Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: 1 ... 137 138 [139] 140 141 ... 154
2071
Aktører og hendelser / Sv: Gammelt piss på ny flaske
« på: 07.10.2015, 12:14:46 »
Sitat
Dette er rett og slett sprøyt, i beste fall ukvalifisert synseri.

Det er helt ufattelig hva en kan lage en krangel om. Men jeg opprettholder at der er færre enn 7.000.000 mennesker i verden som på en innsiktsfull og nyansert måte kan mene noe om klimaendringene og årsaken til de, og herunder delta i den akademiske debatten med tyngde. Vi snakker nå ikke om lektorer som har et par realfag, men om personer som gjerne avlegger doktorgrad i eksempelvis meteorologi i slutten av 20 årene, og deretter arbeider aktivt med temaet over år, og herunder samhandler med andre fag der de får motforestillinger og innspill, gir ut artikler sammen, deltar på forskerkonferanser etc. Det er dette som er forskning, og det er i disse miljøene vitenskapen utvikler seg, enten vi snaker om medisin, fysikk, marinbiologi eller hva det nå er. Særlig i klimaforskningen vil samarbeidet mellom de ulike fag være sentral, da der er svært mange ulike faggrupper som bidrar. At en person med høyere utdannelse i eksempelvis fysikk kan ha sine oppfatninger som både er kvalifiserte og interessante, benekter jeg ikke. Men i valget mellom resultatene til en hobbyklimatolog og et team av forskere som har arbeidet med et tema, vil de fleste - og generelt med rette - velge det siste, da dette er undergitt en helt annen form for kvalitetskontroll enn hva som kommer fra de alternative kildene. Generelt fremstår argumentasjonen til mine motdebattanter å være preget av en dyp mistro til i hvert fall klimaforskningen, og jeg er ikke fremmed for at der er mye rart der ute. Men løsningen på dette er å bedre klimaforskningen, stille strengere krav, holde personer som har levert dårlig arbeid ansvarlige ved å møte de på den vitenskapelige arena og påvise at de farer med sprøyt osv. Alternativet - å hente sin viten fra blogger - er uvitenskapelig i sin natur. Der er intet alternativ til den naturvitenskapelige metode, og løsningen er å forbedre den, ikke å forlate den. 

2072
Aktører og hendelser / Sv: Gammelt piss på ny flaske
« på: 07.10.2015, 09:11:53 »
Her var det mange innspill, men jeg mener å ha svart på alt før.

Når det gjelder bruk av begrepet denier, så har jeg svart;

Sitat
Jeg vil ikke benytte et kraftuttrykk som denier eller fornekter...........

I norsk skrift og tale, er dette verken vagt eller uklart.

Når det gjelder hva som har forårsaket de siste tiårs oppvarming, er det urealistisk å kreve at legfolk som meg, og
99,9 % av den øvrige befolkning, skal kunne sette seg inn i, og forstå de ulike teorier om AGW, og alternative teorier til AGW, på en slik måte at en kan delta i den vitenskapelige debatten. Dette blir i beste fall hobbyvirksomhet, som jeg har sett mer enn nok av i utallige debattinnlegg. Det mine motdebattanter ikke synes å forstå eller respektere, er at vi har spesialisering i samfunnet, der jeg eksempelvis må stole på en leges råd om medisiner, en ingeniørs råd om styrken på en konstruksjon eller en marinbiologs syn på oppsettet av et resirkuleringsanlegg, for å nevne noen av de beslutninger jeg har vært med å ta de siste uker. Det er ikke praktisk mulig å sette seg inn i de enkelte underliggende spørsmål selv. Her må en stole på personer med mange års utdannelse og erfaring innen sitt fagfelt.

Slik blir det prinsipielt også i klimaspørsmålet. Den prinsipielle sammenligningen med Einstein contra Newton, er jeg enig i, oppvarmingen kan for alt jeg vet skyldes helt andre fenomener enn det klimaforskningen hevder, men jeg har enda til gode å se et bedre alternativ. Og en hypotese som ikke er testet eller presentert slik at den kan få motbør, og kan bryne seg i det vitenskapelige miljø, kan likefult være riktig, men det svekker likevel hypotesens verdi, når en legmann skal vurdere den. For øvrig tror jeg du tar feil når du hevder at Einsteins arbeider ikke ble fagfellevurdert, hans arbeider ble i stor utstrekning utgitt i  Annalen der Physik, som også for hundre år siden var en fagfellvurdert journal.

