Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: 1 ... 137 138 [139] 140
2071
Selvfølgelig er Fjellskaar relevant, men han må gi ut. Jeg tror jeg forstår hva han mener i det henviste blogginnlegg. Som følge av at havet har blitt tilført 120 - 130 meter nytt vann etter siste istid, har havbunnen blitt nedpresset, på samme måte som landet drives oppover når iskappen smelter ned. Hans innvending er at IPCC legger til grunn en for høy innsynkning av havbunnen, slik at IPCC har lagt til grunn et større volum i havet, enn det der er grunnlag for etter hans modeller. Og at havstigningen derfor i all hovedsak må tilskrives termisk ekspansjon, og ikke tilførsel av nytt smeltevann i tillegg. Det er ikke plass til begge deler. Når Fjeldskaar også viser til at den termiske ekspansjon hovedsakelig kommer fra dyphavene, forstår jeg han slik, at dette er varme som går ned i havene, som følge av den generelle oppvarmingen etter 1800, og at vi fortsatt har en tidsforsinkelse, og at dette er et forbigående fenomen som vil avta når denne varmen er fordelt. 

2072
Administrator; det er grenser for hvor mange fagdisipliner og tidsepoker en kan spesialisere seg på i løpet av en uke, min observasjon er at i faglitteraturen på området, så synes det ikke å være noen uenighet om at havnivået har vært rimelig stabilt de siste par tusen år for deretter å begynne å stige for ca. 150 år siden, det er årsakene til dette, og om denne stigningen vil fortsette og i hvilket tempo, som er tema.

2073
Telehiv til ditt nest siste innlegg; Jeg oppfatter at Fjeldskaar i denne artikkelen;

http://www.geoforskning.no/nyheter/grunnforskning/698-arsaken-til-dagens-havnivastigning#.VW-2ko3Ryxo.mailto

introduserer et alternativ der den termiske ekspansjon nesten utelukkende kommer fra dyphavet, og ikke fra de øvre 400 meter som andre hevder, jeg oppfatter videre at dette delvis skyldes geologiske forhold eller at han beviser dette ved å vise til geologiske forhold.

2074
Telehiv til ditt siste innlegg; ja jeg vet at Fjeldskaar er en kapasitet på landstigning og havnivå etter siste istid, jeg har jo sitert han for å påvise at DuHamel tar feil. Men har Fjeldskaar noen papers på havnivåstigningen og årsakene til denne de siste 150 år, det jo på dette punktet Kalvik kritiserer UiS, eller tar hun feil.

2075
Telehiv, denne PhD Snellings synspunkter har en betydelig underholdningsverdi, men er ikke et bevis på at peer review prosessen må kastes på dyngen. Har Snelling fått godkjent noen papers om kreasjonisme, eller har han som Fjeldskaar, gitt ut arbeider om geologi som ikke er "religionssensitive," men avviser det vitenskapelige syn om evolusjonslæren. Kreasjonismen - eller dogmet om intelligent design - har mange avarter. De mest ekstreme mener at jorden er 6000 år gammel og at de første mosebøker gir en nøyaktig beskrivelse av skapelsen, syndefloden, osv. Men der er også andre mer moderate varianter, som eksempelvis Roy Spencer bekjenner seg til, disse varianter erkjenner jordens alder og at der ikke har vært en verdensomspennende syndeflod, men at evolusjonslæren er feil og at Gud har hatt en styrende hånd med i hele prosessen. Det er betimelig å stille spørsmål ved om en forskers religiøse ståsted, skal ha noen betydning for bedømmelsen av kvaliteten på hans forskning. Når det gjelder Snelling må svaret åpenbart være ja, her er det ikke tale om alvorlige vrangforestillinger. Når det gjelder Fjeldskaar og Spencer, er jeg av den oppfatning at disse må få ha sin kreasjonistiske livsanskuelse i fred, og at de må møtes på den arena vitenskapelige spørsmål skal drøftes og utvikles, ved publisering av fagfellevurderte papers i vitenskapelige journaler. Min eneste kritikk til Fjeldskaar, er altså  at han ikke bruker sin faglige tyngde og gir alternative forklaringer i de eneste fora som tas alvorlig i vitenskapelig sammenheng. 

