Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Telehiv

#1
Er det noe mer å si om vår tid her på jorden?#4
Joda, dere husker riktig, Elsa Widding er ikke bare kommet inn som ny representant for Sverigedemokraterna i svenske Riksdagen fra 2022, men er også sivilingeniøren fra Chalmers Teknologiske Universitet med mer enn tjuefem års erfaring fra energibransjen. Hun har hatt flere stillinger for de tre hovedaktørene i Sverige, Norge og Finland, men har også jobbet for Industridepartementet i Sverige, samt for privateide selskaper. I dag driver hun sin egen virksomhet, et rådgivningsfirma med fokus på analyse og ekspertråd innen energi- og infrastrukturvirksomhet, men hun har også påtatt seg operative oppgaver som midlertidig leder. For tiden er Elsa Widding administrerende direktør i et svensk energiselskap som produserer og distribuerer kraft og varme. I tillegg har hun egen Youtube-kanal, holder foredrag for å spre kunnskap og informerer om vitenskapelige synspunkter på klimaspørsmålet. I tillegg gir hun ut og selger bøker knyttet til klimaspørsmålet i egen nettbutikk, og hun har 4 styreverv.

Opp mot denne brede kunnskapen står økonomen Markus Selin (S) og skriker i Riksdagen at "Det är bedrövligt – jag skäms!" og anklaget Widding for å dra "hela arbetet för att rädda vår planet i smutsen".

Lenke: https://www.document.no/2022/10/20/658739/

Elsa Widding har lagt ut en hel serie gode beskrivelser av klimaprosessene, der hun avslører den manglende vitenskapelige bakgrunnen for politikernes alarmistiske klimapåstander. Samtidig gir hun oss et innblikk i kompleksiteten i klimasystemet og mange av påvirkningsfaktorene. Hun gir også vindmølleentusiastene strykkarakter. Denne saklige snutten ble sensurert vekk av Nettavisen:

https://youtu.be/PBE1C5TBN4I

Nederst i denne artikkelen forfattet av Steinar Jakobsen allerede for et par år siden - lenge før hun ble aktuell i Riksdagen - finner dere en hel serie linker til andre foredrag av Widding:
https://www.an.no/elsa-widding-en-klimadebattant-med-relevant-bakgrunn/o/5-4-1259262
#5
De fleste har vel sett den velkjente illustrasjonen av hvor langt ute på jordet IPCCs klimamodeller har vært - og er - i forhold til faktiske observasjoner:IPCC-miljøenes modeller feiler altså grovt over hele fjøla. De eneste klimamodellene som har vært i nærheten av å treffe den observerte temperaturtrenden de senere tiårene (men ikke tatt med i IPCCs beslutningsgrunnlag!) og dermed ligger langt under IPCC-miljøenes overopphetede grafer, er russernes framskriving av - nettopp - de observerte naturlige variasjoner/sykluser.

Tungvektere som Oxfordprofessoren Tim Palmer kommenterer dette slik:

"A highly nonlinear system where you have biases which are bigger than the signals you're trying to predict is really a recipe for unreliability."

Tunge forskere innrømmer nå at en rekke av fysikkens klimarelevante lover og ligninger ikke lar seg håndtere datateknisk i klimamodeller. Björn Stevens ved Hamburgs Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M) forklarer modellsviktene på dette området med at "We were somehow forbidden to use this understanding by the limits of computation."

Han legger til en kommentar om modellenes avstand til/brudd med den virkelige utvikling:
"People sometimes forget how far away some of the fundamental processes in our existing models are from our physical understanding."

Stevens beskriver hvordan dette ikke bare gjelder lokale forhold, men hele makrobildet som ikke fanges opp iht. det man egentlig skulle bygd på i fysikken:
"After all, we keep hearing that the models represent "the physics." They obviously do not, even for large scale phenomena."

IPCC siste statusrapport måtte innrømme at modellene ikke står til troende
Disse tvungne erkjennelsene har gjort at IPCCs siste statusrapport (AR6) for første gang IKKE lenger refererer til de tidligere spesialdesignede modellene for å trumfe faktiske observasjoner (CMIP6 familien). De som har lest seg opp på dette vil vite at IPCC nå baserte seg på forskning (dog egentlig bare ett paper) som kombinerte ulike anslag (estimates) UTEN å bruke modeller.
Men selv dette paperet viste seg ved nærmere ettersyn å ha grove feil med behov for betydelige rettelser, jfr. bl.a. Lewis' studie (2022) som reduserte IPCCs anslag i AR6 for "mest sannsynlig CO2 klimasensitivitet" med over 30%.

Men alle disse feilene er det altså policymakerne (ikke forskerne i IPCC) likevel fortsetter å dra med seg ut til media og politikerne, slik at verden kan fortsette med de samme feilaktige og selvskadende "klimakrisereduserende" tiltakene. Jaja.

Lenke: https://kaltesonne.de/was-leisten-die-gegenwaertigen-klimamodelle-wirklich/#more-71389

 
#6
Studien stiller klimaalarmistenes påstander om at jorden snart har nådd et klimatisk "tipping point" og beslektede påfunn i et grelt lys: For en drøy uke siden smalt MIT i bordet en analyse som trolig vil sende skjelvinger gjennom den påståtte konsensus om en CO2-indusert "klimakrise".
Overskriften i MITs eget organ MIT News lyder nemlig slik:

Earth can regulate its own temperature over millennia, new study finds
Scientists have confirmed that a "stabilizing feedback" on 100,000-year timescales keeps global temperatures in check.


