppslagene der noen har vært ute med en markeringstusj slik at idiotene skal lese det de bør lese? Du eller noen andre her på forumet har limt inn forfalskede TIME oppslag der vi angivelig gikk mot en ny istid.

Storryen din om at det i mainstream klimavitenskap på 1970 tallet var konsensus om at vi var på vei inn i en ny istid er BS. Du greier endog å lire av deg dette:

Quote
Men et av de mest legendariske istidsvarslene på denne tid kom fra senere kjente AGW-alarmist i IPCC-systemet Stephen Schneider (noen skifter hatter fort, når pengestrømmen snur!!!), der hele/store deler av datidens klimavitenskap hevdes å stå bak hans istidsalarmisme ("reflecting the consensus of the climatological community", høres det kjent ut?!?):    


Siden jeg i forhold til de fleste her på KD.com har et velutviklet BS filter blir det mye arbeid på meg. Og jeg får ikke mye hjelp heller.

Translator kan eksempelvis ustraffet (av andre enn meg) skrive at AGW teorien totalt endret karakter når IPCC ble satt ned. En påstand som er omtrent like historieløs som Telehivs uttalelse ovenfor.

Men i kveld gidder jeg ikke mer. Hadde dere hatt den minste innsikt i den klimavitenskapelige historie hadde dere følt dyp skam.


43
Aktører og hendelser / Re: Klimarealistene
« on: 10.01.2020, 12:02:01 »
Sitat Translator:

Quote
Hadde du vært interessert i å forsøke å forstå det jeg prøver å vise deg, ville du skjønt at CO2-hypotesen er død på fem minutter.

Jeg har vist så stor interesse for det du ønsker å vise meg at jeg til og med etterlyst det to ganger, men du nekter jo å svare.


44
I stedet for et PS skriver jeg heller et nytt innlegg. Jeg fant saken så pass engasjerende at jeg så del to og har lest meg litt opp. Hvis ikke det i de senere episoder fremkommer mer informasjon om Wiborg som person og hans problemer, er det i så fall en grov forsømmelse i den grad dette skal være en dokumentar.

Wiborg hadde i den aktuelle periode massive problemer. Han var uten arbeid og drev selskapet Euronor AS hvis eneste oppdrag var Hurumutredningen, et oppdrag han fikk av en gruppe privatpersoner som betalte 75.000,- for arbeidet. Etter at dette arbeidet var fullført fortsatte han på eget initiativ og uten noen oppdragsgivere å arbeide videre med saken og krevde over 600.000,- av Samferdselsdepartementet uten at verken departementet eller noen andre hadde engasjert han. Euronor AS ble slått konkurs med en stor underbalanse og Wiborg vedtok en bot for manglende regnskapsførsel etc. En av hans brødre hjalp han og oppfordret han til å søke arbeid noe han ikke gjorde da han synes besatt av Hurumsaken. Han levde til dels på sosialstønad, var depressiv og gikk på antidepressiva, men verken hans lege eller psykolog har notert noe om selvmordsfare.


Høsten 1993 hadde han ukentlig kontakt med den etterforsker på Asker og Bærum PK som hadde etterforsket konkurssaken, så vidt jeg forstår var kontakten ikke relatert til selve straffesaken, men nærmest som en slags sosial kontakt, der uttrykte han overfor politimannen selvmordstanker i en så alvorlig grad at politimannen skrev en egenrapport der det fremkommer:

Quote
«Han var etter min oppfatning inne i en svært alvorlig traumatisk situasjon og han ga klart uttrykk for at han ville ta sitt eget liv om han ikke fikk snarlig hjelp.»   

For ytterlig utdypning, les fra side 151:

https://www.stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2000-2001/dok18-200001.pdf

45
Nå har jeg sett første del. Og hvis det ikke fremkommer mer om selve dødsfallet i senere episoder er dette etter mitt syn ikke overbevisende.

Det jeg først og fremst savner (det kommer muligens i senere episoder) er Jan Wiborgs epikrise, hadde saken blitt grundig etterforsket hadde den fremkommet. Det kunne si en noe om hans psykiske tilstand, hva brødre og andre slektninger sier mange år senere er nødvendigvis ikke fyldesgjørende. Og den epikrisen ble muligens innhentet når Asker og Bærum PD fikk i oppdrag å evaluere saken under Dørum, men innholdet i den vil ikke bli offentliggjort.