2076
Ny forskning / Sv: Landstigning og Fjeldskaar
« på: 11.06.2015, 08:36:11 »
At landhevningen i Bergen er på 2,4 mm/år her jeg fra denne kilden;

http://kartverket.no/Kunnskap/Klimaforskning/Landheving-i-Norge/

Jeg har også sett en pdf som viser landheving og forventet havstigning for hver enkelt kommune i Norge, denne finner jeg ikke igjen, men skal lete videre.

Når det gjelder Fjeldskaar så har jeg allerede påberopt meg han som kilde da jeg viste til et av hans innlegg i Geoforskning.no.(se mitt tidligere innlegg for link.) I denne artikkelen fastslår han at der ikke har vært noen forskjell i havnivå på de siste par tusen år, før den stigning vi har sett i de siste 150 år. I samme artikkel presenterer han en forklaringsmodell som det ligger langt utenfor min faglige innsikt å vurdere kvaliteten av. Så vidt jeg forstår mener Fjeldskaar at endringen skyldes geologiske forhold og ikke tilførsel av mer smeltevann og termisk ekspansjon, med andre ord ikke relatert til klimaendringer, verken naturlige eller mulig menneskeskapte.

Jeg har ikke uttalt meg nedlatende om Fjeldskaar, og jeg vet at Fjeldskaar har utgitt mange fagfellevurderte artikler, men jeg har ikke funnet noen om de tema vi nå diskuterer. Siri Kalvik har i et innlegg i Dagbladet problematisert dette,

http://www.dagbladet.no/2014/11/30/kultur/meninger/klima/kronikk/debatt/36505797/

Jeg siterer;

"La oss avklare Borges rolle. Han er leder på Institutt for petroleumsforskning på Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad i petroliumsgeologi. Han har stor autoritet i kraft av sin stilling. Han har dog ingen forskningsresultater å vise til som er relevante i klimadebatten. Når han formidler synspunkt på klimasamspillet er det uten referanse til publisert forskning og han baserer sine meninger på synsing, udokumenterte påstander og ikke etterprøvbare prinsipper. Han refererer til stadighet til professor II Willy Fjeldskaar når det gjelder globalt havnivå. «Fjeldskaar har ikke publisert forskningsresultater om endringer i havnivå over de siste 150 år, men han er en aktiv skribent på web-portalen Geoforskning.no og på den religiøse skapelsesforeningen OrigoNorge og i andre religiøse debattforum refereres det til artikler om evolusjonsteorien som Fjeldskaar har skrevet.»

Det er faglig krevende for en forsker å få publisert resultatene sine.  Det er også tidkrevende. Det er dog helt nødvendig. Det er dokumentasjonen for selve fundamentet til kritisk tenkning og det er det som driver forskningen fremover. Referer til andres arbeid og publiser ditt eget arbeid! Offentlige beslutningstagere trenger etterrettelig forskning for å kunne ta gode politiske beslutninger.  Klimapolitikken bør være basert på etterrettelig forskning og ikke synsing."

