Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Okular

#331
Quote from: Smiley on 07.12.2014, 09:26:09
Hvis økt co2 gir varme i bunn og kaldere topp i atmosfæren burde jo lapseraten stige jo større forskjellen er mellom bunn og topp så sant avstanden er lik.

CO2 prøver å få til dette. Men klarer det ikke. Konvektiv respons forhindrer det. Den gjennomsnittlige normale lapsraten (ELR) forblir altså den samme, bundet til den adiabatiske (ALR). Dette er hva stråling/konveksjon-likevekten i den globale troposfæren går ut på. Sterkere oppvarming av overflaten og/eller tilsvarende nedkjøling av høyere luftlag fører til kraftigere konvektiv respons. Og motsatt.

QuoteHvis det er slik som du sier at ELR er balansert mot ALR så vil den aldri endres og co2 can ikke gi noen klima endringer uten at også toppen av atmosfæren blir varmere. Da står vi igjen med konklusjonen at verdens metrologi organisasjon vet om din beskrivelse siden de i 60 år har beholdt samme lapserate. Med andre ord må de vite at co2 ikke kan gi noe oppvarming!

Vel, økt atmosfærisk CO2-innhold var aldri ment å endre noe på lapsraten i utgangspunktet. Det var ment å heve jordsystemets effektive utstrålingshøyde til verdensrommet ('Effective Radiating Level', ERL - obs! må ikke forveksles med den normale lapsraten ELR ('Environmental Lapse Rate')), slik at en konstant lapsrate kunne gjøre jobben ned fra dette nivået med å heve overflatetemperaturen (se figur under). Ifølge rGHE-hypotesen vil en dobling av det atmosfæriske CO2-innholdet alene (uten tilbakekoblinger) heve jordas ERL (luftlaget med en temperatur tilsvarende jordas Stefan-Boltzmann-beregnede sortlegemetemperatur i verdensrommet, 255K (-18 C)) med ca. 160 m (ved å gjøre atmosfæren mer opak (optisk tykkere) for IR-stråling fra overflaten) og slik føre til en midlet økning i den globale overflatetemperaturen på omtrent 1 grad: [6,5 K/km x 0,16 km =] 1,04 K.

Ingenting annet enn en ren matematisk konstruksjon, selvsagt.


#332
Quote from: Smiley on 06.12.2014, 09:30:37
Dette irriterer meg grenseløst nå. I følge Wikipedia er denne modellen oppdatert senest i år 2000 av verdens metrologi organisasjon. Så de samme metrologer som hevder at co2 driver opp temperaturen ved tilbakestråling i media har finjustert verktøyet sitt i år 2000 uten å legge til tilbakestråling i modellen. De lyver altså mot bedre vitende når de bruker gassloven i sitt daglige arbeid men hevder IPCC sin strålingsmodell hver gang de er i media. De burde vært saksøkt!

Ser ut som det er en liten misforståelse ute og går her. Det er ingenting i hypotesen om 'den atmosfæriske radiative drivhuseffekten' (rGHE) som sier at 'tilbakestråling' har noen som helst innvirkning på lapsraten. Hypotesen benytter seg snarere av lapsraten som en allerede satt konstant (hva den er satt av bryr man seg i utgangspunktet ikke om). Det eneste som hevdes er at de såkalte 'drivhusgassene' i atmosfæren setter 'jordas effektive utstrålingshøyde til verdensrommet' (ERL). Når denne først er satt (255K, i snitt 5,1 km opp i troposfæren), så gjør rett og slett lapsraten resten. Dette er nøyaktig den samme framgangsmåten som den Hockey Schtick skisserer opp.

Når det kommer til 'lapsrater' så er det uhyre viktig å holde tunga rett i munnen. Det finnes i realiteten TO lapsrater.

Den ene - den 'adiabatiske' - er helt uavhengig av noen form for stråling. Likeså av konveksjon. Alle er enige om dette. Det er opplest og vedtatt. Ingen ny oppdagelse overhodet. Den tørre adiabatiske lapsraten (DALR) avhenger KUN av jordas tyngdeakselerasjon (g) og av atmosfærens spesifikke varmekapasitet (Cp). Denne lapsraten er på cirka 9,75 K/km. Den mettede (eller våte) adiabatiske lapsraten (SALR) er simpelthen den tørre modifisert av frigjøringen av latent varme fra H2O i luftsøylen; vanndamp kondenseres rett og slett når lufta beveger seg til og forbi sitt metningspunkt. Hvor dette metningspunktet spesifikt ligger varierer veldig med luftas temperatur. Gjennomsnittlig globalt er SALR estimert til å ligge på omkring 5 K/km, altså rundt halvparten så bratt som DALR.

