Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Okular

Pages: [1] 2 3 ... 17
1
Telehiv,

Jeg har dessverre en opplevelse av at altfor mange "klimaskeptikere" ikke forholder seg realistisk til klimautviklingen, f.eks. at man blir for opphengt i å "motbevise" at det foregår global oppvarming i utgangspunktet. Problemet med dette er at man da ender opp med å spille etter CO2-varmistenes egne regler. Man utfordrer dem rett og slett ikke på deres svakeste kort, nemlig mangelen på ÅRSAKSSAMMENHENG mellom økningen i atmosfærisk CO2 og temperaturstigningen. Man lar med andre ord deres underforståtte idé om at all observert oppvarming automatisk skyldes den observerte CO2-økningen stå uimotsagt som Sannhet, fordi man synes å lete desperat etter tegn på at det ikke foregår oppvarming i det hele tatt heller enn å peke på at oppvarmingen overhodet ikke skyldes CO2-økningen. Det er HER vi er nødt til å sette inn støtet.

Det har foregått, og foregår fortsatt, en oppvarming av jordsystemet, en 'global oppvarming' som startet brått rundt midten av 1970-tallet. La oss være enige om det. La oss ikke bruke vår energi på å prøve å benekte dette. Ja, det har blitt varmere, og ja, energi akkumuleres fremdeles i stor stil i jordsystemet. Men det gjør ikke noe. Det er ikke noe problem vi må (eller kan) løse. For det er 100% NATURLIG! Mer solvarme tas opp i jordsystemet enn det jorda selv klarer å kvitte seg med, per tidsenhet. I gjennomsnitt. Dette fører til oppvarming, enkelt og greit. Men skjevheten mellom inn og ut skyldes ikke at jordsystemets evne til å få varmen ut er svekket (altså gjennom en såkalt "forsterket drivhuseffekt"), men at jordas albedo har sunket og derfor absorberer mer varme inn fra sola enn før. Det er sola som driver oppvarmingen; jorda gjør samtidig sitt beste for å utlikne, og graden den gjør det med korresponderer hittil helt og holdent med temperaturstigningen:

https://okulaer.wordpress.com/2018/03/24/the-data-sun-not-man-is-what-caused-and-causes-global-warming/

Så om Grønlandsisen smelter eller legger på seg er - når det kommer til stykket - strengt tatt irrelevant. HVORFOR smelter eller legger Grønlandsisen på seg? DET er spørsmålet vi må stille oss. Ikke vær så redd for å innrømme at is smelter her i verden. Så lenge smeltingen er fullt ut naturlig (og det er den!), hva skal en gjøre med det ...?

2
(...) du bruker egentlig definisjonen for "blue ice"(...)

Ehm, nei. Bare isområder er de delene av en isbre hvor isen ikke er dekket av snø. Blåis er blåis, om den er dekket av snø eller ikke. Du kan fire deg ned i en bresprekk og se tonnevis av blåis i veggene. Men så lenge det ligger et snølag over sprekkefeltet, tilhører ikke denne blåisen breens "barisområde". Bare isområder på en bre omfatter ikke bare blåis, men alle typer is - særlig nær overflaten vil isflaten kunne være sprø og mer hvit av utseende.

Quote
(...) ut fra det svære flatearealet som oppgis synes det som man her (for Grønland) egentlig mener den harde breen som er igjen når sommeren har smeltet vekk årets snøfall. Altså "hovedmassivet".

Hva mener du med "det svære flatearealet"? Det fulle arealet til Grønlands innlandsis er da vitterlig 1,7-1,8 millioner km2, mens flateområdene vi snakker om her ligger på pluss/minus 120 000 km2. Det er under 7% av totalen, det. Det vi snakker om er åpenbart de delene av innlandsisen som ved slutten av smeltesesongen ikke lenger har snødekke, men som bare viser ... bar is. Grunnen til at man har kikket så innstendig på denne variabelen er de potensielle albedo-endringene den medfører - bare isområder er mørkere enn snø- og firnområder, og de har følgelig en lavere albedo. Ideen er derfor at med et økende område av bar is, så vil Grønlandsisens totale albedo også synke, og slik muligens lede til økt smelting (mer solinnstråling absorbert) - en positiv tilbakekobling (albedo-feedback).

Fra introduksjonen til en (DMI-)studie med fokus på Grønlands innlandsis:
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4467540&fileOId=4530010

Quote
"The melting of an ice sheet depends on the amount of radiation absorbed by it. By looking at the albedo, which describes how much of the incoming radiation that is absorbed, studies on the melting can be done. In the snow-covered areas of the Greenland ice sheet, the albedo is high and most of the sunlight is reflected. During summer, the melting causes bare ice areas to appear. These darker areas contribute to even more melting, since the albedo is lower and the ice sheet can absorb more radiation."
(Min utheving.)

En annen artikkel som diskuterer viktigheten av albedoen til en isbres barisområder:
https://www.researchgate.net/publication/330814333_Change_detection_of_bare-ice_albedo_in_the_Swiss_Alps

Sjekk særlig Fig. 5 og 6.

