Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Emeritus

Pages: 1 ... 166 167 [168]
2506
Jeg er ikke uenig at det som skjer i atmosfæren, med alle de faktorer som virker inn, gjør at forskningen pÃ¥ klima og Ã¥rsaksforhold fremstÃ¥r som uoversiktlig og med mange feilkilder. NÃ¥r det gjelder havnivÃ¥, nÃ¥ og i fortiden, er jeg imidlertid ikke enig. Hvilke faktorer som spiller inn er rimelig godt klarlagt, og en rekke av de faktorer du trekker inn er kjent, mÃ¥nens, solens og de øvrige himmellegemers pÃ¥virkning pÃ¥ havnivÃ¥ er kjent som flo og fjære, en del andre faktorer du nevner kan knapt ha stor betydning. Og dette er ikke modellenes rike. Særlig arkeologene har vært opptatt av disse spørsmÃ¥l. Rundt omkring i verden er der en masse kulturfunn knyttet til bruk av havet der en ved forskjellige metoder kan fastslÃ¥ havnivÃ¥ pÃ¥ ulike tider i historien. Videre har en sedimentavleiringer der en ved C14 kan bestemme nÃ¥r omrÃ¥det har vært sjøvann eller ferskvann. Jeg er pÃ¥ ingen mÃ¥te spesialist pÃ¥ disse spørsmÃ¥l, men konstaterer at alt forskningsmateriale jeg har sett, og mye av dette er allerede vist til i mitt tidligere innlegg, synes det Ã¥ være enighet om at GMSL ikke er vesentlig endret pÃ¥ flere tusen Ã¥r. At der skal være en usikkerhetsfaktor pÃ¥ flere titalls meter, vil i sÃ¥ fall forkaste all denne forskningen, inklusive de arkeologiske funn. Det samme gjelder det som sies om mÃ¥ling av dagens havnivÃ¥, der er usikkerheter ved alle mÃ¥linger, men det er derfor forskerne ogsÃ¥ legger inn en usikkerhetsfaktor. BÃ¥de Mørner og Scafetta, som begge er er skeptikere, synes Ã¥ mene at havnivÃ¥ kan mÃ¥les med en betydelig grad av nøyaktighet, og særlig Mørner er en autoritet pÃ¥ havnivÃ¥. Hvis det er riktig at havet nÃ¥ stiger med 30 cm pr. Ã¥rhundre - noe jeg oppriktig hÃ¥per er feil - vil dette fÃ¥ konsekvenser. Lokal vannstand pÃ¥ et gitt tidspunkt er avhengig av en rekke faktorer som tidevann, atmosfærisk trykk og vindpÃ¥drag mot land. I Bangladesh - verdens mest tettbefolkede nasjon - bor det titalls millioner mennesker i deltaene til elvene Ganges og Brahmaputra, disse deltaene ligger allerede svært lavt og er ofte utsatt for sykloner. I dette deltaet har der allerede vært en rekke katastrofer. Disse er relatert til høy vannstand i elvene i kombinasjon med syklonaktivitet. Etter vÃ¥r standard er dette omrÃ¥der som er ubeboelige, men disse menneskene har ikke noe valg da resten av landet ogsÃ¥ er overbefolket. FÃ¥r en i tillegg en hevning i havnivÃ¥ pÃ¥ noen desimeter, blir disse omrÃ¥dene fullstendig ubeboelige. 

2507
Her var det mye Ã¥ svare pÃ¥. Først til Bebben; Bjerknessenteret og andre lokale krefter, herunder Fjeldskaar, har ikke sÃ¥ mye Ã¥ stille opp med i forhold til Watson et al., de mÃ¥ler global mean sea-level (GMSL) â?? dette gjøres ved Ã¥ kombinere data fra automatiske mÃ¥lestasjoner satt opp i en rekke havner rundt i verden (den tradisjonelle metode), og her har en hovedsaklig data fra den industrielle tidsalder. I tillegg har de data fra de tre dedikerte satelittene TOPEX/Poseidon, Jason-1 og Jason-2, den første skutt ut i 1992. Problemet med satellittmÃ¥lingene de første tiÃ¥rene var at disse viste høyere havstigning enn de tradisjonelle mÃ¥lingene, dette problemet mener de nÃ¥ Ã¥ ha løst, gjennomsnittelig havstigning fra 1992 til i dag, er i følge denne studien, 3,2 mm/Ã¥r med en usikkerhetsmargin pÃ¥ 0,4 mm i begge retninger. Watson et al. er tunge folk som har gitt ut paperet i en Nature journal i mai i Ã¥r, tidligere arbeider, eksempelvis Holgate fra 2008, er ikke lenger sÃ¥ relevante, og Holgate har gitt ut arbeider etter dette;