Så vidt jeg forstår, er sitatet i Kvalviks innlegg der hun opplyser at Fjeldskar ikke har utgitt noe om havnivåstigningen de siste 150 år, et sitat fra et tidligere innlegg fra Borge. Jeg vet at UiS beslutning om ikke å forlenge åremålet til Borge - i klimadebatten - har blitt brukt som eksempel på at klimaskeptiske personer knebles og straffes, i dette tilfellet Borge, for å ha uttalt seg om klima. Jeg for min del er enig i Kalviks kritikk, og det har ikke noe med klimastandpunkt å gjøre. Et universitet som publiserer sin forskningsresultater på blogger og ikke i fagfellevurderte journaler, blir ikke tatt alvorlig. Som instituttleder kunne Borge tatt initiativ til å forske på disse spørsmål og da særlig om den teori Fjeldskaar presenterer, kan ha noe for. Ved ikke å gjøre dette, legger han landet åpent for klimahysterikere, jeg har sjelden sett en mann gi sine meningsmotstanderne så lett spill. Så til min overdrevne tro på peer review prosessen. Spissformulert, så er dette den eneste vitenskapelige metode jeg tror på - der er ingen bedre alternativer. Dette utelukker ikke at forskningen også kan gå parallelt på blogger, den linken som viser at der er en livlig diskusjon om Karl et al.'s nylig utgitte paper om temperaturdata er et godt eksempel på det. Men at nye og alternative teorier om årsaken til havstigningen, bare skal publiseres gjennom blogger, gjør mer skade  enn gagn. 

2077
God kveld Bebben, jeg skal svare på ditt innlegg, men ikke i kveld. Jeg er utenlands og på ferie og skal første omgang ta selvkritikk på valget av "Forvirring" som "nick" (jeg visste ikke hva nick betydde før jeg har sjekket det i dag.) Jeg har valgt mitt nye nick til "Emeritus," jeg følger en lang tradisjon der paver - etter å ha blitt slått til paver - deretter kan velge sitt eget navn, jeg er trygg på at dette også er lovlig og trygt innenfor bruk av tittelen;

http://no.wikipedia.org/wiki/Emeritus

For de av klimadebattdeltagerne som ikke kjenner meg, så er jeg ikke tidligere  professor og har heller ikke andre akademiske grader enn en embetseksamen på et fagområde som ligger så langt fra klimaforskning som det er mulig å komme. Valget av "Emeritus" som nick, er således en sarkasme, da jeg misliker alle disse emeritusene som uten å ha jobbet med klimarelaterte spørsmål, dukker opp og uttaler seg med emerital tyngde. Men jeg er også en ekte emeritus, for 35 år siden var jeg matros, og er nå matros emeritus.


2078
Jeg er ikke uenig at det som skjer i atmosfæren, med alle de faktorer som virker inn, gjør at forskningen på klima og årsaksforhold fremstår som uoversiktlig og med mange feilkilder. Når det gjelder havnivå, nå og i fortiden, er jeg imidlertid ikke enig. Hvilke faktorer som spiller inn er rimelig godt klarlagt, og en rekke av de faktorer du trekker inn er kjent, månens, solens og de øvrige himmellegemers påvirkning på havnivå er kjent som flo og fjære, en del andre faktorer du nevner kan knapt ha stor betydning. Og dette er ikke modellenes rike. Særlig arkeologene har vært opptatt av disse spørsmål. Rundt omkring i verden er der en masse kulturfunn knyttet til bruk av havet der en ved forskjellige metoder kan fastslå havnivå på ulike tider i historien. Videre har en sedimentavleiringer der en ved C14 kan bestemme når området har vært sjøvann eller ferskvann. Jeg er på ingen måte spesialist på disse spørsmål, men konstaterer at alt forskningsmateriale jeg har sett, og mye av dette er allerede vist til i mitt tidligere innlegg, synes det å være enighet om at GMSL ikke er vesentlig endret på flere tusen år. At der skal være en usikkerhetsfaktor på flere titalls meter, vil i så fall forkaste all denne forskningen, inklusive de arkeologiske funn. Det samme gjelder det som sies om måling av dagens havnivå, der er usikkerheter ved alle målinger, men det er derfor forskerne også legger inn en usikkerhetsfaktor. Både Mørner og Scafetta, som begge er er skeptikere, synes å mene at havnivå kan måles med en betydelig grad av nøyaktighet, og særlig Mørner er en autoritet på havnivå. Hvis det er riktig at havet nå stiger med 30 cm pr. århundre - noe jeg oppriktig håper er feil - vil dette få konsekvenser. Lokal vannstand på et gitt tidspunkt er avhengig av en rekke faktorer som tidevann, atmosfærisk trykk og vindpådrag mot land. I Bangladesh - verdens mest tettbefolkede nasjon - bor det titalls millioner mennesker i deltaene til elvene Ganges og Brahmaputra, disse deltaene ligger allerede svært lavt og er ofte utsatt for sykloner. I dette deltaet har der allerede vært en rekke katastrofer. Disse er relatert til høy vannstand i elvene i kombinasjon med syklonaktivitet. Etter vår standard er dette områder som er ubeboelige, men disse menneskene har ikke noe valg da resten av landet også er overbefolket. Får en i tillegg en hevning i havnivå på noen desimeter, blir disse områdene fullstendig ubeboelige. 