2073
Aktører og hendelser / Sv: Gammelt piss på ny flaske
« på: 07.10.2015, 01:44:40 »
Sitat

Og det har du? Eller ikke?
 

Jeg anbefaler et kurs i norsk, gjerne i kombinasjon med elementær logikk.

Sitat
Er ikke "en sterk økning i undersjøisk vulkanaktivitet" eller "kosmiske forhold" naturlig? 

Jeg anbefaler at du tar opp igjen gymnaset, særlig geologi og astronomi, så vidt jeg vet har menneskeheten ikke vært i stand til å påvirke disse systemene, men vent med gymnaset til du er ferdig med norskkurset og kurset i elementær logikk, jeg skriver;

Sitat
...er forårsaket av nye og hittil ukjente naturlige fenomener, som eksempelvis en sterk økning i undersjøisk vulkanaktivitet, kosmiske forhold osv.

Videre fortsetter du;

Sitat
  Nå går du jo bare helt i ring uten egentlig å svare på noe som helst. Jeg spurte deg veldig klart og tydelig om hvilke fenomener eller endringer som framstår som "unaturlige". Du begynner å snakke om hvordan alternative teorier som liksom er nødt til å forklare disse etter sigende unaturlige fenomenene eller endringene ikke er å finne. Men helt spesifikt HVA er det som framstår som "unaturlig" i verden slik vi ser den i dag, Emeritus? Helt spesifikt HVA er det som framstår som "unaturlig" i jordas klimautvikling siden 70-tallet? Hva er det disse alternative teoriene som ikke finnes liksom er nødt til å forklare? Hvilke fenomener? Er det oppvarmingen i seg selv som er "unaturlig"? Er det det du mener, Emeritus ...?

Les KD.com oftere, så vil du se hva jeg mener med klimaendringer som fremstår som unaturlige i den forstand at vi ikke finner de igjen de seneste 5000 år av holocene, jobb litt selv, og ikke bare be om at du skal bli servert alt på et sølvfat, begynn med GMSL.

Sitat
Men da skjønte du jo ikke poenget mitt med å svare deg som jeg gjorde. Hvis du ikke kan formulere "hypotesen min", så vet du jo heller ikke hva det er du ønsker å se 'støttet i fagfellevurderte vitenskapelige artikler', Emeritus.

Hva spesifikt i det jeg sier er det som må finne 'støtte i fagfellevurderte vitenskapelige artikler' for at det skal ha fysisk gyldighet?

Jeg har lest artikkelen din, men vil gjerne ha flere innfallsvinkler til samme problemstilling, og jeg ser ikke noe poeng med å reformulere din hypotese for at du skal fortelle meg at jeg har misforstått. Jeg tror jeg forstod hovedtesen, men må innrømme at jeg ikke så lyset, det kan være fordi jeg er en idiot, eller at jeg ikke forstår hva du mener, eller at jeg ikke er kompetent til å forstå hva du mener.

Et av dine tidligere argumenter var at siden jeg ikke var enig med deg, var at jeg bare var en sau. Dette kan oppfattes på minst to måter, (1) dum som en sau eller (2) en sau blant flokken, som blindt følger bjellesauen. Med de krav til sannsynlighetsovervekt og bevis du krever, nevner jeg et tredje alternativ, (3) at jeg faktisk er en variant av ovis aries, altså faktisk er en sau, men ser bort fra denne tolkningen og legger til grunn at du mener (2.)

Du ber meg altså om at jeg skal velge deg som bjellesau, du har mye arbeid foran deg før det vil skje, men muligheten er alltid til stede, så stå på. 


2074
Aktører og hendelser / Sv: Gammelt piss på ny flaske
« på: 06.10.2015, 19:11:22 »
Jeg vil ikke benytte et kraftuttrykk som denier eller fornekter mot et bestemt faktum eller en hypotese, med mindre jeg har et eget begrunnet standpunkt eller erfaring om noe annet, og jeg finner det åpenbart at det annet standpunkt er feil.

Sitat
Og hva er det etter din mening som "fremstår som mindre naturlig"? Og hvorfor? 