Når det gjelder den danske politietterforskningen så er den på omtrent samme nivå som en tilsvarende norsk sak hadde blitt behandlet rundt 1990, jeg skal ikke uttale meg om situasjonen i dag. Dansk politi var uvitende om at Wiborg var omstridt og slik jeg oppfattet familien hadde de av forståelige grunner ikke noe ønske om å skape blest om saken. Det skal ikke iverksettes etterforskning før det er sannsynlighetsovervekt for at det er begått noe straffbart, slik denne saken fremstilles så er de mistenkelige elementer ikke tilstrekkelige til å konstatere det.

- at vinduet knuses (så vidt jeg forstår en god stund) før han faller/blir dyttet ut av vinduet tyder etter mitt syn på at der ikke er en drapsmann i rommet, han burde da under normale omstendigheter stikke av fare for å bli tatt
- at Wiborg går naken rundt i rommet og setter seg naken i vindusposten i en lengre periode (noen minutter) kl. 0700 om morgenen før han gjør en "saltomontale" ut av vinduet tyder ikke på noen kamp eller at noen har vært ute etter å ta han, hvis der var en annen på rommet og der den annen skulle drepe Wiborg, er dette i så fall en temmelig irregulær oppførsel
- Wiborg er naken, klokken er ca. 0700, har drapsmannen kommet om morgenen får å ta livet av Wiborg og har Wiborg sluppet han inn på hotellrommet naken?
- spekulasjonene om hvorfor han valgte 3. etg. i stedet for 4. etg. forutsetter at han kl. 20.00 kvelden før hadde bestemt seg for å begå selvmord
- ekskrementene i vinduskarmen kan teoretisk stamme fra en annen person, men siden dette skal være en hitjob for å ta Wiborg av dage for hans kunnskap om Hurum, er det altså ikke vanlig at hitmen legger fra seg visittkortet på drapsstedet
- siden ekskrementene sannsynligvis stammer fra Wiborg kan dette si noe om hans psykiske tilstand og hvilken sinnstemning han var i umiddelbart før selvdrapet, uansett har politiet tolket det slik, en tolkning som fremstår som rimelig i mangel på noe annet mistenkelig
- at nøkkelkortet ikke var blant det beslaglagte er ikke merkelig, det tilhørte hotellet og siden det ble konkludert med selvdrap hadde ikke politiet behov for nøkkelkortet
- resepsjonistens forklaring om døren på gløtt var uklar, har han benyttet masterkeyen? Og har han lukket døren før han gikk?
- det er ikke noe poeng - slik det ble fremstilt i filmen - at døren var låst når den var lukket, disse dørene blir automatisk låst i forhold til utsiden når de blir lukket
- i det hele taler alle spekulasjonene rundt døren mot et drap, resepsjonisten ankom hotellrommet flere minutter etter selvdrapet/drapet, døren på gløtt mens han kom og døren stengt når politiet ankom, skal antyde at drapsmannen befant seg i rommet mens resepsjonisten gløttet inn, hvorfor skal en hitmann oppholde seg på åstedet flere minutter etter at oppdraget er utført
- Leif A. Lier hevdet at det skal utføres obduksjoner etter alle selvdrap. Leif A. Lier har aldri undertegnet en obduksjonsbegjæring og det han sier er feil. Det som står i Påtaleinstruksen er at obduksjon "i alminnelighet" skal finne ved selvdrap, men ofte begrenses dette til et likskue. I et tilfelle der en person har falt fra 3. etg. og likskuet avdekker omfattende hodeskader er dødsårsaken tilstrekkelig avklart for at en obduksjon - for å finne dødsårsaken - ikke er nødvendig. Noe annet gjelder selvsagt ruspåvirkning m.m. det vil kreve ytterligere undersøkelser. Nå har jeg referert norske regler, jeg kan ikke de danske.

Uansett er det nå 25 år senere utelukket at saken kan komme nærmere noen løsning med mindre det fremkommer helt nye opplysninger. Og de kommer ikke fra vitner eller politiet i Danmark, de må komme fra det miljø som eventuelt tok livet av Wiborg.
 

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 196