http://www.bioone.org/doi/abs/10.2112/JCOASTRES-D-12-00175.1

Når det gjelder landheving så var det nettopp dette elementet jeg reagerte på i forbindelse med Telihivs gjengivelse av DuHamel. I Bergen er landhevningen på snitt 2,4 mm/år, omtrent på samme nivå som resten av vestlandet. På sørvestlandet er denne bare på 1 mm/år. Skulle DuHamel ha rett ved havet hadde steget med 1,7 mm/år eller mer, siden havstigningen etter siste istid nesten hadde stoppet opp og var høyere tidligere, ville dette i så fall tilsi at landhevingen på Jæren ville være 70 cm mindre enn havstigningen pr. årtusen. Siden dette er det laveste landskap i Norge, blir det vanskelig å forklare hvorfor kulturfunn fra tidlig steinalder ikke ligger under vann.

Til Telehiv; jeg aksepterer ikke Ã¥ dele opp forskere ved at noen skal fÃ¥ æren av Ã¥ være â?nøytrale,â? mens andre skal karakteriseres som klimahysterikere. Denne karaktersettingen synes for øvrig Ã¥ ha hundre prosent korrelasjon i forhold til om forskeren presenterer data som er forenelig med ditt klimastandpunkt eller ikke.  Eksempelvis er bÃ¥de Watson og Church tilknyttet The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). Fjeldskaar har sin hovedbeskjeftigelse ved Ã¥ yte geologiske tjenester til oljeindustrien gjennom selskapet Tectoonor AS, dette i tillegg til Ã¥ være Professor II ved Institutt for petroleumsteknologi ved UiS. Hva som skal gjøre Fjeldskaar mer nøytral enn den 100 % statlig ansatte Watson, fremstÃ¥r som vanskelig Ã¥ forstÃ¥. Der er imidlertid en stor forskjell mellom disse forskere; Fjeldskaar, til tross for at han er professor II og dermed er 20 % ansatt ved UiS, utgir ikke sine arbeider gjennom anerkjente kanaler, men begrenser seg til avis og blogginnlegg. Dette i motsetning til eksempelvis Watson og Church som har utgitt en rekke artikler som er antatt av de tyngste journalene. Den eneste vekting av forskere jeg er i stand til Ã¥ foreta pÃ¥ generelt grunnlag, er om de følger den anerkjente og krevende prosessen gjennom peer review, eller om de tar den lettvinte varianten ved Ã¥ â?publisereâ? sin forskningsresultater gjennom blogginnlegg. Den siste varianten er uten noen form for akademisk ansvar, og bringer ikke vitenskapen videre.

SÃ¥ til havstigning. Havet har ikke steget med 120 â?? 130 meter de siste ti tusen Ã¥r. Siste glaciale maximum var for i overkant av 20.000 Ã¥r siden. Deretter smeltet det i ujevnt tempo med en voldsom nedsmelting for ca. 15000 Ã¥r siden, deretter gikk det litt i rykk og napp til det stabiliserte seg for ca. 5 â?? 6000 Ã¥r siden. Etter denne tid har det ikke vært vesentlige endringer i GMSL, og ingen endringer som følge av nedsmeltingen etter siste istid.

2508
Ja, så er det fastslått og vi trenger verken mer forskning eller argumentasjon. Fra hvor henter du denne kunnskapen?

2509
Om havstigning
Bakgrunnen for at jeg engasjerte meg i denne debatten skyldes et innlegg fra Telehiv lagt inn under �ny forskning� den 26.mai, der bl.a. Samset får gjennomgå for å villede offentligheten og der Telehiv setter han på plass ved å hevde;

� Ved å se på seriøs forskning, viser det seg altså at alarmistene lyver så det renner av dem om faktisk/observert�.�

Denne nye forskningen er et blogginnlegg Telehiv har funnet pÃ¥ Climate Change Dispatch -  http://www.climatechangedispatch.com/the-sea-level-scam.html - innlegget er skrevet av J. DuHamel, en umerittert pensjonert geolog, og Telehiv har stort sett gjengitt DuHamels blogginnlegget i sitt innlegg.