En ny studie fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) viser at Jorden har mekanismer som regulerer mengden av CO2 i atmosfæren, slik at klimaet stabiliseres og planeten ikke blir ubeboelig. Foto: Christine Daniloff, MIT / NASA

Jorden har sin egen måte å nøytralisere CO2 på. En ny studie fra det prestisjefylte Massachusetts Institute of Technology (MIT) viser at vår planet har en «stabiliserende tilbakekobling" mekanisme som virker over hundretusener av år, og som hindrer at jorden blir ubeboelig.

Studien bygger på paleoklimatiske data om temperaturene på Jorden de siste 66 millioner år.
MIT skriver:

"A likely mechanism is "silicate weathering" – a geological process by which the slow and steady weathering of silicate rocks involves chemical reactions that ultimately draw carbon dioxide out of the atmosphere and into ocean sediments, trapping the gas in rocks.

Scientists have long suspected that silicate weathering plays a major role in regulating the Earth's carbon cycle. The mechanism of silicate weathering could provide a geologically constant force in keeping carbon dioxide – and global temperatures – in check. But there's never been direct evidence for the continual operation of such a feedback, until now."


Document omtaler saken nå med en norsk oversettelse:
"En sannsynlig mekanisme er «silikatforvitring» – en geologisk prosess der den langsomme og jevne forvitringen av silikatbergarter involverer kjemiske reaksjoner som til slutt trekker karbondioksid ut av atmosfæren og inn i havsedimenter, noe som dermed fanger gassen i bergarter.

Forskere har lenge mistenkt at silikatforvitring spiller en viktig rolle i å regulere jordens karbonsyklus. Mekanismen for forvitring av silikat kan gi en geologisk konstant kraft for å holde karbondioksid – og globale temperaturer – i sjakk. Men det har aldri vært direkte bevis for kontinuerlig drift av en slik tilbakekobling, før nå. (MIT)
"

Legg merke til siste setning, uthevet i rødt.

Lenke MIT:
https://news.mit.edu/2022/earth-stabilizing-temperature-1116?fbclid=IwAR2RHB1Xfd8qYEeDI1H4eE6FdsHOMzaWlHDmiLx0s4FSL5RWbvpSInr1ng4

Lenke Document:
https://www.document.no/2022/11/27/ny-studie-viser-at-jordens-klima-er-selvregulerende/
#7
Milano-avisen La Verità har mandag intervjuet Franco Prodi, tidligere professor i fysikk ved universitetet i Ferrara, senere sjef ved instituttet for klima- og atmosfæriske vitenskaper (ISAC), som tilhører den nasjonale italienske forskningsorganisasjonen CNR.Dette er en toppforsker som på slutten av en glitrende akademisk karriere har våget å ta til motmæle mot det han kaller akademisk diskriminering:

Avisen spør: På hvilken måte, professor?

Prodi svarer: Jeg grunnla CNRs avdeling i Bologna mellom 1985 og 1993, og jeg ledet det viktigste instituttet for atmosfærefysikk i landet i tjue år. Men i dag har jeg ikke lenger adgang til forskningsavdelingen som jeg selv grunnla.

Les hele artikkelen og bli:
a) oppmuntret av denne toppforskerens rake rygg,
b) trist over den såkalte "klimaforskningens" tilstand
   
Lenke: https://www.document.no/2022/11/22/klimaet-er-ikke-godt-forstatt-og-det-kan-ikke-styres/
#8
Den gode gamle inkvisisjonen er modell for den nye klimainkvisisjonen
En venn av meg gjorde meg nylig oppmerksom på at jeg straks måtte begynne å brenne mine gamle leksika fra 1970-tallet med sitt kjetterske innhold om sola som styrer klimaet før Klimakirkens Kongelige Klimainkvisisjon (KKK) finner dem. I dagens sprengkulde her på Vestlandet sitter jeg derfor nå og fyrer metodisk med Aschehoug og Gyldendals utdaterte sannheter. 


Har De noengang vært, eller er De medlem i en klimafornekterorganisasjon?

Før alt brennes har jeg lekt litt med tanken på å modifisere teksten om den gode gamle inkvisisjonens prosesser til slik den moderne Klimakirkens Kongelige Klimainkvisisjon (KKK) utfolder seg. Leksikonet mitt starter beskrivelsen slik:

"Inkvisisjon var en del av den katolske kirkes strategi for å hindre at kjetteri, vranglære, bredte seg. Kirken forsøkte å hindre dette med tre midler. Først skulle man forsøke å overtale og overbevise, det neste nivået var rettslig forfølgelse og straff av de som ikke lot seg overbevise, og som tredje og siste utvei bruk av militærmakt slik som ved albigenserkorstoget mot de kjetterne som hadde evnen til å fysisk motsette seg rettsapparatet."

Ved å omskrive dette til dagens situasjon framkom nedenstående beskrivelse av den moderne inkvisisjonen, der alt følger den opprinnelige leksikonteksten, bare at aktørnavnene er omskrevet (markert i kursiv):

--------------------------------------------------------------------------------------
"Klimainkvisisjon er en del av Klimakirkens strategi for å hindre at kjetteri, vranglære, brer seg. Klimakirken forsøker å hindre dette med tre midler. Først skal man forsøke å overtale og overbevise, det neste nivået er rettslig forfølgelse og straff av de som ikke lar seg overbevise, og som tredje og siste utvei bruk av militærmakt slik som mot bondekjetterne i Frankrike som hadde evnen til å fysisk motsette seg rettsapparatet.