2079
Her var det mye å svare på. Først til Bebben; Bjerknessenteret og andre lokale krefter, herunder Fjeldskaar, har ikke så mye å stille opp med i forhold til Watson et al., de måler global mean sea-level (GMSL) – dette gjøres ved å kombinere data fra automatiske målestasjoner satt opp i en rekke havner rundt i verden (den tradisjonelle metode), og her har en hovedsaklig data fra den industrielle tidsalder. I tillegg har de data fra de tre dedikerte satelittene TOPEX/Poseidon, Jason-1 og Jason-2, den første skutt ut i 1992. Problemet med satellittmålingene de første tiårene var at disse viste høyere havstigning enn de tradisjonelle målingene, dette problemet mener de nå å ha løst, gjennomsnittelig havstigning fra 1992 til i dag, er i følge denne studien, 3,2 mm/år med en usikkerhetsmargin på 0,4 mm i begge retninger. Watson et al. er tunge folk som har gitt ut paperet i en Nature journal i mai i år, tidligere arbeider, eksempelvis Holgate fra 2008, er ikke lenger så relevante, og Holgate har gitt ut arbeider etter dette;

http://www.bioone.org/doi/abs/10.2112/JCOASTRES-D-12-00175.1

Når det gjelder landheving så var det nettopp dette elementet jeg reagerte på i forbindelse med Telihivs gjengivelse av DuHamel. I Bergen er landhevningen på snitt 2,4 mm/år, omtrent på samme nivå som resten av vestlandet. På sørvestlandet er denne bare på 1 mm/år. Skulle DuHamel ha rett ved havet hadde steget med 1,7 mm/år eller mer, siden havstigningen etter siste istid nesten hadde stoppet opp og var høyere tidligere, ville dette i så fall tilsi at landhevingen på Jæren ville være 70 cm mindre enn havstigningen pr. årtusen. Siden dette er det laveste landskap i Norge, blir det vanskelig å forklare hvorfor kulturfunn fra tidlig steinalder ikke ligger under vann.

Til Telehiv; jeg aksepterer ikke å dele opp forskere ved at noen skal få æren av å være ”nøytrale,” mens andre skal karakteriseres som klimahysterikere. Denne karaktersettingen synes for øvrig å ha hundre prosent korrelasjon i forhold til om forskeren presenterer data som er forenelig med ditt klimastandpunkt eller ikke.  Eksempelvis er både Watson og Church tilknyttet The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). Fjeldskaar har sin hovedbeskjeftigelse ved å yte geologiske tjenester til oljeindustrien gjennom selskapet Tectoonor AS, dette i tillegg til å være Professor II ved Institutt for petroleumsteknologi ved UiS. Hva som skal gjøre Fjeldskaar mer nøytral enn den 100 % statlig ansatte Watson, fremstår som vanskelig å forstå. Der er imidlertid en stor forskjell mellom disse forskere; Fjeldskaar, til tross for at han er professor II og dermed er 20 % ansatt ved UiS, utgir ikke sine arbeider gjennom anerkjente kanaler, men begrenser seg til avis og blogginnlegg. Dette i motsetning til eksempelvis Watson og Church som har utgitt en rekke artikler som er antatt av de tyngste journalene. Den eneste vekting av forskere jeg er i stand til å foreta på generelt grunnlag, er om de følger den anerkjente og krevende prosessen gjennom peer review, eller om de tar den lettvinte varianten ved å ”publisere” sin forskningsresultater gjennom blogginnlegg. Den siste varianten er uten noen form for akademisk ansvar, og bringer ikke vitenskapen videre.