At en gjør observasjoner i naturen som ikke kan knyttes til kjente naturlige fenomener, dette vil i prinsippet også omfatte endringer som er forårsaket av nye og hittil ukjente naturlige fenomener, som eksempelvis en sterk økning i undersjøisk vulkanaktivitet, kosmiske forhold osv. Men slike alternative teorier har jeg ikke sett presentert på en overbevisende måte, og faller da tilbake på det som den store del av forskerne synes å mene forårsaker endringene.

Sitat
Hvilken hypotese er det igjen? Kan du formulere den for meg ...? 

Ja, hvis jeg benyttet et par timer på å lese artikkelen din en gang til, som jeg har berømmet tidligere for å være både original og velskrevet. Men jeg har ikke lest den på et par måneder, og den som har hypotesen er vel bedre egnet til å formulere den enn meg. 

 

2075
Aktører og hendelser / Sv: Gammelt piss på ny flaske
« på: 06.10.2015, 17:12:20 »
Dette har vi snakket om tidligere. Jeg er ikke kompetent for egen maskin til å mene noe om dette. Mitt standpunkt er at AGW I er sannsynlig, jeg bygger dette utelukkende på hva forskere generelt, inkludert de mest prominente skeptikere, mener. Jeg har siden april måned satt meg inn i ulike klimaparametere, slik som arktisk sjøis og GMSL, og hva som er naturlige variasjoner, og hva som fremstår som mindre naturlig.

Et spørsmål; har den hypotesen du fremmer, noe støtte i fagfellevurderte vitenskapelige artikler, jeg spør av ren uvitenhet, og hvis de finnes, ville jeg sette pris på en henvisning.

2076
Aktører og hendelser / Sv: Gammelt piss på ny flaske
« på: 06.10.2015, 16:32:29 »
Sitat
  Og så lurer jeg til slutt på: Hva er det disse "benekterne" egentlig benekter? Benekter de klimaet? Benekter de at klimaet endrer seg? Eller er det noe annet ...?

Jeg reserverer uttrykket til de som benekter eller bestrider åpenbare historiske fakta eller vitenskapelige observasjoner, enten det dreier seg om at jorden er 6000 år gammel, at HIV ikke er smittsomt og at det kan kureres ved å voldta en jomfru, eller at breene stort sett ikke har minket siden 50-tallet.

2077
Aktører og hendelser / Sv: Gammelt piss på ny flaske
« på: 06.10.2015, 16:27:20 »
Jeg har i de siste uker gått med planer om en ny kronikk i Forskning.no. Heller ikke den skal handle om klima, men om klimadebatten. Der er nå en rekke forsøk på å kneble både den vitenskapelige frihet, og ytringsfriheten generelt. Et av de mer tåpelige, er et forslag om å benytte de såkalte RICO lovene på klimakritsike forskere, kort fortalt er dette lover som skal slå ned på bedrageri mot en større del av befolkningen. Et forsøk fra den annen side, er den republikanske tidligere presidentkandidaten Rick Perry, som ville at et folkeoppnevnt organ skulle bestemme hvilke forskere som skulle få tenure, tenure kan sammenlignes med den faste ansettelse norske professorer får, som i realiteten gjør de uoppsigelige, men de konsekvenser det får for deres vitenskapelige frihet. Dette begrunnet han særlig med at han ikke likte all forskningen som viste at vi hadde et klimaproblem. Et tredje eksempel er et initiativ fra noen jurister som mener at den internasjonale domstol i Haag skal avsi en rådgivende dom om klimaspørsmålet, hva som er sant og ikke sant osv. Jeg ser frem til hva dommen sier om klimasensitiviteten, så vi endelig får slutt på den debatten. Det mest hårreisende forsøk på knebling fant sted ved UiB;

 http://universitas.no/nyheter/58264/klimarealister-skaper-bekymring

en jussprofessor som er medlem i Concerned Scientists (hva faen gjør hun der, den juridiske metode har like lite til felles med den naturvitenskapelige metode, som den teologiske metode) ville nekte bl.a. sin professorkollega Ole Humlum møterom, fordi det å låne ut møterom til Klimarealistene kunne oppfattes som at UiB støttet KR's vitenskapelige syn. Jurister - som profesjon - har ingen annen rolle i klimadebatten enn å sørge for at den er friest og åpnest mulig, og at en jussprofessor vil forsøke å frata en helt legitim interessegruppe, forsamlings og ytringsfriheten - begge er blant de mest sentrale menneskerettigheter -  er så vidt grotesk at jeg er overrasket over at hun ikke ble kjeppjaget fra UiB.