Problemet DuHamel griper fatt i, er at det synes å være enighet om at havnivået har steget med rundt 25 cm de siste ca. 150 år, og som vi vet, benyttes dette som et bevis på at AGW er reell. Dette løser DuHamel på følgende måte;
-   ja vi har en havstigning pÃ¥ et sted mellom 1 â?? 3 mm pr. Ã¥r, men
-   dette er uproblematisk og helt normalt, dette er en effekt av at vi er i en mellomistid og det vi ser nÃ¥, er rester av en prosess som har pÃ¥gÃ¥tt i over 10.000 Ã¥r og at havstigningen var langt større i tidligere tider

Det som her hevdes av DuHamel og gjentas av Telehiv er åpenbart feil. Det som overrasker mest, er at disse feilslutninger, ikke er kommentert og avdekket i verken i CCD eller i Klimadebatt. DuHamel har altså lyktes med å føre sine lesere bak lyset ved å hevde at dagens havstigning er helt normal og har pågått i tusenvis av år.
 
Det faktiske forhold er ganske annerledes, når det gjelder de prosesser som styrer havnivå vedlegger jeg et manuskript fra Mørner, dette bygger igjen på hans tidligere arbeider, særlig fra 1995, og gir et oversiktlig bilde av de ulike faktorer som styrer historisk havnivå;

http://web.letras.up.pt/asaraujo/Trabalhos/Sea%20level%20changes.pdf

PÃ¥ figur 13 og under pkt. 1.2 fastslÃ¥r Mørner at det ikke har vært noen havstigning de 5 â?? 6 tusen siste Ã¥r som følge av nedsmeltingen etter siste istid, og at havnivÃ¥et i høyden har variert med ca. en halv meter i perioden frem til midten av det 19. Ã¥rhundre.

En annen studie, som DuHamel endog er frekk nok til å vise til, er denne;

http://www.jcronline.org/page/doi/full/10.2112/03-0123.1

OgsÃ¥ denne artikkel fastslÃ¥r at havnivÃ¥et de siste seks tusen Ã¥r har vært svært stabilt og at det ikke er registrert noen økning før pÃ¥ 16 â?? 1700 tallet.

En tredje studie er denne;

http://www.pnas.org/content/108/27/11017.abstract

Denne artikkel legger til grunn et stabilt havnivÃ¥ fra 100 BC til ca. 950 AD  og deretter en stigning pÃ¥ 0,6 mm/Ã¥r (varmeperioden i middelalderen) i 400 Ã¥r  â?? tilsammen 24 cm pÃ¥ 400 Ã¥r. Deretter en utflating eller nedgang frem mot ca. 1800 (den lille isitid). Denne utvikling er ogsÃ¥ i overensstemmelse med Mørners arbeider fra 1995 og 2005.

Fjeldskaar er en ofte sitert forsker på klimadebatt, han har et innlegg her;

http://www.geoforskning.no/nyheter/grunnforskning/698-arsaken-til-dagens-havnivastigning#.VW-2ko3Ryxo.mailto

Også han avviser at der har vært noe havstigning i de siste tusener av år, med unntak av det som har skjedd de siste 150 år.

Det synes således å være bred enighet både blant GWO-alarmister og klimaskeptiske forskere, om at den havnivåstigning som er registrert de siste par hundre år ikke er et resultat av fortsatt nedsmelting etter siste istid, men noe annet.

En mye brukt forklaring er at denne havstigningen er et resultat av â?a recovery after the little ice age.â? La meg med en gang presisere at den lille istid ikke var en istid, men er en populærvitenskaplig betegnelse pÃ¥ en â?? i historisk sammenheng â?? kort kuldeperiode som bl.a. førte til at brearmene av Jostedalsbreen vokste kraftig, Briksdalsarmen med ca. en km. Den lille istid mÃ¥ altsÃ¥ ikke forveksles med de egentlige istider som er forÃ¥rsaket av helt andre naturfenomener. En annen diskusjon, er om denne havstigningen akselererer, eller har flatet ut, en helt ny studie synes Ã¥ bekrefte en akselerasjon;

http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n6/full/nclimate2635.html

Studien gir bl.a. en forklaring på hvorfor satellittmålinger har gitt andre tall en de tradisjonelle målinger.