Så til havstigning. Havet har ikke steget med 120 – 130 meter de siste ti tusen år. Siste glaciale maximum var for i overkant av 20.000 år siden. Deretter smeltet det i ujevnt tempo med en voldsom nedsmelting for ca. 15000 år siden, deretter gikk det litt i rykk og napp til det stabiliserte seg for ca. 5 – 6000 år siden. Etter denne tid har det ikke vært vesentlige endringer i GMSL, og ingen endringer som følge av nedsmeltingen etter siste istid.

2080
Ja, så er det fastslått og vi trenger verken mer forskning eller argumentasjon. Fra hvor henter du denne kunnskapen?

2081
Om havstigning
Bakgrunnen for at jeg engasjerte meg i denne debatten skyldes et innlegg fra Telehiv lagt inn under ”ny forskning” den 26.mai, der bl.a. Samset får gjennomgå for å villede offentligheten og der Telehiv setter han på plass ved å hevde;

” Ved å se på seriøs forskning, viser det seg altså at alarmistene lyver så det renner av dem om faktisk/observert….”

Denne nye forskningen er et blogginnlegg Telehiv har funnet på Climate Change Dispatch -  http://www.climatechangedispatch.com/the-sea-level-scam.html - innlegget er skrevet av J. DuHamel, en umerittert pensjonert geolog, og Telehiv har stort sett gjengitt DuHamels blogginnlegget i sitt innlegg.

Problemet DuHamel griper fatt i, er at det synes å være enighet om at havnivået har steget med rundt 25 cm de siste ca. 150 år, og som vi vet, benyttes dette som et bevis på at AGW er reell. Dette løser DuHamel på følgende måte;
-   ja vi har en havstigning på et sted mellom 1 – 3 mm pr. år, men
-   dette er uproblematisk og helt normalt, dette er en effekt av at vi er i en mellomistid og det vi ser nå, er rester av en prosess som har pågått i over 10.000 år og at havstigningen var langt større i tidligere tider

Det som her hevdes av DuHamel og gjentas av Telehiv er åpenbart feil. Det som overrasker mest, er at disse feilslutninger, ikke er kommentert og avdekket i verken i CCD eller i Klimadebatt. DuHamel har altså lyktes med å føre sine lesere bak lyset ved å hevde at dagens havstigning er helt normal og har pågått i tusenvis av år.
 
Det faktiske forhold er ganske annerledes, når det gjelder de prosesser som styrer havnivå vedlegger jeg et manuskript fra Mørner, dette bygger igjen på hans tidligere arbeider, særlig fra 1995, og gir et oversiktlig bilde av de ulike faktorer som styrer historisk havnivå;

http://web.letras.up.pt/asaraujo/Trabalhos/Sea%20level%20changes.pdf

På figur 13 og under pkt. 1.2 fastslår Mørner at det ikke har vært noen havstigning de 5 – 6 tusen siste år som følge av nedsmeltingen etter siste istid, og at havnivået i høyden har variert med ca. en halv meter i perioden frem til midten av det 19. århundre.

En annen studie, som DuHamel endog er frekk nok til å vise til, er denne;

http://www.jcronline.org/page/doi/full/10.2112/03-0123.1

Også denne artikkel fastslår at havnivået de siste seks tusen år har vært svært stabilt og at det ikke er registrert noen økning før på 16 – 1700 tallet.

En tredje studie er denne;

http://www.pnas.org/content/108/27/11017.abstract

Denne artikkel legger til grunn et stabilt havnivå fra 100 BC til ca. 950 AD  og deretter en stigning på 0,6 mm/år (varmeperioden i middelalderen) i 400 år  – tilsammen 24 cm på 400 år. Deretter en utflating eller nedgang frem mot ca. 1800 (den lille isitid). Denne utvikling er også i overensstemmelse med Mørners arbeider fra 1995 og 2005.