Generelt om hydrologien i barisområder:
https://www.the-cryosphere.net/12/955/2018/tc-12-955-2018.pdf

Sjekk bl.a. Fig. 1.

3
Telehiv,

"Bare ice area" er simpelthen is som ikke er dekket av snø. Vanligvis assosieres bar is med en isbres ablasjonssone om sommeren (smeltesesongen), så at slike områder øker i areal høres ikke ut som noen positiv utvikling for meg, snarere en negativ en (sett fra et massebalanseperspektiv, selvsagt). En økning i barisområder tyder med andre ord på økt smelteomfang. En bre i voksemodus vil rett og slett ha minst mulig barisareal og størst mulig snødekt areal ved slutten av sin smeltesesong.

4
Quote
Jorda stråler i globalt årlig snitt ut ~239-240 W/m^2 i radiativt varmetap til verdensrommet. Hvilken innkommende fluks er det denne utadgående fluksen balanserer? TSI? Eller ASR?


ASR, som er TSI minus albedo (som du viser i siste figur), så TSI er absolutt en forutsetning for global temperatur på objekt med atmosfære.

Selvfølgelig er det en forutsetning. Ingen TSI, ingen ASR. Men du kan ikke bestemme en temperatur på basis av den ene halvdelen av likningen alene.

Det er så enkelt som så, Petter: Tenk deg to planeter i eksakt samme avstand fra stjernen sin. Alt med de to planetene er likt, inkludert atmosfærene deres, som er nøyaktig like tette, tunge, trege/viskose og gjennomskinnelige. Det er kun �N forskjell mellom dem - den ene planeten har en mye høyere albedo (reflektivitet) enn den andre. Hvilken av de to planetene vil mest sannsynlig ha den høyeste gjennomsnittlige globale overflatetemperaturen (T_s)?

Ifølge deg og N&Z skulle de to ha akkurat samme T_s; hvor mye av den innkommende kortbølgestrålingen som faktisk blir absorbert av/ved overflaten betyr visst ingen verdens ting. Det er som om overflaten bare intuitivt VET hvor mye energi den KUNNE ha absorbert fra sola, helt uavhengig av hvor mye den FAKTISK ender opp med å absorbere. En clairvoyant overflate, rett og slett ...

Quote
(...) mange kloke hoder har akseptert N&Z (...)

Men langt, langt flere kloke hoder, hoder tilhørende betydelig tyngre navn innenfor feltet, har avvist den som vrøvl. Så hvis det er "autoritetsleken" du vil leke, vil du nok dessverre komme enda mer til kort enn om du faktisk satser på å fokusere på argumentasjonen i seg selv.

5
Har du også korrelasjon mellon skydekke og kosmisk stråling + solaktivitet, så er alt på plass (Svensmarks teori)?

Nei, det har jeg ikke. Og jeg tror dessverre den korrelasjonen i beste fall er svak. Kosmisk stråling har nok en ørliten innvirkning på skydannelse, men denne er - slik jeg ser det - forsvinnende liten, den forsvinner rett og slett i støyen, sett i forhold til de storskala endringene i skydekke som vi ser skje globalt fra sesong til sesong, fra år til år, fra tiår til tiår og mellom flertiårsperioder (hva vi litt upresist har en tendens til å kalle "(hav)sykluser").

Det er varmebalansen/-ubalansen innad i jordsystemet som konstant, og av helt naturlige årsaker, framprovoserer interne sirkulasjonsmedierte justeringer; rett og slett endringer i den sonale vs. den meridionale pluss også den vertikale varmetransporten - over havbassenger, fra hav til land, fra ekvator til polene og fra overflaten til tropopausen.

Sola har en overordnet styringsrolle, som gjerne manifesterer seg i sekulære endringer/forskjeller (altså fra århundre til århundre), men innenfor disse eksternt satte rammene står det dynamiske jordsystemet rimelig fritt til å kontrollere sin egen, mer intermediære utvikling. Her er det rett og slett jordsystemet selv som "bestemmer" f.eks. hvor mye av TSI (innstrålingen fra sola) som reflekteres, og slik hvor mye av den som faktisk absorberes som solVARME (ASR). Det er her "havsyklene" kommer inn. Og med "havet" mener jeg egentlig Stillehavet. Stillehavet styrer mer eller mindre alt. Storskala svingninger i Atlanterhavet og i Det indiske hav er i all hovedsak kontrollert fra "Stillehavssentralen". ENSO er hoveddriveren i så måte (AMO, f.eks. er, for å sette det på spissen, kort og godt et "biprodukt" av ENSO-prosessen over tiår), men selv ENSO styres av bakenforliggende "krefter"; den overbyggende regulerende variabiliteten som går under navn som PDV ("Pacific Decadal Variability") og IPO ("Interdecadal Pacific Oscillation"), som egentlig beskriver det samme fenomenet.