Allerede oldkirken utviklet mekanismer for å støte ut annerledes troende, vanligvis ekskommunikasjon, som var utelukkelse fra forskningsfellesskapet. Da klimareligionen ble den statsbærende religion i Klimariket under keiser Guterres den store, ble avvik i lærespørsmål følt som en trussel mot klimarikets enhet og dermed en sak som angikk den verdslige makt. Klimamakten hadde ikke kommet i stand med å regulere det klimareligiøse liv under etterkrigstidens kuldeperiode men begynte med dette i den nye klimareligiøse tid fra 1990 med FN som klimakirkens overhode. Fremtredende klimateologer forsvarte statlige tiltak mot klimaheretikere og  klimaskismatikere (ofte lavkirkelig omtalt som klimafornektere), som eiendomsinndragelse og landsforvisning, men fordømte bruken av (direkte) dødsstraff. Men Klimaretten knyttet klimareligiøst avvik til majestetsfornærmelse mot FN-pakten, som det var forskningsfaglig dødsstraff for.

Etter Vestromerrikets fall, dvs. Trumps USA, og den påfølgende innføring av Det senile klimapresidentskap manglet Klimakirken et klart overhode, mens de forskjellige klimakonger, og senere klimakeisere i FN/WEF og EU fortsatte å se seg selv som klimakirkens overhode også i disiplin- og lærespørsmål i deres egne territorier. Gradvis klarte dette klimapavedømmet  å oppkaste seg selv til klimakirkens sentrum med rett til å avgjøre lærespørsmål.

Mangelen på en tilsvarende sentral statsmakt som i Romerrikets tid hadde satt makt bak avgjørelsene i lærespørsmål gjorde at den praktiske håndhevelsen av en enhetlig klimareligiøs lære imidlertid fremdeles var avhengig av lokale forhold. Bruken av det ordinære rettsvesenet viste seg derfor å være vanskelig når Klimakirken ble utfordret av organiserte kjetterbevegelser som Klimarealistene og toppskolerte debattanter i kommentarspaltene i noen av avisene fra 1990-tallet av fordi rettsapparatet manglet egne etterforskningsorganer og aktorer, og var avhengig av at privatpersoner stilte som anklagere og var offisielle parter i rettssakene med plikt til selv å legge frem fellende bevis mot anklagede kjettere for ikke å bli straffet for falsk anklage.

Klimakirken hadde derfor behov for en ny juridisk metode som ikke var avhengig av privat påtale, som beskyttet vitner, og som kunne produsere bevis gjennom klimaforhør (aka "kongresshøringer") og eventuelt klimatortur (aka "umenneskelige og nådeløse jobbtrusler mot ærlige forskere"). I denne nye tid valgte man å bytte ut bålbrenning og radbrekking mot prosesser som kunne passere Menneskerettsdomstolen når de rette aktører fikk forvalte den. Dette behovet ble følt samtidig som den moderne klimaretten ble innført i Vest-Europa og som sammen med den fremvoksende kanoniske klimarett skapte det teoretiske og juridiske grunnlaget for klimainkvisisjonsdomstolene.

Klimainkvisisjon har nå blitt Klimakirkens vanlige prosessform i alle typer rettssaker, ikke bare i de som gjelder kjetteri, men også mot dem som påviser klimakorrupsjon i alle sine former".
--------------------------------------------------------------------------------

Etterord:
Da jeg begynte å se over hva jeg her hadde knirkefritt klart å flytte inn i vår tid, begynte jeg faktisk å kaldsvette. Forstå det den som tør...

#9
Jeg har tidligere fortalt om et stort vindanlegg i Tyskland som ikke er bærekraftig og som nå fjernes for å utvinne kullet under det, og en rekke andre eksempler på sammenbrudd i det grønne skiftet. Det er som kjent Tyskland med sitt Energiewende som har dratt den klimaforvirrede selvskadingen lengst, men som likevel fortsetter å insistere på å legge ned det som virker og bygge mer av det som ikke virker:

Tyskland skal doble på vindenergi det neste tiåret - samtidig som det kollapser økonomiskBlackout News og andre kilder ligger bak WUWTs beskrivelse av galskapen:
https://wattsupwiththat.com/2022/11/15/germanys-compounding-energy-woes-even-wind-power-industry-is-sliding-into-crisis/

Noen stikkord:
- "Nordex is closing its plant in Rostock, Siemens Gamesa is sliding deep into the red and at Vestas the workforce is on strike,"
- wind parks just aren't getting built and orders are "collapsing sharply", falling by "more than a third in the third quarter" at Siemens Gamesa year-on-year
- The result: thousands of lost jobs.


Blackout News viser videre til:
- "incalculable record raw material prices and supply chain problems" and a lack of profitability. Companies like Nordex are closing plants in Germany and moving production offshore to places like China.

- The unplanned lack of wind energy expansion in combination with the massive supply stop of Russian natural gas is acting to further compound the German government's problems as it struggles to keep the country supplied with energy while it suicidally pushes for the electrification of transportation and the closure of nuclear and coal power plants.

- "Siemens Gamesa made a loss of almost one billion euros in the past fiscal year and sales fell by four percent," according to Blackout News. "Vestas has already made a loss of just under one billion euros, compared with a profit of 135 million euros a year earlier."

- Government reforms have  to have "driven turbine manufacturers into cutthroat competition" and the German market "has collapsed in recent years," Blackout News adds. "For the market leaders Vestas, Siemens Gamesa, Nordex and Enercon, it is becoming increasingly difficult to find financiers willing to invest in wind turbines.