Så har vi de mer subtile forsøk på knebling. Ett ser vi her i dag, da jeg ikke skal kunne bruke de ord og uttrykk, jeg mener enkelte ekstreme standpunkter fortjener. Dette er overhodet ikke dramatisk å vår lille verden. Langt mer dramatisk er den katalogiseringen en ser på de ulike blogger der eksempelvis Curry og Spencer, oppføres i lister med kommentarer og opplysninger, som minner om en slags registrering av annerledes tenkende. Vår lokale Benestad har tatt den helt ut. Han er ikke lenger tilfreds med de 97 %, men har nå sammen med Nugatti i The Guardian, laget et nytt paper der han tar for seg de siste 3 %, og generaliserer over hvilke generelle feil og personlighetsavvik (nå overdriver jeg, dette står ikke i paperet, men det er det han mener) disse 3 % lider av. Han mener seg altså kvalifisert til å harve over flere hundre paper, og si noe generelt om disse. Han sier riktignok i artikkelen at en åpen debatt er viktig, men hvordan vil en beskjeden og usikker 28 år gammel doktorgradsstudent oppfatte dette, hvis han eller hun skulle komme på tanker, som var annerledes enn sjefens. Hjelper det på den akademiske frihet, å utgi generelle negative karakteristikker om vitenskapelige spørsmål Benestad umulig kan være kvalifisert til å uttale seg om?

Så Smiley, for meg kan du mene akkurat hva du vil, jeg antar jeg er sterkt uenig med deg på en del felter, og jeg mener det av og til er på sin plass å brenne av, når en opplever åpenbare overtramp og hårreisende standpunkter. Det er dette som er debatt, og det er slik meninger skal formes. Alle forsøk på å hindre dette, gir etter mitt syn uttrykk for en totalitær holdning i klimaspørsmålet. Den knebling jeg ble utsatt for i KR, var plump og klønete, og i realiteten ufarlig, da jeg kom til orde andre steder. Den mer subtile, skjulte og "vi gjør alt i det godes tjeneste" som jussprofessor Stålfjell og Benestad bedriver, er langt mer farlig.

2078
Aktører og hendelser / Sv: Gammelt piss på ny flaske
« på: 06.10.2015, 13:15:57 »
Her har du en link til en rekke ulike engelske ordbøker:

http://www.memidex.com/denier+unit-of-measurement

jeg aksepterer overhodet ikke at Holocaust industrien skal ta monopol på enda et begrep. Denier er et langt eldre ord enn både jødeutryddelsen under Hitler, og klimadebatten. For ikke å bli misforstått, så er jeg ingen Holocaustfornekter, men mener at en del jødiske interesser, der bl.a. Bill Kristol er sentral, kynisk har utnyttet Holocaust som påskudd for bl.a. amerikansk politikk i Midt - Østen. Holocaust var ikke kvalitetsmessig noe verre enn det amerikanske regimets systematiske utrydding av urbefolkningen i Nord-Amerika. Der er nå Holocaust minnesmerker over alt, hva hadde amerikanere reagert, om tyskerne tok et kvartal i Berlin og bygget om til et minnesmerke over det amerikanske regimets folkemord av indianerne.

Så til klima; når er det på sin plass å kalle noen klimafornekter eller denier, eller er dette  uansett off limits? Jeg mener Telehiv hadde et innlegg der han sa noe i retning av at ordet denier ble forbundet med en person som var  la - la - la, altså en som ikke er realitetsorientert osv. Jeg har ikke kalt hverken deg eller andre på dette forumet denier siden jeg kom inn, og fikk noe svært hårsåre reaksjoner, og har ikke benyttet det siden mot noen på forumet. Det er for øvrig påfallende at du selv skal være så hårsår, når du samtidig regelmessig omtaler meg som løgner.