Grunnårsaken bak endringer i PDV/IPO, som stort sett skjer i brå rykk eller overganger kalt klimatiske regime-(eller fase-)skifter, kjenner man fremdeles ikke, men det finnes flere teorier. Selv heller jeg mest mot nettopp denne interne varmebalansen som en regulator, som en gigantisk pendel som svinger mellom to ytterpunkter, dog hele tiden sentrert om en middelverdi, en "balanselinje", hvor balanselinjen muligens (!) korresponderer med den nevnte sekulære solpåvirkningen, jordsystemets "korte lenke".

Quote
Du har overbevisende dokumentasjon og forklaringer på din blog, men jeg tror den er for "spesielt interesserte" og muligens har få lesere (?).

Det har du nok helt rett i  ;) :P

Quote
Har du vurdert publikasjon for et større publikum med en artikkel i media med større publikum?

Det har jeg, men jeg har aldri funnet verken tid, mulighet eller, når sant skal sies, motivasjon til for alvor å gå i gang.

Quote
De andre objektene (untatt jorden) kjenner man vel ikke ASR for (...)

Selvsagt gjør man det. Man trenger kun å kjenne himmellegemets albedo samt avstanden fra sola (for solkonstanten) for å beregne dets ASR.

Quote
(...) Venus har vel så tett ugjennomtrengelig atmosfære at ASR er nær null.

Nei. Global gjennomsnittlig ASR for Venus er ~163 W/m^2:Quote
Derfor gir TSI et godt resultat, mens ASR i tillegg gir variasjonene. Kommentarer?

TSI alene kan ikke si noe om en planets temperatur, Petter, rett og slett fordi den ikke er en uavhengig, enhetlig termodynamisk størrelse. Du trenger en VARMEfluks for å kunne si noe som helst om temperaturer eller endringer i sådanne.

Du begår simpelthen den samme feilen som "CO2-varmistene" gjør - du tenker at du kan forutsi et termodynamisk systems temperatur ved kun å vurdere en matematisk DELfluks, som alltid kun utgjør den ene siden av en konseptuelt todelt helhet. Den eneste forskjellen er at DITT hovedfokus er på TSI, mens varmistenes er på den "atmosfæriske tilbakestrålingen". Det deres to utvalgte 'flukser' har til felles er at ingen av dem er en varmefluks, altså en separat TERMODYNAMISK størrelse. Ingen av dem utgjør en såkalt NETTOfluks. For jorda. Overflatens NETTO strålingsfluks ut (LWIR_net), altså dens "strålingsVARMETAP" er, rent matematisk, "tilbakestrålingen" fra atmosfæren (DWLWIR) minus "sortlegemeutstrålingen" fra overflaten (UWLWIR). Tilsvarende, bare ved toppen av atmosfæren (ToA), jordsystemets NETTO strålingsfluks inn (SW_net), altså dets "VARMEOPPTAK" er, rent matematisk, TSI (strålingsfluksen fra sola ved 1AU) minus reflektert SW (ved jordas globale albedo).

TSI er solas varmefluks (ved 1AU) til verdensrommet. Den er IKKE (!!!!) solas varmefluks til jorda, Petter. Det er det ASR som er; den andelen av TSI som jordsystemet faktisk absorberer, ikke bare reflekterer ut igjen. NETTO kortbølge.

Jorda stråler i globalt årlig snitt ut ~239-240 W/m^2 i radiativt varmetap til verdensrommet. Hvilken innkommende fluks er det denne utgående fluksen balanserer? TSI? Eller ASR?

6
Har du noen forklaring på hvorfor ASR har økt fra 1988?
Kan det skyldes endring i globalt skydekke?

Jepp. Les bl.a. om GEWEX' vurderinger av ISCCP og ERBS, særlig gjennomgangen s.127-131:
https://www.wcrp-climate.org/documents/GEWEX_Cloud_Assessment_2012.pdf

Quote
Er det noe korrelasjon mellom skydekke og ASR?

Ã?, ja da:

Hvorfor er det ikke tilnærmet full match mellom total skydekkefraksjon (i %) og reflektert kortbølge (SW) fra sola, ekvivalent med jordas "albedo"? I hvert fall tre grunner til det:

1) Det er ikke kun skydekket som avgjør jordas endelige reflektivitet. Når det gjelder variasjoner i reflektiviteten, og mest sannsynlig også trenden over tid, er det skydekket som er den overlegent viktigste faktoren, men like fullt ikke den eneste ... Under andre faktorer som kan spille inn faller landjordas generelle utseende (beskaffenhet/farge/lyshet; her spiller særlig endringer i vegetasjonsdekke inn), is- og snødekke (temporalt og spatialt), samt utbredelsen/tettheten av atmosfæriske aerosoler.

Total skydekkefraksjon er dessuten i seg selv ingen fullgod parameter å se på for å bestemme hvor mye skyene faktisk reflekterer alt i alt, fordi den ikke tar høyde for:

2) Endringer i ulike skytyper samt i mengden av dem på ulike høydenivåer i troposfæren. Noen skytyper reflekterer rett og slett mer enn andre.