Lenke: https://blackout-news.de/aktuelles/windkraftindustrie-in-der-krise/

#10
Dagbladet er blitt landets dårligste kopi av Se & Hør og skulle de finne på å skrive om "klima" er det vel gråten som tar de fleste. Men i 2010 var blekka ennå ikke blitt så hardbarkede klimakrypere at de lot være å la et urkomisk klimastunt unnslippe oppmerksomheten. Eller rettere, det var egentlig Finansavisen som brakte komikken til norske spalter, og Dagbladet tok (som vanlig) gratisreisen med å gjenta suksessen:

Deltakere på klimamøtet i Mexico i 2010 ble lurt til å støtte et forslag om å forby vann.
Den klimaskeptiske organisasjonen CFACT sto bak det urkomiske stuntet:
- En rekke av delegatene på konferansen syntes det var en god idé å forby det kjemiske stoffet dihydrogenmonoksid, skrev Finansavisen.
- Det de ikke skjønte, var at dette tekniske begrepet rett og slett er et annet navn på vann. Dermed avslørte de - ikke helt uventet - sterkt sviktende naturfagkunnskaper, ifølge organisasjonen CFACT, som sto bak peket.

Nesten alle delegatene som ble bedt om å støtte vannforbudet, svarte ja, ifølge CFACT.

De samme delegatene var dessuten positive til å innføre handelssanksjoner mot USA hvis ikke amerikanerne undertegnet en internasjonal avtale om å begrense utslippene av klimagasser inkludert det "livsfarlige" stoffet dihydrogenmonoksid.


VANNVITTIG: Den konservative lobby-gruppa mente klimadelegatene ikke kan nok om naturfag - og det fikk de rett i da flere delegater ble enige om å forby vann under møtet i Cancùn. En pappversjon av Frihetsgudinnen synker ned i et hav av dihydrogenmonoksid utenfor badebyen Cancún i Mexico. Foto: REUTERS/SCANPIX

Lenke: https://www.dagbladet.no/nyheter/lurte-klimatoppmotet-til-a-forby-vann/64367745

Men er det noen som tror det er blitt bedre i Egypt 2022?
Vi som følger med på aktivistenes tragikomiske forestillinger ser ingen bedring. Den WEF-utplukkede kanadiske klimaaktivisten Tzeporah Berman mener f.eks. at oljeproduksjon må behandles på lik linje med atomvåpen. Berman står bak det to år gamle initiativet Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, et avtaleforslag om å stoppe bruken av olje, kull og gass. Hun går nå kappgang mellom dresskledde mennesker fra én panelsamtale til den neste, på FNs 27. klimatoppmøte i badebyen Sharm el-Sheikh.

Noen tror kanskje at dette er en forvirret tanke i et hysterisk menneskesinn, men bak dette forslaget står lobbygruppen i Verdens Helseorganisasjon, EU-parlamentet, Vatikanet og Vanuatu i FNs generalforsamling. Og forslaget er altså basert på studier av andre ikkespredningsavtaler, som avtalen om atomvåpen. For i likhet med masseødeleggelsesvåpen har fossilt brensel potensial til å ta livet av millioner av mennesker, mener de. Det bør vel nevnes at forslaget ikke problematiserer hvor mange millioner mennesker de vil ta livet av ved å fra ta dem olje, gass og kull før funksjonelle alternativer foreligger...

Lenke: https://www.document.no/2022/11/14/vil-behandle-oljeproduksjon-som-masseodeleggelsesvapen/

 
#11
I artikkelen "Germany's Uniper reports one of biggest losses in corporate history" orienterer Financial Times nå sine lesere om hvordan Merkels "grønne skifte" (Energiewende) har påført det tyske gasselskapet kanskje tidenes største underskudd.Energiewende har på rent ideologisk basis stengt ned/forbudt kritiske deler av Tysklands opprinnelig velfungerende energiforsyning (atomkraftverk og fossile energikilder) før man hadde funksjonelle alternativer klare. Det har man forøvrig fremdeles ikke. Dette er i ferd med å gi Tyskland, og selvsagt også de andre europeiske landene som er med på galskapen, et økonomisk og energipolitisk mareritt:
Det tyske selskapet Uniper var Tysklands største importør av russisk gass. For de ni første månedene av 2022 har selskapet, som nå skal nasjonaliseres, bokført et tap tilsvarende 400 milliarder norske kroner.

Jan Herdal har gjengitt artikkelen i Financial Times (som er bak betalingsmur) hos Steigan, som sier at dette trolig er det største underskuddet noensinne for et enkeltselskap i Tyskland, og i klasse med de største konkursene i USA under finanskrisen i 2008. Unipers aksjeverdi er praktisk talt utradert. Videre skriver han:

Da mesteparten av den russiske rørgassen forsvant over natta, kunne ikke selskapet slutte å levere gass. Da ville Tyskland ha brutt sammen. Uniper måtte kjøpe på spotmarkedet til tidobbel pris. En slik prisøkning var umulig å overføre til kundene i sin helhet. Ingen ville hatt råd til å betale den.

Løsningen ble at de bokførte tapet, samtidig som de søkte hjelp av myndighetene. I september lovte Berlin føderal støtte på nesten 300 mrd. kroner, av frykt for at en kollaps ville få katastrofale ringvirkninger for landets energisystem og økonomi.

Uniper er størst og har trolig gitt gasskrisa et ansikt, men er langt fra aleine. Det er heller ikke over. Finansdirektør Tina Tuomela håper å være ferdig med tapene innen 2024.

En mild høst og vind i Europa har minsket trykket noe, men spotprisen på gass i Europa er likevel fem-seks ganger så høy som normalen for et par år siden. Heller ikke dette kan i sin helhet veltes over på kundene. Og snart kommer vinteren.

Det er heller ikke over med denne vinteren. Bloomberg skrev i september at Europas gasskrise vil vare minst til 2025, og at prisnivået vil gå ut over etterspørselen. Sagt på en annen måte – de som ikke har penger nok, må regne med å fryse.

Utviklingen vi nå ser i Europa er produktet av en politisk nedsmelting uten sidestykke etter Den andre verdenskrigen. Det er grønn utopi kombinert med russofobi og vestlig hybris på sitt verste.