Mitt utgangspunkt til klimaspørsmÃ¥let har vært og er fortsatt, tvil. PÃ¥ den ene side er det vanskelig Ã¥ se bort fra sÃ¥ mye forskning, pÃ¥ den annen side er det ogsÃ¥ min oppfatning at atmosfærisk klima fremstÃ¥r som særdeles komplisert og sammensatt, og at denne vitenskapen fortsatt er i en umoden fase. I tillegg kommer det forhold at temperaturene pÃ¥ jorden â?? ogsÃ¥ i menneskets tid â?? har variert og at det er vanskelig Ã¥ si hva som er â?riktig temperatur.â?

Men hvis havnivÃ¥et er i ferd med Ã¥ endres dramatisk, sÃ¥ gir dette langt større grunn til bekymring. En stigning pÃ¥ rundt 20 cm pr. Ã¥rhundre er â?? i historisk sammenheng â?? ekstremt, og vil lede til store konsekvenser pÃ¥ sikt, og dette mÃ¥ det forskes mer pÃ¥.

Innlegget til DuHamel er i sÃ¥ mÃ¥te et stjerneeksempel pÃ¥ at en â?forskerâ? prøver Ã¥ begrave et problem ved Ã¥ fremsette Ã¥penbart uriktige pÃ¥stander og vise til artikler han umulig kan ha lest. Verken Scafetta eller de øvrige artikler viser at de siste par hundre Ã¥rs havstigning er en forlengelse av prosesser som har pÃ¥gÃ¥tt i Ã¥rtusener, tvert i mot, artiklene viser det motsatte. NÃ¥r DuHamels blogginnlegg presenteres som â?seriøs forskningâ? â?? og ingen synes Ã¥ stille spørsmÃ¥l ved dette - skulle det tilsi et behov for en oppdatering av det vitenskapelige nivÃ¥ i Klimadebatt.no 2510
NÃ¥r det gjelder Amateur2's beskrivelse av mitt syn pÃ¥ forskning som noe naivt og enkelt, sÃ¥ har jeg vel knapt gitt noen beskrivelse som gir grunnlag for noen konklusjon. En del deltagere i dette forumet synes imidlertid Ã¥ avvise all klimaforskning som gÃ¥r i mot eget syn, som en form for organisert bedrageri, der hundrevis av forskere gjennom Ã¥r, systematisk utgir arbeider de vet er feil. For meg fremstÃ¥r dette som en lite vitenskapsbasert konspirasjonsteori, en teori som selvsagt kan ha noe for seg, men en bør da vite litt om hvordan peer review prosessen fungerer, hvilke personer som gjør dette arbeidet, og hva som motiverer dem. Jeg skal i et senere innlegg si noe om dette. NÃ¥r det gjelder Amateur2 sitt syn pÃ¥ at han ikke lar seg overbevise av notabiliteter, sÃ¥ er de notabiliteter jeg har nevnt i mitt innlegg av i dag kl. 00.15.15,  alle sÃ¥kalte klimaskeptikere som alle gÃ¥r i mot IPCC's lære, men like fullt synes Ã¥ mene at CO2 er en klimagass som gir en eller annen grad av pÃ¥virkning.  Jeg innrømmer Ã¥pent at jeg ikke har den nødvendige kunnskap til Ã¥ gjøre meg opp noen egen mening om disse spørsmÃ¥l. Men jeg har tilstrekkelig naturvitenskaplig innsikt til Ã¥ se at dette ogsÃ¥ gjelder de fleste øvrige deltagere i debatten. Vi er alle prisgitt hva forskningen til enhver tid vil bringe til torgs, og vÃ¥r egen meningsdannelse blir et resultat av hvilke forskere vi tror har de beste argumentene. Den største faren i denne prosessen, er Ã¥ lÃ¥se seg til et standpunkt med en nærmest religiøs overbevisning.