3) Ulike endringer i skydekket mellom regioner/soner - tilsvarende endringer i totalt skydekkeareal i tropene kontra ved polene vil ha like stor innflytelse på det globale fraksjonssnittet, men svært forskjellig innflytelse på det globale snittet av reflektert sollys.

7
Okular, hyggelig å høre fra deg igjen!

Jo, er stadig innom og leser, selv om det dessverre blir lengre og lengre mellom de faktiske bidragene. Men dere klarer dere fint, syns jeg. Keep up the good work!

Quote
Det er jo her triksekverna går for fullt hele tiden, jfr. den nye reanalysen for tiden etter 1979 som skal komme nå i 2019 og som etter alle solemerker kommer til å prøve å tildekke spriket mellom observasjoner og modeller ytterligere, og får Terje Wahl til å skjelve av forventning.

ERA5, ja. Et slikt resultat har jeg spådd helt siden den ble hintet om for et par år siden. Jeg har allerede diskvalifisert den.

En langt mer interessant - og, kan det synes som, redelig - reanalyse er det japanske meteorologiske institutts (JMA) sin JRA-55.

Her er dennes globale overflatetemperaturanomali satt opp mot min modifiserte HadCRUt-graf, den såkalte "Real HadCRUt", fra 1970 til 2015/2016:

***
"Real HadCRUt" er forresten bygd opp slik (se toppteksten):***
Og den stemmer også særs godt overens med JMA sin observerte globale temperaturserie, som naturlig nok er temmelig lik deres reanalyserte:

***
... og med snittet av dagens tre mest avanserte høykvalitetsreanalyser (såkalt "tredjegenerasjons") - NASA MERRA (USA), ERA Interim (Europa) og JRA-55 (Japan):***
... for ikke å snakke om med UAHv6 sin globale serie for den nedre troposfæren:***
... og sist, men slett ikke minst (!) med CERES EBAF Ed4 sine globale OLR-data ved toppen av atmosfæren:

8
Man trenger egentlig bare å se på denne figuren:


Dette blir dessverre for enkelt, og er derfor ikke måten å falsifisere "CO2-hypotesen" på. For å illustrere det, er det jo bare å skalere de to parameterne litt annerledes, sånn som her:


Nå synes plutselig "CO2-hypotesen" snarere å være sterkt sannsynliggjort ... Men kausaliteten (eller fraværet av sådan) er like dårlig etablert i denne grafen som i den første.

Slik som DETTE er det man "falsifiserer" ideen om en forsterket "Drivhuseffekt" som driver av global oppvarming:


Når OLR observeres over flere tiår, slik som her, å simpelthen følge troposfæriske temperaturer slavisk, så finnes det rett og slett ikke grunnlag for å argumentere for at en forsterkning av en hypotetisk "drivhus-mekanisme" som følge av økningen i atmosfærisk CO2 har bidratt til global oppvarming over de siste ~35 år, langt mindre for at det på et vis skulle være hovedårsaken ...

Uansett skal OLR ses å stige systematisk MINDRE enn troposfæriske temperaturer over tid, dersom en forsterket "Drivhuseffekt" står bak (eller bare bidrar til) observert oppvarming.

Denne sammenlikningen, denne empiriske testen av en helt konkret hypotese-prediksjon, er den aller enkleste og beste måten å avskrive hele klimahysteriet på. Det er ikke vi og vår CO2 som står bak noe som helst hva temperaturer angår. Det er det (som alltid) sola og jordas interne (hav-/troposfære-)sirkulasjon som gjør.

Les gjerne mer om dette temaet her (på engelsk):

https://okulaer.wordpress.com/2018/03/24/the-data-sun-not-man-is-what-caused-and-causes-global-warming/

https://okulaer.wordpress.com/2018/06/26/verifying-my-near-global-1985-2017-olr-record/

https://okulaer.wordpress.com/2018/11/11/how-the-ceres-ebaf-ed4-data-disconfirms-agw-in-3-different-ways/

9
Media og politikk / Sv: Folkeopplysningen om klima
« on: 03.10.2018, 23:00:14 »
I kveld sender NRK1 en ny del i serien Folkeopplysningen. Programmet er allerede lagt ut på nett.

Quote
Finnes det gode grunner til å tvile på det vi blir fortalt om klimakrisa? Programleder Andreas Wahl lar klimaskeptikerne slippe til, og ettergår alle deres påstander for å sjekke om de har noe for seg.

https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/KMTE50002518/03-10-2018

Man ser jo lett hvor dette bærer hen allerede i episodebeskrivelsen (over). Allerede i startpremisset feiler de jo. De begynner rett og slett med det eldste (og mest anti-vitenskapelige) trikset i boka: Hvis du ikke har noen sak, snu bevisbyrden! De skriver det jo ut i klartekst: Her er det ikke de fullstendig usubstansierte påstandene fra de som mener vi har en "klimakrise" som skal ettergås, nei, det er de som stiller spørsmål ved påstandene om "klimakrise" som skal sjekkes ...