Russerne hadde tiltenkt Tyskland en nøkkelrolle i Europa.

De to gassledningene Nord Stream 1 og 2 (fire rør sammenlagt) ville hatt kapasitet til å frakte halvparten av EUs gassbehov direkte fra russisk til tysk jord, langs bunnen av Østersjøen utenfor grensene til besværlige naboer. Tyskerne ville ha hatt en stor hånd på Europas energikran.

Hvis det blir noe av gassknutepunktet i den europeiske delen av Tyrkia, blir det i stedet Tyrkias president, for tiden Recip Erdogan, som kommer til å ha hånda på kranen til Europas rørgass.

Det er nesten surrealistisk. For ett år siden hadde jeg ikke trodd at dette var mulig.


Lenke: https://steigan.no/2022/11/uniper-setter-ny-tysk-rekord-i-underskudd/   

#12
Som ventet er norske medier fulle av ukritisk vrøvl, kamelsluking og klimaskam under den pågående COP27 i Egypt, med sine minst 25.000 deltakere ankommet i jetfly fra hele kloden. Hovedtemaet er at den fattige verden, ikke minst Afrika denne gangen, skal tildeles erstatninger fra den "rike" verden for de "klimakatastrofer" de er påført. Her står enhver agitator fritt til å finne opp sine egne "katastrofer" etter mønster av FN-sjefen selv.For å bygge støtte for kravene brukes nemlig enhver noteringsverdig værhendelse som bevis. Rent klimafaglig dreier disse "klimakonferansene" seg dessverre nesten utelukkende rundt hvor mye penger FN klarer å hale ut av sine rikeste medlemsland (mest til egen drift) uten at reelle miljøpolitiske grep er å skimte, uten at den virkelige forurensingen fra den virkelige storkapitalen trues, og uten at World Economic Forum (WEF) føler seg tråkket på tærne (se videre).

En ting er at vi har våre egne lykkejegere (bl.a. Støre og Barth Eide) vasende rundt i Egypt og lover bort våre penger til kreti og pleti av selvskadende galskap, men de som gjør sin makt- og pengelykke på denne leken direkte i FNs toppjobber er ikke mindre oppsatte på å få sendt vanlige folks skattepenger til korrupte diktatorer i utviklingslandene.

Problemet ved klimaopportunistene på COP27 er at de vet åpenbart like lite om tall som de vet om forskjellen på vær og klima: Et eksempel er å ikke forstå rekkevidden og motivene bak den avsindige kostnadsplanen fra Nigel Topping, som var FNs High-level Champion for Climate Change (sic) for COP26. Han har nå delt sine geniale tanker om hvordan enorme summer kan samordnes med World Economic Forum (WEF), for nå gidder de ikke engang å skjule disse koblingene lenger, jfr. at også den andre High-Level Champion (of Egypt), Dr. Mahmoud Mohieldin, er WEF-mann, han ble f.eks. valgt til Young Global Leader av WEF allerede i 2005.

https://www.weforum.org/agenda/2022/11/cop27-united-nations-climate-change-progress-nigel-topping/

Topping siteres på at:
"According to Topping, about $2 trillion a year more is needed in emerging and developing economies, excluding China, to confront climate change effectively."

Den som leser hva han har tenkt å bruke disse enorme summene på vil imidlertid se at det knapt er verken et miljø- eller klimarelevant område som innbefattes. Derimot en rekke "business opportunities", dvs. milde gaver til dem som styrer prosessene og pengene.

Men norske journalister, som i utgangspunktet ikke vet forskjell på en million og en milliard vil selvsagt ikke stusse over dette tallet heller, men til deres orientering kan vi nevne at en amerikansk/engelskspråklig "trillion" er en billion på norsk, dvs. tusen milliarder, eller en million millioner, angitt med tallet 1 000 000 000 000. Så Topping har altså funnet ut at ca. 20 tusen milliarder kroner EKSTRA (nesten to norske oljefond) er nødvendig ÅRLIG "to confront climate change effectively". Av dette skal ca. 70% komme fra PRIVATE (!) investorer iflg. Topping (jfr. WEFs begeistring for dette). Man spør i undring? Når ble FN 70% privat?!

PS: Hvis man vil vite hva en ærlig afrikaner mener om konsekvensene av uhjelp til Afrika, kan man f.eks. lese dette intervjuet i Der Spiegel:
https://www.spiegel.de/international/spiegel/spiegel-interview-with-african-economics-expert-for-god-s-sake-please-stop-the-aid-a-363663.html

#13
Aker-sjef Øyvind Eriksen synes nå å stille seg i spissen for et mer eller mindre tydelig opprør blant sentrale næringslivsledere som ser møysommelig oppbygde verdier smuldre i hendene på de selvskadende klimaideologene.Det har sikkert kostet ham noen våkenetter på forhånd, men det er litt befriende at en av våre viktigste næringslivsledere nå tar seg på tak og synger ut:

"Aldri i mine nesten 14 år som sjef for Aker har jeg vært vitne til at geopolitikk har rammet energimarkeder og energisikkerhet så sterkt."

Helt konkret slår Eriksen alarm i et brev til aksjonærene ifm. tredjekvartalsrapportens beskjed om fallende verdier i Aker og om det han mener er feilslått og naiv politikk som har bidratt til energikrisen som rammer store deler av verden. Han understreker at Russlands krig mot Ukraina naturligvis har deler av skylden for krisen i Europa, men at underinvesteringer i olje og gass, samtidig som alternativene ikke har vært klare, er en kjerneårsak.