Denialisme må ikke forveksles med skepsis eller å ha en contrarian holdning, det er således ikke denialisme å hevde et Karl et al. er biased, eller at det i svært mange vitenskapelige kretser er nærmest uhøflig å antyde alternative hypoteser. Det er heller ikke denialisme å hevde at en eller annen måling er feil, eller at det er benyttet feil metode. Men når noen hevder at norske breer stort sett ikke har krympet siden 50 - tallet, er vi trygt over i la -la -la denialismen.

Og frelsesarmeen er bra folk det, men de driver med religion, og de som nekter får åpenbare og observerbare klimadata, enten det er breer eller andre ting, driver i samme bransjen. En greier kort og godt ikke å foreholde seg til realitetene på grunn av en fast overbevisning om at realitetene ikke er slik de observeres, så begynner en å lage sin egen realitet, omtrent slik som kreasjonistene.
   

2079
Aktører og hendelser / Gammelt piss på ny flaske
« på: 06.10.2015, 00:32:53 »
Det høyreradikale organet The Weekly Standard (WS), har en ny Climategateskandale på gang, versjon II. For de uinnvidde er WS organet til Bill Kristol, en republikansk idiot som aldri sier nei til en ny krig, og som selv lurte seg unna nam.

https://www.youtube.com/watch?v=bL7JLlx5IAY

Nå har de funnet tusenvis av e-poster fra ett eller annet sted;

http://www.weeklystandard.com/articles/climategate-part-ii_610926.html?page=3

Sitat
The new batch of emails, over 5,300 in all (compared with about 1,000 in the 2009 release), contains a number of fresh embarrassments and huge red flags for the same lovable bunch of insider scientists. It stars the same cast, starting with the Godfather of the CRU, Phil “hide the decline” Jones, and featuring Michael “hockey stick” Mann once again in his supporting role as the Fredo of climate science, blustering along despite the misgivings and doubts of many of his peers. Beyond the purely human element, the new cache offers ample confirmation of the rank politicization of climate science and rampant cronyism that ought to trouble even firm believers in catastrophic climate change.

To all deniers in the world; hvis dere ikke har mer å komme med, anbefaler jeg Frelsesarmeen.

2080
Ny forskning / Sv:Breene - en ekte gladmelding
« på: 05.10.2015, 19:57:58 »
I mitt innlegg å går uttrykte jeg bekymring for at været de siste par måneder har svekket den styrking av massebalanse og brearmenes lengde, nedbøren i vinter og den kalde vår og sommer, skulle tilsi. Da jeg er utålmodig av natur, og ikke ville vente på de offisielle tallene, ringte jeg i dag NVE og snakket med en av de som er ansvarlige for dette;

- de er ferdige med målingene i Nord - Norge
- de holder nå på i Jotunheimen
- de tar Sogn og Fjordane, og videre sørover de neste dager og uker

Hovedinntrykket er at balansen i år har øket, jeg maste om prosenter og detaljer, men han ville ikke si noe annet, enn at han var temmelig sikker på en generell økning. Været i høst har ikke vært så ille for breene, riktignok varmere enn normalt, men lite nedbør. Er det mye nedbør, faller dette som relativt varmt regn på breearmene (lavtliggende) og smelter de, og er langt mer skadelig enn varmt vær med lite nedbør. Nedbør i løpet av september/oktober begynne å falle som snø høyere oppe, og øker dermed den totale massen, selv om det fortsatt regner og smelter lenger nede.

Jeg kommer tilbake med forhåpentligvis godt nytt når tallene kommer.
 

2081
Ny forskning / Sv: Klimarealistisk om breer
« på: 04.10.2015, 11:56:06 »
For et par måneder siden hadde vi oppstyret omkring norske breer som stortrives. Etter mange år med tilbaketrekning og negativ massebalanse var det håp om at vinterens store nedbørsmengder, kombinert med en kald vår og sommer, i det minste skulle gi et år med motsatt resultat. Jeg frykter imidlertid at været i august og september har kompensert for dette;

http://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2015/10/04/194876373/var-storste-isbre-blir-stadig-mindre?autoplay=1

Balansemålingen kommer om noen uker, så vi får se.

2082
Det kanskje viktigste hun sier er dette;

Sitat
  In my previous post Climate sensitivity: lopping off the fat tail, I argued that it is becoming increasingly difficult to defend high values of ECS.  However, the uncertainty is sufficiently large that we can’t really identify a meaningful ‘best value’ of sensitivity, or rule out really high values.