10
Okular,
hvis du leser mitt DMI-sitat i åpningsinnlegget, så kan du lese at "calving and submarine melt processes" er inkludert i grafene:
â??Greenland on average loses around 500 Gt of ice each year from calving and submarine melt processes. If we subtract this from our figure of 544 Gt for the SMB it would suggest Greenland gained a small amount of ice this year.â?

SÃ¥ sannelig! Den opplysningen gikk meg hus forbi, gitt. Takk :P

Vel, rett skal være rett - grafene inkluderer nettopp IKKE kalving og submarine smelteprosesser, ergo sitatet. Men en totaløkning i massevolum på +/- 44 Gt i løpet av ett år (sep-sep) lar seg jo høre, åkkesom. Jeg lurer på om gravitasjonsmåleresultatene fra GRACE overensstemmer. Hvis ikke, må det jo revidering til et sted ... ;D

11
Disse grafene viser visstnok kun balansen mellom akkumulasjon fra nedbør og ablasjon gjennom smelting. Kalving av is fra der breen møter havet er altså IKKE tatt med. Jeg tror den totale balansen derfor fortsatt er negativ (med kalvingen tatt med), bare langt mindre negativ enn tidligere. Men jeg kan ta feil, har ingen harde data å slå i bordet med. Tar det bare på husken, som jo ofte kan bedra en ...

12
Viktige klimatema / Sv: CO2 - en klimagass?
« on: 19.05.2018, 13:32:47 »
(...) mye kan tyde på at Petter T faktisk ikke forstår drivhusteorien (...)

For det første, det dreier seg overhodet ikke om noen "teori" i den vitenskapelige betydningen av ordet. Det er knapt nok en hypotese. Vi snakker strengt tatt kun om en løst formulert idé, en teoretisk spekulasjon omkring visse årsakssammenhenger i jordsystemet ekstrapolert direkte fra en helt spesifikk, helt begrenset, og helt isolert fysisk kjensgjerning, nemlig at visse gasser (så som CO2) absorberer og emitterer stråling innenfor visse smale bånd av EM-spekteret. Det er alt. Det er den empiriske basis sitt fulle omfang. Det eneste man har kunnet finne faktisk observasjonell støtte for å hevde noe som helst om. Men det er jo ikke denne kjensgjerningen i seg selv ideen om "Drivhuseffekten" dreier seg om. Den er jo kun ment som utgangspunkt for spekulasjonen som formuleres. Det den baserer seg på. Den endelige påstanden går jo tross alt mye lenger ... Den tar den enkle observasjonen som ligger til grunn og tøyer den helt til sin ytterste eventualitet, på rent teoretisk (spekulativt) grunnlag. Og det er her det livsnødvendige premisset kommer inn. Som M� ligge nedfelt på forhånd, som en implisitt universell realitet. Uten det, og uten dets gyldighet, så rakner hele spekulasjonen og blir ... null og niks. Uten noen form for reell forklaringskraft.

Premisset lyder som følger: ALT ANNET FORBLIR UENDRET.

Man spør seg, altså: Sett at alt annet, alle andre faktorer, forble uforandret, og vi endret kun på dette ene, hva ville kunne skje da?

Og en slik spekulasjon kan man selvsagt fint være med på. Som et utgangspunkt for diskusjon og, videre, idémaking. Ingenting er feil ved den i seg selv. Og jada, rent teoretisk, dersom alt annet faktisk forble uforandret, så ville dette og dette kunne skje.

Problemet er bare at en slik utgangsspekulasjon jo ikke alene er noe man kan basere en hel vitenskapelig "teori" på. Det vil kun være en metode å ty til for å sette i gang visse tankerekker. Som et grunnlag for vitenskapelige undersøkelser.

Problemet med "drivhusteorien", som du kaller det, er imidlertid rett og slett at dette enkle logiske prinsippet overhodet ikke anerkjennes, langt mindre overholdes. Det feies heller under teppet, fort og gæli. Ignoreres.

Med det resultat at det man mer eller mindre for moro skyld kunne konkludere med, under den helt spesifikke forutsetningen over, snarere alt i utgangspunktet tas for gitt som SANNHET. Man tar det helt hypotetiske utfallet man resonnerer seg fram til, gitt at det uttalte grunnpremisset faktisk er gyldig, som en allerede etablert empirisk REALITET, ikke som det det jo egentlig er - et fiffig tankespill, et rent 'hvis-såfremt-ifall'-scenario ...

For det andre, det er åpenbart at heller ikke du, Emeritus, forstår hva ideen om "Drivhuseffekten" (og dens forlengede arm, ideen om "den forsterkede Drivhuseffekten") egentlig sier, hevder og predikerer.

Quote
Ett av de sentrale elementer i drivhuseffekten er forskjellen på bølgelengden på den energi som kommer inn fra solen og det som går ut fra, og kjøler overflaten (...)