Gjengitt i Dagens Næringsliv smeller han til med en beskrivelse som kunne vært sitater fra alle våre advarende innlegg her på Klimadebatt:

– Alternativene er ikke klare
– Vi river ned huset vårt før det nye huset er bygget. Alternativene er ikke klare, og vi har ingen backup-plan. Resultatet er en verden som går mot mer uro, usikkerhet og kompleksitet, skriver Eriksen.
– Noen eksperter sier at dette har vært en ventet krise, etter mange år med røde flagg som signaliserte økende risiko for energisituasjonen i Europa. Mer og mer av elektrisiteten kommer fra ikke-regulerbare kilder som sol og vind, men den står for bare to prosent av den globale forsyningen av primærenergi.
Mange av planene for energiomstilling har vært mangelfulle og urealistiske, legger Eriksen til.
– Nå er hverken myndigheter, eksperter, industriledere eller finansmarkeder forberedt på å håndtere galskapen som utfolder seg.
Eriksen mener myndighetene verden over må engasjere seg i større grad, og sørge for at private aktører får større forutsigbarhet. Her argumenterer han mot pristaket på gass som EU jobber med, og som han mener vil virke stikk i strid med målsetningen, og heller for langsiktige salgskontrakter.
– Vi må tenke nytt om vår kollektive vei fremover, skriver han.


Lenke: https://www.dn.no/marked/aker/kjell-inge-rokke/resultater/aker-sjefen-om-feilslatt-omstilling-og-energikrise-vi-river-ned-huset-vart-for-det-nye-huset-er-bygget/2-1-1345775

#14
EUs selvskapte energikrise utarter til udemokratisk herjing med energileverandører
Som alle uten klimatvangstanker har sett lenge, alt den rådende EU-makta prøver seg på i energipolitikken mislykkes: Det feilslåtte "grønne skiftet" har sendt medlemslandene ut i stadig dypere økonomiske, miljømessige og industritekniske problemer.
Men i stedet for å innrømme sine mistak er EU nå langt i gang med sterkt udemokratiske markedsinngrep som kan utarte til kannibalisme mot de gjenværende funksjonelle energikildene, jfr. at man akkurat nå bl.a. driver og planlegger hvordan Norge skal tvinges til å gi EU billigere gass.

EUs energikrise er ikke slutten på massiv selvskading: Sanksjonskrigen mot Russland en ny flause
Anerkjente The Economist har nylig levert dokumentasjon på hvordan EUs sanksjonskrig mot Russland er i ferd med å gi en oppsving i russisk økonomi samtidig som krisa i Europa forverrer seg. Fortsetter utviklingen på samme måte blir det Russland som vinner denne "sanksjonskrigen".
Hør bare her:
- Gassprisene i Moskva er en brøkdel av hva de er i Berlin. Russlands inntekter fra oljen og gassen som utgjør landets eksportøkonomiske ryggrad har kun gått ned med tre prosent.

- Blokkeringen av tilgang til avansert vestlig teknologi har rammet hardere. Men mye tyder på at det er et midlertidig problem som Russland er i ferd med å løse ved å kjøpe inn det de trenger fra andre steder.

- Inflasjonen, som nylig har vært høy i Russland som følge av de krigsrelaterte sanksjonene og økonomisk uro, er nå også på vei ned. Dette samtidig som den stiger i den vestlige verden.   Og videre ytrer elendigheten seg slik:
- I april var prognosen at BNP i Russland i år ville falle med 8,5 prosent. Det tallet har nå måttet skrives ned til kun 3,4 prosent. Det er merkbart, men fullt håndterbart, ifølge The Economists analytikere.

- Ifølge bladet er det heller ingenting som tyder på at fallet i BNP har påvirket hvor mye Russland kan investere i sin fortsatte militære opprustning. Tvert imot, basert på budsjettforslaget for 2023-2025 som er lagt fram, ser det ut til at den russiske regjeringen vil øke militærutgiftene ytterligere i årene som kommer.

- Ved å unngå den økonomiske kollapsen som Vesten håpet ville bety slutten på Putins styre sitter den russiske presidenten like sikkert i dag som før, ifølge The Economists vurdering.

- Det er noe ganske annet med Europa, Europas økonomi og Europas politikk. I vest ramler jo dominobrikkene stadig fortere, slik Storbritannia har fått erfare med Ukrainakrigeren Boris Johnson og Maggie Thatcherkopien Liz Truss.

Den gamle AKP-er og urkommunist Steigan (som aldri har identifisert seg med venstresidens påståtte sosialister) har snappet opp saken, og avslutter sitt referat av saken med et spørsmål til disse:
"Hvorfor støtter sosialistpartier som SV og Rødt en sanksjonspolitikk som først og fremst rammer arbeidsfolk i Vesten og i Norge? Når fattigdommen og nøden biter seg fast, vil flere enn oss stille det spørsmålet, og disse partiene har ikke noe godt svar."

Skal vi våge oss med et svar? Kanskje fordi ledelsen i disse borgerlige posørrevisjonistpartiene ikke er i nærheten av å identifisere seg med de faktiske underklasser og vanskeligstilte i det hele tatt? De som har oppdaget at den gamle SV-leder Erik Solheim nå faktisk reiser rundt som bl.a. godt betalt lobbyist for Kina vil kanskje forstå hva Steigan sikter til?