2511
Alt jeg har lest om dette temaet tilsier at CO2 er en klimagass, og at Ã¥ benekte det er uvitenskapelig. Standpunktet har ikke støtte blant forskere, heller ikke de forskere som er i kategorien "klimaskeptikere." Dette gjelder Spencer, Lintzen, Singer, Segelstad, Scafetta, Soon, Svennsmark, Mørner osv. Temaet er hvor stor effekten er og om denne effekten er sÃ¥ vidt betydningsfull at det skal fÃ¥ politiske konsekvenser. Ã? benekte at CO2 ikke har noen som helst betydning for klimaet, er mer en mental tilstand, enn et begrunnet vitenskapelig standpunkt. Kommiteleder Jim Inhofe baserer sitt standpunkt pÃ¥ at Gud aldri ville tillate at mennesket endret pÃ¥ klima, dette er uvitenskapelig i ordets egentlige forstand da en bygger et vitenskapelig standpunkt pÃ¥ et ubeviselig religiøst dogme, ikke helt ulik den tilsvarende religiøse og ubegrunnede overbevisningen en finner i store deler pÃ¥ venstresiden og den grønne bevegelse i Norge.     

2512
Modeller eller observasjoner / Sv: Klimasensitivitet
« on: 08.06.2015, 20:02:32 »
Jeg vet ikke hvor deltagerne i dette forum stÃ¥r generelt i forhold til om CO2 har en effekt eller ikke. Min forstÃ¥else, er at tvilen stÃ¥r om hvor stor effekt CO2 har, og dernest om vi greier Ã¥ tilpasse oss endringene. Ã? hevde at CO2 ikke har noen effekt fremstÃ¥r som et ekstremstandpunkt og ogsÃ¥ i strid med det klimaskeptiske vitenskapsmenn uttrykker. Scafetta mener vel at klimasensitiviteten er pÃ¥ rundt 1,5 C, mens IPPC legger til grunn 3C.  Roy Spencer bestrider ikke at CO2 er en klimagass som leder til oppvarming, men at vitenskapen rundt dette er alt for usikker og at det er uforsvarlig Ã¥ fatte kostbare politiske vedtak basert pÃ¥ dagens kunnskap. Lindzen har uttalt at han støtter den generelle teorien om at øket CO2 vil føre til en oppvarming, men at denne er langt mindre enn IPPC hevder, han har karakterisert personer som benekter at CO2 er en klimagass, som vil lede til en eller annen grad av oppvarming, som â?nutty.â? SÃ¥ min oppfatning av spørsmÃ¥let er ikke om CO2 er en klimagass, men om en kraftig økning av denne i atmosfæren, vil lede til katastrofe eller om en kan tilpasse seg.

2513
Selv om denne tråden tar utgangspunkt i den norske debatten, var det mitt poeng å vise at det ikke er et entydig bilde at politikere - som i stor grad bevilger forskningsmidler - er opptatt av forskningen skal ende opp med å bekrefte en AGW - krise. Jeg viste bl.a. til at Bushadministrasjonen i mange år arbeidet i motsatt retning, jf;

http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_policy_of_the_George_W._Bush_administration

I USA, der det forskes på disse spørsmål langt mer enn i Norge, og der USA også i stor utstrekning står for satellittmålinger og annen innhenting av data, har problemet vært at politikere prøver å påvirke forskningen i retning av at der ikke er en klimakrise. Obamaadministrasjonen har en annen tilnærming, med statsbudsjettet i USA fastsettes av Kongressen, som i stor utstrekning detaljstyrer dette. Og miljøkommiteen ledes av en hardcore klimafornekter som i all sin opptreden fremstår som antivitenskapelig.

2514
Modeller eller observasjoner / AMO og AGW
« on: 08.06.2015, 14:37:20 »
Denne artikkelen sier vel ikke noe om AGW hypotesen, men spår at AMO går inn i en annen fase. Det er ingen motsetning mellom dette og at vi i tillegg kan ha AGW. Er det noen som har hele artikkelen?