Ideen om "Drivhuseffekten" bryr seg til syvende og sist fint lite om denne forskjellen. Det spekulasjonen til syvende og sist hviler på, egentlig, er fra hvilket høydenivå jordas endelige varmetap stråles ut til verdensrommet - den såkalte "effektive utstrålingshøyden". Sitat fra Raymond T. Pierrehumbert:
https://geosci.uchicago.edu/~rtp1/papers/PhysTodayRT2011.pdf

"An atmospheric greenhouse gas enables a planet to radiate at a temperature lower than the ground's, if there is cold air aloft. It therefore causes the surface temperature in balance with a given amount of absorbed solar radiation [ASR] to be higher than would be the case if the atmosphere were transparent to IR. Adding more greenhouse gas to the atmosphere makes higher, more tenuous, formerly transparent portions of the atmosphere opaque to IR and thus increases the difference between the ground temperature and the radiating temperature. The result, once the system comes into equilibrium, is surface warming."

og

"The greenhouse effect shifts the planet's surface temperature toward the [Sun's] temperature by reducing the rate at which the planet loses energy at a given surface temperature. The way that works is really no different from the way adding fiberglass insulation or low-emissivity windows to your home increases its temperature without requiring more energy input from the furnace. The temperature of your house is intermediate between the temperature of the flame in your furnace and the temperature of the outdoors, and adding insulation shifts it toward the former by reducing the rate at which the house loses energy to the outdoors. As Fourier already understood, when it comes to relating temperature to the principles of energy balance, it matters little whether the heat-loss mechanism is purely radiative, as in the case of a planet, or a mix of radiation and turbulent convection, as in the case of a house - or a greenhouse. Carbon dioxide is just planetary insulation."

13
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« on: 17.04.2018, 22:11:40 »
Mer diskusjonen om Nikolov & Zellers påvisning av at solinnstråling og atmosfæretrykk bestemmer temperaturen på himmellegemer.

Og med "solinnstråling" mener du, går jeg ut ifra, TSI. Som fortsatt ikke gir noen mening overhodet. TSI er ingen termodynamisk størrelse i det hele tatt. Ikke for jorda. Ikke for noen planet eller måne. Det er kun den solenergien jorda faktisk ABSORBERER SOM VARME som kan bidra til jordas temperatur og klima, ikke den som blir direkte reflektert. ASR. "Absorbed Solar Radiation." TSI minus reflektert kortbølge. TSI: all innkommende solenergi; reflektert kortbølge: den delen av den innkommende solenergien som blir reflektert av jordas albedo. Til sammen gir dette SOLVARMEN TIL JORDA. ASR.

Quote
Tallbloke sier det som om Okular skulle ha sagt det:
"look at the data"

Tallbloke sier ogsÃ¥: "What I mean by â??heavyweightsâ?? is that Insolation (solar radiation) is the primary driver of Earthâ??s climate. Without it, Earth would be a cold dead particle in the universe."

Nei. SolVARMEN er jordas primære 'klimadriver'. ASR. Klimaet er en termodynamisk prosess. Drevet av varme inn og varme ut av systemet. TSI har i seg selv ingen termodynamisk funksjon for jorda. ASR har. Jordas Qinn. ASR er solvarmen til jorda. TSI er ikke solvarmen til jorda. Og kan derfor ikke korreleres med temperatur, en distinkt termodynamisk størrelse.

Begynner dette å synke inn nå etter hvert, Petter?

* * *

Vi må nesten tilbake en side, tror jeg, hvor du hevdet følgende:
Det er tross alt TSI, - ikke ASR, som N&Z har funnet passer inn i relasjonen til Ts.

Eh, nei. Det er hva N&Z sin 'best tilpassede kurve', med de spesifikke input-verdiene de benytter, og ikke minst med de premissene og utgangsantakelsene de legger til grunn, antyder.

Dette er ikke en sammenheng de empirisk har FUNNET. Les artikkelen deres. Det er en sammenheng de FORFEKTER som etablert basert kun på enkle statistiske metoder, modeller og regresjonsanalyser.

Gyldigheten bak denne figuren, studiens 'claim to fame' og fremste salgsargument:... hviler helt og holdent på holdbarheten til innholdet av følgende avsnitt:
Quote
"To calculate the Tna temperatures for planetary bodies with tangible atmospheres, we assumed that the airless equivalents of such objects would be covered with a regolith of similar optical and thermo-physical properties as the Moon surface. This is based on the premise that, in the absence of a protective atmosphere, the open cosmic environment would erode and pulverize exposed surfaces of rocky planets over time in a similar manner. Also, properties of the Moon surface are the best studied ones among all airless bodies in the Solar System. Hence, one could further simplify Eq. (4b) by combining the albedo, the heat storage fraction and the emissivity parameter into a single constant using applicable values for the Moon, i.e., αe=0.132, ηe=0.00971 and ε=0.98. This produces:

Tna = 32.44 S0.25 (4c)

Equation (4c) was employed to estimate the 'no-atmosphere' reference temperatures of all planetary bodies participating in our analysis and discussed below."