Lenke: https://archive.ph/FYSHl

#15
Det går ikke så bra for «energiomstillingen» i verden, og det har det aldri gjort: Det er stort sett bare vestlige land som har forsøkt dette samfunnseksperimentet for alvor, men resultatene er begredelige, og nå er det full fart for fossil- og atomkraft igjen. Likevel fortsetter hykleriet og forsøkene på å oppå det umulige. Illustrasjon: Incodex

Kent Andersen summerer hele miseren i en artikkel på Document i dag, som vil bli åpnet for ikke-abonnenter etter 12 timer. Dermed kan den i alle fall leses i morgen. Ingressen lyder slik:

"Det eneste Europa har oppnådd med eksperimentet kalt «det grønne skiftet», er økende energimangel, økende energipriser, økende fattigdom, økende bedriftsdød og økende behov for fossil energi. Derfor er fasiten klar: «Fornybart» er ikke fornybart. Og den pågående «energiomstillingen» er død. Men det betyr ikke at den er over. Det hele er like pinlig som det er farlig."

Lenke: https://www.document.no/2022/10/14/det-gronne-skiftet-er-dodt/

PS: Som tidligere nevnt her på forumet, slik har produksjonskostnadene i Tyskland eksplodert etter at deres "grønne skifte" (Energiewende) nå har fått virket lenge nok til å ødelegge hele samfunnsgrunnlaget:
#16
Stadig flere europeiske land som har diltet etter klimaindustriens krav om overgang til vind og sol som hovedenergikilde ser at de er i ferd med å begå en dramatisk selvskading på både natur og næringsliv og dermed setter hele nasjonaløkonomier i krise. Men få, om noen, land har hatt regjeringer som våger å ta til motmæle, for over dem ruver sanksjonsapparatene i FN, EU, og de  mektige NGO-miljøene tilknyttet finansfyrstene med forretningsbasert klimaagenda (jfr. omtale i flere tråder her på forumet om WEF, Davos, Schwab, osv.).

Men nå ser det ut til at britene ikke våger å bedrive mer selvskading, og vil begynne en kraftig reparasjonsprosess av den skadeskutte energisektoren:

Britene åpner for olje- og gassleting i nær 900 blokker
– Det er nå viktigere enn noen gang at vi styrker vår energisikkerhet, sier britenes næringsminister Jacob Rees-Mogg.


Storbritannias næringsminister Jacob Rees-Mogg mener konsesjonsrunden også vil bidra til å skape flere arbeidsplasser i landet. TOLGA AKMEN / EPA

E24 skriver at  Storbritannia nå "trosser et flertall klimaforskere", og lyser ut en ny konsesjonsrunde for olje- og gassleting.
- 898 blokker blir gjort tilgjengelig for selskaper som vil utforske og eventuelt hente ut olje og gass.
- Og så mange som 100 nye lisenser kan bli tildelt i Storbritannias 33 konsesjonsrunde.


Hele det lilla feltet på kartet blir gjort tilgjengelig for leting i denne konsesjonsrunden. North Sea Transition Autority (NTSA)

Ønsker rask produksjon
Og britiske myndigheter ønsker at det skal skje raskt. North Sea Transition Autority (NTSA) har pekt ut fire klynger i sørlige Nordsjøen som vil bli prioritert.

Dette fordi disse områdene, like utenfor Norfolk, Lincolnshire og Yorkshire, blant annet er tett på infrastruktur og «har potensial til å utvikles raskt.»

Ellers kan man lese i e24s artikkel at energi-geniene i Greenpeace selvsagt rykker ut og angriper regjeringens ønske om å ta igjen kontrollen med energikrisen. De vil fremdeles at man bruker nye formuer og øder mer naturområder på de dysfunksjonelle og ustabile energikildene som har sendt Europa ut i denne elendigheten: Vind og sol.

Lenke: https://e24.no/olje-og-energi/i/onWQxR/britene-aapner-for-olje-og-gassleting-i-naer-900-blokker

 
#17
FN-topp skryter av hvordan de kontrollerer søkeresultater på Google


Melissa Fleming skryter av hvordan hun på FNs vegne påvirker søkeresultatene til Google. Foto: Lev Radin/ Pacific Press/ Shutterstock/ NTB

Melissa Fleming fortalte nylig hvordan FN har fått Google til å fjerne søkeresultater om blant annet klimaendringer som ikke stemmer med FNs versjon.

Fleming er undersekretær for global kommunikasjon i FN. Under et møte om «desinformasjon», i regi av World Economic Forum (WEF), fortalte Flemming om sitt arbeid, skriver Fria Tider:

– Vi har inlett ett samarbete med Google. Om man till exempel googlar «klimatförändringar» så kommer man att få fram en rad olika resultat från FN högst upp. Vi startade det här partnerskapet eftersom vi blev chockade över att se hur vi fick upp en otrolig mängd förvrängd information högst upp när vi googlade «klimatförändringar».
– Så vi börjar bli mycket mer proaktiva. Vi äger vetenskapen och vi tycker att världen bör veta det, och det gör plattformarna själva också.

Fleming sier altså at FN «eier» vitenskapen, noe seriøse uavhengige forskere neppe vil appaudere....

Hun fortalte også om et annet FN-prosjekt, Team Halo. Dette går ut på å spre FNs syn på Covid-19 ved hjelp av den sosiale plattformen TikTok.
Til info: TikTok kontrolleres av kinesiske myndigheter. WEF er som kjent kontrollert av Klaus Schwab.

Nå går det unna, dere!

Lenke: https://www.document.no/2022/10/03/fn-topp-skryter-av-hvordan-de-kontrollerer-sokeresultater-pa-google/

#18
Det fullstendig feilslåtte og selvskadende prosjektet med å "dekarbonisere" den vestlige verden har de siste årene styrt verden ut i en hengemyr av selvpåført elendighet. Dette uten å kunne dokumentere den påståtte "klimakrisen" med seriøs forskning, og før det foreligger funksjonelle alternativer til fossilt brensel. Når man i tillegg har lagt ned en stor del av atomkraften ser vi nå den vestlige verden på halsløs ferd inn i inflasjonsdrevet dyrtid og sanseløse energipriser forårsaket av et bredt spekter av "grønne" feilsatsinger som bare koster penger og ikke hjelper på noe som helst mht. faktiske miljøforhold. For etter man begynte med klimabesvergelsene er tradisjonelt fornuftig miljøvern med reelt forurensingsfokus havnet helt i bakleksa. Man bare sitter med sitt ekko-mantra om "klimakrise" uten å kunne framvise noen form for seriøs dokumentasjon på at dagens klimaforhold er utenfor historisk variasjon.   
 