Jeg leser mye Curry, og oppfatter at hun er reelt i tvil om ECS, det som kjennetegner henne, er en kritikk av skråsikkerheten på begge ytterfløyer, hun har bl.a. vært kritisk til Lindzen som mener den ligger på 1, noe Curry mener han ikke vitenskapelig belegg for. Alle vet at det ikke blir tatt noen avgjørende globale skritt på Parismøtet, og hvis vi ikke kan "rule out really high values," har jeg ikke noen problemer med at det arbeides med dette spørsmålet. I følge mange moderate klimaforskere har vi tid å tilpasse oss etter hvert som videre forskning avklarer konsekvensene av ytterligere økning av CO2 og andre klimagasser. Mye av grunnlaget for usikkerheten synes begrunnet i de siste 10 - 15 års reduksjon eller stopp i oppvarmingen. På den annen side vil 2014, 2015 og sannsynligvis 2016, sette nye rekorder med mindre en får et massivt vulkanutbrudd. Og de etterfølgende år vil vise om dette fortsetter, ikke i samme tempo og styrke, men med økende trender. Eller om en nå får den temperaturreduksjon som er bebudet av eksempelvis Klimarealistene i snart 10 år. At der er naturlige variasjoner er det ingen som bestrider, at en da vil ha en naturlig motfase som motvirker AGW, vil følge som en logisk konsekvens av at der er naturlige variasjoner. Når både de naturlige prosesser er uavklarte, og størrelsen på ECS er uavklart, vil ikke dette tilsi at en skal ignorere spørsmålet, men arbeide videre med det.   

2083
Klimarealistene fornekter seg ikke, for et par dager siden kom en riktig gladmelding om at

Sitat
Økende isminimum i Arktis i 2015

hele innlegget kan leses her;

http://www.klimarealistene.com/2015/09/29/okende-isminimum-i-arktis-i-2015/

De som har fulgt med i år, vil ha merket seg to fakta for 2015;

1. Arktis ismaksimum var i mars/april 2015 det laveste siden de dedikerte satellittmålingene startet i 1979
2. Arktis minimumsutbredelse var i september det 4. laveste i samme periode, så vidt bak 3. plassen som var 2011.

Så hvor i all verden får KR dette fra, artikkelen er til og med illustrert med grafer og ser svært tilforlatelig ut, så her må KR ha hatt en usynlig hånd med i spillet.

Svaret er enkelt. Den etablerte "benchmark" for arktisk sjøisutbredelse har i lang tid vært dataene til  National Snow and Ice Data Center og sattelittmålingene utført av en bestemt satellitt og instrument, slik at en måler epler mot epler år for år, siden har vi her;

http://nsidc.org/arcticseaicenews/

Der er mer enn ti ulike satellitter og institusjoner som måler og utgir data om sjøis, alle har ulike data, noe som har sammenheng med oppløsningen på de enkelte instrumenter, og disse er nyttige til andre formål, men det er NSICD's standardmåling, som trekkes fram i alle sammenhenger der en skal drøfte trender.

Det KR har gjort, er kort og godt og forlate denne etablerte standarden, og heller rapportere om en annen måling NSIDC deltar i å administrere, nemlig MASIE, som har data fra 2006, og der de som administrerer den, har følgende råd til de som er opptatt av langsiktige trender;

Sitat
 
“If one is interested in long-term trends in sea ice or how it responds to changing climate forcing, generally, it is best not to use an operational product, but rather one that is consistently produced and retroactively quality controlled. The NSIDC Sea Ice Index monthly ice extent, and the satellite passive microwave data sets upon which it is based, is one example.”

Kilden finnes her, 5. avsnitt under pkt. 2;
 
http://nsidc.org/data/docs/noaa/g02186_masie/index.html

Og KR har selvsagt ikke produsert dette selv, det er et ikke oppgitt plagiat fra en Ron Clutz;

https://rclutz.wordpress.com/2015/09/26/arctic-ice-rebound/

eller her

http://www.thegwpf.com/arctic-ice-recovering/

Den interesserte kan finne en kritikk av Clutz bl.a. her

https://tamino.wordpress.com/2015/09/28/epidemic-of-denial/

Så Aaslid skifter kort og godt metermål og finner ett som passer bedre inn i verdensbildet, uten en gang å opplyse at de som administrerer dette metermålet, advarer mot å benytte det til det formål Aaslid gjør.