Legg merke til hva de omtaler. Tna er den helt hypotetiske snittemperaturen hver enkelt planet/mÃ¥ne ville ha hatt UTEN atmosfære. Denne kjenner N&Z like lite som alle andre. Den eksisterer jo egentlig ikke. SÃ¥ de mÃ¥ i realiteten GJETTE seg fram til en verdi basert pÃ¥ noen helt grunnleggende premisser de selv legger. Og her er premisset alt stÃ¥r og faller pÃ¥: De antar at alle himmellegemes overflate uten atmosfære ville ha hatt samme globale albedo, emissivitet og varmekapasitet/varmeledningsevne som mÃ¥nens overflate. De sier ogsÃ¥ implisitt â?? men skriver det selvsagt aldri eksplisitt â?? at alle himmellegemene med i studien har samme rotasjonstid, omløpstid og helningsgrad som mÃ¥nen, slik at oppvarmings-/nedkjølingssyklene mellom dag og natt og mellom â??sommerâ?? og â??vinterâ?? stort sett er av nøyaktig samme lengde og amplituder som mÃ¥nens. Dessuten at ingen av de gjeldende himmellegemene oppviser noen form for tektonisk aktivitet, igjen akkurat som mÃ¥nen.

Dette faller selvsagt ganske enkelt pÃ¥ sin egen urimelighet. Denne antakelsen er sÃ¥ pÃ¥ jordet at man pÃ¥ grunnlag av den alene kan avfeie alle studiens resultater som rene pÃ¥funn heller enn â??funnâ??. Ingenting er funnet her, Petter. Man har funnet pÃ¥ etter eget forgodtbefinnende.

Det er bare Ã¥ gÃ¥ igjennom de mÃ¥ner og planeter i solsystemet som ikke har noen atmosfære Ã¥ snakke om (kun â??eksosfæreâ??, som mÃ¥nen), sÃ¥ ser man at denne antakelsen faller fullstendig igjennom.

Jeg har også tidligere vist at N&Z sine egne beregninger gir en flere grader for lav snittemperatur ved Mars' globale overflate. De benytter også en altfor høy albedo-verdi for Venus. Den er egentlig på ~0,75, ikke 0,9.

Så er det jo bare å se på hvilke planeter og måner de tar med i studien sin. De utelater Merkur. Og de prøver å bortforklare hvorfor Titan ikke passer på kurven. Og hva har de ellers? Venus, jorda, Mars, Triton og månen. Triton og månen!? Det er jo helt poengløst å inkludere de to himmellegemene. Månen har jo i praksis ingen atmosfære. Og de utelater Merkur, men tar med Triton? Hva er poenget? De kunne jo ha plassert mer eller mindre akkurat hvilket himmellegeme som helst uten nevneverdig atmosfære på den loddrette delen av kurven, for det ville jo uansett ha ligget på den, om man så hadde flyttet den ned til 1,0 (månen) eller opp til 1,2 (Mars). Det forteller oss jo overhodet ingenting om hvor god eller dårlig korrelasjonen mellom y- og x-aksens variabler er!! Kurven her er jo loddrett!

Hva sitter vi så igjen med? Venus og jorda. Og Venus sin korrelasjon er altså basert helt og holdent på antakelsen over, at den ville ha hatt samme albedo, emissivitet og varmekapasitet som månen uten atmosfære, at den ville ha hatt samme rotasjonstid, omløpstid og helningsgrad, og at den aldri hadde sett noen tektonisk aktivitet. Vi VET at ingen av disse kriteriene er oppfylt.

SÃ¥ egentlig sitter vi igjen med ... jorda. Og ikke noe annet.

Kjempefunn!

Denne studien er virkelig en skamplett på skeptikernes rulleblad. Den er rett og slett pinlig lesning. Og enda flauere er det å se hvor fort og ukritisk enkelte umiddelbart har tatt den til seg og automatisk tar det sprøytet den utgyter som liksom en selvskreven, hellig Sannhet.

Den er en ren øvelse i bekreftelsesskjev kurvetilpasning, Petter. Ingenting annet. Sorry.

14
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« on: 12.04.2018, 13:05:04 »
Quote
Her er du tilsynelatende like blank, Petter, som CO2-varmistene, som hevder at "tilbakestråling" fra en kald atmosfære varmer opp en varm overflate.

Okular, her mixer du terminologi med hva vi CO2 - varmistene mener.

Nope. Det er det som vanlig du som gjør. Det er ikke hva dere MENER som er avgjørende. Det er hva dere faktisk SIER. Det er der forvirringen oppstår.

� gjøre at noe blir varmere, altså at dets temperatur stiger, er ikke det samme som å "varme" noe. Når du varmer noe TILF�RER du VARME. Når du isolerer noe, tilfører du IKKE varme, du bremser varmeTAPET, så om det du isolerer samtidig får en jevn tilførsel av varme annetstedsfra vil temperaturen stige. Da har isolasjonen (indirekte) gjort at objektet er blitt varmere.

Det er dere varmister som konstant roter med dette. Og vi som skjønner termodynamikk som konstant er nødt til å påpeke at dere gjør det. � si at "tilbakestråling" fra den kalde atmosfæren VARMER den varme overflaten er helt gjengs i de sirkler. Faktisk det som alle sier hele tiden. Du finner det til og med i IPCC sine offisielle synteserapporter. Ergo forvirringen i befolkningen rundt dette temaet.