Det eneste storskalaproblemet klimakoryfeene bak dagens kriser ikke skal helt lastes for, er befolkningskrisen: Det er ikke utviklet global infrastruktur til å betjene en befolkning på over 8 mrd. mennesker.
Men klimakoryfeene er i full ferd med å lage en skandale der også; de vil nekte utviklingslandene å bruke billig og pålitelig (fossilt) brensel til å holde nøden fra dørene.

Med en medieverden som strekker sitt maksimale intellektuelle nivå til å lage oppslag om siste fettsugingen hos Kardashiene vil dette dessverre bare fortsette uten at offentligheten klarer å mobilisere den nødvendige korreks.

Dette er i grunnen det man kan orke å kommentere om saken.
Verden er blitt et utstillingsvindu for overnasjonal overstyring av sunn fornuft.
 
 
#19
Sjokkmeldingen for innføring av grunnrentesats på 40% for oppdrettsnæringen er allerede kommentert på en annen tråd.
Her tar vi opp at regjeringen også vil innføre en økning i grunnrenteskatten i vannkraft, iht. dagens orientering fra Gahr Støre.

- Det nevnes også at noen av disse skattepostene er midlertidige og svarer til den ekstraordinære situasjonen verden er i i dag.
- Skatteinntektene anslås blant annet til 11,2 milliarder kroner årlig fra vannkraft og 2,5 milliarder kroner årlig på landbasert vindkraft.
- Tiltakene vil gjelde fra 1. januar.

Mindre til kommuner?
Regjeringen foreslår også et ettårig trekk i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner med inntekt fra konsesjonskraft.
- Forslaget innebærer et ettårig trekk i rammetilskuddet på til sammen 3 milliarder kroner fra kommuner og fylkeskommuner i områder med høyest strømpriser, altså Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, melder NTB.
- Verdien av konsesjonskraften i områdene med høye strømpriser anslås til om lag 13 milliarder kroner i 2022 og 11 milliarder i 2023 – opp fra 4 milliarder i 2021.
- Beregningen er gjort ut fra prisanslag fastlagt i begynnelsen av august i år.

Vanlige folk slipper?
– Det er ikke aktuelt å heve skatten for vanlige folk. Folk med middels og lav inntekt skal få lavere skatt, sier Gahr Støre.

Vel, dette i all hast, også her må vi forvente sterk debatt, trolig også med mye forbitrelse, bl.a. kommuner som ser inntekter forsvinne inn til staten, vanlige forbrukere som ikke tror dette vil gagne deres kostnadsbilde, osv.

Håper flere melder seg på debatten rundt disse nye skatteforslagene, for her er det nok å ta tak i av både vist og gale.

#20
Dagens børshandel begynte med meldingen om grunnrenteskatt på oppdrett (og vannkraft, det må vi ta i egen energitråd), som jaget ut vettskremte sjømataksjonærer og sender oppdrettsgigantene ned 15-20% på Oslo Børs.

Hovedbildet for skattegrepet er slik:
- Regjeringen vil ha en grunnrenteskatt på havbruk med en effektiv sats på 40 prosent, gjeldende for produksjon av laks, ørret og regnbueørret.
- Ifølge regjeringen vil dette gi skatteinntekter på 3,65–3,8 milliarder kroner årlig. Skatteinntektene skal fordeles likt mellom likt mellom staten og kommunesektoren.
- Ifølge regjeringen er skatten innrettet slik at kun de største aktørene i oppdrettsnæringen skal betale denne skatten. Det er et bunnfradrag på mellom 4.000 og 5.000 tonn.

Noen stikkord:
- Grunnrenteskatten på oppdrett skal ha en effektiv sats på 40 prosent.
- Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.
- Et bunnfradrag på 4.000–5.000 tonn sikrer at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.
- Virkningstidspunkt fra 1. januar 2023.
- Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.
- Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.
- Forslaget sendes på høring i dag med frist 3. januar 2023.

Hva er kommentarene mens man jobber med å summe seg?Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe kommenterer regjeringens forslag til lakseskatt med at dette er "en veldig legitim skatt".

Til info: Økonomiprofessoren ledet havbruksskatteutvalget som i 2019 leverte en utredning om skattleggingen av havbrukssektoren. Flertallet i utvalget foreslo nettopp å innføre en grunnrenteskatt på 40 prosent på oppdrett. Mindretallet ønsket å beholde dagens system.
Hun sier til e24 nå at "Skattegrepet regjeringen foreslår reduserer behovet for andre skatter som er mer skadelige av natur. Videre vil skatten bidra til å gi staten inntekter som er avgjørende for å finansiere den norske velferdsstaten".

PS: I Dagbladet står jubelen ytterligere i taket, der både MDG, SV og Rødt ikke helt uventet er kjempefornøyde med regjeringens skatteforslag;
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/slutt-pa-laksebaronene/77290076

Disse partiene er nok ikke så bekymret over skatteforslaget som dagens sjokkskadde aksjonærer.
Alle andre, som ikke har satset skjorta på oppdrett, får bare summe seg og vurdere om dette er bra for landet som helhet eller ikke.
Vi ser vel foreløpig bare begynnelsen på en meget opphetet debatt om godheten i dette skatteforslaget.