Det er sterkt beklagelig at det i Norge ikke finnes en eneste blogg som styres av reelle skeptikere, der det formidles fakta om eksempelvis arktisk isutbredelse som har informasjonsverdi. Slik jeg oppfatter det jeg leser i andre kilder, kan det nå være en reell endring på gang på atlantisk side i arktis, men dette greier ikke KR å formidle, da de alltid skal drive denne unyanserte hemningsløse juksifiseringen av klimadata.

   

2084
Media og politikk / Sv: Presidentvalget 2016
« på: 01.10.2015, 19:32:02 »
Vel Smiley, han sa ikke nei og bygger fortsatt opp om rollen som den motvillige som til slutt ofrer seg;

http://www.realclearpolitics.com/video/2015/10/01/al_gore_doesnt_say_no_when_jorge_ramos_asks_him_about_2016.html

2085
Media og politikk / Klimarealistene
« på: 30.09.2015, 21:53:36 »
Det er stor klimavitenskap på gang i KR for tiden;

http://www.klimarealistene.com/2015/09/28/norske-politikarar-og-fns-klimapanel-tek-feil/

særlig må denne passusen beundres;

Sitat
Det beste som kunne skje med jorda vår, var at temperaturen gjekk opp med 3-4 grader C. Og når UTSLEPP av CO2 aldri kan påverke temperatur eller klima på jorda, er det ei innbilling at menneske kan påverke klimaet, som er styrt av sola og naturen ved naturlovene.

Jadda, breene stortrives og vi trenger en 3 - 4 grader i tillegg til det vi har fått  de siste hundre år. Jeg leser ikke så mye KR for tiden, men fikk en melding gjennom DISCUSS (pga min kronikk i Forskning.no) av en som følte seg urimelig behandlet, her er hele innlegget i KR

Sitat
KLIMAREALISTENE - SANNHETEN OG YTRINGSFRIHETEN 


Arne Raaen 
Arne Raaen • a day ago   


På bakgrunn av dette innlegget: http://www.klimarealistene.com..., med forunderlige påstander som at ideell global temperatur er 3-4 grader over dagens skrev jeg en kommentar.

-- Den ble slettet etter få minutter.

Her er innholdet, slik at man kan forsikre seg om at det ikke var noe upassende eller personangrep i min kommentar (Jeg har selvfølgelig også tatt skjermdump):

"Når jeg leser dette innlegget, tar jeg det for gitt at Klimarealistenes Vitenskapelige
Råd i all hovedsak går god for det. For når en organisasjon som har som hovedmål å opplyse almuen holder seg med et professortungt råd, må vel kvalitetsikring av informasjonen være Rådets første oppgave.

Når jeg nå personliggjør det, velger jeg likevel å formulere meg i spørsmålsform:

Går Elen Roaldset god for at «Det beste som kunne skje med jorda vår, var at temperaturen gjekk opp med 3-4 grader C»?

Kan Martin Hovland bekrefte klimapanelet mener at varmestråling står
for hele energioverføringen fra overflaten til atmosfæren?

Støtter Fred Sigernes at økning av CO2 nivået har null effekt, fordi
effekten er «oppbrukt»?

Mener Ole Humlum at CO2-effekten utgjør mindre enn 1 grad C?

Kan Jan-Erik Solheim bekrefte at all CO2 i atmosfæren med rimelighet
får plass i Bø kommune?

Kan Einar Sletten forsikre oss om at «gartnaren må
pøse på med det firedobbelte med CO2 i veksthusa for å få
brukbare avlingar».

Det er ingen triviell sak å stille sin professorkompetanse bak en organisasjon
som sterkt bestrider Klimapanelet. Klimapanelet har som kjent som oppgave å prøve å komme fram til syntesen av den beste forskningen
på feltet. Jeg synes derfor ikke de utfordrede kan unnvike
å gi konkrete svar."
 

Innholdet var i kjent Aaslidstil strøket, lenge leve den åpne og frie klimadebatt som KR bekjenner seg til.

Klimarealistene svikter aldri!

Sider: 1 ... 137 138 [139] 140 141 ... 154