Den utjevnede globale adiabatiske lapsraten ligger et sted på veien mellom den absolutt tørre og den absolutt mettede varianten, nærmest den sistnevnte, for såpass viktig er vannet i jordas troposfære: 6,5 K/km. (Men husk, dette er et globalt snitt, ikke en absolutt verdi en kan bruke hvor som helst, når som helst.)

Den adiabatiske lapsraten er imidlertid bare spesifikt relevant for stigende og synkende luftmasser. Uten stigende og synkende luftmasser (konveksjon) så utgjør ALR kun en teoretisk potensiell gradient. Og luftmasser stiger og synker ikke bare fordi det finnes en potensiell lapsrate å følge. Nei, det fordres helt spesielle forhold for at konveksjon skal igangsettes. Og det er her stråingen kommer inn.

Den andre lapsraten - den 'normale' eller 'naturlige' - er rett og slett det temperaturprofilet vi ser fra overflaten til tropopausen (ELR). Denne fluktuerer veldig fra sted til sted og gjennom døgnet, svært mange lokale forhold spiller inn. Men helt grunnleggende dreier det seg om en balanse mellom stråling og konveksjon, hvor strålingen varmer overflaten og konveksjonen kjøler den. Strålingen det er snakk om kommer selvsagt fra sola. Sola varmer overflaten som i sin tur varmer luftlagene like over den. Samtidig er vi så heldige å ha gasser (og væsker) i atmosfæren som er i stand til å kjøle luftmasser til verdensrommet via stråling. Dette skjer i hovedsak i den andre enden av den troposfæriske luftsøylen, dvs. høyt oppe.

Mellom denne strålingsoppvarmingen lavt nede og strålingsavkjølingen høyt oppe føres så energien som varme via fysisk forflytning av luft - konveksjon.

Det som skjer er at strålingsprosessene hele tida arbeider mot å gjøre den troposfæriske temperaturgradienten oppover fra overflatelaget så bratt som mulig, brattere enn den potensielle adiabatiske lapsraten. Det er ved det punktet at denne overskrides at konveksjonen trår til. Det skapes ustabilitet og konveksjonen slår inn for å bringe den faktiske temperaturgradienten (ELR) tilbake ned til den potensielle gradienten (ALR). Dette gjør den ved å bringe energien fra den oppvarmende enden (nær overflaten) til den avkjølende enden (nærmere tropopausen) og slik jevne ut forskjellen skapt av de rene strålingsprosessene.

Altså: stråling varmer nede, kjøler oppe - skaper bratt gradient; konveksjon kjøler nede, varmer oppe - jevner ut gradienten igjen.

Dette er et kontinuerlig samspill som holder den globale normale lapsraten (ELR) lik den globale adiabatiske lapsraten (ALR): 6,5 K/km. Med andre ord, ELR er svært avhengig av stråling (og konveksjon), men det betyr ikke at den er fri til å være hva som helst i gjennomsnitt; den er når alt kommer til alt helt og holdent bundet av den potensielle ALR, som i seg selv ikke på noen måte er avhengig av verken stråling eller konveksjon.

Hvis mer CO2 i atmosfæren skal kunne tvinge den soloppvarmede overflaten til å bli enda varmere, så er den nødt til å slakke den gjennomsnittlige temperaturgradienten vekk fra den. Og dette vil den altså selvsagt aldri være i stand til. Nettopp pga. denne naturlige og nødvendige lapsrate-balansen vi har beskrevet her.
#333
Smiley,

Du skal være påpasselig med å sluke alt som kommer fra skeptikere. Er du skeptiker er du i utgangspunktet skeptisk til enhver påstand som framsettes, uavhengig av hvem den framsettes av, inntil du på egenhånd har undersøkt den faktiske bakgrunnen for påstanden.

Hockey Schtick nærmer seg noe, men hans postulat om en nødvendig sammenheng mellom en teoretisk 'utstrålingshøydetemperatur' og atmosfærens tyngdepunkt ('centre of mass') holder ikke mål. Den faller sammen så snart en beveger seg over på atmosfærer som er vesentlig tyngre eller vesentlig lettere enn jordas. Han har ikke funnet noe universalprinsipp man kan forholde seg til. Hovedgrunnen til det er at han henger seg opp i et imaginært konsept: en planets utstrålingshøyde.

Det er noe helt annet som foregår her ...

Les diskusjonen hos Tallbloke:

http://tallbloke.wordpress.com/2014/11/29/one-equation-for-earth-temperature/
http://tallbloke.wordpress.com/2014/11/24/hockey-schtick-derivation-of-the-entire-33c-greenhouse-effect-without-radiative-forcing-from-greenhouse-gases/

P.S. Jeg tror ikke det er noen stor hemmelighet at jeg er signaturen 'Kristian'. Er du signaturen 'Mr Pettersen'?