Fjeldskaar er en ofte sitert forsker på klimadebatt, han har et innlegg her;

http://www.geoforskning.no/nyheter/grunnforskning/698-arsaken-til-dagens-havnivastigning#.VW-2ko3Ryxo.mailto

Også han avviser at der har vært noe havstigning i de siste tusener av år, med unntak av det som har skjedd de siste 150 år.

Det synes således å være bred enighet både blant GWO-alarmister og klimaskeptiske forskere, om at den havnivåstigning som er registrert de siste par hundre år ikke er et resultat av fortsatt nedsmelting etter siste istid, men noe annet.

En mye brukt forklaring er at denne havstigningen er et resultat av ”a recovery after the little ice age.” La meg med en gang presisere at den lille istid ikke var en istid, men er en populærvitenskaplig betegnelse på en – i historisk sammenheng – kort kuldeperiode som bl.a. førte til at brearmene av Jostedalsbreen vokste kraftig, Briksdalsarmen med ca. en km. Den lille istid må altså ikke forveksles med de egentlige istider som er forårsaket av helt andre naturfenomener. En annen diskusjon, er om denne havstigningen akselererer, eller har flatet ut, en helt ny studie synes å bekrefte en akselerasjon;

http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n6/full/nclimate2635.html

Studien gir bl.a. en forklaring på hvorfor satellittmålinger har gitt andre tall en de tradisjonelle målinger.

Mitt utgangspunkt til klimaspørsmålet har vært og er fortsatt, tvil. På den ene side er det vanskelig å se bort fra så mye forskning, på den annen side er det også min oppfatning at atmosfærisk klima fremstår som særdeles komplisert og sammensatt, og at denne vitenskapen fortsatt er i en umoden fase. I tillegg kommer det forhold at temperaturene på jorden – også i menneskets tid – har variert og at det er vanskelig å si hva som er ”riktig temperatur.”

Men hvis havnivået er i ferd med å endres dramatisk, så gir dette langt større grunn til bekymring. En stigning på rundt 20 cm pr. århundre er – i historisk sammenheng – ekstremt, og vil lede til store konsekvenser på sikt, og dette må det forskes mer på.

Innlegget til DuHamel er i så måte et stjerneeksempel på at en ”forsker” prøver å begrave et problem ved å fremsette åpenbart uriktige påstander og vise til artikler han umulig kan ha lest. Verken Scafetta eller de øvrige artikler viser at de siste par hundre års havstigning er en forlengelse av prosesser som har pågått i årtusener, tvert i mot, artiklene viser det motsatte. Når DuHamels blogginnlegg presenteres som ”seriøs forskning” – og ingen synes å stille spørsmål ved dette - skulle det tilsi et behov for en oppdatering av det vitenskapelige nivå i Klimadebatt.no 2082
Når det gjelder Amateur2's beskrivelse av mitt syn på forskning som noe naivt og enkelt, så har jeg vel knapt gitt noen beskrivelse som gir grunnlag for noen konklusjon. En del deltagere i dette forumet synes imidlertid å avvise all klimaforskning som går i mot eget syn, som en form for organisert bedrageri, der hundrevis av forskere gjennom år, systematisk utgir arbeider de vet er feil. For meg fremstår dette som en lite vitenskapsbasert konspirasjonsteori, en teori som selvsagt kan ha noe for seg, men en bør da vite litt om hvordan peer review prosessen fungerer, hvilke personer som gjør dette arbeidet, og hva som motiverer dem. Jeg skal i et senere innlegg si noe om dette. Når det gjelder Amateur2 sitt syn på at han ikke lar seg overbevise av notabiliteter, så er de notabiliteter jeg har nevnt i mitt innlegg av i dag kl. 00.15.15,  alle såkalte klimaskeptikere som alle går i mot IPCC's lære, men like fullt synes å mene at CO2 er en klimagass som gir en eller annen grad av påvirkning.  Jeg innrømmer åpent at jeg ikke har den nødvendige kunnskap til å gjøre meg opp noen egen mening om disse spørsmål. Men jeg har tilstrekkelig naturvitenskaplig innsikt til å se at dette også gjelder de fleste øvrige deltagere i debatten. Vi er alle prisgitt hva forskningen til enhver tid vil bringe til torgs, og vår egen meningsdannelse blir et resultat av hvilke forskere vi tror har de beste argumentene. Den største faren i denne prosessen, er å låse seg til et standpunkt med en nærmest religiøs overbevisning.