2515
Jeg finner ikke hold for at klimaskeptiske forskere ikke får gitt ut sine arbeider eller at de ikke får finansiering. Et av de tidligere innlegg viser bl.a. til at Svensmarks arbeider har ledet har til finansiering av oppfølgning av hans studier. Der er også en rekke klimaskeptiske artikler i de anerkjente journalene. Jeg er ikke forsker selv, men kjenner miljøet, ikke klima, men annen forskning. Et av de mest grunnleggende krav til moderne forskning, er at denne ikke skal være styrt av politiske agendaer, gjerne omsatt til akademisk frihet. Jeg er langt på vei enig i at det norske politiske miljøet er dominert av personer, som med ulik grad av religiøs overbevisning, er av den oppfatning at vi står overfor en katastrofe. At Kristin Halvorsen ble utnevnt til direktør for CICERO, er en bekreftelse på at det norske miljøet ikke forstår hva akademisk frihet betyr i praksis. Jeg er også av den oppfatning at regnskogsfondet, månelandingen og en del annet norsk tøv, er et utslag av at norske politikere kjøper seg avlat. I USA - der en svært stor del av klimaforskningen pågår - er forholdet langt på vei motsatt. Bush - regimets forsøk på å påvirke forskningen i klimaskeptisk retning er velkjent. I dag har det republikanske parti flertall i begge kammer i kongressen, og store deler av dette parti er ikke bare klimaskeptikere, men mener endog å kunne avvise AGW - tesen på religiøst grunnlag. Min favoritt er at siden global oppvarming vil føre til katastrofal havstigning, er dette ikke forenlig med Den Allmektiges pakt, da han satte regnbuen på himmelen som garanti for at det ikke skulle bli flere syndefloder. Senatets miljøkomite ledes i dag av senator Jim Inhofe, en 80 år gammel kristenfundamentalist som bl.a. er kreasjonist og torturtilhenger, dette ved siden av en rekke andre personlighetsforstyrrelser. Bildet er altså sammensatt og en kan ikke bygge på tilstanden her i andedammen alene.


2516
At undersjøiske vulkaner kan ha en betydning for den samlede energitilførsel til havet og dermed atmosfæren, synes umiddelbart fornuftig. Hvis denne energitilførselen i tillegg er syklisk, må den legges inn i regnskapet sammen med de øvrige faktorer. Jeg er ikke redd for at dette forskningsprosjektet skal tale for eller mot CO2/AGW - teorien, et slikt utgangspunkt fremstår ikke som særlig vitenskapelig søkende, men heller et uttrykk for at en forsvarer ett standpunkt. Spørsmålet må være om teorien kan ha noe for seg. Det som synes klart er at ved siden av den innstråling som kommer fra rommet - i all hovedsak solen - finnes det vel ikke andre naturlige energikilder som tilfører kloden energi, enn det som skjer i jordens kjerne, der ca. 80% skyldes radioaktive prosesser, vi har altså gigantisk atomkraftverk i kjernen. Hvis den energitilførselen er syklisk - foreløpig uklart hvorfor - så kan jo dette være med på å forklare klimaendringene med andre forhold enn de atmosfæriske.

2517
Som ny deltaker har jeg tenkt å gi litt motstand, denne bloggen er preget av en overbevisning om at den rådende lære om klima og klimautviklingen er en bløff, og at vi står overfor tidenes forskningsbedrageri. Jeg er ikke der - enda - og er av den oppfatning at disse spørsmål kun kan avklares på samme måte som all annen naturvitenskap, nemlig med gjennom forskning som gjennomgår peer review (fagfellevurdert) prosessen og som gis ut i vitenskapelige journaler. Avisinnlegg, blogginnlegg og TV-opptredener, kan virke overbevisende, men er ment for den gemene hop og har liten relevans som en del av den naturvitenskaplige prosessen. Så mine første provokasjon er; hvorfor er svært mange av guruene i skeptikerbevegelsen emerituser (Lintzen, Singer, Mørner etc.) eller deltagerne i debatten som ikke har gitt ut noe om temaet, men som like fullt deltar med sin faglige tyngde i kraft av å være professor i fysikk etc. Eksempelvis er Giæver forsker innen bl.a. superledere, er nå 86 år, og har ikke - antar jeg - gitt ut noen peer reviewd artikler om emnet klima. En annen person som ofte siteres på disse sider er Ellestad, han er 72 år og har som aktiv forsker ikke arbeidet med klima, er det noen som vet om Ellestad har gitt noe som helst om temaet, annet enn avisartikler og blogginnlegg? En annen kandidat er Fjeldskaar, han er utvilsomt kompetent på spørsmål omkring havnivå og landstigning, men har ikke kommet med noen bidrag, annet enn innlegg på blogger og lignende. Hvorfor ikke skrive en artikkel, og utgi den i ett av de internasjonalt anerkjente vitenskapelige journalene? Om hans teorier skulle komme gjennom peer review prosessen og bli publisert vil dette ble ansett som banebrytende ny forskning.

Pages: 1 ... 166 167 [168]