Quote
En boblejakke "varmer" mer enn en T-skjorte, men vi snakker om isolering.

Men da sier du ISOLERING, Emeritus, og ikke oppvarming. Isolering er ikke det samme som oppvarming. Ovnen varmer opp, isoleringen begrenser varmetapet ved en gitt temperatur.

Det er her forvirringen ligger. Jeg vet at du ikke er fysiker/naturviter, men i fysikk er korrekt språk/terminologi alfa og omega, ellers snakker man forbi hverandre; man vet rett og slett ikke om man snakker om samme fysiske fenomen. I fysikken, når man snakker om å "varme opp" noe, så snakker man IKKE om å "isolere" det. Da snakker man om å "tilføre varme".

Fryktelig mange mennesker - faktisk de fleste, kan det synes som - sliter med denne distinksjonen.

Quote
Mer langbølget elektromagnetisk stråling - mer energi - fra atmosfæren ned mot overflaten vil gjøre overflaten varmere enn uten dette ekstra bidraget (...)

Nei! Dette gjelder KUN om alt annet forblir uforandret, Emeritus. Dette er premisset som ligger til grunn for hele ideen om oppvarming fra "tilbakestråling". Om absolutt ALLE ANDRE flukser holder seg konstante, S� vil en økning i "tilbakestråling" lede til en minskning i varmetapet. KUN da!

Men dette har man NULL kontroll på dersom man velger å bare konsentrere seg om "tilbakestrålingen" alene.

Quote
Og dette er ikke et spørsmål om macro eller micro, vi er innenfor den del av termodynamikken der det ikke er nødvendig å benytte kvantefysikk.

Haha, eh, jo, Emeritus. Det er nettopp det det er. "Tilbakestråling" i seg selv er helt spesifikt et MIKRO-fenomen, IKKE et makrofenomen. I termodynamikken er ikke "tilbakestråling" en separat entitet/størrelse. Kun nettoen er. Man kan ikke måle "tilbakestråling" termisk. Man kan kun gjøre det med kvantedetektorer (som registrerer fotoner, ikke termiske flukser).

15
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« on: 11.04.2018, 16:51:45 »
Sitat Okular:
Quote
Det er kun VARME som kan varme noe opp.

Nei, Strålingsenergi som er elektromagnetisk stråling er ikke varm i seg selv, men varmer opp materialer/stoffer når de treffer de, interfererer med de og setter atomer/molekyler i svigninger.

Nei, det er nettopp dette folk som ikke skjønner forskjellen på MIKRO- og MAKRO-nivå klarer å vri hjernen sin rundt. Ingenting "varmes opp" på mikronivå. Det opptar og avgir energi. Kun på MAKRO-nivå skjer "oppvarming" og "nedkjøling", altså en endring i et stoffs (IKKE et molekyls) temperatur. Og denne endringen kommer som følge av en endring i stoffets TOTALBALANSE mellom opptatt og avgitt energi.

M.a.o., du kan ikke si om stråling varmer opp noe før du vet om denne strålingen fører til POSITIV endring i legemet som mottar strålingens TOTALE ENERGIBUDSJETT.

Her er du tilsynelatende like blank, Petter, som CO2-varmistene, som hevder at "tilbakestråling" fra en kald atmosfære varmer opp en varm overflate.

Så jeg sier igjen (og dette er ikke min MENING, jeg påpeker det som det FYSISKE FAKTUM det er): Kun varme kan varme opp noe. Stråling (TSI) er ikke varme. StrålingsVARME (ASR) er varme.

Quote
Strålingsenergi går til varme(energi).

Nope. Dette er noe du tror fordi du i din forvirring tror at "indre energi" (U) er det samme som "varme" (Q). Men det er det altså IKKE.

Quote
Forskjellige materialer/stoffer varmes opp forskjellig av forskjellige strålingsfrekvenser.
Selv edelgasser varmes opp, se
A Novel Investigation about the Thermal Behaviour of Gases under the
Influence of IR-Radiation: (...)

Ja, og her varmer man opp gasser gjennom strålingsVARME, Petter. ASR. Ikke TSI.

Vær så snill og ikke bare argumenter ut fra ignoranse. Les deg opp!

Quote
Dermed er det bevist at TSI varmer opp den atmosfæren den treffer.

Nei, det er bevist at ASR varmer opp den atmosfæren (den planeten) den "treffer" (altså absorberes av).

Quote
TSI trenger så dypt ned som absorbsjon og spredning tillater (sammenlign lys i tåke).

Den ANDELEN av TSI som faktisk blir ABSORBERT av mediet den går igjennom er ASR, Petter. "Absorbed Solar Radiation". ASR er TSI minus albedo, altså den andelen av TSI som IKKE blir absorbert av jorda. Og det er bare den absorberte delen av solinnstrålinga som naturlig nok kan varme opp noe som helst. Energi som ikke blir absorbert kan ikke varme det den ikke blir absorbert av, Petter!

Pages: [1] 2 3 ... 17