2083
Alt jeg har lest om dette temaet tilsier at CO2 er en klimagass, og at å benekte det er uvitenskapelig. Standpunktet har ikke støtte blant forskere, heller ikke de forskere som er i kategorien "klimaskeptikere." Dette gjelder Spencer, Lintzen, Singer, Segelstad, Scafetta, Soon, Svennsmark, Mørner osv. Temaet er hvor stor effekten er og om denne effekten er så vidt betydningsfull at det skal få politiske konsekvenser. Å benekte at CO2 ikke har noen som helst betydning for klimaet, er mer en mental tilstand, enn et begrunnet vitenskapelig standpunkt. Kommiteleder Jim Inhofe baserer sitt standpunkt på at Gud aldri ville tillate at mennesket endret på klima, dette er uvitenskapelig i ordets egentlige forstand da en bygger et vitenskapelig standpunkt på et ubeviselig religiøst dogme, ikke helt ulik den tilsvarende religiøse og ubegrunnede overbevisningen en finner i store deler på venstresiden og den grønne bevegelse i Norge.     

2084
Modeller eller observasjoner / Sv: Klimasensitivitet
« på: 08.06.2015, 20:02:32 »
Jeg vet ikke hvor deltagerne i dette forum står generelt i forhold til om CO2 har en effekt eller ikke. Min forståelse, er at tvilen står om hvor stor effekt CO2 har, og dernest om vi greier å tilpasse oss endringene. Å hevde at CO2 ikke har noen effekt fremstår som et ekstremstandpunkt og også i strid med det klimaskeptiske vitenskapsmenn uttrykker. Scafetta mener vel at klimasensitiviteten er på rundt 1,5 C, mens IPPC legger til grunn 3C.  Roy Spencer bestrider ikke at CO2 er en klimagass som leder til oppvarming, men at vitenskapen rundt dette er alt for usikker og at det er uforsvarlig å fatte kostbare politiske vedtak basert på dagens kunnskap. Lindzen har uttalt at han støtter den generelle teorien om at øket CO2 vil føre til en oppvarming, men at denne er langt mindre enn IPPC hevder, han har karakterisert personer som benekter at CO2 er en klimagass, som vil lede til en eller annen grad av oppvarming, som ”nutty.” Så min oppfatning av spørsmålet er ikke om CO2 er en klimagass, men om en kraftig økning av denne i atmosfæren, vil lede til katastrofe eller om en kan tilpasse seg.

2085
Selv om denne tråden tar utgangspunkt i den norske debatten, var det mitt poeng å vise at det ikke er et entydig bilde at politikere - som i stor grad bevilger forskningsmidler - er opptatt av forskningen skal ende opp med å bekrefte en AGW - krise. Jeg viste bl.a. til at Bushadministrasjonen i mange år arbeidet i motsatt retning, jf;

http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_policy_of_the_George_W._Bush_administration

I USA, der det forskes på disse spørsmål langt mer enn i Norge, og der USA også i stor utstrekning står for satellittmålinger og annen innhenting av data, har problemet vært at politikere prøver å påvirke forskningen i retning av at der ikke er en klimakrise. Obamaadministrasjonen har en annen tilnærming, med statsbudsjettet i USA fastsettes av Kongressen, som i stor utstrekning detaljstyrer dette. Og miljøkommiteen ledes av en hardcore klimafornekter som i all sin opptreden fremstår som antivitenskapelig.

Sider: 1 ... 137 138 [139] 140